Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол №51 от 10.06.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 51

1006. 2019 год.

 

           Днес 10 .06 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 12.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев –зам. Председател изпълняващ функциите и правомощията на Председател на Общински съвет Тополовград.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги общински съветници, дами и господа присъстващи в залата. Днешното заседание на Общински съвет – Тополовград е свикано на основание чл.23,ал.4,т.2 от ЗМСМА, чл.12,ал.1,т.2 от ПОДОбСНКВОбА. Присъстват 12 съветника регистрирани в присъствената книга, отсъстват петима съветника по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет. Предвид на разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗМСМА поради което откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има ли предложения по отношение формиране на дневния ред за днешното заседание на Общински съвет? Няма, поради което приемач, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени и прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване предложения дневен ред от две точки, а именно: ДЗ с вх.№1280/03.06.2019г. относно: Отмяна на чл.45,чл.63-65 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община ТополовградИ т.2 ДЗ с вх.№1281/03.06.2019г. относно: Провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен Съд – Тополовград, мандат 2019-2023г., за Окръжен Съд -Ямбол мандат 2020г.-2024г., както и избор на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен Съд – Тополовград и Окръжен Съд – Ямбол. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред от две точки които ви ги изчетох, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така, тъй като комисиите не са заседавали едно процедурно предложение.

На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1280/03.06.2019год. включена като Т.1 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се“ Решението се приема с което се приема и процедурното предложение. Преминаваме към обсъждане на докладната записка. Желаещи да вземат отношение по докладната записка по т.1 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.1 са приключени, прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от докладна записка №1 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от докладна записка №1 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Също едно процедурно предложение за решение, а именно:

На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1281/03.06.2019год. включена като Т.2 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се“ Решението се приема с което се приема и процедурното предложение. Преминаваме към обсъждане на докладната записка. Желаещи да вземат отношение по докладната записка по т.2 има ли? Постоянните комисии не са заседавали, вносител съм аз. Няма какво да добавя към докладната само ще кажа, че ако сте обърнали внимание срока е посочен от около два месеца който следва да бъдат подадени тези заявления. Съветниците които са, общинските съветници които са втори мандат знаят, че предния мандат също избирахме съдебни заседатели, но там процедурата беше много по опростена. Сега процедурата е много в смисъл по усложнена е. Описана е до колкото аз съм могъл да обхвана в докладната записка така, че надявам се този срок който е два месеца през това време да бъдат подадени достатъчно заявления да може комисията след това да формира съответно кандидатите. За мен е трябвало процедурата да започне много по-рано, не знам защо не е започнала защото сроковете се скъсяват, а пък сроковете по Закона за съдебната власт и Наредба №7 за съдебните заседатели там е много удължена процедурата, много усложнена и е трябвало за мен да започне, но ние сега ще се опитаме поне в края на нашия мандат да формираме тези кандидати. Така, ако има някой желаещ да вземе отношение? Да, господин Парнаров имате думата.

Д.Парнаров: Най-вероятно това приложение №1 което трябва да попълни кандидата за съдебен заседател е по Закон. Така, че има голямо разтакаване. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование което значи, че кандидата трябва да си плати при нотариус нали. Не може ли по служебен път тука в общината да заверят „вярно с оригинала“ при показване на оригиналната диплома ?

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Ами проблема е там, че това се посочва в чл.67, чл.68 и тези документи които комисията ще ги формира нали на база на това което ще направи процедурата те ще бъдат изпратени после и в съответно за Окръжен Съд да избере заседателите за Районен, а пък Апелативен за Окръжен. И там изискването е да бъдат нотариално заверени….., още повече, че определен процент от тези както е писано в докладната трябва да са съответно в педагогиката, социални дейности и в тази връзка това е необходимо. Това което е описано и това приложение което е направено е съобразено с изискванията. За това казвам, че измененията Наредбата е от 2017 година имаме изменение в Закона за съдебната власт и за това пак посочих, че трябваше да започне още когато е дошло искането в смисъл от Окръжния Съд съответно да започне процедурата и за това пак се опасявам, че този срок…..

Д.Парнаров: Предния мандат включително ние направихме една служебна заверка , за съдебност там, че не са…..

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да така е, но сега такива са изискванията…

Д.Парнаров: Това също касае другото удостоверение, че не се водят на отчет към психиатрията Хасково, Болярово, други общини към друго това също е въпрос за пари, а те няма да взимат толкова през целия мандат на съдебни заседатели.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Това вече е другия момент.

Д.Парнаров: Другия въпрос, още нещо. Гледам, че сме писани тука в една комисия, ако това стане факт тази комисия ако колегите решат нека да направим по едно писмо до политическите партии, защото горе долу те да си предложат на техни хора които да подадат заявление за съдебни заседатели. Защото ние дори да го публикуваме в сайта на Общината и на Общински съвет нали в частност много малко хора влизат в сайта на Общината. Така, ако пратим по едно писмо до политическите партии на квотен принцип те да предложат на техни хора да дойдат да си подадат заявление.

К.Стойчев: Тука не става въпрос за квотен принцип.

Д.Парнаров: Да сега така сме го правили.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Значи аз това казах, че предния мандат който е бил втори мандат и повече ние го правихме по този начин с такива предложения, съответно хората идваха подаваха и беше по опростена процедурата, но сега за съжаление в Закона за съдебната власт както в тази Наредба №7 която е публикувана 2017 година реда е изменен и за мен е утежнен и за това процедурата трябва да започне осем и повече месеца за да можем…..

Д.Парнаров: Тя е изтървана вече…..

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да тя е изтървана, но ние в момента се опитваме и сега процедурата е такава,че…. Значи аз съм подготвил с тези декларации които също където в улеснение на комисията която ще заседава и другите документи които комисията ще окаже много така как да кажа, голяма помощ и съдействие на тези кандидати. Проблем тогава беше с желанието и как да бъдат в смисъл избрани тези кандидати. Тогава директно се предлагаха и Общинският съвет ги гласуваше.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре, защо сме изтървали срока?

К.Стойчев: То сега пак такъв ще е проблема. Проблем ще е кои ще са желаещите и дали ще има желаещи.

Д.Парнаров: Ако няма желаещи какво правим?

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Ако няма желаещи за съдебни заседатели, за съжаление трябва да удължаваме този срок.

Д.Парнаров: На старите удължаваме срока.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Не, не старите ние тука където сме дали, ако сте обърнали внимание 10.08., аз долу горе съм се съобразил два месеца да може след това комисията да събеседва, да се внесе на сесия да речем на края на септември и да можем ние да ги изпратим евентуално ако има одобрени кандидати.

Д.Парнаров: Защото аз разговарях със Станка Ташева, учителката която е била миналата година която и в момента е действащ и каза „не знам дали ще се съглася защото аз миналата година взех 76лв. за цялата година включително писах ме и данъчна декларация за тези 76лв.“ Един пенсионер това го натоварва. А за един работещ човек трябва да пуска неплатена където ще е на работа за да може да участва на заседание на съда, ако нали се падне. От там на тука се притеснявам дали ще има мераклии за това.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Ами значи то заплащането е един вид другия вид е в смисъл по престижно нали да бъдеш съдебен заседател, другия е заплащането. Всеки си преценя. Ние трябва да наблегнем на тази част защото и от предния мандат имах ме уверение сега да го кажа, че сме разговаряли със съответните Председатели на съответните съдилища защото през мандата има отказали се които са напуснали като съдебни заседатели и те предния път ни увещаваха, че ще го увеличат ….

Д.Парнаров: То е въпрос на законодателя не знам дали е въпрос на съдилищата.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да и ако друго ви е направило впечатление аз пропуснах защото писмото се е получило за Окръжния съд съответно от Апелативния пускаме и за него процедурата да може комисията да бъде една и съща, просто двете процедури разделил съм ги съответно в решението за да не губим и там време. Там са трима човека така, че мисля, че там бихме могли да се справим по-добре. Но вече от тук нататък дали ще е спазен този срок, дали ще има кандидати това са последващи действия които ако трябва ние ще вземем съответните там нали решения за удължаване на този срок и т.н. Надявам се да влезем в срока. А пък тука на въпроса защо и как не е пусната процедурата аз не мога да отговоря. Значи аз след като поех да изпълнявам…..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защо не е пусната, а не защо сме изтървали срока.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Това не мога да кажа защо не е пусната. Писмото е получено мисля, че на 18.02., защо не са предприети действия не мога да кажа. Аз мога да кажа, че когато поех тука нещата и когато видях това писмо и веднага подготвих докладната и за това правим извънредна сесия да можем така малко да имаме във времето.

Ат.Анастасов: Браво, браво господин Минчев.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами браво, така се води сесия.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Аз мисля, че не е толкова така как да го кажа да се радваме ли как…..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожо Димитрова искате да кажете нещо ли?

Ант.Димитрова – Секретар на Община Тополовград: Да. Получихме позвъняване от Административен съд, от Окръжен съд да питат до къде е стигнала тази процедура. Преди един месец искаха мнението и на юриста нашия на Общината и т.н. Ние въобще не знаехме, че има такова писмо такава процедура. А съдилищата чакаха вече, да имаме избрани…

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да в момента има други съдилища които са ги гласували кандидатите или ще ги гласуват

Ант.Димитрова – Секретар на Община Тополовград: Само нашата община не беше почнала такава процедура.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Аз мисля, че трябва да подходим съгласно нашите правомощия и задължения трябва да подходим много сериозно без да се….., нали така малко подигравателно и т.н. Ако няма някой какво да добави, какво да каже. Има ли желаещи да вземат отношение по т.2 ? Няма поради което приемам , че разискванията по т.2 са приключени, прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

       На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.68,ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8,ал.1 от Наредба №7 за съдебните заседатели /обн.ДВ.бр.81/2017г./,предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от докладна записка №2 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от докладна записка №2 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от докладна записка №2 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред се изчерпва дневния ред на днешното заседание на Общински съвет при който закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров: Колеги можели само за малко внимание.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само за момент.

В.Сяров: Може ли да видим декларацията и дали е входирана в деловодството на Общинския съвет? Да видим от коя група съветници е ?

Д.Парнаров: Декларацията е написана в Протокола.

В.Сяров: Тя трябва да е входирана в деловодството.

Д.Парнаров: Не съм длъжен да я входирам. Дайте ми член по който да я входирам.

В.Сяров: Добре. Благодаря!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Щом опозицията аплодира господин Минчев значи върви на добре работата. Браво господин Минчев!

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград

 

 

 

адв. ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Зам. Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС