Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост и отдаване под наем на общински терен-публична общинска собственост

   На основание Заповед № 692/22.11.2021 г.  на Кмета на Община Тополовград,

   На основание Заповед № 693/22.11.2021 г.  на Кмета на Община Тополовград,

   На основание Заповед № 694/22.11.2021 г.  на Кмета на Община Тополовград,

   На основание Заповед № 695/22.11.2021 г.  на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

    1.  УПИ V, кв.2А по ПУП на гр. Тополовград, с площ 4 650 кв.м.,находящ се в промишлената зона на града- АОС № 538 / 09.04.2013 г. при начална тръжна цена на имота в размер на  23 900,00лв. без ДДС,   28 680лв.  с ДДС.

    2. Помещение за търговия и услуги с прилежащи към тях сервизни помещения,  с площ  80 кв.м., находящо се на първи нежилищен етаж на оборотен жилищен блок в гр.Тополовград, ул.“Хр.Смирненски“ № 32-34, УПИ VI, кв. 21- АОС №182/28.01.2000г.,  при начална тръжна цена на имота в размер на 13 100 лв. без ДДС и 15 720 лв. с ДДС.

         Търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на общински терени– публична общинска собственост, а именно:

     3. Общински терен – публична общинска собственост, представляващ  УПИ II, в кв.75, към сграда за търговска дейност, върху петно №12, за разполагане на преместваем обект – слънцезащитно съоръжение на площ 18 кв.м., съгласно схема, за срок от 9 / девет / години, при начална месечна тръжна наемна цена 28.80 лв. без ДДС, 34.56 лв. с ДДС.

    4. Общински терен предвиден за разширение на улица, в кв.106 по ПУП на гр.Тополовград, за разполагане на преместваеми обекти с обслужващо предназначение- два броя гаражни клетки, с площ от по 18 кв.м., съгласно одобрена  схема за разполагане,  при начална тръжна цена 4,50лв. без ДДС,   5,40 лв. с ДДС.

        Търговете  за обявените имоти  ще се проведат  както  следва:

По т.1 Имот УПИ V, кв.2А по ПУП на гр. Тополовград, с площ 4 650 кв.м., търгът ще се проведе на: 15.12.2021 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 22.12.2021 г. от 13.30ч. в залата на ОбС-Тополовград. 

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

По т.2 Помещение за търговия и услуги с прилежащи към тях сервизни помещения,  с площ  80 кв.м.,  търгът за имота да се проведе на: 15.12.2021 г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 22.12.2021г. от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА.

По т.3 Общински терен – публична общинска собственост, представляващ  УПИ II, в кв.75, търгът за имота да се проведе на: 15.12.2021 г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 22.12.2021г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

По т.4  Общински терен предвиден за два броя гаражни клетки, с площ от по 18 кв.м., търгът за имота да се проведе на: 15.12.2021 г. от 15:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 22.12.2021г. от 15.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите поотделно.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  14.12.2021г., съответно до 16.00 ч. на 21.12.2021г.

         Оглед на имота: всеки работен ден  до деня предхождащ датите на търговете.

                                                   За информация: тел. 0470 / 5 33 45