Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински терен – част от имот публична общинска собственост, за разполагане на автомат за топли напитки и за продажба на имоти – частна общинска собственост

           На основание Заповед № 75/01.02.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

           На основание Заповед № 74/01.02.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

         1.Търг с явно наддаване  за  отдаване под наем   на  общински терен  – част от имот  публична общинска собственост, за разполагане на автомат за топли напитки  за срок от 9 /девет/ години, а именно:

       – Терен  с площ 1 кв.м.- от фоаето на  първия етаж на триетажна масивна сграда- административна сграда на Община Тополовград, при начална тръжна  цена 30.00 лв. без ДДС, 36.00 лв. с ДДС

  1. Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

         – УПИ III- 1769, Промишлена зона „Изток“ по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 1 731 кв.м., с начална тръжна  цена на имота в размер на 10 950 лв. без ДДС, 13 140 лв. с ДДС.

        – УПИ IV- 1769,  Промишлена зона „Изток“  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 1 313 кв.м.,  с начална тръжна цена на имота в размер на 8 300 лв. без ДДС, 9 960 лв. с ДДС.

       –  УПИ V- 1769,  Промишлена зона „Изток“  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 6 004 кв.м., включващ хале със ЗП 594 кв.м., с начална тръжна  цена на имота в размер на 75 800 лв. без ДДС, 90 960 лв. с ДДС.

       –  УПИ VI- 1769,   Промишлена зона „Изток“ по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 1 368 кв.м.,  с начална тръжна  цена на имота в размер на 8 650 лв. без ДДС, 10 380 лв. с ДДС.

         Търговете  за имотите ще се проведат  както  следва:

  1. За отдаване под наем на терен с площ 1 кв.м.- от фоаето на първия етаж на триетажна масивна сграда- административна сграда на Община Тополовград, 21.02.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 28.02.2022г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.
  2. За продажба на имоти частна общинска собственост – УПИ III-1769, УПИ IV-1769, УПИ V-1769, УПИ VI- кв.146-1769 по ПУП  на гр. Тополовград, търгът ще се проведе на 21.02.2022г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 28.02.2021 г.  от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград   

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  18.02.2022 г ,съответно до 16.00 ч. на 25.02.2022 г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 18.02.2022 г., съответно до 25.02.2022 г.                          

                                              За информация: тел. 0470 / 5 33 45