Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, иглолистна дървесина – черен бор /стояща маса/ – общинска собственост , находяща се в УПИ ІХ, кв. 43 по ПУП на с.Орлов дол

На основание Заповед № 85/17.02.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, иглолистна дървесина – черен бор /стояща маса/ – общинска собственост , находяща се в УПИ ІХ, кв. 43 по ПУП на с.Орлов дол с площ от 20050 кв.м, одобрен със заповед № 89/18.05.1983г., скица № 414/09.10.2020г.-публична общинска собственост, съгласно оценка на лицензиран оценител и по определени цени и сортименти при началана тръжна цена както следва:

   1.ЕСД                   – 46,00 лв.без ДДС /плътен м3                                        

   2.ССД                    – 30,00 лв.без ДДС /плътен м3                                                            

   3.ДСД                     -21,00 лв.без ДДС /плътен м3                                        

   4.Технологична дървесина от едра, средна и дребна, дърва и ОЗМ/обли занаятачийски материали/   -22,00 лв.без ДДС /плътен м3                                        

Обща стойност на дървесината и единична цена на обезличен м3 лежаща маса без ДДС:

   1. Обща стойност на дървесината                                 – 3792,00 лв.

   2. Общо прогнозно количество строителна дървесина – 142 м3

Маркирането на лежаща маса дървесина и издаването на превозни билети са за сметка на спечелилия търга. Цените за маркиране на лежаща дървесина и издаване на превозен билет, съгласно Решение № 424 по т.2 от Протокол №41/31.08.2018г. на ОбС-Тополовград, са както следва:

-Маркиране на лежаща дървесина, разрешена за отсичане по Закона за опазване на селскостопанското имущество-2,00лв. за пл.м3

-Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина от извън горски територии-3,00 лв.

   Търгът да се проведе на: 08.03.2021 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати, да се проведе повторен търг на 15.03.2021г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на да се внесе в касата на ОбА– гр.Тополовград , пл.”Освобождение” №1. Размерът на депозита е 379,20 лв.

     Тръжната документация се закупува от стая № 1 на ОбА- Център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА- Център за информация и услуги до 16.00 часа на 05.03.2021 г., съответно до 16.00 ч. на 12.03.2021 г.

Оглед на обекта и дървесината   може да се извърши   всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете, след предварително съгласуване със служител на Общинска администрация.

                        

     За информация : Тел. 0886742043, стая 24, ет.2 в сградата на Об.А – Тополовград.;

                                   Тел: 0899813309, стая 26, ет.2 в сградата на Об.А – Тополовград.