Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търгове с явно наддаване  за  продажба  на имоти- частна  общинска собственост и за  отдаване под наем на земеделски земи – частна  общинска собственост

На основание  Заповед № 303/22.04.2024г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание  Заповед № 304/22.04.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание  Заповед № 305/22.04.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание  Заповед № 306/22.04.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание  Заповед № 312/24.04.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

 

1.Търгове с явно наддаване  за  продажба  на имоти- частна  общинска собственост, както следва:

 

1.1.По Заповед №303/22.04.2024г.

-ПИ с идентификатор 72761.39.236, земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ , с площ 1101 кв.м. , X-та категория, в  местност „Низините” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Тополовград,  Община Тополовград – АОС № 7833 /13.06.2023г., при начална тръжна цена -1600,00лв. без ДДС.

 

1.2. По Заповед №304/22.04.2024г.

-Имот № 72761.54.769 с площ 1140 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 5610зз / 10.11.2014г.,при начална тръжна цена на имота в размер на 1300.00 лв. без ДДС.

 

-Имот № 72761.54.768 с площ 51 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 5609зз / 10.11.2014г., при начална тръжна цена на имота в размер на 60.00 лв. без ДДС.

 

-Имот № 72761.54.602 с площ 320 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград –  АОС № 8042/ 29.02.2024г.,при начална тръжна цена на имота в размер на  345.00 лв. без ДДС.   

 

-Имот № 72761.56.192 с площ 1065 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 8041 / 22.02.2024г.,при начална тръжна цена на имота в размер на  1220.00 лв. без ДДС.

 

-Имот № 72761.57.20 с площ 568 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7398 / 07.04.2022г.,  при начална тръжна цена на имота в размер на 650.00 лв. без ДДС.

 

1.3. По Заповед №305/22.04.2024г.

– Първи етаж /бивша кухня към столова/ от масивна двуетажна сграда- „Столова“, находяща се в УПИ II, кв.65 по ПУП на гр.Тополовград, със застроена площ 182 кв.м., построена 1989г.- АЧОС №193/06.03.2000г.,  при начална тръжна цена 28 100,00 лв. без ДДС и 33 720,00 лв. с ДДС.

 

1.4.По Заповед №306/22.04.2024г.

– УПИ ХXVII, кв.30 по ПУП на гр. Тополовград, общинско място с площ 351 кв.м., АЧОС № 370 / 02.09.2024г. при начална тръжна цена  в размер на 2 940.00 лв. без ДДС, 3 528.00 лв. с ДДС.               

 

Търгове с явно наддаване за  отдаване под наем на земеделски земи – частна  общинска собственост, както следва:

 

1.5.По Заповед №312/24.04.2024г.

– ПИ №   53802.13.29 по КККР, номер по предходен план: 013029, с площ 3333 кв.м., X-категория, с н.т.п. “друг вид нива“, местност „Ясена“, АОС № 5900 зз, за срок 10 /десет / години, за имот  находящ се в землището на с. Орешник, общ. Тополовград, с начална годишна тръжна наемна цена 33,33 лв., депозит 3,33 лв.

 

  1. Търговете за продажба на имотите ще се проведат  в залата на Общински съвет-Тополовград както  следва:

2.1.По Заповед №303/22.04.2024г.-на 16.05.2024г. от 14.30 ч., при липса на кандидати повторен търг на 23.05.2024г. от 14.30ч.

2.2.По Заповед №304/22.04.2024г.-на 16.05.2024г. от 13.30 ч., при липса на кандидати повторен търг на 23.05.2024г. от 13.30ч.

2.3.По Заповед №305/22.04.2024г.-на 15.05.2024г. от 14.00 ч., при липса на кандидати повторен търг на 22.05.2024г. от 14.00ч.

2.4.По Заповед №306/22.04.2024г.-на 15.05.2024г. от 13.30 ч., при липса на кандидати повторен търг на 22.05.2024г. от 13.30ч.

Търговете  за отдаване под наем на  имота ще се проведат  в залата на Общински съвет-Тополовград както  следва:

2.5.По Заповед №312/24.04.2024г.-на 13.05.2024г. от 14.00 ч., при липса на кандидати повторен търг на 20.05.2024г. от 14.00ч.

 

3.Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

 

4.Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги, както следва:

– По  Заповед № 303/22.04.2024г., Заповед № 304/22.04.2024г., Заповед № 305/22.04.2024г., Заповед № 306/22.04.2024 г. срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС. за всеки имот по отделно.

– По Заповед №312/24.04.2024г. срещу цена 30.00 лв. без ДДС, 36.00 лв. с ДДС.

 

5.Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги, както следва:

-до 16.00 часа на  15.05.2024 г., съответно до 16.00 ч. на 23.05.2024 г. за имотите по Заповед №303/22.04.2024г. и Заповед №304/22.04.2024г.,

 –до 16.00ч. на 14.05.2024г., съответно до 21.05.2024г. за имотите по Заповед №305/22.04.2024г. и Заповед №306/22.04.2024г.

до 16.00ч. на 10.05.2024г., съответно до 17.05.2024г. за имота по Заповед №312/24.04.2024г.

 

 6.Оглед на имотите: всеки работен ден до деня предхождаш датата на търга.  

                       

                                              За информация: тел. 0470 / 5 33 45