Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за  отдаване под наем на част от имоти- публична общинска собственост, за срок от  9/девет/ години, за разполагане на преместваеми обекти за търговска дейност – кафе автомати

На основание Заповед № 427/26.07.2023г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване за  отдаване под наем на част от имоти- публична общинска собственост, за срок от  9/девет/ години, за разполагане на преместваеми обекти за търговска дейност – кафе автомати, при начална месечна наемна цена в размер на  30,00лв. без ДДС и 36,00 лв. с ДДС.

     – Тротоарна площ на ул.“Варна“, пред северния вход на СУ „Д-р П.Берон“- гр.Тополовград, с  площ от 1 /един/ кв.м., Скица №283/22.05.23г.,

      – Тротоарна площ на ул.“Трети март“ №36, пред УПИ XVI- 310, кв.14- собствен/по ПУП на гр.Тополовград,с площ от 1/един/кв.м.,Скица №284/22.05.23г.,

      – Тротоарна площ на пл.“Шести септември“, УПИ XVI- 747, кв.79 по ПУП на гр.Тополовград, с площ от 1 /един/ кв.м., Скица №269/16.05.23г.,

      – Тротоарна площ пред Кметство- с.Срем, УПИ I, кв.19 по ПУП на с.Срем,  с  площ от 1 /един/ кв.м., Скица №237/28.04.23г.

     – Тротоарна площ , в дясно до автоспирка  на центъра /до Читалище, кв.22/ по  ПУП  на  с.Орлов дол, с  площ от 1 /един/ кв.м.,  Скица №239/28.04.23г.

     – Тротоарна площ  в ляво пред Кметство- с.Синапово, УПИ VII, кв.23/ по ПУП на с.Синапово,  с  площ от 1 /един/ кв.м., Скица №238/28.04.23г.

    Търгът да се проведе на 11.08.2023г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 17.08.2023г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна месечна наемна цена на имота да се внесе в касата на ОбА.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  10.08.2023г ,съответно до 16.00 ч. на 16.08.2023г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 10.08.2023г., съответно до 16.08.2023г.

                           

За информация: тел. 0470 / 5 33 45