Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № ХА-ЕО-71/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за “Изработване на проект за подробен устройствен план-план за “Частична промяна на (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с пл. № 27 за който са отредени УПИ V-27 и УПИ-27 в кв.33 по плана на с.Каменна река, общ.Тополовград с цел обединяване на двата имота в един (УПИ V-27) и промяна на предназначението му от “За индивидуално жилищно строителство в УПИ “За Производствена база за селското стопанство и ФЕЦ” с Възложител “Ликор 1” ЕООД