Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол №30 от 29.10.2021 г.

П Р О Т О К О Л  

№ 30

29.10.2021 година

 

          Днес 29 .10 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 16.

          На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Заместник Кметове  на Община Тополовград, Секретаря на Община Тополовград,  началник отдели, кметове на кметства и граждани.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи. Господин Кмет,  колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са се регистрирали 16 общински съветника. Отсъства един общински съветник по уважителни причини – Добромира Николова.  На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. В предвид на постъпилите докладни имам няколко предложения по отношение на дневния ред, а те са следните. Предлагам ДЗ с вх.№842/21.10.2021год. относно: Отдаване под наем на терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – слънцезащитно съоръжение, да влезе в дневния ред като т.11. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№844/21.10.2021год. относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 11435.12.5 по КККР на землище с. Владимирово, общ. Тополовград, обл. Хасковска, с възложител: „СПА ЕКО ТУР“ ЕООД – с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград и Кута Митева Трифонова от с. Полски градец, общ. Раднево, обл. Стара Загора, да влезе в дневния ред като т.12. И следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№850/29.10.2021год. относно: Безлихвен заем за изпълнение на дейности по проект: „Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство“, реф.№СВ005.2.21.083, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, ССI № 2014ТС1615СВ005, Договор за БФП № РД-02-29-274/20.11.2019година. В предвид на направените предложения, предлагам т.11 и т.12 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.14 и т.15 от дневния ред. Има ли други предложения по отношение на дневния ред? Да, госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз предлагам ДЗ с вх.№850/29.10.2021год. да отпадне от дневния ред с оглед разясненията дадени в предходното заседание на ОбС. Господин Делчев ясно обясни, че окончателното искане може да бъде направено след финализиране на проекта за което финала на проекта е 20.11.2021година. Да бъде внесена докладната след приключването на проекта като ни бъдат дадени подробно материали изпълнени ли са всички дейности? Ако има строителен надзор той да даде заключение, че всички дейности са изпълнени качествено и отговарят на дейностите предвидени в проекта. И съответно да ни бъде предложено решение в което тези средства да бъдат отнесени към § 76-00 от бюджета на общината.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Вашето предложение е да не бъде включвана така ли?

К.Спирова: Да не бъде включвана, да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, ще ги подложим така както са постъпили. Други предложения по отношение на дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Предлагам ДЗ с вх.№842/21.10.2021година да влезе като т.11. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам следващото предложение, а именно предлагам ДЗ с вх.№844/21.10.2021год. да влезе в дневния ред като т.12. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Предлагам ДЗ  с вх.№850/29.10.2021год. да влезе в дневния ред като т.13. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 9 „за“,  „против“ 0  и  „въздържали се“ 7. Решението се приема. Предлагам следващото предложение. Предлагам т.11и т.12 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.14 и т.15 от дневния ред. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. И в предвид на направените и приети предложения  за решения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред  от петнадесет точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от петнадесет  точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 14 „за“, 0 „против“  и 2 „въздържали се“ 

 

 ПРИЕМА СЕ  ДНЕВНИЯ РЕД.

 

 ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета комисия не е заседавала. Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.1 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета кой ще докладва? Спирова?

К.Спирова: Не сме заседавали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Заседавахте бяха трима съветника.  Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Пета не е заседавала. Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Митко Батчев има думата.

М.Батчев: Аз има следното предложение. Моето предложение е, направих сравнение със заплатата на Кмета на гр.Хасково, заплатата му е 2 700лв.Моето предложение е следното. Увеличава се заплатата на Кмета на общината с 50лв. и на всички останали Кметове които са посочени тука с по 80лв.и стават:

Божин Божинов – 2 800лв.

Христо Димитров Илчев – 1 598лв.

Стоян Николов Пильонов – 1 466лв.

Тодорка Севова Арнаудова – 1 400лв.

Надка Динева Динчева – 1 400лв.

Тенчо Янчев Димитров – 1 400лв.

Виолета Георгиева Георгиева – 1 400лв.

Това е моето предложение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре. Други предложения или изказвания по т.2 от дневния ред има ли? Няма. Вносителя? Няма. Поради което приемам, че разискванията по т.2 са приключени прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване. Съгласно Правилника така както са постъпили предложенията ще бъдат гласувани. Тоест първо ще бъде гласувано предложението на вносителя и от там нататък предложението по т.1 където го направи общинския съветник.

   На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №2 от дневния ред така както е предложено от вносителя Кмета на Общината. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  9 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

С оглед на това предлагам предложението за  решение което беше направено от общинския съветник, а именно:

   Определя размера на основните месечни заплати за длъжността Кмет на Община и Кмет на Кметство считано от 01.09.2021год., както следва, ще ви ги изчета тъй като имаме предложения:

Божин Петров Божинов – Кмет на община Тополовград – 2 800лв.

Христо Димитров Илчев – Кмет на кметство с.Устрем – 1 598лв.

Стоян Николов Пильонов – Кмет на кметство с. Радовец – 1 466лв.

Тодорка Севова Арнаудова – Кмет на кметство с. Орешник – 1 400лв.

Надка Динева Динчева – Кмет на кметство с. Хлябово – 1 400лв.

Тенчо Янчев Димитров – Кмет на кметство с. Синапово – 1 400лв.

Виолета Георгиева Георгиева – Кмет на кметство с. Орлов дол – 1 400лв.

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 9  “за”,

3 ”против” и  4 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №2 от дневния ред.  Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 11 “за”,

1 ”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №2 от дневния ред.  Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 14 “за”,

1 ”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №2 от дневния ред.  Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13 “за”,

0 ”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.2  преминаваме към,

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 13 “за”,

0 ”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 13 “за”,

0 ”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14  общински съветници, от които 14 “за”,

0 ”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.3 преминаваме към,

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? От вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от ЗОС, във връзка със Решение №212/09.04.2021година по т.24 от Протокол №22 на Общински съвет – Тополовград предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13  общински съветници, от които 13 “за”,

0 ”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13  общински съветници, от които 13 “за”,

0 ”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.4 преминаваме към,

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Не сме я разглеждали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? От вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.5 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.167в,ал.1,т.2 и ал.2 от Закона за движение по пътищата, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №5 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №5 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

ШЕСТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? От вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.6 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли? От вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.7 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, господин Стоянов.

Н.Стоянов: Предложение за десет минути почивка да се проветри малко.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре.

10 минути почивка.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Продължава заседанието на Общински съвет Тополовград. Кворума е 13 общински съветника. Имаме законово основание да продължаваме да заседаваме. На т.8 сме от дневния ред. Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? Кера Спирова има думата.

К.Спирова: Тъй като има предходен договор за който са гласували 17 общински съветника 2013 година с който са разрешили да бъде сключен договор с „РИНГО ИНВЕСТ“ ЕООД – гр. Ямбол с конкретни ангажименти към този договор които се изразяват в следното: Първите три години да бъдат извършени инвестиции в размер на деветстотин  хиляди лева като през този период бъдат назначени пет човека на постоянен трудов договор и за всяка стопанска година  за осем месеца двадесет сезонни работници от Община Тополовград. Като до края на инвестиционния период тази инвестиция да бъде в размер на три милиона лева, а броя на лицата заети по трудов договор петнадесет. Задължение на общината е в  договора е да бъде включено следното условие. Ако не са изпълнени инвестиционните предложения за първите три години общината да има право да развали договора едностранно. Та моя въпрос е. Виждам, че договора е развален поради не плащане на две последователни вноски. Това означава ли, че изчетеното от мен за първите три години е изпълнено? Ако не е изпълнено защо община Тополовград прекратява договора тази година. Ако е изпълнено защо в мотивите на решението което ни се предлага да ги отдаваме като лозя които са изоставени. Това първо. Второ. Ако не е изпълнено договореното има ли завадени дела за неизпълнение по договора? И от кога са заведени тези дела? Имам предложения за промяна на решенията във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи чл.24а, ал.9. Да отпадне преференцията за първите три години тъй като самия Закон за собствеността и ползването на земеделските земи казва, че ако това са имоти които не попадат в допустимия слой за подпомагане към момента на сключване на договора то арендатора не дължи плащане на първата годишна арендна вноска. Тоест самия Закон е предвидил облекчена процедура за арендатора. Въпроса е към момента на сключване на договора този имот попада или не попада. Та предложението ми за решение е да отпадне – за първите три години , необходими за възстановяване на лозови насаждения – което според мен при инвестиция там беше деветстотин хиляди  лева би трябвало да са изрядни. Да отпадне защото не са необходими възстановяване на лозови насаждения. И да бъде приложен съответно чл.24а, ал.9. В следващия ми въпрос е след като единия от желаещия да сключи договор по реда на чл.24а, ал.1 искането му е за десет години той няма ли да се откаже ако ние решим да му ги дадем за тридесет?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: А неговото искане е за десет.

К.Спирова: Да, неговото искане е за десет. Ако ние решим, че му ги даваме за тридесет той няма ли да се откаже?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Той не ги е искал за тридесет нали? Той ги иска за десет. Освен това господин Дянков първите години инвестира доста. За да се подпише договора беше взета проба от почвата. Идваха специалисти от Италия и казаха кои сортове трябва да се засадят. Инвестира в поливни системи, помпена станция, посадъчен материал, но след като му бяха спрели субсидиите той издържаше до известно време след което е нормално да се откаже.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, господин Батчев.

М.Батчев: Моят въпрос е във връзка с другите две искания няма упоменат срок. За какъв срок искат да ги наемат? Въпроса е дали да ги гласуваме за тридесет години след като те не са упоменали срок.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Бакалова?

Ант.Бакалова-мл.експерт „ССТ“ : Заложи ли сме максималния срок за отдаване…/говор от място не се чува/

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Господин Минчев е прав. Да не би да се ангажират за тридесет години.

К.Спирова: Искането е за десет на единия.

М.Батчев: Ако може да се направи връзка с тези арендатори …., ако може да се направи връзка с тях по телефона за какъв срок ги искат…

К.Спирова: Аз не считам, че на моя въпрос е отговорено. Има ли инвестиция в размер на деветстотин хиляди лева и как е установена в рамките на първите три години? Назначени ли са пет човека на постоянен трудов договор? Как е установено? И двадесет сезонни работника как са установени? Ако не са доказани защо не е прекратено на това основание което е предвидено в решението на Общинския съвет.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Трябва да извикаме предния арендатор….

К.Спирова: Не предния. Това трябва да са документи, това се доказва с документи пред общината.

Т.Бакалова-нач.отдел „СДИР“: Ако може да отговоря. Значи нямаме официална информация подадена от Христо Дянков поради което поради неплащане  прекратихме договора.

К.Спирова: Ама то поради не плащане в последните две години. Вие имате задължение….

Т.Бакалова-нач.отдел „СДИР“:  Имаме задължение, но той не си е представил такава информация.

К.Спирова: Въпроса е вие изисквали ли сте я?

Т.Бакалова-нач.отдел „СДИР“:  Изисквали сме. Не официално сме говорили с него по телефона и писма сме му изпращали, но за съжаление нямаме официална информация.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Хлебарова?

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Така или иначе договора е прекратен. Той е прекратен по законен ред. Заповедта за прекратяване е вписана. Така, че от тук нататък тези земи са свободни и в момента ние ви предлагаме да ги предоставим под аренда на хора които желаят. Сега дали има или няма и какво е направил предния работодател мисля, че не е въпрос на днешното заседание. Представили сме достатъчно доказателства, че към този момент договора е прекратен по законен ред. Заповедта за прекратяване е вписана.

К.Спирова: Никой не оспорва заповедта за прекратяване. Става въпрос, че в мотивите пише, че лозята са изоставени. Такива ли са или не са? След като е имало арендатор…

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Да. Лозята дори и да са изоставени в момента ви казвам, че вашето решение следва да бъде да ги отдадем ли или не.

К.Спирова: Нашето решение зависи от това  дали ще гласуваме тези  три години да бъдат на минималната вноска или на максималната вноска.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Сега това си го предложете отделно, но не считам, че в момента следва да разследвате какво е правил предишния арендатор.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Той присаждаше. На три пъти присаждаше…

К.Спирова: Имаме ли информация какво е състоянието действително. Има ли направен протокол към момента на прекратяване на договора?

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: В момента лозята са изоставени тъй като две години не са работени. Тъй като две години не е внасяна вноската и  считам, че може да вземете решение….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Освен това няма 70% прихващане. Прихващането е много малко макар, че човека присаждаше и  даде всичко от себе си.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  То по-скоро, аз така го разбрах въпроса дали  евентуално това да отпадне или да остане защото ако действително лозята са в лошо състояние и следва необходимост три години да остане. Но ако са в добро състояние….. /шум в залата/  Тоест те са в лошо състояние и това предполага оставането на тези трите години които преференциалната цена.

В.Сяров: Само искам да допълня значи в първите искания на  Мара Чакалова и Веселин Герджиков няма упоменаване на срок, нали за какъв срок, обаче в искането на Стефан Стефанов има упоменат срок за десет години. Ето тука в проекта за решение където пише без провеждане на търг и конкурс в полза на Стефан Стефанов  нали в срок за тридесет години да се запише за срок за десет години. Специално на него защото той изрично човека си е упоменал, че иска 10 години да ги наеме.

Кр.Иванов: Под аренда имаме ли право да отдаваме за 30 години?

В.Сяров: Тука пише 30 години.  На Мара Чакалова и Веселин Герджиков да им оставим за 30 години , но на Стефан да си го направим за 10 години.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ама разбира се, добре както е упоменато така да го гласуваме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Значи има два варианта. Единия вариант да отпадне – разрешава отдаване под аренда за срок – да отпадне за срок за отглеждане на трайни насаждения. А тука където е посочено в полза на Стефан Динков Стефанов без провеждане на търг или конкурс за срок от 10 години в полза на Стефан Динков Стефанов. А тук долу без търг и конкурс за срок от 30 години в полза на Веселин Мирчев Герджиков. Аз така разбрах варианта. Да се упомене изрично за всеки от двамата.

К.Спирова: И моето предложение е да отпадне – за първите три години….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  И при двамата? Защото два пъти е посочено и след Стефан и след това след Веселин е посочено също. Там има два пъти този текст.

К.Спирова: И двата пъти да отпадне и да бъде приложен чл.24а, ал.9

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Той по Закон се прилага. Не е необходимо ние да го посочваме, той се прилага по Закон. Без решение той си е законова императивна норма, задължителна. Така, че това са вариантите. Имаме два варианта. Единия вариант е така както е предложен от Кмета, който се съгласи за срока и евентуално да отпаднат за първите три години или пък за първите три години остава. В зависимост как бъдат подложени нещата аз трябва да ги подложа на гласуване. Така, че от страна на вносителя

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Аз подкрепям моята докладна както съм я внесъл. Вие преценявайте дали ще се съгласите или….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  В смисъл за срока пак подкрепяте или…. За срока имаме корекция

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Както е записано тука.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  За 30 години.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Едните са за 10 години другите са за 30 години.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Не, не тука пише за 30 години. Ние говорихме, че да се упоменат за единия 10, а за другия 30 да остане.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ами за 30. Те като решат да се откажат пак могат да се откажат. Какъв е проблема?

К.Стойчев: Може ли? Искам само да добавя. Не може ли да се направи по такъв начин да се опише, че е максимален срок 30 години, а при подписването на всеки договор самия арендатор с общината да си подпише за 10 години, за ….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Те могат да го подновят след 10 години. Това са трайни насаждения.

К.Стойчев: Максимален срок 30 години. Да, до 30 години.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Да, така да го заложим.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Тоест корекцията от страна на вносителя е където пише 30 да бъде до 30. Така ли? Това е единия проект за решение. А на Кера Спирова проекта? Да отпадне за първите три години, така ли само това?

К.Спирова: Да, и при сключване на договора както си е записано, ако има наличие на условие да не плащат първите три години вноската да не я плащат.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Тоест това да отпадне?

К.Спирова: Да. За първите три години да отпадне….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  На двете места където е посочено за първите три години това е. За срока нещо предложението?

К.Спирова: Аз съм съгласна с това до 30. Вече там…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Така, добре. Единият вариант е така да останат за първите три години необходими за възстановяване на лозови насаждения – това е вносителя. Само прави корекция до 30 години. Предложението на вносителя е да остане така както е посочено за първите три години и на двете места, а вашето предложение е да отпадне. Така ли е? Добре. Да знам аз как да ги подложа. Други предложения по т.8 има ли? Разбрах имаме два проекта. Първо ще се гласува проекта на вносителя и от там нататък другите предложения. Няма. От страна на вносителя? Няма. С оглед на което приемам, че разискванията по т.8 са изчерпани, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.9,ал.1 от Закона за аренда в земеделието, чл.24а,ал.6,т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36,ал.2,т.2 и ал.3,т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Тополовград и Решение №241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017 година на ОбС – Тополовград, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Подлагам първо предложението на Кмета на общината така както е предложено в докладната, само една корекция направена „до 30 години“. Това е проекта за решение първия който го подлагам на гласуване.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

С оглед на което предложението на Кера Спирова отпада, тъй като е прието в първоначалния вариант.  Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

ДЕВЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Не е гледана. Пета не е заседавала. Втора и трета не е в тяхната компетенция. Желаещи да вземат отношение по т.9 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.8,ал.1 и ал.2, чл.11,ал.1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности, чл.56 от ЗУТ и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

ДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“ .

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.10 има ли? Митко Батчев има думата.

М.Батчев:  / не се разбира говор без микрофон/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други въпроси или изказвания? Няма. Приемам, че разискванията по т.10 са изчерпани, прекратявам разискванията по т.10 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №10 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

  

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №10 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 11 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

  

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №10 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 12 “за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“ .

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.11 има ли? Няма. От вносителя? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.11 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2, ал.7  и ал.8 от ЗОС,  във връзка с чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.11,ал.1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС и Тарифа за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

 За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред преминаваме към,

ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“ .

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Други комисии не са гледали докладната.  Желаещи да вземат отношение по т.12  има ли? Няма. От вносителя? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.12 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основани ечл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1,чл.124б,ал.1 от ЗУТ предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №12 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 14 “за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №12 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 14 “за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.12 преминаваме към,

ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   По тази докладна записка по принцип не е гледана на заседанията на комисиите, но докладната е идентична с тази която е гледана на….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Не е точно така. Записано е от къде ще бъдат средствата §76 който разполага със свободни средства по §9507 „наличност в края на периода“ – собствени средства. От тази наличност общината може да отдели….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Аз го търсих в проектите за решения и за това….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   От тази наличност общината може да отдели средства, които да бъдат предоставени от §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС. Като от бюджета ще бъдат със знак  „-„, а по СЕС със знак „+

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре, значи ще направя процедурно предложение. Добре няма да докладваме тука. В пред вид на това ще направя нали за да бъдем максимално точни  съгласно Правилника ще направя едно процедурно предложение за решение.

      На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград  неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам ДЗ с вх.№850/29.10.2021год. включена като т.13 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии на Общински съвет .

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Така господин Сяров искаше думата.

В.Сяров: Аз искам да направя едно предложение, ако го приеме господин Божинов да мине като предложение от вносителя. В проекта за решение както е написано: Дава съгласие за отпускане на временен безлихвен заем….., така, така след точката да се допълни – средствата ще бъдат отпуснати от §76-00. Просто да се изпише в проекта за решение и това да стане- дава съгласието си за отпускане на временен безлихвен заем в размер на 44 185,26 евро… Така както е изписана точката и после  – средствата ще бъдат отпуснати от §76-00…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само аз да го запиша. След  проекта за решение да бъде записано – средствата да бъдат отпуснати от §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС. Така нали?

В.Сяров: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре така ще го предложа. Други предложения? Това от страна на вносителя ли?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре. Други желаещи да вземат отношение по тази точка има ли? Няма. От страна на вносителя? Няма с оглед на което приемам, че разискванията по т.13 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА и във връзка със Решение №368/30.03.2018год. , по т.4 на ОбС – Тополовград и Решение №184/26.02.2021год., т.18 и включените към нея подточки 18.1,18.2 и 18.3, Договор за БФП №РД-02-29-274/20.11.2019год., предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

  1. Дава съгласието си за отпускане на временен безлихвен заем в размер на 44 185,26 евро от бюджета на Община Тополовград, за разплащане на дейностите по проект “Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство”, реф. № CB005.2.21.083, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, CCI No 2014TC16I5CB005, Договор за БФП № РД-02-29-274/20.11.2019, средствата да бъдат отпуснати от §76/00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №13  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №13  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.13 преминаваме към,

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Контрол по изпълнение на взети решения“

 

Там няма да се докладва. И преминаваме към,

ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Преди да ви дам думата, само тъй като има постъпило една молба от…., просто трябва да запозная Общинския съвет и ще ви дам думата. Имаше и питания които трябваше своевременно да са дадени. Значи има постъпила молба от Тодор Вълчев Стайков в качеството си на управител на  „Тракия Табак“ който иска да се разгледа, да се вземе решение с което да се определи заплащането на такса битови отпадъци в редуциран размер за 2021 година, съответстващ на размера  определен от предходната календарна година. Изпратил съм материалите съответно до Кмета на общината за писмено становище.  Кмета на общината съответно ми е отговорил като и е приложил документи с оглед това, че той е подал декларация към март месец и съгласно Наредбата която е приета от ОбС съгласно Закона на местните данъци и такси тоест там не може да бъде приложен този редуциран размер който е бил по-малък и следва да заплати тъй като е посочено действително, че нормата която чл.68,ал.1 от ЗМДТ е императивна, задължителна което няма как и ОбС и предвид неговите правомощия по някакъв начин да редуцира този размер. Но съгласно постъпилата молба, постъпилото становище аз съм длъжен да ви запозная точно в тази точка ОбС. Така, че материалите са при мен, ако някой от съветниците желае да се запознае ако има някакво друго противно или каквото и да е становище нали съответно там има процедури и начин който евентуално може да бъде разгледан. Това е от мен. Желаещи да вземат отношение? Да, господин Сяров.

В.Сяров: Господин Божинов имам към вас един въпрос. При мен дойдоха жители които живеят зад читалището. Там господин Мочев са разговаряли с него при дъждове водата влиза в къщите на хората. Какво смята общината да предприеме в случая?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Там до колкото имам някакъв спомен…

В.Сяров: Градската тоалетна през времето на мандата на господин Трифонов и беше направен ремонт. Защо таз тоалетна не работи, не функционира?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Не може да не функционира. Има човек който ги поддържа.

В.Сяров: Оплакват се, че постоянно е заключена тоалетната и не може да я ползват и там около…. А пък там за водата господин Мочев какво смятате да предприемете?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: В момента се работи. Почти са на привършване. Хваната е водата, намерено е къде е проблема. Днес ако не понеделник, вторник ще бъде приключено.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Там канала е запушен и за това е по-дълъг ремонта.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград:  Ако трябва да бъда по-конкретен предния канал има пропадане точно където влиза под читалището. Няма как да бъде от ремонтиран и за това сме направили ново трасе изведен е канала и е вкаран в централния. В момента работят там и са на приключване.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така. Кера Спирова.

К.Спирова: Възможно ли е общината да уведоми агенция пътна инфраструктура или който подържа, табела за с.Светлина от пътя за Хлябово отбивката…. Оплакват се шофьорите които изнасят зърно от Светлина и на стария разклон съответно табела не е поставена. Имам питане в Орешник покрай голямата чешма някъде около два месеца вече стои разкопан един голям трап. Общината разрешавала ли е по някакъв начин…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Не.

К.Спирова: И следващия ми въпрос е кой го изкопа? Има ли някакъв проект там, няма ли проект, какво ще става? Ние не сме учредявали до колкото имам спомен право на преминаване на когото и за каквото и да е било.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Господин Мочев знаете ли нещо?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград:  Не, не знам. Сега чувам.

К.Спирова: Ами аз сега казвам, че около два месеца има изкопана една голяма дупка с дължина около петдесет метра, дълбока около седемдесет. Разберете кой копае дупки на общинска собственост.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Е, сега това вземете, разберете. Нали кмета е за това, нали за това им увеличаваме заплатите. Нито един от кметовете не се е сетил да се обади, че ВиК копае или, че…

К.Спирова: Аз не съм казала, че ВиК копае.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Не, по принцип казвам. Никой не казва кой копае и кой прави тези дупки. Ние от къде да сме информирани?

Кр.Иванов: И много интересно няма нито един кмет тука от известно време.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Само за момент. Госпожо Михайлова към вас. Чувам, че казвате, че аз, господин Трифонов, господин Красимир Иванов и госпожица Силвия Георгиева сме направили път да ви освободим от работа. Аз ви декларирам нито ми е приоритет нито сте ми толкова значима за да ходя да искам вашето освобождаване. Извинявам се.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други въпроси или питания по тази точка има ли?

М.Батчев: Аз във връзка с този проект където гласувахме. Искам да знам дали са изплатени заплатите на работниците, защото имам информация, че не са.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Къде?

М.Батчев: За читалището където работят работниците имали неизплатени заплати.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Аз няма как да го знам това нещо. При мен не е дошъл никой да го каже.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, Климент нещо.

Климент Киров-гражданин на общ.Тополовград:  Аз имам едно предложение във връзка с комисията която създавате по безопасност. Преди две седмици пуснах за две пешеходни пътеки до будката и долу на Елена Узунова на републиканския път с искане до АПИ, с копие и до вас до Кмета, с копие до шефа на РПУ. Не е ли възможно като гражданин под някаква форма да участвам в комисията, тъй като, нали свободно на заседанията на обсъжданията нали ако има нещо направо там да се обсъжда. Аз се качих горе на блоковете и ще мина по цялото трасе да видя къде има пътеки и къде има знаци и къде липсват. Тоест на всички кръстовища, защото той е републикански не може да го направи общината. Трябва от …..

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   А тези които ги крадат по разклоните и по улиците? Тях какво да ги правим. Говоря за знаците, те пътеката не могат да я откраднат.

Климент Киров-гражданин на общ.Тополовград:  Ами пишат.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   И като пишем какво става?

Климент Киров-гражданин на общ.Тополовград:  Ами примерно пътя за Ямбол който беше пропаднал след разклона. Писах сега може и да е малко, но от сърце го закърпиха. Просто аз имах предложение под някаква форма да участвам в тази комисия.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Това е от компетенцията на комисията. Така, че ако те те допуснат аз нямам нищо против.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре. Други въпроси или питания? Или да приемам, че точката е изчерпана. Няма, поради което приемам, че т.15 е изчерпана и с това се изчерпва дневния ред на днешното заседание поради което закривам заседанието на ОбС – Тополовград.

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 Вярно,                                                    

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС