Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търгове с явно наддаване  за  продажба  на имот – частна общинска собственост и за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти

На основание Заповед № 123 / 28 .02.2022 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 124 / 28.02.2022 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 125 / 28.02.2022 г. на Кмета на Община Тополовград

  О Б Я В Я В А :

  1.Търг с явно наддаване  за  продажба  на следния имот – частна общинска собственост, а именно:

            – УПИ I-1746, общинско празно място с площ 356 кв.м.,  кв.32 по ПУП на гр. Тополовград- АЧОС № 7194 / 10.11.2020 г. при   начална тръжна цена  в размер на 2 680,00 лв. без ДДС,  3 216,00 лв. с ДДС.

  1.    Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост,за разполагане на преместваеми обекти, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:

– Петно №4, с площ 15.08 кв.м., в кв.84 по ПУП  на гр.Тополовград,  при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 24.13лв. без ДДС и  28.95лв. с ДДС.

– Част от  имот публична общинска собственост, представляващ тротоарна площ пред Кметство с.Княжево, с площ от 1 /един/ кв.м.,за разполагане на автомат за топли напитки при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30.00лв. без ДДС, 36.00лв с ДДС.

     Търговете  да  се проведат както следва:

   По т.1. Търг с явно наддаване  за  продажба  на УПИ I-1746, общинско празно място с площ 356 кв.м.,   – търгът да се проведе на: 21.03.2022г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 24.03.2022г.  от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.     

            Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА-Тополовград, в размер на  268,00лв.

   По т.2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени:

   – За Петно № 4, с площ 15,08 кв.м. –  търгът да се проведе на: 21.03.2022г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 24.03.2022г. от 14:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на  2,41 лв.

    – За Петно  с площ 1,00 кв.м. – търгът да се проведе на: 21.03.20222г. от 14:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 24.03.2022г. от 14:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на  3,00 лв.

     Тръжната документация  се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена  50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 18.03.2022 г,съответно до 16.00 ч. на 23.03.2022г.

     Оглед на обекта: всеки работен ден до деня, предхождащ датите на търговете.

                                     За информация: тел. 0470 / 5-33-45