Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост-имот № 72761.56.219 с площ 651кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград

На основание Заповед № 46/ 30.01.2023 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имот – частна общинска собственост, а именно:

  • Имот № 72761.56.219 с площ 651кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7458 / 12.05.2022г. при начална тръжна цена на имота в размер на  600.00 лв. без ДДС.   

   Търгът за имота да се проведе на: 16.02.2023 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 23.02.2023 г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

    Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата на ОбА, в размер на 60,00 лв.

    Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  15.02.2023 г., съответно до 16.00 ч. на 22.02.2023 г.

     Оглед на имотите: всеки работен ден до 15.02.2023 г., съответно до 22.02.2023 г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45