Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол №53 от 02.08.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 53

0208. 2019 год.

 

           Днес 02 .08 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 11.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев – Председател на Общински съвет Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Добър ден на всички присъстващи! Уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги общински съветници, дами и господа присъстващи в залата.   Присъстват 11 съветника регистрирани в присъствената книга, отсъстват шест съветника по уважителни причини, своевременно депозирали са писмени молби в деловодството на Общински съвет. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет. Предвид на разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗМСМА поради което откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко предложения по отношение формиране на дневния ред, а именно. Първо поради техническа грешка в проекта за дневния ред е посочено т.8 и т.9, а следва да се има предвид т.7 и т.8 от проекто дневния ред, а именно. Т.7 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.8 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“. Така. Първото ми предложение, тъй като има внесени допълнително своевременно докладни които са гледани от постоянните комисии които са заседавали, предлагам първо. Като т.7 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№1346/30.07.2019год.относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с.Синапово, община Тополовград. Второто предложение. Предлагам като т.8 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№1345/30.07.2019год. относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018г.; годишен отчет на капиталовите разходи за 2018година, годишен отчет на средства от ЕС за 2018г. ДМП,КСФ,ДЕС. Следващото ми предложение. Предлагам като т.9 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№1344/30.07.2019год. относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 година на Община Тополовград. Следващото ми предложение. Предлагам като т.10 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№1339/26.07.2019год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Следващото ми предложение. Предлагам като т.11 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№1343/30.07.2019год. относно: Изпълнение бюджета на Община Тополовград към 30.06.2019 година. И следващото последно предложение. Предлагам т.7 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.8 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ съответно да станат т.12 и т.13 от дневния ред. Има ли други предложения по отношение формиране на дневния ред на днешното заседание на Общински съвет? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване по отношение на предложенията които съм направил по формиране на дневния ред. Първото предложение. ДЗ с вх.№1346/30.07.2019год. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с.Синапово, община Тополовград, да влезе в дневния ред като т.7. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 съветника от които 11 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. ДЗ с вх.№1345/30.07.2019год. относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018г.; годишен отчет на капиталовите разходи за 2018година, годишен отчет на средства от ЕС за 2018г. ДМП,КСФ,ДЕС, да влезе като т.8 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 съветника от които 11 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. ДЗ с вх.№1344/30.07.2019год. относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 година на Община Тополовград, да стане т.9 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 съветника от които 11 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. ДЗ с вх.№1339/26.07.2019год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ, да стане т.10 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 съветника от които 11 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. ДЗ с вх.№1343/30.07.2019год. относно: Изпълнение бюджета на Община Тополовград към 30.06.2019 година, да стане т.11 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 съветника от които 11 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. Предлагам т.7 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.8 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ съответно да станат т.12 и т.13 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 съветника от които 11 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. В предвид на приетите предложения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостния предложен дневен ред от 13 точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от 13 точки моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 съветника от които 11 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? При мен е отразено втора, трета и четвърта.

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по точка едно има ли? Няма, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.21,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №1 Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по точка две от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключили по т.2, прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА, чл.57,ал.2 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по точка три от дневния ред има ли? Господин Парнаров имате думата.

Д.Парнаров: Аз искам да попитам освен в сайта на Общинския съвет някъде другаде разгласено ли е?

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Да, публикувано е в местния вестник.

Д.Парнаров: Освен това?

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: В местния вестник и в сайта.

Д.Парнаров: Няма ли да преминем към принципа както го правихме преди. Да пратим писма до политическите партии и да могат да представят и да изпратят техни кандидати. До толкова до колкото разбирам няма….

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Няма нито едно подадено заявление. Значи приложение 1, приложение 2 което ние ги бяхме приели съответно за двата избора за окръжен и за районен, отделно и декларациите които са там и съпътстващите документи аз съм ги подготвил, подготвени са, но за съжаление до сега има така някакъв проявен интерес, но нищо повече. Проблема , процедурата разбирам, вие така го правите предходния мандат, но тогава процедурата беше по-опростена, а сега процедурата за това започва поне седем, осем месеца така по-издалече преди да се приеме на гласуване. Разбирам, да разбирам, но…..

Д.Парнаров: Представителите в Общинския съвет да информират техните си хора, защото има квота за учители които трябва да бъдат съдебни заседатели. Там тази квота не може да се пипне. Вие знаете на вас няма да ви обяснявам. Това са строго специфични дела където има малолетни и непълнолетни се ползват тези специалисти. Така, че няма проблем според мен да информираме представителите на политическите сили в местния парламент които да поканят техни си представители да можем да свършим този харман. Защото процедурата, другия месец пак ще удължим срока така ми се струва. Ако колегите разбира се не възразяват за това. Завърших.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Ако сте приключили аз ще ви дам отговор. Значи аз започнах, че процедурата вече е променена. Преди да така беше предходния и по-предходния мандат който ние сме избирали, но тъй като сега вече самите хора трябва да подават заявления и ето аз мога да призова неофициално, официално няма как да напишем писма, защото един вид ще бъде нарушение на процедурата, но мога да призова представителите на политическите партии, формации и местни коалиции просто хора които считат могат да ги предлагат, могат да направят разговори с тях и ви призовавам просто хора които могат и отговарят на условията, мога само да призова, но официално няма как да пиша писма. Лично аз съм говорил с доста хора, но като разберат, че трябва да се вадят определени документи, че трябва да се ходи до Хасково и като попитат какво е заплащането и като чели интереса се загубва.

Д.Парнаров: Заплащането е мижаво, а парите които трябва да дадат никак не са малко.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Аз съм улеснил, за това казах улеснил съм всички други съпътстващи документи съм ги подготвил, на разположение са в деловодството. Това което е могло да…

Д.Парнаров: От психо диспансера в Болярово там ще трябва да се плати, свидетелство за съдимост там трябва да се плати.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: За това аз неофициално мога така да се обърна към вас и евентуално как да се каже да се разговаря с хората и който има желание и отговаря на условията ние сме насреща ще съдействаме. Това което можем да го направим да може да се снабдят с документи, защото процедурата е такава, че всичките документи трябва да бъдат налице. Комисията заседава даже има и събеседване по процедурата и от там вече всичката документация се изпраща, взема се решение и отива вече на общото събрание на съдиите които те вече трябва да преценят. Така, че аз ви призовавам просто неофициално да се обърнете тука към нашите съграждани който желае да му се разясни, че все пак това е сега не знам до колко аргумент и мотив, че е престижно и така нататък и отговорно, а пък ние каквото можем аз ще съдействам по подготовката на документите.

Д.Парнаров: Този казус няма да е само за Тополовград, той ще е навсякъде.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Ами да, разговарях с колеги, стоят там просто не могат да отговорят на бройката която е на тази специалност която се търси педагогика, социология и социални дейности.

Д.Парнаров: Ами защото колегата за да бъде на дело трябва да си пусне неплатена и там ще му платят два лева.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Ами да, така е. Има малко промяна там във възнагражденията.

Д.Парнаров: И накрая трябва да попълниш данъчна декларация за дохода който си взел.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: И мисля, че трябва да се декларират, да. Други желаещи да се изкажат по точка три има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.3 са приключени, прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.68,ал.3 от Закона за съдебната власт, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по точка четири от дневния ред има ли? Само сега погледнах тука в докладната, че пише само ал.1, за мен трябва да се добави т.23 за да бъдем изцяло изрядни. Добре, няма проблем от вносителя на докладната. Желаещи да вземат отношение? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключили по т.4, прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.9,ал.11 от ЗЗБ, предлагам Общинския съвет да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Само ето тука към вносителя може би – Приема изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система…., да то е Наредба за управление на отпадъците на територията на община Тополовград. Просто техническа грешка. Значи в проекта за решение – Приема изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Тополовград. Просто техническа грешка, изписана е друга Наредба. Вносителя няма какво да добави. Желаещи да вземат отношение по т.5 ? Няма поради което приемам, че разискванията са приключили по т.5, прекратявам разискванията по т.5 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Вносителя няма какво да добави. Желаещи да вземат отношение по Т.6 от дневния ред ? Няма, , поради което приемам, че разискванията по Т.6 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.8,т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната. В тази връзка искам да предложа с едноминутно мълчание да почетем паметта на Мария.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Добре, само да чуем и четвърта.

Х.Мочев: Подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: С оглед предложението предлагам със ставане на крака и едноминутно мълчание да почетем паметта на Кмета на село Синапово. /едноминутно мълчание/ Благодаря на всички! Продължаваме на т.7 сме комисиите дадоха своите становища. Аз като вносител няма какво да добавя. Ако има желаещи да се изкажат по т.7 от дневния ред. Има ли желаещи по т.7 от дневния ред да се изкажат? Няма, не виждам. Приемам, че разискванията по т.7 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.7 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.5 и т.23, във връзка с чл.42,ал.6,ал.7 и ал.11 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1   от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2   от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3   от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №4   от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:   Има ли желаещи да вземат отношение по т.8 ? Няма, не виждам. Приемам, че разискванията по т.8 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.8 и преминаваме в процедура на гласуване.

          На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.140,ал.1 и ал.5 от ЗПФ, чл.9 от Закона за общинския дълг и чл.34,ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Тополовград, приет с Решение №347/31.01.2018г., предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Вносителя няма какво да добави. Има ли желаещи да вземат отношение по т.9 ? Няма, не виждам. Приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.9 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, чл.9,ал.3 и чл.18 от Закона за общинския дълг, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.9 преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Има ли желаещи да вземат отношение по т.10 ? Няма, не виждам. Вносителя няма какво да добави. Приемам, че разискванията по т.10 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.10 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.10 преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Има ли желаещи да вземат отношение по т.11 ? Там нямаме проекти за решения, тя е само за сведение тази докладна записка. Информацията е дадена под формата на докладна записка. Нямаме проекти за решения, само за информация съгласно изискванията на Закона. Тука единствено можем да проведем разисквания, нямаме проекти за гласуване. Ако някой има някакви въпроси или желание да се изкаже ще му дам думата. Явно няма желаещи с оглед на което приемам, че т.11 е приключена и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Тук няма да се докладва. Беше докладвано на предходната сесия и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Имат думата общинските съветници. Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Имам едно предложение към Общински съвет за поредното безумно решение на правителството на България да се изтреби поголовно прасетата в страната и в задните дворове. Като се има предвид в община Тополовград и в съседните общини не са открити нито една проба положителна за чума по прасетата, взимат се безумни решения в цели общини да се затрият здрави прасета. Предлагам да приемем една декларация, тука ме подсетиха, че не подкрепяме действията на правителството по повод унищожаването на прасетата в общини които няма доказано чума или пък да подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Аз мисля, че ние трябва да подкрепим нашите съграждани.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не подкрепяме евтаназията искаш да кажеш.

Кр.Иванов: Не подкрепяме действията на правителството в общини които не са засегнати. Нямаме официално една проба в нашата община и в съседните общини. Това е безумие на 20 километрова зона…

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Можем да допълним и колегата общински съветник, тъй като при нас в нашата община, по населените места и в града и по населените места по селата, как да кажа то си е традиция за цяла България, а пък в нашия район тука си е традиция да се отглеждат. Аз даже не знам защо така го кръстиха „по задните дворове“, нали. Това за мен е много така неправилна терминология, но това си е вече отделен въпрос, се отглеждат предимно и трябва да кажа, че това си е традиция, поминък, обичай и при недоказани доказателства, проби положителни, а това да се съобразим, че по въздушен път в смисъл на 20 километра от такава индустриална ферма и да се избива…. Аз също подкрепям колегата.

Т.Кьосев: Плюс това три години ловните дружинки дават проби за чума и не е имало положителни проби.

Кр.Иванов: Понеже нямаме готовност, написана декларация по принцип да гласуваме ще направим една декларация в този дух и да я представим тука на пресата да я разпространят.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Присъстващите тука съветници които са не подкрепяме тези мерки които са предприемат

Кр.Иванов: Трябва да гласуваме, който подкрепя….

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Да, разбира се. Не, не ние искаме да формираме дадено становище по декларацията и от там нататък аз ще го подложа да го гласуваме. Значи то не е необходимо да има точно в писмен вид то после може пак да я съставим в писмен вид декларацията и да я подпишем. Аз се опитах да обобщя това което го каза общинския съветник. Да, ами добре. Тогава това което се направи като предложение ние да декларираме и да изразим нашия вот, нашето отношение с гласуване. За това подлагам на гласуване, който е съгласен, защото мисля, че така е най – демократично, който е съгласен с така направеното предложение за декларация, че не подкрепяме тези мерки и сме твърдо зад стопаните, тоест които отглеждат такива прасета, който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. Обявявам резултата. От общо гласувалите, ами аз мога само да предложа на съветниците и обявявам резултата на база това което се предложи, че с пълно мнозинство от девет присъстващи, 9 са „за“ за подкрепа на тази декларация. И още повече, че тъй като се води и протокол виждам, че и от присъстващите кметове по населени места където са засегнати болшинство, не виждам от всички да има съгласие, но и те предполагам, че ще застанат до техните съграждани и ще ги подкрепят. За съжаление виждам, че има някои кметове които не са съгласни, но то това е тяхно становище. Също следва да го отбележим в протокола, че имаме така и макар и не пълно мнозинство присъстващи в залата. Господин Иванов имате ли друго?

Кр.Иванов: Така, другият проблем. ЕVN имат някаква кампания да почистят под далекопроводите клони и дървета. За съжаление си позволяват и да унищожават защитени видове дървета като орехи. Секат не само клони, а събарят цели дървета, даже са затиснали едно куче има оплакване то ще дойде официално оплакване в общината и ще пишат до РИОСВ. Интересуваме общинска администрация издавала ли е разрешение за сеч на орехи? Значи има специален ред….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не. Аз съм бил в отпуска, но никога не сме издавали такова разрешение.

Кр.Иванов: Има специален ред, специално ореха в момента е плододаващ и е защитен вид има си еколози, има си горски служители които са компетентни, да разберем официално имат ли разрешение те ЕVN да унищожават дървета – орехи. И ако нямат да си понесат съответно на базата на тази жалба отговорност. Финансова ли ще бъде, не знам какви са наказанията. Имаме ли право, нямаме ли право. Не може така! Те вземаха да си правят каквото си искат. Проекти, без разрешително за строеж почват, последствия батаци остават след тях. А това е друга тема вече ще го коментираме на някоя по следваща сесия.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Ако сте приключили, господин Парнаров имате думата.

Д.Парнаров: Господин Кмет, на улица „Свети Климент Охридски“ това е срещу керкиловата къща и до къщата на доктор Сашо Сакарски има две липи, които бяха зашумили целия тротоар. Значи ние говорихме тука с колегите от администрацията и изрязаха клоните. Обаче сега тротоарът е надигнат и стърчат по едни такива издънки от липата и е много опасно. Там вървят баби с бастунчета и не могат да минат през там. Става въпрос за не повече от четири квадрата. Възможно ли е да разпоредите да махнат плочките, да изкъртят тези клони и да възстановят тротоара?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Естествено, да разбира се.

Д.Парнаров: Благодаря ви!

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Други желаещи? Други за изказвания, питания има ли? Няма, поради което приемам, че и т.13 е приключена с която се изчерпва и дневния ред на днешното заседание, поради което закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

адв.ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС