Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост и за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

 
 

 На основание Заповед № 12/05.01.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 На основание Заповед № 13/05.01.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед  №14/05.01.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

         1.Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост, за срок от 9 /девет/ години, а именно:

            1.1. Бюфет и склад към него с обща площ 13 кв. м.,  находящи се на първи етаж – корпус „В“  в сградата на СУ”Д-р Петър Берон”- гр.Тополовград, в УПИ Х, кв. 3  по плана на гр. Тополовград, АОС  № 79/ 19.03.1998 г., за срок от 01.09 до 30.06,  при начална тръжна месечна цена 26,00лв. без ДДС и 31,20лв. с ДДС.

  1. Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

       2.1.  УПИ I- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 650 кв.м. по ПУП  на с.Устрем, АЧОС №7201/26.01.21г. при начална тръжна цена на имота в размер на 4 100 лв. без ДДС, 4 920 лв. с ДДС.

      2.2. УПИ II- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 110 кв.м. по ПУП                           на с.Устрем, АЧОС №7202/26.01.21г. при начална тръжна цена на имота в размер на 2 760 лв. без ДДС, 3 312 лв. с ДДС.

      2.3. Имот № 72761.56.147 с площ 1834 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „изоставена нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, при начална тръжна цена на имота в размер на  1150.00 лв. без ДДС.

      2.4. Имот № 72761.56.165 с площ 3042,33 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград,  при начална тръжна цена на имота в размер на 1 900.00 лв. без ДДС.

         Търговете  за имотите ще се проведат  както  следва:

     1.1. За отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – Бюфет и склад към него с обща площ 13 кв.м.,  в сградата на СУ”Д-р Петър Берон”- гр.Тополовград на 24.01.2022г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 31.01.2022г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     2.1. За УПИ I- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 650 кв.м. , по ПУП на с.Устрем-  на 24.01.2022г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 31.01.2022г.   от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      2.2. За УПИ II- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 110 кв.м. по ПУП                           на с.Устрем, на 24.01.2022г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 31.01.2022г.   от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      2.3. За  Имот № 72761.56.147 с площ 1 834 кв.м., земеделска земя в м. „Градище”, търгът ще се проведе на 24.01.2022г. от 14:30 часа залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 31.01.2022г.  от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград

    2.4. За имот № 72761.56.165 с площ 3 042,33 кв.м., земеделска земя  в м. „Градище” , търгът ще се проведе на 24.01.2022г. от 14:30 часа залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 31.01.2022г.  от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград 

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  21.01.2022г ,съответно до 16.00 ч. на 28.01.2022г.

   Оглед на имота: всеки работен ден до 21.01.2022г., съответно до 28.01.2022г.            

   За информация: тел. 0470 / 5 33 45