Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в гр.Тополовград и отдаване под наем на общински терени -частна общинска собственост в с.Устрем.

На основание Заповед № 238 / 10.05.2021 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 240 / 10.05.2021 г. на Кмета на Община Тополовград

О Б Я В Я В А :

1.Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,за разполагане на преместваем обект, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:

Общински терен с площ 50 кв.м., представляващ част от площадно пространство до улица от о.т.591- о.т.592 в кв.117 по ПУП на гр.Тополовград, Скица №82/17.02.2021г., за разполагане на преместваем обект, при начална тръжна месечна наемна цена 80.00 лв. без ДДС, 96.00лв. с ДДС.

  2.Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени – частна общинска собственост за срок от 5 ( пет ) години, а именно:

               2.1 УПИ I- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 650 кв.м. по ПУП на с.Устрем, АЧОС №7201/26.01.21г. за срок от 5 (пет) години, при начална тръжна годишна наемна цена 57.75лв.

             2.2 УПИ II- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 110 кв.м. по ПУП  на с.Устрем, АЧОС №7202/26.01.21г. за срок от 5 (пет) години, при начална тръжна годишна наемна цена 38.85лв.

     Търговете да се проведат както следва:

   По т.1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ 50 кв.м.- търгът да се проведе на: 31.05.2021 г. от 10:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г. от 10:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.      

            Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА-Тополовград, в размер на 8,00лв.

   По т.2. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени- частна общинска собственост:

      2.1. За УПИ I- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 650 кв.м. – търгът да се проведе на: 31.05.2021 г. от 11:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г. от 11:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от месечната наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на 5,77 лв.

      2.2. За УПИ II- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 110 кв.м. – търгът да се проведе на: 31.05.2021 г. от 11:00 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г. от 11:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от месечната наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на 3,88 лв.

     Тръжната документация се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 28.05.2021г.,съответно до 16.00 ч. на 03.06.2021г.

     Оглед на обекта: всеки работен ден до деня, предхождащ датите на търговете.

     За информация: тел. 0470 / 5-33-45