Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терен – частна общинска собственост  за  срок от 10 ( десет ) години

На основание Заповед № 744 / 23.11.2023г. на Кмета на Община Тополовград

 

    О Б Я В Я В А :

 

        Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терен – частна общинска собственост  за  срок от 10 ( десет ) години, а именно:

           – УПИ V, кв.80, общински терен с площ 2450 кв.м. по ПУП  на с.Хлябово, АЧОС №7962/02.11.2023г., при начална тръжна годишна наемна цена 85.75лв. без ДДС, 102.90 лв. с ДДС.

     Търгът да се проведе на: 11.12.2023 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2023 г.  от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от годишната  наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на 8,57лв.     

     Тръжната документация  се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена  50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 08.12.2023г.,съответно до 16.00 ч. на 13.12.2023г.

     Оглед на обекта: всеки работен ден до деня, предхождащ датите на търговете.

              За информация: тел. 0470 / 5-33-45