Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи- широколистна дървесина – топола, /стояща маса/ – общинска собственост ,находяща се в част от ПИ състояща се от 4490 кв.м към гробищен парк на село Устрем-Представляващ УПИ ІІ-178,180,181

На основание Заповед № 32/15.01.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А: 

 

     Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи- широколистна дървесина – топола, /стояща маса/ – общинска собственост ,находяща се в част от ПИ състояща се от 4490 кв.м към гробищен парк на село Устрем-Представляващ УПИ ІІ-178,180,181, акт №628/04.09.2019.г-публична общинска собственост, съгласно оценка на лицензиран оценител и по определени цени и сортименти при начална тръжна цена както следва:

   1.Трупи дебели над 30 см                           – 49,00 лв.без ДДС / плътен м3.                                          

   2.Трупи дебели от 18 до 28 см                   – 44,00 лв. без ДДС / плътен м3.                                          

   3.ОЗМ от дребна стр. дървесина               – 34,00 лв. без ДДС / плътен м3.                                          

   4.ОЗМ от дърва                                           – 34,00лв. без ДДС / плътен м3.                                          

 

Обща стойност на дървесината и единична цена на обезличен м3 лежаща маса без ДДС:

 

   1. Обща стойност на дървесината                     – 3499.15 лв.

   2. Общо прогнозно количество строителна дървесина – 83 м3

   3. Единична цена на 1 обезличен м3                 – 44 лв./ м3

 

 Маркирането на лежаща маса дървесина и издаването на превозни билети са за сметка на спечелилия търга. Цените за маркиране на лежаща дървесина и издаване на превозен билет, съгласно Решение № 424 по т.2 от Протокол №41/31.08.2018г. на ОбС-Тополовград, са както следва:

-Маркиране на лежаща дървесина, разрешена за отсичане по Закона за опазване на селскостопанското имущество-2,00лв. за пл.м3

-Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина от извън горски територии-3,00лв.

 

     Търгът да се проведе на: 08.02.2021 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 15.02.2021 г. от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на да се внесе в касата на ОбА– гр.Тополовград , пл.”Освобождение” №1. Размерът на депозита е 349,92 лв.

     Тръжната документация се закупува от стая № 1 на ОбА- Център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА- Център за информация и услуги до 16.00 часа на 05.02.2021 г., съответно до 16.00 ч. на 12.02.2021 г.

Оглед на обекта и дървесината   може да се извърши   всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете, след предварително съгласуване със служител на Общинска администрация.

                                

     За информация : Тел. 0886742043, стая 24, ет.2 в сградата на Об.А – Тополовград.;

                                  Тел: 0899813309, стая 26, ет.2 в сградата на Об.А – Тополовград.