Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол №54 от 29.08.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 54

29. 08. 2019 год.

Днес 29.08.2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 10.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директор на дирекция, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев – Председател на Общински съвет Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Добър ден на всички присъстващи! Уважаеми господин Кмет, Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми дами и господаq присъстващи в залата.

Днешното заседание на Общински съвет-Тополовград е свикано на основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.2 от ПОДОбСНКВОбА.

Присъстват 10 съветника регистрирани в присъствената книга, отсъстват шест съветника по уважителни причини и 1 съветник по неизвестни за сега причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общинския съвет. Предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА, поради което откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има ли предложения или становища по отношение формиране на дневния ред на днешното заседание? Аз посочих на кое правно основание е свикана сесията. Няма. Поради, което приемам, че разискванията са приключили по отношение формиране на дневния ред, поради което подлагам на гласуване предложения проект за дневен ред от три точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения дневен ред от три точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Няма. Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 10 общински съветника, 10 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА, с което решение

СЕ ПРИЕМА ДНЕВНИЯ РЕД

Преминаваме към

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преди да дам думата на общинските съветници, тъй като не са заседавали постоянните комисии, ще направя едно процедурно предложение за решение, а именно: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам Докладна записка с вх.№1355/09.08.2019 г., включена като т.1 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е гледана Докладната записка в постоянните комисии на Общинския съвет.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

Желаещи да вземат отношение по точка едно от дневния ред, има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени. Прекратявам разискванията и преминаваме към процедура на гласуване.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и т.23, във връзка с чл.42, ал.6 и ал.11 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно:

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 от Докладна записка №1 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съвeтници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №3 от Докладна записка №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №4 от Докладна записка №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред, преминаваме към

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Преди да дам думата на желаещите да вземат думата по т.2, ще направя едно процедурно предложение за решение, тъй като комисиите към Общинския съвет не са заседавали, а именно: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам Докладна записка с вх.№1358/20.08.2019 г., включена като т.2 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена Докладната записка в постоянните комисии на Общинския съвет.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред, има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от ЗОС, чл.8, ал.1 и ал.2 от НРПУРОбИ, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения, а именно: /за протокола гласуването е поименно/

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от Докладна записка №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №3 от Докладна записка №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред, преминаваме към

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Преди да направя процедурното предложение за решение, имаме допълнение, което сме ви го раздали своевременно, за промяна на проектите за решение. А именно промяната се състои в проект 1 от решението.

Правя следното процедурно процедурно предложение за решение: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам Докладна записка с вх.№1361/22.08.2019 г., включена като т.3 от дневния ред, както и допълнението към докладната с вх.№1369/28.08.2019 г. да се разгледат и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена Докладната записка в постоянните комисии на Общинския съвет.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

Кметът на Общината иска да вземе думата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В докладната са записани 15 /петнадесет/. Предлагам да увеличим с още една бройка и да станат 16 /шестнадесет/.

Пл.Минчев – Председател ОбС-Тополовград: Така. Имаме предложение от вносителя. Тоест: 1. Създава дейност „ДСП“ – Социално предприятие към функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи – собствения бюджет на община Тополовград, с численост на персонала, всъщност става 16 щатни бройки съгласно приложение №1, считано от 01.09.2019 г., което е неразделна част от решението. Само искам да уточним в каква длъжност и в коя позиция в приложението е, защото всъщност това е важно. В приложение едно са дадени 15 броя. Шестнадесетата бройка къде отива?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Помощник кухня.

Пл.Минчев – Председател ОбС-Тополовград: Помощник кухня стават трима. Това е много важно, защото трябва ад го отразим в протокола, в последствие и в решението. Така. Значи в Приложение №1 в позиция 5.Помощник кухня вместо брой 2 става брой 3 и съответно бройката става 16 /шестнадесет/. Значи аз като го подлагам на гласуване , съгласно Правилника ще го изчета, защото имаме промяна.

Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред, ако има нещо неясно, по което се направиха промените? Няма, поради което приемам, че обсъжданията по т.3 от дневния ред са приключени. Прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения. Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 от Докладна записка №3 от дневния ред. Съгласно правилника, след като имаме промяна в проекта за решение, аз съм длъжен да го изчета. Така. Проект 1 съдържа следния текст: „Създава дейност „ДСП“ – Социално предприятие към функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи – собствения бюджет на община Тополовград, с численост на персонала 16 щатни бройки съгласно приложение №1, считано от 01.09.2019 г., което е неразделна част от настоящото решение“, като уточняваме за протокола, че в позиция 5. Помощник кухня вместо двама са посочени брой 3. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладна записка №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №3 от Докладна записка №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №4 от Докладна записка №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №5 от Докладна записка №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С изчерпване на т.3 се изчерпва дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет, но въпреки, че по дневен ред не е дадено, ако някой иска да добави нещо преди да закрия заседанието…..тъй като нямаме посочени по правно основание, на което е свикано заседанието и нямаме задължение съответно да включим т. Питания и отговори. Ако има някой извън протокола. Има ли някой нещо да попита или да сподели някакво становище?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Извън протокола искам да кажа само, че всички общински съветници са избрани от населението на община Тополовград и че всички хора си плащат данъците. Благодарение на тези средства се вземат и се получават заплати. Редно е на всяка една сесия всички общински съветници да бъдат тук, а не да си търсят разни причини, за да не присъстват. След като са избрани от населението на община Тополовград, те трябва да защитават правата на тези хора от община Тополовград. Не да ги търсим за избори и да им указваме едно неуважение, една неблагодарност към самите тях.

Пл.Минчев – Председател ОбС-Тополовград: Аз в тази връзка искам да благодаря на общинските съветници, които днес намериха време и изпълниха своето задължение към жителите на община Тополовград и присъстваха, защото заседанието макар и извънредно то е важно за дейността на Общината и съответно за хората, които живеят в нея. Така, че благодаря Ви и ако няма някой нещо какво да запита или добави, закривам заседанието на Общински съвет-Тополовград.

адв.ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

Вярно,

Снел препис

ТАНЯ ЩЕРЕВА, ст.специалист ОбС