Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № ХА-ЕА-31/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ V-4, кв.1 по ПУП на с.Хлябово, община Тополовград с възложител:”Джоди енерджи” ЕООД