Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост за срок от 9 /девет/ години-Терен за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – павилион за топли закуски с площ 50 кв.м., в УПИ I- 1188, кв.70 по ПУП на гр.Тополовград

На основание Заповед № 139 / 22.02.24 г. на Кмета на Община Тополовград


О Б Я В Я В А:  Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост за срок от 9 /девет/ години, а именно:
– Терен за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – павилион за топли закуски с площ 50 кв.м., в УПИ I- 1188, кв.70 по ПУП на гр.Тополовград, в двора на бившето Помощно училище, в западната част на двора, на ул.“Св.СвКирил и Методий“ №6, съгласно схема за разполагане, при начална тръжна цена в размер на 80.00 лв. без ДДС и 96.00 лв.с ДДС.

  Търгът да се проведе на 12.03.2024 г. от 13.30 часа в залата на ОбС – Тополовград.
При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 19.03. 2024 г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.


  Депозит в размер на 10 % от началната тръжна месечна наемна цена на имота да се внесе в касата на ОбА- Тополовград , в размер на 8.00 лв.


  Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.


  Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 11.03.2024 г., съответно до 16:00 часа на 18.03.2024 г.


  Оглед на имота- всеки работен ден до 11.03.2024г., съответно до 18.03.2024г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45