Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търгове с явно наддаване  за  продажба  на имоти- частна  общинска собственост

На основание  Заповед № 407/03.06.2024г.  на  Кмета на Община Тополовград,

На основание  Заповед № 408/03.06.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

1.Търгове с явно наддаване  за  продажба  на имоти- частна  общинска собственост, както следва:

1.1.По Заповед №407/03.06.2024г.

-ПИ с идентификатор 53802.17.5, земеделска земя с начин на трайно ползване „друг вид нива“, с площ 14230 кв.м., V-та категория, в местност „Ненкина поляна” по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Орешник,  Община Тополовград – АОС № 8079 /15.04.2024 г., при начална тръжна цена -15 000,00/петнадесет хиляди/ лв. без ДДС.

    С Решение № 315 по т.7 от Протокол № 27 / 31.08.2017 г.,  ОбС – гр. Тополовград  е разрешил продажба на горецитирания имот. На  08.02.2018 г. за същия е сключен договор за наем, за срок 10 години, поради което към датата на сключване на договора за продажба, договорът за наем ще бъде прекратен.

1.2. По Заповед №408/03.06.2024г.

-ПИ 72761.39.792, с площ 12 981 кв.м., местност „Низините“, гр. Тополовград- АЧОС № 7785 / 23.03.2023г., при пазарна цена в размер на 66 407,00 лв. без ДДС, и 79 688,40 лв. с ДДС.

  1. Търговете за продажба на имотите ще се проведат  в залата на Общински съвет-Тополовград, както  следва:

2.1.По Заповед №407/03.06.2024г.-на 20.06.2024г. от 14.00 ч., при липса на кандидати повторен търг на 27.06.2024г. от 14.00 ч.

2.2. По Заповед №408/03.06.2024г.-на 20.06.2024г. от 14.30 ч., при липса на кандидати повторен търг на 27.06.2024г. от 14.30 ч.

3.Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

4.Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги, както следва:

– По  Заповед № 407/03.06.2024г. и Заповед № 408/03.06.2024г.,  срещу цена 70.00 лв. без ДДС, 84.00 лв. с ДДС. за всеки имот по отделно.

5.Документи за участие в търговете ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  19.06.2024 г., съответно до 16.00 ч. на 26.06.2024 г.

 6.Оглед на имотите: всеки работен ден до деня предхождаш датата на търга.  

                       

                                              За информация: тел. 0470 / 5 33 45