Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост в гр.Тополовград, с.Синапово и с Орлов дол.

На основание Заповед №235/10.05.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед №236/10.05.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед №237/10.05.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед №239/10.05.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост, а именно:

     1. УПИ ХVIII с площ 260 кв.м, за жилищно строителство в кв.30 по ПУП на гр. Тополовград – АОС №361/27.08.2002г. при начална тръжна цена в размер на 1750,00лв. без ДДС и 2100,00лв. с ДДС.

     2. УПИ V, кв.2А по ПУП на гр. Тополовград, с площ 4 650 кв.м.,находящ се в промишлената зона на града- АОС № 538 / 09.04.2013 г. при начална тръжна цена в размер на 41 072,70лв. без ДДС,   49 287.24лв. с ДДС.

     3. ПИ – 286 с площ 220 кв.м. и масивна едноетажна сграда със ЗП 100 кв.м., в кв. 67 по ПУП на с. Орлов дол, Община Тополовград – АОС № 71/ 06.02.1998 г.

при начална тръжна цена на имота в размер на 3180.00 лв. без ДДС и 3816.00 лв. с ДДС

   4. –УПИ I, кв.56 с площ 1086 кв.м., общински терен по ПУП на с.Синапово- АЧОС № 539 / 17.06.2013г., при начална тръжна цена на имота в размер на 2 620,00 лв. без ДДС,

3 144,00 лв. с ДДС

   -УПИ II, кв.56 с площ 1590 кв.м., общински терен по ПУП на с.Синапово- АЧОС № 540 / 17.06.2013 г. при начална тръжна цена на имота в размер на 3 840,00 лв. без ДДС,

4 608,00 лв. с ДДС.

      Търговете за обявените имоти ще се проведат както следва:

По т.1 УПИ ХVIII с площ 260 кв.м., търгът за имота да се проведе на: 31.05.2021 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от общата началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА , в размер на 175,00 лв.

По т.2 УПИ V, кв.2А с площ 4650кв.м., търгът за имота да се проведе на: 31.05.2021 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г.   от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА, в размер на 4107.27лв.

По т.3 ПИ – 286 с площ 220 кв.м. и масивна едноетажна сграда със ЗП 100 кв.м., -търгът за имота да се проведе на: 31.05.2021 г. от 14:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г.   от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА в размер на 318.00лв.

По т.4   -УПИ I, кв.56 с площ 1086 кв.м. и УПИ II, кв.56 с площ 1590 кв.м., търгът за имотите да се проведе на: 31.05.2021 г. от 11:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г. от 11.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите да се внесе в касата на ОбА в размер на:

-УПИ I, кв.56 с площ 1086 кв.м. – депозит в размер на 262,00лв.

-УПИ II, кв.56 с площ 1590 кв.м. – депозит в размер на 384,00лв.

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите поотделно.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 28.05.2021г , съответно до 16.00 ч. на 03.06.2021г.

         Оглед на имота: всеки работен ден предхождащ датите на търга.                          

                                             За информация: тел. 0470 / 5 33 45