Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол №56 от 18.10.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 56

18.10.2019 год.

 

           Днес 18.10.2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 12.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха ВрИД Кмета на Община Тополовград, Секретар на община Тополовград, началник отдели, кметове, ВрИД кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев – Председател на Общински съвет Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Добър ден на всички присъстващи! Уважаеми господин ВрИД Кмет на община Тополовград, Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми дами и господа, присъстващи в залата.

           Днешното заседание на Общински съвет-Тополовград е свикано на основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.2 от ПОДОбСНКВОбА.

         Присъстват 12 съветника регистрирани в присъствената книга, отсъстват 5 /пет/ общински съветника по уважителни причини. Налице са законовите основания за провеждане заседанието на Общинския съвет-Тополовград, предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА, поради което откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има ли предложения, становища и изказвания по отношение на дневния ред? Няма. Поради, което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключили. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. А именно: подлагам на гласуване цялостния предложен дневен ред от четири точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от четири точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Няма. Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 12 общински съветника, 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА, с което решение

 

 

СЕ ПРИЕМА ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Преминаваме към

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите не са заседавали и в тази връзка аз ще направя процедурно предложение

за решение, а именно:   На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам Докладна записка с вх.№1404/11.10.2019 г., включена като т.1 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана Докладната записка в постоянните комисии на Общинския съвет.

         Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

 

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме съм т.1. Желаещи да вземат отношение по точка едно от дневния ред, има ли?

П.Минчева – мл.експерт СДЗЕ: Да. Във втория проект за решение има промяна: „Разрешава отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години“ да стане „за срок от 9 /девет/ години“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Така. Желаещи да вземат отношение пот.1 от Дневния ред, има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени. Прекратявам разискванията по т.1 от Дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ, чл.16, ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС-Тополовград и Тарифа на базисните (начални) наемни цени за отдаване под наем на общински имоти-Приложение I към НРПУРОБИ, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения:

/за протокола гласуването е поименно/

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от Докладна записка №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №1 от дневния ред. Като изрично посочвам, че: „Разрешава отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост, за срок от 9 /девет/ години, чрез провеждане на търг с явно наддаване, както следва“ и е описано петното, което се отдава под наем. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №3 от Докладна записка №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред, преминаваме към

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Комисиите също не са заседавали по тази точка поради, което правя едно процедурно предложение за решение, а именно:   На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам Докладна записка с вх.№1405/11.10.2019 г., включена като т.2 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена Докладната записка в постоянните комисии на Общинския съвет.

         Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

 

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

 

 

По Докладна записка №2 има ли какво да се добави?

П.Минчева – мл.експерт СДЗЕ: Да. В първия проект за решение има промяна: „Разрешава отдаване под наем на общински терен за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – навес с оградни стени, обслужващ търговски обект, за срок от 10 години“ да стане „Разрешава отдаване под наем на общински терен за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – навес с оградни стени, обслужващ търговски обект, за срок от 9 години“

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Така ще го отразим. Други желаещи да вземат отношение по т.2 от Дневния ред, има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени. Прекратявам разискванията по т.2 от Дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.16, ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС-Тополовград, чл.56 от ЗУТ и чл.8, ал.2 от Наредбата за реда за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговска и обслужваща дейност на територията на община Тополовград и Тарифа на базисните (начални) цени за отдаване под наем на общински имоти-Приложение I към НРПУРОБИ, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от Докладна записка №2 като изрично изчитам текста: „Разрешава отдаване под наем на общински терен за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – навес с оградни стени, обслужващ търговски обект, за срок от 9 години, чрез провеждане на търг с явно наддаване, както следва:“ и е описано петното, което се отдава под наем. Започвам изчитане на имената.

/за протокола гласуването е поименно/

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от Докладна записка №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред, преминаваме към

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите също не са заседавали по тази точка поради, което правя едно процедурно предложение за решение, а именно:   На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам Докладна записка с вх.№1406/14.10.2019 г., включена като т.3 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена Докладната записка в постоянните комисии на Общинския съвет.

         Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

 

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

 

Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред, има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени. Прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

             На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения. /за протокола гласуването е поименно/

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от Докладна записка №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от Докладна записка №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от Докладна записка №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

С оглед изчерпване на т.3 от дневния ред, преминаваме към

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Тъй като също не са заседавали комисиите, ще направя едно процедурно предложение за решение, а именно:   На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам Докладна записка с вх.№1407/15.10.2019 г., включена като т.4 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена Докладната записка в постоянните комисии на Общинския съвет.

         Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

 

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

 

Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред, има ли? Г-н Колев, имате думата.

Н.Колев – общински съветник: Искам да изразя своето несъгласие по няколко точки от отчета за изпълнение на Програмата. Значи, учредената МИГ работи. Така е написано. Кой е представител на МИГ-а в Общината.

А. Анастасов – общински съветник: Тука се казва, че функционира.

Н.Колев – общински съветник: Функционира ли. Ние сме двама души, които ….

С. Георгиева – общински съветник: МИГ Тополовград не е одобрен, така че…

Н.Колев – общински съветник: Но тук пише, че функционира.

М.Рашева – Гл.експерт по ППУТ: Към момента МИГ-а не е заличен съда. Но няма финансиране към момента.

Н.Колев – общински съветник: До тук това. Друго:Осигуряване на достъп на хора с увреждания до сгради-общинска собственост….празно квадратче. Нямаме никаква работа свършена там. Не знам защо. И още едно за ВиК беше някъде. Ще ви кажа защо и там вземам отношение.Защото тръбата цяло лято стърчи. Значи проекта е стигнал до едно положение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Къде е това?

Н.Колев–общински съветник: За „Реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, захранващи с.Хлябово.“ Продължителност 12 месеца.Спрели са да работят от доста време.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Значи е в процес на изпълнение.

М.Рашева – Гл.експерт по ППУТ:Трябва да се отпусне допълнително финансиране по втори, трети и четвърти етап. Когато се отпуснат достатъчно средства, тогава съответно можем да го направим.

Н.Колев – общински съветник: Да, но защо тази пауза е толкова голяма? Мен паузата ме притеснява.

М.Рашева – Гл.експерт по ППУТ: За това може да се обърнете към министерството. Когато получим финансови средства, тогава може да продължим.

Н.Колев – общински съветник: А съучастие има ли някакво?          

М.Рашева – Гл.експерт по ППУТ: Не, няма. Изцяло е сто процента безвъзмездна финансова помощ.

А. Анастасов – общински съветник: Аз искам да попитам продължава ли да функционира МИГ-а? Функционира ли или не функционира?

С. Георгиева – общински съветник: Не е одобрен МИГ-а.

А. Анастасов – общински съветник: Но тука пише, че функционира.

М.Рашева – Гл.експерт по ППУТ: Но той не е заличен. Въпросът е, че не е финансиран.

Н.Колев – общински съветник: Отговор получихме. Ясна е работата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Значи за водопровода се получи отговор. За МИГ-а, това което се каза, че функционира. Аз доколкото аз съм запознат е регистриран, но не е заличен МИГ-а. Но не е одобрено финансиране. Това се има предвид в Програмата. А друго, където е квадратчето – то това е Програма и аз това се радвам, че при обсъждане на Програмата виждате колко много дейности са изпълнени. Да, нали с едно нещо, което е посочено мисля, че…

Н.Колев – общински съветник: Това е необходимо на Тополовград…

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Така, че на въпросите, които се зададоха мисля, че се отговори. Толкова подробна Програма. Виждате тя е пред вас.

А. Анастасов – общински съветник: Искам да питам. Така: МИГ-а функционира или не функционира?

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Ами ние отговорихме на въпроса, че МИГ-ът не е заличен, но няма финансиране.

/шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Тоест функционира. Регистриран е по закона за юридически лица с нестопанска цел. Той има регистрация. Затова е писано, че функционира. Ако се намери финансиране ще продължи дейност. Той не е заличен. Не е ликвидиран и т.н. Аз това казах, че при толкова много работи, които в програмата са изпълнени, за едно нещо, което има някакви съответствия, предполагам, че и другите общински съветници ще бъдат на моето мнение. И че при Програма, която е изпълнена на сто процента, можем да кажем, че мандата е успешен. Не, можем да кажем, да, а че мандата е успешен 2015-2019 година.

Така. Други, желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред, има ли? Други изказвания? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени. Прекратявам разискванията по т.4 и преминаваме в процедура на гласуване.

             На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следното решение. За протокола гласуването е с обикновено мнозинство с вдигане на ръка.

Който е съгласен с така предложеното проекто-решение по т.4 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 8“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Кворумът е 6 общински съветника.

 

С оглед изчерпване на т.4 се изчерпват точките, които са предвидени в дневния ред. Макар, че нямаме точка Питания и отговори на питания, аз си позволявам да дам… Тъй като е последно заседание аз ще си позволя да дам думата на общинските съветници, които желаят да вземат отношение, преди да закрия сесията. Има ли такива? Ако няма… аз искам да благодаря на съветниците, които не присъстват, на съветниците, които присъстват тук, на Кмета на Общината, на цялата Общинска администрация за работата и взаимодействието, което ние осъществявахме през изминалия мандат. И в тази връзка пожелавам на всички хубав, ползотворен ден и от тук нататък успех на всички на предстоящите избори.

С оглед изчерпване на т.4 от дневния ред, закривам последното заседание на Общински съвет-Тополовград за мандат 2015-2019 година.Здраве и късмет на всички!

 

 

 

  

 

адв.ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

ТАНЯ ЩЕРЕВА, ст.специалист ОбС