Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на общински терен– публична общинска собственост

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

На основание Заповед № 726/09.12.2021 г.  на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на общински терен– публична общинска собственост, а именно:

        Петно с площ 24 кв.м.  за разполагане на преместваем обект- тип павилион, върху общински терен, представляващ част от УПИ XVIII, кв. 17 по ПУП на с.Българска поляна,  за търговия и услуги, Скица № 337 / 22.07.2021г., при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34.56лв. без ДДС, 41.47 лв. с ДДС;

      Търгът за имота да се проведе на: 06.01.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 12.01.2022г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА. 

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите поотделно.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  05.01.2022г., съответно до 16.00 ч. на 11.01.2022г.

         Оглед на имота: всеки работен ден  до деня предхождащ датите на търговете.

                           

                                                   За информация: тел. 0470 / 5 33 45