Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търгове с явно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост и за отдаване под наем на общински терен-част от имот, публична общинска собственост

На основание Заповед № 349/24.06.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 350/24.06.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

 На основание Заповед № 351/24.06.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

  На основание Заповед № 352/24.06.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

       1.Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на общински терен – част от имот публична общинска собственост, за поставяне на слънцезащитно съоръжение за срок от 9 /девет/ години, а именно:

       1.1. Терен с площ 40 кв.м., находящ се до УПИ VII – 1687, кв. 21 по ПУП на гр. Тополовград, при начална тръжна цена 64.00 лв. без ДДС, 76.80 лв. с ДДС

       2. Търг с явно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост, а именно:

      2.1. ПИ 72761.888.9905, с площ 611 кв.м. в местност „Низините“, в землището на общ.Тополовград- при начална тръжна цена 1970,00 лв. без ДДС и 2 364,00 лв. с ДДС.

       2.2. Сграда от 90 кв.м., дървено сглобяема конструкция, местонахождението на имота е в кв.57-а, „Автоспирка“ в с.Орлов дол, общ. Тополовград. с начална тръжна цена 5 000.00 лв. без ДДС, 6 000лв. с ДДС.

       2.3. – УПИ II, кв.146 по ПУП на гр. Тополовград, общински терен с площ 2 720 кв.м. – при начална тръжна цена на имота 15 740 лв. без ДДС, 18 888 лв. с ДДС.

            – УПИ III, кв.146 по ПУП на гр. Тополовград, общински терен с площ 748 кв.м. – при начална тръжна цена на имота 4 330 лв. без ДДС, 5 196 лв. с ДДС.

            – УПИ IV, кв.146 по ПУП на гр. Тополовград, общински терен с площ 794 кв.м. – при начална тръжна цена на имота 4 600 лв. без ДДС, 5 520 лв. с ДДС.

           – УПИ V, кв.146 по ПУП на гр. Тополовград, общински терен с площ 1008 кв.м. -при начална тръжна цена на имота 5 840 лв. без ДДС, 7 008 лв. с ДДС.

          – УПИ VI, кв.146 по ПУП на гр. Тополовград, общински терен с площ 746 кв.м. – при начална тръжна цена на имота 4 320 лв. без ДДС, 5 184 лв. с ДДС.

        Търговете за имотите ще се проведат както следва:

     1.1. За отдаване под наем на терен с площ 40 кв.м., находящ се до УПИ VII – 1687, кв. 21 по ПУП на гр. Тополовград, на 13.07.2021 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 20.07.2021 г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     2.1. За ПИ 72761.888.9905, с площ 611 кв.м. в местност „Низините“, на 13.07.2021 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 20.07.2021 г.   от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     2.2. Сграда от 90 кв.м., в кв.57-а, на 13.07.2021 г. от 14:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 20.07.2021 г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

   2.3. За УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI- кв.146 по ПУП на гр. Тополовград, търгът ще се проведе на 13.07.2021 г. от 15:00 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 20.07.2021 г.   от 15.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

   Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 12.07.2021 г ,съответно до 16.00 ч. на 19.07.2021 г.

Оглед на имота: всеки работен ден до 12.07.2021 г., съответно до 19.07.2021 г.                          

                                             За информация: тел. 0470 / 5 33 45