Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за ,,Изработване на подробен устройствен план- парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе за нова ВЛ 110 kV за обект: ,,Фотоволтаична електроцентрала 19 MW” в поземлен имот 11435.10.114 по КККР на с. Владимирово, общ. Тополовград, обл. Хасково”