Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – части от имоти публична общинска собственост, за срок от 9 (девет ) години

 

На основание Заповед № 06 / 02.01.2024 г. на Кмета на Община Тополовград

 

             О Б Я В Я В А :

 

     Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – части от имоти публична общинска собственост, за срок от 9 (девет ) години, а именно:

  • Част от имот публична общинска собственост представляващ плувен басейн със съблекалня със ЗП 300 кв.м. за търговия и услуги, находящ се в  УПИ I, кв.1 по ПУП на гр.Тополовград,  АОС №536/20.08.2012г., за периода от 01.06  до 30.09, за срок от 9/девет/ години, при начална тръжна месечна наемна цена 180.00 лв.  без ДДС и 216.00лв. с ДДС.
  • Масивна едноетажна сграда с площ 144 кв.м., представляваща бивш физкултурен салон към училище в с.Орешник, находящо се в парц.I, кв.14 по ПУП на с.Орешник, съгласно АОС № 100 / 06.04.1998г. за срок от девет години, при начална тръжна месечна наемна цена 259.20 лв. без ДДС  и  04лв. с ДДС.
  • Общински терен предвиден за разполагане на преместваем обект с обслужващо предназначение – гаражна клетка, с площ 15 кв.м., представляваща част от УПИ III, кв.14 по ПУП на гр.Тополовград,  за срок от 9/девет/ години, при начална тръжна месечна наемна цена 3.75лв. без ДДС,4.50 лв. с ДДС.

      Търгът да се проведе на 22.01.2024 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 29.01.2024 г. от 13:30                 часа залата на ОбС- Тополовград.

       Депозит в размер на 10%  от началната месечна  наемна   цена да се внесе в касата на ОбА- Тополовград  в размер на:

  • Част от имот публична общинска собственост представляващ плувен басейн със съблекалня със ЗП 300 кв.м. за търговия и услуги – 18,00 лв.
  • Масивна едноетажна сграда с площ 144 кв.м., представляваща бивш физкултурен салон към училище в с.Орешник – 25,92 лв.
  • Гаражна клетка, с площ  15 кв.м. – 3,75лв.

Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена от 50.00 лв. без ДДС и 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите.

     Документите за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги до 16:00 часа на 19.01.2024г., съответно до16:00 часа на 26.01.2024 г.

       Оглед на обектите: всеки работен ден до 19.01.2024г., съответно до 26.01.2024 г.

 

                                 За информация: тел. 0470 / 5-33-45