Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно плащането от ползватели на имоти, с начин на трайно ползване „полски пътища” по КВС/КККР и „нефункциониращи канали”, попадащи в определените масиви за ползване на територията на община Тополовград за стопанската 2022/2023 г.

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД уведомява всички ползватели на имоти, с начин на трайно ползване „полски пътища” по КВС/КККР и нефункциониращи канали, попадащи в определените масиви  за ползване  на територията на община Тополовград, банковата сметка по която могат да заплатят дължимите суми, за стопанската 2022/2023 г., съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, същите могат да бъдат заплатени  и в касата на ОбА-Тополовград .

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Банкова сметка:

IBAN:  BG61STSA93008400942400   BIG : STSABGSF

Вид плащане: 447000

БАНКА ДСК ЕАД клон Тополовград

пл. „Освобождение” № 1

БУЛСТАТ 000970464

МОЛ: БОЖИН БОЖИНОВ

    Сумите следва да се внесат в едномесечен срок от издаването на заповедта по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ .