Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търгове с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост

На основание Заповед № 259 / 27.04.2022г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 260 / 27.04.2022г. на Кмета на Община Тополовград

О Б Я В Я В А :

      1.  Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост,за разполагане на преместваем обект, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:

  • Петно с площ 21 кв.м., находящо се в двора на СУ „Д-р Петър Берон“- гр.Тополовград в УПИ X, кв.3 по ПУП на гр. Тополовград- за разполагане на преместваем обект  за търговия и услуги, при начална тръжна месечна наемна цена 33.60лв. без ДДС, 40,32 лв. с ДДС.

     2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:

  • Петно № 2 с площ 15,00 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в  кв. 84 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 33 / 09.02.2017г., при начална тръжна месечна наемна цена 24,00 лв. без ДДС и  28,80 лв. с ДДС;
  • Петно № 1 с площ 15,00 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в кв. 84 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 33 / 09.02.2017г., при начална тръжна месечна наемна цена 24,00 лв. без ДДС, 28,80 лв. с ДДС;
  • Петно № 1 с площ 3 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в в кв. 77 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 29 / 09.02.2017 г., при начална тръжна месечна наемна цена 4,80 лв. без ДДС,  5,76 лв. с ДДС;
  • Петно № 1 с площ 34,44 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в кв. 75 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 237 / 27.09.2011г., при начална тръжна месечна наемна цена 55,10 лв. без ДДС, 66,12 лв. с ДДС;
  •  Тротоарна площ -6,12кв.м. на ул.“Т.Каблешков“ №2 пред УПИ VI-1306, кв.45 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 318 / 13.09.2016 г., при начална тръжна  месечна наемна цена 9,79 лв. без ДДС, 11,75 лв. с ДДС;

     Търговете  да  се проведат както следва:

По т.1. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект- търгът да се проведе на 13.05.22 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 17.05.22г.  от 14:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.        Депозит в размер на 10 % от  месечната  наемна цена на имота да се внесе в касата на ОбА-Тополовград.

По т.2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост,за разполагане на преместваеми  обекти , търгът да се проведе на: 13.05.22 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 17.05.22г.  от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА- Тополовград.

     Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС за всяко едно от петната.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 12.05.2022 г, съответно до 16.00 ч. на 16.05.2022г.                     

                                   За информация: тел. 0470 / 5-33-45