Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № ХА-ЕО-35/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за “Изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 72761.39.251 по КККР на гр.Тополовград, общ.Тополовград, обл.Хасково с възложител Община Тополовград