Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол №32 от 23.12.2021 г.

П Р О Т О К О Л  

№ 32

23.12.2021 година

 

          Днес 23 .12 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 16.

          На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъства Заместник Кмета  на Община Тополовград и  началник отдели.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи. Уважаеми господин Заместник Кмет,  колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са се регистрирали 16 общински съветника. Отсъства един общински съветник по уважителни причини – Борис Борисов.  На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преди да пристъпим към обсъждане на дневния ред е постъпило уведомление от Кмета на Общината господин Божин Божинов с което ни уведомява, че поради поет ангажимент гостуване на Коледно тържество в Детска градина с. Радовец на 23.12.2021год. с г-н Данчо Трифонов – зам. Кмет на Община Тополовград няма да присъстват на Заседание на Общински съвет – Тополовград. Така. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение по дневния ред на днешното заседание на Общински съвет – Тополовград? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред на днешното заседание на ОбС са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. ред. Подлагам на гласуване  предложения дневен ред  от осем точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения  дневен ред от осем точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16 „за“, 0 „против“  и 0 „въздържали се“ 

 

 ПРИЕМА СЕ  ДНЕВНИЯ РЕД.

 

 ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия приема за сведение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

В.Сяров: Приема доклада за сведение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Не виждам. Доклада е за сведение, поради което считам, че точката едно е изчерпана и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

В.Сяров: Трета също.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Аз съм вносител на докладната. Това е отчета за посочения период. Това е чиста статистика какво е извършил Общински съвет за периода. Няма желаещи,  поради което приемам, че разискванията са приключени по т.2 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.21,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следното решение.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“? „Въздържали се“? Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед  изчерпване на т.2  преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.3 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.8,ал.1 от Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности и Тарифа за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.4 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

с това се изчерпва т.4 от дневния ред и премиваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев:  2 „въздържали се“ и 1 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.5 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.5 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 съветника.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

М.Батчев: Трета допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? От страна на вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.6 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.6 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6  преминаваме към,

 

СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Контрол по изпълнение на взети решения“

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Там имаме отчет на Кмета. Да, Васил Сяров.

В.Сяров: Аз искам да попитам господин Мочев не си спомням кога или август или септември гласувахме продажба на дървесина чрез търг, гласувахме и цени за продажба на тази дървесина. Какво стана с това решение? Не го виждам в отчета. При Председателя преди месец може би дойде едно уведомление, че търга е минал,  фирмата е  спечелила търга. А подписан ли е договор с фирмата? Искам да качите договорът при Председателя да можем да се запознаем с договора, който е подписан с фирмата спечелила търга.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград: Да, добре.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други въпроси? Нещо към отчета който е представен от Кмета на Община Тополовград има ли? Или да приемам, че т.7 е изчерпана? Няма, поради което приемам, че т.7 е изчерпана  и преминаваме към,

 

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Васил Сяров има думата.

В.Сяров: На миналата сесия поставих въпрос §76-00 от отчета на бюджета за 2020година…..

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Мария Николова отиде да му сложи изходящ номер долу и ще ви бъде предоставен.

В.Сяров: Добре.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Митко Батчев.

М.Батчев: Аз имам въпроси към Кмета, съжалявам, че той не е тука. Имам два въпроса и искам писмен отговор. Единият ми въпрос е във връзка с тази комисия за разпределянето на пасищата. Обърна се към мен един гражданин, който е заявил, но изпуснал срока за обжалване на решението на комисията, но просто направих една справка тука в началото има 60,70,100% това което са заявили и това което им е дадено, но това момче което ми зададе въпроса всъщност на него е осигурено 1% от това което е подал и то на място което е може би на 15,20км. от там където се намира животновъдния обект.  А на други хора които са на повече от 20км. е дадено същия…../не се разбира/. Искам да попитам за начина по който се разпределят пасищата…..

Т.Бакалова-нач.отдел СДИР“: Той няма право да заявява. Предоставят се площи, но не по желание на животновъда, а в зависимост от броя на животните…

М.Батчев: Именно. Той има  22,96…. и има право на 40 декара……

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Само две думи във връзка с комисията. Първо Протокола е публикуван. Разпределението на пасищата става във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. По реда на заявяване разпределяме пасищата като започваме от най-малкия брой животни по площта която се намира както и местонахождението на самия животновъден обект. Само, че в ал.8 ако не се лъжа изрично е записано, че предимство имат животновъди които имат сключени изтичащи договори. По-голяма част са такива. Сега, отделно от това искам да ви кажа, че този господин трета година или четвърта му отделяме различни пасища той нито веднъж не идва да сключи договор.

М.Батчев: Той казва, че не е информиран…

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Всичко сме качили на сайта, включително и решенията заради които се забавихме. Срока за обжалване е 14 дневен, така е записано и това е начина по който се разпределят пасищата.

М.Батчев: Това го разбрах, но от човешка гледна точка не може животновъдния обект да е тука, да му дадеш пасища тука……

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Морала е едно, Закона е друго. /шум в залата/

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Ние въобще не сме длъжни да ги разпределяме  тези пасища. Ако някой иска да дойде да се яви на търг и да си ги вземе. Такъв е Закона какво да направим. Значи комисията разпределя съобразно местонахождението ……

М.Батчев: Въпроса ми е следния. Ако има допусната грешка при първото разпределяне на пасищата и в зависимост от сключения договор…… когато пасището му е на 30км. от животновъдния обект……

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Вижте сега. Ние ги разпределяме, но може …..или пък след разпределянето ако някой се е отказал ние можем да сключим с друг, но сега това което е разпределено  ако кажете няма да го сключим. Такъв е Закона, аз не мога да…..

М.Батчев: Аз говоря на български език.

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Добре, хайде обясни да видим какво можем да направим.

М.Батчев: Добре жителя е на точка А, даваме му пасище на точка Б която е на 20км. Има сключен договор същия клиент който има пасища там, а  на 30км. му е животновъдния обект. Значи допусната е грешка…. /не се разбира/

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Според мен това не е грешка. Това е право което ни го дава Закона. Да, не съм съгласна, но това е Закона.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община ТополовградАко може да допълня нещо само, господин Батчев. Има и нещо друго. В самото начало на отдаването на пасища много малко хора ги взеха. Другите не искаха. Тези които си взеха си ги почистиха, въведоха ги във вид, хвърлиха едни пари и сега вече на готово всеки се нарежда да вземе почистени, хубави. За това правилно обясни госпожа  Хлебарова. После имаше и друго, че на него в годините са му предлагани пасища , той ги е отказвал. Или едното не харесва или другото, все нещо не харесва.

Т.Бакалова-нач.отдел СДИР“:   Господин Батчев, ние в началото сме му давали когато никой е нямал желание в Сакарци да наема животни., но той никога не е идвал да сключи договор.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Така, други?

М.Батчев: Имам още един въпрос. Втория ми въпрос е във връзка с докладна записка  от директора на СУ „Д-р Петър Берон“ за 20 кубика дърва за отопление на  тази част на сградата  на УПК-то където е на техникума където е. Там са с печки и така се отопляват. Сега е студено и нямат дърва. Има едни 20кубика обещани от Общината  за отопление. Мисля, че преди две години още не са доставени. Значи от три години дърва изобщо не са доставяни за там.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Нещо ми се струва, че не е точно всичко това. Ще ви отговорим точно, но мисля, че има грешка там.

М.Батчев: Проблем има с дървата ли? Какво е точно там.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Вижте сега. По принцип учебните заведения имат право да си закупят. Те могат да си закупят, имат собствен бюджет. Ние правим всичко възможно където можем, нали когато се освободят някъде при почистване едно друго дърва да разнасяме по детски градини училища и по всичко. Мисля, по памет говоря, мисля, че там е закарано, но ще проверя точно и ще ви кажа.

М.Батчев: Не е закарано.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Добре, нека да проверя и ще ви отговоря.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добре, ще ви отговорят писмено. Така, Васил Сяров.

В.Сяров: Госпожо Семерджиева, тука тази справка относно  §76-00 крайно салдо към  31.12.2020 година. Общински музей имат  53 000лв. това  финансовата корекция ли е?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Това е заема.

В.Сяров: Заеми. Предприятие за здравни грижи – 67 000лв. това пак заем?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Всичко е заеми.

В.Сяров: Искам тогава да ми напишете една справка тогава колко са финансовите корекции които няма да ги възстановят управляващия орган към музея и към дома в с. Радовец и ако има други финансови корекции към други проекти.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Това го искате писмено?

В.Сяров: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добре, записва се в Протокола. Други въпроси? Да приемам, че т.8 е приключена. Преди да закрия заседанието, пожелавам на всички  да са най-вече здрави и весело посрещане на  Коледните и Новогодишни празници! Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС