Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  имоти- земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-частна общинска собственост, с н.т.п.”нива”, „из. нива“, „др. вид земеделска земя“, „овощна градина“, „лозе“, за срок  10  /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г., находящи се в  землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград

На основание Заповед № 583/19.09.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград

 

ОБЯВЯВАМ :

 

      Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  имоти- земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-частна общинска собственост, с н.т.п.”нива”, „из. нива“, „др. вид земеделска земя“, „овощна градина“, „лозе“, за срок  10  /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г., находящи се в  землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград,  както следва:

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.25 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двадесет и пет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 10022 кв.м. /десет хиляди и двадесет и два кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7589/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.533, Имот №72761.52.814, Имот №72761.52.531, Имот №72761.52.808, Имот №72761.52.14, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 40.09 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -4.01 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.28 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двадесет и осем/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 23366 кв.м. /двадесет и три хиляди  триста шестдесет и шест кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7586/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.533, Имот №72761.52.532, Имот №72761.52.19, Имот №72761.52.528, Имот №72761.52.529, Имот №72761.52.29, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 93.46 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -9.35 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.31 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, тридесет и едно/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 9659 кв.м. /девет хиляди  шестстотин петдесет и девет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „ нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7602/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.29, Имот №72761.52.22, Имот №72761.52.30, Имот №72761.52.49, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 38.64 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -3.86 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.34 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, тридесет и четири/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 7102 кв.м. /седем хиляди  сто и два кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „ из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7587/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.101, Имот №72761.52.533, Имот №72761.52.537, Имот №72761.52.536, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 28.41 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.84 лв.
 2. Поземлен имот № 72761.52.46 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиридесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 13625 кв.м. /тринадесет хиляди  шестстотин двадесет и пет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „ из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7588/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.101, Имот №72761.52.546, Имот №72761.52.533, Имот №72761.52.32, Имот №72761.52.544, Имот №72761.52.534, Имот №72761.52.33, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 54.50 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -5.45 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.127 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, сто двадесет и седем/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 4655 кв.м. /четири хиляди шестстотин петдесет и пет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „ из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7600/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.111, Имот №72761.52.612, Имот №72761.52.610, Имот №72761.52.604, Имот №72761.52.609, Имот №72761.52.89,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 18.62 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.86 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.139 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, сто тридесет и девет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 14824 кв.м. /четиринадесет хиляди  осемстотин двадесет и четири кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „др. вид земеделска земя“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7593/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.71, Имот №72761.52.97, Имот №72761.52.156, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 59.30 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -5.93 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.180 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, сто и осемдесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 6346 кв.м. /шест хиляди триста четиридесет и шест кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7584/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.71, Имот №72761.52.155, Имот №72761.52.241, Имот №72761.52.181, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 25.38 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.54 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.215 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двеста и петнадесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 4993 кв.м. /четири хиляди  деветстотин деветдесет и три кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7599/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.111, Имот №72761.52.613, Имот №72761.52.614, Имот №72761.52.165, Имот №72761.52.612, Имот №72761.52.615, Имот №72761.52.127, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 19.97 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.00 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.218 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двеста и осемнадесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2199 кв.м. /две хиляди  сто деветдесет и девет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7608/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.247, Имот №72761.52.623, Имот №72761.52.220, Имот №72761.52.194,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 8.80 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.88 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.266 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двеста шестдесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 15803 кв.м. /петнадесет хиляди  осемстотин и три кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7585/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.247, Имот №72761.52.630, Имот №72761.52.631, Имот №72761.52.632,  №72761.52.633,  №72761.52.336,  №72761.52.636, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 63.21 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -6.32 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.269 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двеста шестдесет и девет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2681 кв.м. /две хиляди  шестстотин осемдесет и един кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7604/22.07.2022 г., +при граници на имота: Имот №72761.52.627, Имот №72761.52.629, Имот №72761.52.628, Имот №72761.52.625,  №72761.52.626, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 10.72 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.07 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.395 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, триста деветдесет и пет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 941 кв.м. /деветстотин четиридесет и един кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7620/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.421, Имот №72761.52.680, Имот №72761.52.681, Имот №72761.52.397,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 3.76 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.38 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.397 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, триста деветдесет и седем/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1519 кв.м. /хиляда петстотин деветнадесет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7619/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.421, Имот №72761.52.681, Имот №72761.52.395, Имот №72761.52.685,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 6.08 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.61 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.417 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин и седемнадесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5199 кв.м. /пет хиляди сто деветдесет и девет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7594/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.642, Имот №72761.52.844, Имот №72761.52.421, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 20.80 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.08 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.433 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин тридесет и три /, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3537 кв.м. /три хиляди петстотин тридесет и седем кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7591/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.644, Имот №72761.52.643, Имот №72761.52.434, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 14.15 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.41 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.434 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин тридесет и четири /, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1497 кв.м. /хиляда четиристотин деветдесет и седем кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „овощна градина“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7590/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.433, Имот №72761.52.643, Имот №72761.52.645, Имот №72761.52.648, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 11.98 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.20 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.435 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин тридесет и пет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2671 кв.м. /две хиляди шестстотин седемдесет и един кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7595/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.421, Имот №72761.52.651, Имот №72761.52.661, Имот №72761.52.455, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 10.68 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.07 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.439 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин тридесет и девет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5855 кв.м. /пет хиляди осемстотин петдесет и пет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7592/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.421, Имот №72761.52.787, Имот №72761.52.786, Имот №72761.52.785, Имот №72761.52.420, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 23.42 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.34 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.471 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин седемдесет и едно/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5799 кв.м. /пет хиляди осемстотин деветдесет и девет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7598/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.455, Имот №72761.52.657, Имот №72761.52.487, Имот №72761.52.660, Имот №72761.52.656, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 23.20 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.32 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.486 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин осемдесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5255 кв.м. /пет хиляди петстотин петдесет и пет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7601/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.655, Имот №72761.52.654, Имот №72761.52.469, Имот №72761.52.455,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 21.02 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.10 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.492 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин деветдесет и две/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3177 кв.м. /три хиляди сто седемдесет и седем кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7596/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.455, Имот №72761.52.788, Имот №72761.52.793, Имот №72761.52.473,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 12.71 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.27 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.570 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, петстотин и седемдесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2077 кв.м. /две хиляди седемдесет и седем кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7605/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.247, Имот №72761.52.569, Имот №72761.52.568, Имот №72761.52.571,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 8.31 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.83 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.571 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, петстотин седемдесет и едно/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 4563 кв.м. /четири хиляди петстотин шестдесет и три кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7607/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.247, Имот №72761.52.111, Имот №72761.52.568, Имот №72761.52.570,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 18.25 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.83 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.613 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, шестстотин и тринадесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3442 кв.м. /три хиляди четиристотин четиридесет и две кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7606/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.111, Имот №72761.52.618, Имот №72761.52.215, Имот №72761.52.614,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 13.77 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.38 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.656 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, шестстотин петдесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5277 кв.м. /пет хиляди двеста седемдесет и седем кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7603/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.455, Имот №72761.52.487, Имот №72761.52.471, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 21.11 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.11 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.660 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2274 кв.м. /две хиляди двеста седемдесет и четири кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7621/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.661, Имот №72761.52.455, Имот №72761.52.659, Имот №72761.52.658, Имот №72761.52.657, Имот №72761.52.471, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 9.10 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.91 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.752 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, седемстотин петдесет и два/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2131 кв.м. /две хиляди сто тридесет и един кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7597/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.350, Имот №72761.52.753, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 8.52 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.85 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.773 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, седемстотин седемдесет и три/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2185 кв.м. /две хиляди сто осемдесет и пет кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7622/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.774, Имот №72761.52.775, Имот №72761.52.776, Имот №72761.52.772, Имот №72761.52.441, Имот №72761.52.781, Имот №72761.52.780, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 8.74 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.87 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.776 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, седемстотин седемдесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2851 кв.м. /две хиляди осемстотин петдесет и един кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „лозе“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7623/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.209, Имот №72761.52.775, Имот №72761.52.777, Имот №72761.52.773, Имот №72761.52.441,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 22.81 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.28 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.846 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, осемстотин четиридесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2332 кв.м. /две хиляди триста тридесет и два кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №6011/01.09.2015 г., при граници на имота: Имот №72761.52.847, Имот №72761.52.788, Имот №72761.52.492, Имот №72761.52.473,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 9.33 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.93 лв.

 

Забележка:

Наемодателят запазва правото си да продаде имота/ите на трети лица в срока на договора.

 

           Началните годишни наемни цени за земеделските имоти, са определени съгласно Решение №

        241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017 г. на ОбС – Тополовград.

           Търгът  да се проведе на 10.10.2022 г. от 14:00 ч. в  залата на ОбС – Тополовград.

           При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 17.10.2022 г. от 14:00 ч.  в  залата

        на ОбС Тополовград.

           ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна  наемна цена за всеки поземлен имот,

        да   се внесе в касата на ОбА, преди  датата на провеждане на търга.

           ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот, се закупува  от центъра за информация,

        гише № 1, срещу 30,00 лв. без ДДС  /36,00 лв. с ДДС/ .

           КРАЕН СРОК за подаване на документи за участието в търга–до 16:00    часа на 07.10.2022 г.  

        и  съответно до 16:00 часа на 14.10.2022 г.                                             

     

       СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ:

         Към момента на сключване на ДОГОВОРА за НАЕМ, първата годишна  наемна вноска, да

     бъде изплатена изцяло .

  ОГЛЕД  на имотите, всеки работен ден до датата, предхождаща датата  на търговете. 

  За информация-тел. 0470/5-33-45