Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търгове с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, за отдаване под наем на терени-публична общинска собственост и за отдаване под наем на общински имот – частна  общинска собственост

 

На основание Заповед № 153 / 27.03.2023 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 150 / 27.03.2023 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 170 / 28.03.2023 г. на Кмета на Община Тополовград

                                                                                    О Б Я В Я В А :

  1.Търг с явно наддаване  за  продажба  на следния имот – частна общинска собственост, а именно:

  • Имот № 72761.54.327 с площ 2324 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, при начална тръжна цена на имота в размер на  2 140,00 лв. без ДДС.
  1.   Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост,за разполагане на преместваеми  обекти, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:
  • Петно № 2, с площ 15,00 кв.м. за търговия и услуги, находящо се в кв. 66 по ПУП на гр. Тополовград, при начална тръжна месечна наемна цена 24,00 лв. без ДДС, 28,80 лв. с ДДС;
  • Петно № 3, с площ 14,00 кв.м. за търговия и услуги, находящо се в кв. 66 по ПУП на гр. Тополовград, при начална тръжна месечна наемна цена 22,40 лв. без ДДС, 26,88 лв. с ДДС;
  1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна  общинска собственост , за срок от 9 ( девет ) години, а именно:
  • Паянтова едноетажна сграда находяща се  в с.Хлябово в ПИ – 444, кв.65 по  ПУП на с.Хлябово, със ЗП 15 кв.м., АЧОС № 7782/15.03.2023г., при начална  тръжна цена 7,50 лв. без ДДС и 9,00лв. с ДДС.

     Търговете  да  се проведат както следва:

   По т.1. Търг с явно наддаване  за  продажба  на имот № 72761.54.327 с площ 2324 кв.м.– търгът да се проведе на: 24.04.2023 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023г.  от 14:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.       

            Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА-Тополовград, в размер на  214,00лв.

   По т.2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени:

   2.1. За Петно № 2, с площ 15,00 кв.м. –  търгът да се проведе на: 24.04.2023г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023 г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград. .

     Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на  2,40 лв.

    2.2. За Петно № 3, с площ 14,00 кв.м. – търгът да се проведе на: 24.04.2023г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на  2,24 лв.

    По т.3. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – паянтова сграда в с.Хлябово – търгът да се проведе на: 24.04.2023 г. от 14:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023г.  от 14:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.       

  • Депозит в размер на 5 /пет/ лева да се внесе в касата на ОбА-Тополовград.

     Тръжната документация  се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена  50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 23.04.2023 г,съответно до 16.00 ч. на 27.04.2023г.

     Оглед на обекта: всеки работен ден до деня, предхождащ датите на търговете.

                                     За информация: тел. 0470 / 5-33-45