Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински обект – част от имот частна общинска собственост, за срок от 9 (девет) години

На основание Заповед № 241 / 27.03.2024 г. на Кмета на Община Тополовград

 

                                              О Б Я В Я В А :

 

     Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински обект – част от имот частна общинска собственост, за срок от 9 (девет ) години, а именно:

 

  • Общински обект – помещение с площ 20 кв.м., находящо  се в УПИ VIII – 210, в кв.31 по ПУП на с.Радовец, общ.Тополовград, целия с площ 1203 кв.м., АОС №122/12.01.1999г., при начална месечна наемна цена в размер на 36,00 лв.без ДДС и и 43,20 лв. с ДДС.

 

            Търгът да се проведе на 17.04.2024 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.

            При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 24.04.2024 г. от 13:30 часа залата на ОбС- Тополовград.

            Депозит в размер на 10%  от началната месечна  наемна   цена да се внесе в касата на ОбА- Тополовград  в размер на 3,60 лв.

            Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена от 50.00 лв. без ДДС и 60.00 лв. с ДДС.

            Документите за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги до 16:00 часа на 16.04.2024г., съответно до 16:00 часа на 23.04.2024г.

            Оглед на обекта: всеки работен ден до 16.04.2024г., съответно до 23.04.2024г.

           

                                 За информация: тел. 0470 / 5-33-45