Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търгове с явно наддаване  за  отдаване под наем   на  общински терен  – част от имот  публична общинска собственост, за разполагане на автомат за топли напитки и за  продажба  на  имоти – частна общинска собственост

           На основание Заповед № 585/03.10.2023г.  на ВрИД Кмет на Община Тополовград,

           На основание Заповед № 586/03.10.2023г.  на ВрИД Кмет на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

         1.Търг с явно наддаване  за  отдаване под наем   на  общински терен  – част от имот  публична общинска собственост, за разполагане на автомат за топли напитки  за срок от 9 /девет/ години, а именно:

       – Терен  с площ 1 кв.м., представляващ тротоарна площ до автоспирка на центъра /до Читалище/, кв.22 по ПУП на с.Орлов дол, при начална тръжна  цена 30.00 лв. без ДДС, 36.00 лв. с ДДС.

  1. Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

        – УПИ XIV- 1742, кв.30  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 410 кв.м.,  с начална тръжна цена на имота в размер на 3400,00 лв. без ДДС, 4080,00 лв. с ДДС.

      

         Търговете  за имотите ще се проведат  както  следва:

  1. За отдаване под наем на терен с площ 1 кв.м. в с.Орлов дол – 24.10.2022г. от 13:00 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 27.10.2023г.   от 13.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.
  2. За продажба на имот частна общинска собственост – УПИ XIV- 1742, кв.30 по ПУП  на гр. Тополовград, търгът ще се проведе на 24.10.2023г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 24.10.2023г.  от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград   

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  23.10.2023г ,съответно до 16.00 ч. на 26.10.2023г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 23.10.2023 г., съответно до 26.10.2023г.                          

                                              За информация: тел. 0470 / 5 33 45