Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № ХА-ЕО-22/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за “Изработване на проект за частична промяна на ПУП-ПРЗ на с.Орешник, общ.Тополовград в обхват УПИ III, кв.27 по ПУП на с.Орешник с цел промяна на предназначението на УПИ от “За безвредна и безшумна промишленост” в УПИ “За производствени и складови дейности в селското стопанство и ФЕЦ” с възложител:”Дитон” ООД