Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол №55 от 26.09.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 55

26.09.2019 год.

 

           Днес 26.09.2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 12.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстват Зам.-кметът на Община Тополовград – г-жа М.Георгиева, Директор на дирекция, началник отдели, служители от ОбА-Тополовград.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград е открито от адв. Пламен Минчев Минчев – Председател на Общински съвет Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Добър ден на всички присъстващи! Уважаема г-жо Зам.-кмет, Уважаеми колеги дами и господа общински съветници, Уважаеми дами и господа, присъстващи в залата, присъстват 12 съветника регистрирани в присъствената книга, отсъстват 5 общински съветника по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общинския съвет. Предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА, поради което откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко предложения по отношение формиране на дневния ред.

А именно: Поради оттегляне на Докладна записка с вх.№1373 от 03.09.2019 г., предвидена като т.10 от Дневния ред, предлагам Докладна записка с вх.№1398 от 25.09.2019 г. да влезе в дневния ред като т.10, а именно Докладна записка относно избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Тополовград и Кметове на кметства от Община Тополовград, чиито кметове са кандидати за нов мандат на местни избори 2019 година. Следващо предложение: Предлагам Докладна записка с вх.№1400 от 25.09.2019 г. относно: разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ да влезе като т.15 от Дневния ред. Следващото предложение е: Предлагам Докладна записка с вх.№1401 от 25.09.2019 г. относно: разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ да влезе като т.16 от Дневния ред.Следващото ми предложение е съответно т.15 и т.16 от проекто-дневния ред – Контрол по изпълнение на взети решения и Изказвания, питания и становища и предложения на граждани, да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред. Има ли други предложения по отношение формиране на Дневния ред на днешното заседание на Общински съвет-Тополовград? Няма. Поради, което приемам, че разискванията са приключили по отношение формиране на дневния ред. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

Подлагам първото предложение за решение, а именно Докладна записка с вх.№1398 от 25.09.2019 г. да влезе в дневния ред като т.10. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Няма. Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 12 общински съветника, 12„за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Следващото предложение е, а именно: : Предлагам Докладна записка с вх.№1400 от 25.09.2019 г. да влезе в дневния ред като т15. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 12 общински съветника, 12„за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Следващото предложение е, а именно: Предлагам Докладна записка с вх.№1401 от 25.09.2019 г. да влезе в дневния ред като т16. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 12 общински съветника, 12„за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Следващото ми предложение, а именно т.15 и т.16 от проекто-дневния ред – Контрол по изпълнение на взети решения и Изказвания, питания, становища и предложения на граждани да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 12 общински съветника, 12„за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

В предвид на направените предложения и приети решения по отношение на дневния ред, подлагам на гласуване цялостния предложен Дневен ред от 18 точки.

Който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от 18 точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Няма. Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 12 общински съветника, 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА, с което решение

 

 

СЕ ПРИЕМА ДНЕВНИЯ РЕД

 

Преминаваме към

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н. Колев – Председател на ПК по БФИИПОбСПСПК: Комисията допуска докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Втора и трета комисия не са заседавали, така че четвърта комисия за становище.

Х. Мочев – Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Така. Аз съм вносител на докладната, нямам какво да добавя. Желаещи да вземат отношение по т.1 има ли? Няма. Поради което приемам, че разискванията по т.1от Дневния ред са приключили, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

               На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно:

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 от Докладна записка №1 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съвeтници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред, преминаваме към

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н. Колев – Председател на ПК по БФИИПОбСПСПК: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия за становище.

Х. Мочев – Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред, има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.6 от ЗОС, чл.192, ал.3 и чл.193, ал.4 от ЗУТ, чл.64, ал.1 от ЗЕ, чл.67, ал.2 от ЗЕ, чл.44, ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно: /за протокола гласуването е поименно/

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 от Докладна записка №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №3 от Докладна записка №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред, преминаваме към

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н. Колев – Председател на ПК по БФИИПОбСПСПК: Допускаме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия за становище.

Х. Мочев – Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред, има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и ал.6 от ЗОС, чл.192, ал.3 и чл. 193, ал.4 от ЗУТ, чл.64, ал.1 от ЗЕ, чл.67, ал.2 от ЗЕ, чл.44, ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения /за протокола гласуването е поименно/ .

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от Докладна записка №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №3 от Докладна записка №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №4 от Докладна записка №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

С оглед изчерпване на т.3 от дневния ред, преминаваме към

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н. Колев – Председател на ПК по БФИИПОбСПСПК: Допускаме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия.

Х. Мочев – Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Вносителят има ли да добави нещо?

М.Георгиева – Зам.-Кмет на Община Тополовград : Да.

П.Минчева – мл.експерт СДЗЕ: Имаме промяна в решението по точка 1 /едно/.След „гранитни павета втора употреба, които ще бъдат придобити“ да се заличи и да стане „които са придобити“ и „до изчерпване на количеството“ да отпадне и да се пише „до 500 тона“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Така, това е от вносителя. Аз ще го изчета проекта за решение, тъй като имаме промяна. Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред, има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени. Прекратявам разискванията по т.4 и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.40, ал.1 и чл.46, ал.1 от НРПУРОбИ за продажба на движими вещи частна общинска собственост,

предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно: /за протокола гласуването е поименно/ И тъй като имаме промяна в проекта за решение ще ви го изчета:

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.46 ал.1, чл.86 ал.1, т.9 и чл.87 от НРПУРОбИ, Общински съвет –Тополовград разрешава продажба чрез провеждане на търг с явно наддаване на строителни материали – гранитни павета втора употреба, които са придобити при рехабилитация и реконструкция на ул. „Дебър”, ул.”Гюмюрджина”, ул. „Москва”, ул. „Отец Паисий”, ул. „Рила”, ул. „Сакар планина”– в гр.Тополовград, до 500 тона, при начална тръжна цена 50.00 лв./тон. без ДДС.“

Това е проекта за решение. Гласуването е поименно както посочих и започвам изчитане на имената./следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С оглед изчерпване на т.4 от дневния ред, преминаваме към

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н. Колев – Председател на ПК по БФИИПОбСПСПК: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия.

Х. Мочев – Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред, има ли? Няма. Поради което приемам, че разискванията по т.5 от Дневния ред са приключили, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

               На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения. Гласуването е с вдигане на ръка.

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 от Докладна записка №5 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съвeтници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №5 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

 

 

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред, преминаваме към

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н. Колев – Председател на ПК по БФИИПОбСПСПК: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия.

Х. Мочев – Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Вносителя има ли какво да добави?

П.Минчева – мл.експерт СДЗЕ: В решението добавяме нова т.3. На основание чл.60, ал.1 от Адмиинистративно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на взетите решения.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Имаме допълнение към решението. Аз ще го изчета решението при гласуването. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред, има ли? Няма. Поради което приемам, че разискванията по т.6 от Дневния ред са приключили, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.2 и 7 от ЗОС, чл.16, ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС-Тополовград и Тарифа за базисните (начални) наемни цени за отдаване под наем на общински имоти, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения /за протокола гласуването е поименно/ .

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от Докладна записка №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Тъй като имаме допълнение на решението го изчитам, а именно: подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №3 от Докладна записка №6 от дневния ред – На основание чл.60, ал.1 от Адмиинистративно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на взетите решенията.

Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред, преминаваме към

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н. Колев – Председател на ПК по БФИИПОбСПСПК: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия.

Х. Мочев – Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Вносителят няма какво да добави.

Желаещи да вземат отношение по т.1 има ли? Няма. Поради, което приемам, че разискванията по т.7 от Дневния ред са приключили. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

               На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно:

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 от Докладна записка №7 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съвeтници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред, преминаваме към

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н. Колев – Председател на ПК по БФИИПОбСПСПК: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия.

Х. Мочев – Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Вносителят няма какво да добави.

Желаещи да вземат отношение по т.8 има ли? Няма. Поради, което приемам, че разискванията по т.8 от Дневния ред са приключили. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 и ал.9 от ЗУТ, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно: /за протокола гласуването е поименно/. Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение от Докладна записка №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред, преминаваме към

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н. Колев – Председател на ПК по БФИИПОбСПСПК: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия.

Х. Мочев – Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Вносителят няма какво да добави.

Желаещи да вземат отношение по т.9 има ли? Няма. Поради, което приемам, че разискванията по т.9 от Дневния ред са приключили. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следното решения, Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение от Докладна записка №9 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съвeтници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред, преминаваме към

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Ще направя процедурно предложение по тази точка от дневния ред.    На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам Докладна записка с вх.№1398 от 25.09.2019 г., включена като т.10 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии на Общинския съвет. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Желаещи да вземат отношение по т.10 от дневния ред има ли?

Господин Колев, имате думата.

Н.Колев – общински съветник: Аз имам едно предложение за Кмет само на община Тополовград. За заместващ Маргарита Георгиева е моето предложение. Човек запознат с проблемите. Вътре в нещата особено през тия четири години от управлението на Общината.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Така. Друго предложение, изказване или становища? Няма. С оглед на, което приемам, че разискванията по т.10 са приключили. Прекратявам разискванията по т.10 дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване. Имаме предложение за решение по отношение първия проект. По Правилник първо се гласува предложението на вносителя, тоест аз съм вносителя на докладната. Ще подложа първо моето предложение, а от там нататък ще предложим и другото предложение за решение, което се предложи. Гласуването е с вдигане на ръка. Кворумът е 9 /девет/ съветника. Преминаваме вече в процедура на гласуване.

           На основание чл.42, ал.8 и ал.11, чл. 21, ал.1, т.5 и т.23 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно: Предлагам предложеното проекто-решение от докладна записка №10, ще го изчета тъй като имаме и друго предложение, да стане ясно. А именно: Подлагам на гласуване следното проекто-решение:

Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Тополовград Иван Вълков Замов, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, с всички правомощия, произтичащи от закона. За времето, през което изпълнява длъжността кмет, определя на Иван Вълков Замов основна месечна заплата в размер на 2400.00 лв.“ Това е предложението за решение от страна на вносителя. Така. Който е съгласен от общинските съвeтници с така направеното предложение за решение от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 10“за”,

2”против” и 0“въздържал се”/.

 

Кворумът съгласно ал.11 на чл.42 – 9 съветника. С което

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

И с оглед на това, че се приема решението, второто предложение за решение отпада, защото имаме вече избран ВрИД Кмет на община Тополовград.

Преминаваме към следващите проекти за решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №10 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съвeтници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Така. Не изчитам текстовете на другите проекти за решение, защото нямаме промяна.

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №3 от Докладна записка №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №4 от Докладна записка №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №5 от Докладна записка №10 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №6 от Докладна записка №10 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №7 от Докладна записка №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №8 от Докладна записка №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №9 от Докладна записка №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №10 от Докладна записка №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред, преминаваме към

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н. Колев – Председател на ПК по БФИИПОбСПСПК: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия.

Х. Мочев – Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Вносителят няма какво да добави.

Желаещи да вземат отношение по т.11 има ли? Няма. Поради, което приемам, че разискванията по т.11 от Дневния ред са приключили. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно: /за протокола гласуването е поименно/. Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 от Докладна записка №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №3 от Докладна записка №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред, преминаваме към

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н. Колев – Председател на ПК по БФИИПОбСПСПК: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия.

Х. Мочев – Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Вносителят няма какво да добави.

Желаещи да вземат отношение по т.12 има ли? Няма. Поради, което приемам, че разискванията по т.12 от Дневния ред са приключили. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно: /за протокола гласуването е поименно/. Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 от Докладна записка №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №3 от Докладна записка №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

С оглед изчерпване на т.12 от дневния ред, преминаваме към

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н. Колев – Председател на ПК по БФИИПОбСПСПК: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия.

Х. Мочев – Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред, има ли? Няма. Поради, което приемам, че разискванията по т.13 от Дневния ред са приключили. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно: /за протокола гласуването е поименно/. Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 от Докладна записка №13 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №13 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

С оглед изчерпване на т.13 от дневния ред, преминаваме към

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н. Колев – Председател на ПК по БФИИПОбСПСПК: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия.

Х. Мочев – Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред, има ли? Няма. Поради, което приемам, че разискванията по т.14 от Дневния ред са приключили. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно: /за протокола гласуването е поименно/. Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 от Докладна записка №14 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №14 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред, преминаваме към

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Имаме две допълнителни докладни, които не са гледани от комисиите. Комисиите няма да докладват. Правя процедурно предложение, а именно: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам Докладна записка с вх.№1400 от 25.09.2019 г., включена като т.15 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии на Общинския съвет. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Желаещи да вземат отношение по т.15 от дневния ред, има ли? Няма. Поради, което приемам, че разискванията по т.15 от Дневния ред са приключили. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно: /за протокола гласуването е поименно/. Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 от Докладна записка №15 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №15 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №3 от Докладна записка №15 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С оглед изчерпване на т.15 от дневния ред, преминаваме към

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите не са заседавали. Докладната е внесена след заседания на комисиите. Правя процедурно предложение – На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам Докладна записка с вх.№1401 от 25.09.2019 г., включена като т.16 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии на Общинския съвет. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Желаещи да вземат отношение по т.16 от дневния ред, има ли? Няма. Поради, което приемам, че разискванията по т.16 от Дневния ред са приключили. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно: /за протокола гласуването е поименно/. Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 от Докладна записка №16 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №16 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №3 от Докладна записка №16 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

С изчерпване на т.16 от дневния ред, преминаваме към

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Контрол по изпълнение на взети решения – няма да се докладва.

 

С което т.17 от дневния ред е приключена, преминаваме към

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Имат думата общинските съветници ако искат да вземат отношение по т.18. И да имат питания. Няма. С което приемам, че т.18 е приключила се, с което се изчерпва Дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет, поради което закривам заседанието на Общински съвет-Тополовград. Желая хубав и приятен ден на всички!

 

 

 

адв.ПЛАМЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

ТАНЯ ЩЕРЕВА, ст.специалист ОбС