Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол №29 от 12.10.2021 г.

П Р О Т О К О Л  

№ 29

12.10.2021 година

          Днес 12 .10 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 9.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Заместник Кметове  на Община Тополовград, Секретаря на Община Тополовград,  началник отдели, кметове на кметства и граждани.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи. Господин Кмет, колеги общински съветници. В присъствената книга са се регистрирали девет общински съветника. Отсъстват осем общински съветника по уважителни причини, а именно: Добромира Николова, Борис Борисов, Митко Батчев, Атанас Анастасов, Катя Господинова, Наско Стоянов, Тодор Коджаманов и Кера Спирова. На лице са законовите изисквания предвидени в разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието, поради което откривам заседанието на ОбС – Тополовград. Днешното заседание е свикано по искане на шестима общински съветника така, че от тяхна страна има ли искане за включване на допълнителни точки в дневния ред, които само те съгласно Правилника и ЗМСМА могат да правят предложения по отношение на дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване предложения проекто дневен ред така както е предложен от шестимата общински съветници, вносители на искането за свикване на сесията, а именно от една точка. Който е съгласен с така направеното предложение по отношение  формиране на дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 9 общински съветника, от който 9 „за“, 0 „против“  и 0 „въздържал се“

 ПРИЕМА СЕ  ДНЕВНИЯ РЕД 

 ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   По отношение на комисията тази докладна записка, ще го впиша в Протокола така както е докладвано на предната, тъй като докладната е идентична  ще го впиша в съдържанието на Протокола тъй като докладната е гледана от предходното заседание. Докладната е абсолютно същата само, че вносителя е вече Кмета на Община Тополовград и съответно вече има нов номер, но съдържанието на  докладната е идентична. Така, че не е необходимо да се прави процедурно предложение при приемането на решенията и това ще се впише в протокола в последствие при изготвянето. Приемаме, че комисиите са докладвали и преминаваме съответно към обсъждане на  точката.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: 4 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 2 „за“ и 2 „въздържали се“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Кмета като вносител ако има да добави нещо? Няма какво да добави.

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградИзвинявам се, само  искам да кажа, че  решението си е ваше аз не  мога да решавам вместо вас ама ако не я гласувате тази точка  нанасяте вреда на населението на Община Тополовград  за стотици хиляди лева.  Заместник Кмета на  Бююккъръщаран е тука, общински съветници те също искаха да присъстват тъй като коментирахме във вчерашния ден и искат да знаят поради какви причини не се гласува това. Поканили сме и от управляващия орган господин Делчев моля да го изслушаме само за момент.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре, ако имаме връзка нека да го чуем и после ще дам думата на съветниците който желае.

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Добър ден! Казвам се Иван Делчев и съм ръководител на местният секретариат на Трансграничното сътрудничество между България и Турция с офис в град Хасково. Бях помолен от екипа за управление на проект 83 който се изпълнява от читалището в Тополовград да разясня обстоятелства свързани със финалното плащане по проекта. Значи плащанията по принцип по нашата програма се осъществяват по следния начин. Първо бенефициента  прави разходите от своя сметка която е изрично отворена за нуждите на проекта и след като фактурира и плати по банков път и представи доказателствата за това ….и плащане на разходи, ако те са допустими прави се проверка пълна от контрол, от съвместния секретариат и след това се прави проверка и от……финансово управление и контрол в Министерството на регионалното развитие който е управляващ орган на програмата тогава разходите се възстановяват от програмата. Значи първо трябва да се осъществи плащане и след това разходите се възстановяват от програмата. Друга специфика от ……..по осъществяване на разходите при инвестиционните проекти е, че при тях се дава аванс в размер на 20% от целия проект. Той се превежда на водещия партньор какъвто във вашия случай е читалището в Тополовград и след това се разпределя по останалите партньори те са двама като от другата страна е Турция. Превеждат 10% от този 20% аванс когато се сключи договор с изпълнител на инвестиционната дейност се превеждат следните 10%. След това нали с този аванс се дава в евро на общината и тя може да го използва след това за плащане на част от дейностите по проекта. След това тя си изпълнява дейностите на проекта, по проекта като може да прави междинни искания за плащане. Тези междинни искания за плащания принципа е както ви казах. / разпадане на връзката/  Финалното плащане се осъществява след като в срока на изпълнение на проекта във вашият случай следващия месец свършва проекта, ноември месец. В рамките на срока на изпълнение на проекта разходите трябва да са фактурирани и да са приемо-предадени. Обекта на инвестиция да бъде пуснат също в експлоатация. Да има необходимите актове там 15 и т.н. и да бъде пуснат в експлоатация , да бъдат разходите приемо-предадени с необходимите актове по нашето строителство 19 и съответно с актовете по програмата и да бъдат фактурирани. А не по-късно от 45 календарни дни след приключване на проекта, това е правило което е за финалното плащане…., не по-късно от 45 календарни пак повтарям  дни трябва да бъде платено на под изпълнителите да бъдат платени разходите по финалното плащане за да могат да бъдат те искани за възстановяване. Ако бенефициента, в случая водещия партньор, Турския партньор от другата страна на границата извършат плащанията въпреки, че са фактурирали на време всичко в рамките на проекта, извършат плащането след 45 ден тогава тези разходи ще бъдат признати за недопустими и няма да бъдат възстановени от програмата. Има много такива е случаи бенефициентите са искали под различна форма от управляващия орган да прояви разбиране, но такова разбиране няма правно основание по което да бъде прието и остава за сметка на бенефициентите. В този смисъл ако имате някакви съмнения относно начина на плащане мога.., има сключен договор между управляващия орган Министерството и читалището мога да ви цитирам конкретните членове по този договор които водят до заключенията които са …../лоша връзка не се разбира/  Ако някой има въпроси допълнително ако възникнат мога да отговоря. Сега вече писмено становище, ако вие необходимо това може да го направи Министерството, но това ще отнеме време, защото трябва да бъде поискано и трябва да бъде дадено. Имайте предвид, че договора изтича през следващия месец така, че най-малкото всичко трябва да бъде фактурирано в рамките на следващия месец и платено не по-късно от 45 дни след приключване тоест някъде до края на декември, до края на календарната година трябва да бъде платено, тоест трябва да осигурите тези средства с които да се платят финалното плащане което не може да бъде по-малко от 20%. Може да бъде и по-голямо и ако е по-голямо тогава….. по банков път не го плати читалището извинявам се пак ще може нали да доведе до тези последствия разходите да останат за сметка на читалището. Което нали за една институция не е добър вариант най вероятно. Това е което казвам. Предварително ако има някакви въпроси мога да отговоря готов съм.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Въпроси има ли някой?

В.Сяров: Община Тополовград ли е бенефициент или читалището?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Община Тополовград е бенефициент. Той се обърка.

В.Сяров: Защото каза читалището ще понесе щетите.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Господин Делчев, може ли само да  поясните  на общинските съветници, че бенефициент  е Община Тополовград. В случая обекта ни е читалището понеже те малко се заблудиха. По 83 проект ….

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: А, да ще погледна само как беше, един момент. Само да погледна. Да, точно така е. Община Тополовград е водещ партньор , а обекта е читалището и общината Бююккъръщаран  от турска страна е втори партньор. Точно така е както казвате. Общината е водещ партньор не читалището. Защото сме имали случаи и читалищата, но в случая е Общината. Да така е права сте.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ами благодаря Ви много! Желаем Ви лек ден!

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Благодаря Ви, хубав ден и на вас!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Васил Сяров искаше думата.

В.Сяров: 2018 година след като сме взели Решение за участие на Община Тополовград в проекта никъде в решение №368 по т.4 от дневния ред от 30.03.2018 година не е записано, че Общината трябва да плати някакви пари от бюджета на общината или от свободните средства. Тази докладна ни е дадена вече на трета сесия предните два пъти не сме я приели. Имахме въпроси на комисиите да ни представят договора сключен между Общината и там управляващия орган на която комисия госпожа Спирова го изисква. Той ни беше предоставен на английски.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Той е на английски как да ви го представим на български?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Цялата програма е на английски…

В.Сяров: Да, и вие така като ви е на английски предоставен така го подписахте..

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Естествено.

В.Сяров: Да, добре. Ние нямаме нищо против тази докладна да я гласуваме, както и на предната сесия и на по-предната госпожа Спирова каза и господин Минчев също взе отношение. Иначе нашите съображения да не я гласуваме, че трябва да се направят промени по бюджета. Да се сложи параграф за европейски програми, да се каже от коя дейност ще се вземат примерно сто хиляди лева, в случая за този проект, да направим една промяна в бюджета тъй като има параграф с дейност, нали парите да се осигурят за участие на Общината в европейски програми. След като направим тази промяна в бюджета ние нямаме никакви проблеми и ще гласуваме тази докладна.

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградГоспожо Семерджиева.

В.Сяров: И от къде ще дойдат, от коя дейност ще дойдат тез свободни средства нали….

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Има в приходната част на бюджета в § 76-00 от който параграф се дават заеми и в този параграф се възстановяват заеми по бюджета. От собствени, както е записано и в Закона за публичните финанси от временно свободни собствени средства. Ние ви гарантираме, че имаме деветстотин хиляди остатък в края на предния месец. Свободни собствени средства които можем да използваме.

В.Сяров: Добре де защо не направим един параграф за сто хиляди лева, отделен параграф. Да прехвърлим тези деветстотин и колко хиляди лева…

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Но те се отчитат в §76-00, аз това ви казвам.

В.Сяров: Няма значение, ние ще си ги прехвърлим в друг параграф.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Няма друг параграф. Това е параграфа на заемите.

В.Сяров: Няма значение ще направим друг параграф.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Как ще направим нов параграф? Ще измислим нова бюджетна класификация? Хората са го измислили. По този параграф ви казвам от него отиват заемите в  ЦЕСА от него се връщат заемите от ЦЕСА.

В.Сяров: По другите проекти как се отчетат? Когато има финансова корекция….

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  По същия начин, аз ви казах, §76

В.Сяров: Да, ама къде са отчетени? На единия проект 40 000лв. липсват, а на другия 50 000 финансовата корекция които не са възстановени на общината…..

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Не са възстановени разбира се,  те си стоят. Има си крайно салдо, има си начално салдо

В.Сяров: В бюджета къде е отчетено това, че не са възстановени?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Те имат сметка по която се отчитат. §76 е нето параграф той се отчита година за година. Докато сметката показва, че има задължения от този проект, от другия проект, от този проект са възстановени повече, от този не са стигнали парите.

В.Сяров: Ам по този проект, ако дойдат на проверка и има примерно над 20 000лв. примерно финансова корекция, кой ще носи отговорност?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Кога да е имало финансова корекция?

В.Сяров: Как за музея нямаше ли финансова корекция?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   /говор от място не се чува/ Ето тука са партньорите всичките пари са преведени на тях.

В.Сяров: За музея нямаше ли финансова корекция? Кой носи отговорност за това? Фирмата изпълнител ли? Ръководителя на проекта ли?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Аз мисля, че това няма нищо общо с това, така, че…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   От гостите искаха думата.

 

/ говор от място не се чува/

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така. Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Така с интерес изслушах  господин Сяров. Сега в края на финансовата година  тези упражнения които ги предлага това са трудно осъществими неща защото изискват много време и до тогава срока ще бъде изтърван. За съжаление  в изказването за кой ли път тука прозират някакви  политически пристрастия които целят единствено да се провали управлението на Кмета на Общината. Но не разбираме ли, за съжаление не сме за първи мандат тука, че това ще ни донесе единствено  негативи за населението след като общината ще се наложи да се разплати с тези деветдесет хиляди лева, защото те  по някакъв начин трябва да се платят, трябва да се възстановят по проекта.  Аз не виждам значи каква е…, държавата ще ни ги възстанови не няма не искаме пари от държавата  ние ще ги платим. Това ли искаше да кажеш?

В.Сяров: Не. Искам да направим промени по бюджета……

Кр.Иванов: Това упражнение  ще отнеме време.

В.Сяров: Колко време. На една сесия …..

Кр.Иванов: Аз не знам това нещо защо не го предложихте в началото когато разглеждахме бюджета.

В.Сяров: Госпожа Спирова нали  го предложи.

Кр.Иванов: Кой го предложи?

В.Сяров: Госпожа Спирова.

Кр.Иванов: Оставете я тази госпожа Спирова. Половината и работи са лъжа. Тя ти е написала нещо там и ти го четеш. Моля ти се, неща да си вдигам кръвното. Много добре го знаеш, че е така.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Моля ви запазете добрия тон!

Кр.Иванов: Много добре говоря и един момент не съм приключил. Другото нещо. Тука цитираме по кой проект бяха музея. По други проекти имаме ли  не разплатени средства? Само музея?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Да.

В.Сяров: Радовец? Нямаме ама май имаме.

Кр.Иванов: За съжаление….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Добре, бе господин Сяров, нека да видим колко общини в Република България не са санкционирани. Нека да погледнем националния регистър и вижте колко общини са санкционирани.

В.Сяров: И кой носи отговорност за това нещо?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Нека да видим и другите общини. Не Кмета вие работите срещу хората на общината. Защото тези средства ще излязат от тях.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Красимир Иванов имаше думата нека да го изслушаме и ще ви дам думата.

Кр.Иванов: За съжаление моите наблюдения не само към община Тополовград, говоря за съседни общини които не са гербаджийски, подчертавам  има някаква  негласна директива издадена от ГЕРБ тези общини да са санкционират. И се търси под вола теле само и само да може по някакъв начин да навредят на тези общини, защото не са гербаджийски. Крайно време е да престане с това политизиране особено в такива райони като нашата община които съществуваме на изпарение където се казва. Демографски срив, липса на работни места никаква перспектива нямаме  такива общини и сега тука с лека ръка , ако наистина е допуснато , че не е вкарано в бюджета, следващия бюджет  да. С лека ръка да се откажем тука от едни пари които държавата ще ни ги възстанови, значи не мога да си го обясня. Освен някаква задявка политическа. Аз не виждам какви дивиденти  ще  ви донесе това нещо. Благодаря ви!

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  В смисъл дори и да има санкция двадесет хиляди лева както казвате  вие, по ли е добре  да е двадесет хиляди лева или петстотин и двадесет хиляди лева кое е по-добрия вариант?

В.Сяров: Няма да е петстотин и двадесет хиляди….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  А колко ще дойде? Ние ако не се разплатим на бенефициента за разхода връщаме парите и на  двете…..

В.Сяров: Човека каза, че връщаме само последното плащане.

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградНе, не, не. Вие не сте разбрали. И на  Бююккъръщаран парите връщаме  и на Община Тополовград връщаме. Нищо не е казал подобно. Ама добре, окей вие си решавате.

Кр.Иванов: Включи се да го питаме!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, потърсете го, ако трябва нека да отговори. Ами аз искам да попитам кой е ръководител на проекта? Дали е тука в залата?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Аз съм ръководител на проекта.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Вие сте ръководител на проекта, добре. Искам да попитам ако общината бъде санкционирана за чия сметка ще бъдат нали ако пак има нещо което не е изпълнено по самите дейности съответно от проверяващия орган? Защото тука се говори, че съветниците носят отговорност аз искам да попитам….

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Давате ли ми думата? Екипа по проекта е тук и от страна на Бююккъръщаран също. Аз съм от страна на община Тополовград. До тук проекта се изпълнява без нарушения, без индикации за финансови корекции и дано е така. Всички процедури които принципно са обект на финансови корекции преминаха. Избора за строителство премина, избора за надзор премина така, че искрено се надявам, че от тук нататък вече няма за какво да има финансова корекция. Най-уязвимите места са именно процедурите за избор на изпълнител. В повечето случаи управляващите органи налагат финансови корекции на самите процедури по ОПАК или по ЗОП. Пак казвам нашите процедури минаха одобрени, проверени. Така, че не смятам, че по проекта ще има корекции. Проекта се изпълнява по план, по график. Партньорите го изпълниха и са готови. Ние също сме готови и сме на финала на успешното приключване на проекта. Така, че аз не искам да мисля, че ще има финансови корекции да има никакви за да казваме кой ще носи отговорност. Ако има финансова корекция тя остава за сметка на общината на бенефициента. Ако партньора имат корекция тя остава за тяхна сметка и се отчита в бюджета за сметка на бенефициента на който е наложена корекцията. Изпълнили сме много проекти последните години, вие знаете, да имали сме и финансови корекции. Общината е имала една ДВПР в Радовец домът отново по трансграничен проект. Финансовата корекция беше за документацията по ЗОП. Бяхме упрекнати, че методиката не ни била правилна за което ни беше наложена. Аз ви дадох цялата преписка. С госпожа Хлебарова подготвихме всички становища и ви ги дадохме. Така, че вие сте запознати в детайли със ситуацията. Това е.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Момент, само за протокола влиза общинският съветник Кера Спирова. Така. Аз имам въпрос. Казахте, че има деветстотин хиляди свободни средства в момента ги имаме така ли?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Наличност към края на месец септември.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Свободни средства. Това са от преходен остатък  или са от

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Събрани от собствени приходи и преходен остатък.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Това е общо сумата. А има ли плащане от тези  осемдесет  хиляди които сега се иска де се гласуват. Има ли плащане предварително на дадена сума?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Към този момент няма. Сигурни сте?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Абсолютно, 100%.

В.Сяров: А може ли да се направи параграф да се направи промяна по бюджета…

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Не може да се направи! Става въпрос за две различни сметки пак ви казвам. Аз ще намаля от някъде пари, къде ще ги сложа тези пари?

В.Сяров: В параграф…..

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Не може , казвам ви това е §76… Ама винаги е бил §76. Вижте единната бюджетна класификация аз не си ги мисля тези неща. Това е. Излишно е записано  временно свободни собствени средства . Те са в приходната част на бюджета. От тях се взима  76-00 той е в приходната част от него се отразяват в  оперативната програма…. Ние не пипаме разходната чест , не правим корекция на разходната част говорим само за приходи.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Имаме ли връзка? Ако иска някой друг да се изкаже? Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз виждам, че тона вече е укротен. Първо искам да честитя празника на всички, 12.10 е ден на общините.  Да поздравим жителите на община Тополовград колкото и малко да са останали, да са ни живи и здрави. Всички в крайна сметка сме се заклели че ще работим в интерес на общината и надявам се това да е така. Тъй като за енти път провеждаме заседание за тази точка аз искам да се върнем малко назад от предния път и да кажа, че лесно е да се приказват неща които не са верни. Добре, че господин Трифонов не е водещ, защото аз съм стресната не мога да спа. Чакам специализираната Прокуратура да дойде всеки момент да ме пита защо гласувам и как гласувам. По отношение на въпроса „въздържал се“, че не е позиция и не се знае какво изразява има тълкувателно решение. Четете! „Въздържал се“ се приравнява на „против“ само, че дава възможност и на двете страни по-лесно да постигнат някакво разбирателство. Ако ни бъде дадена повече информация по-лесно да мине от „въздържал се“ в „да“ или да убедиш другия категорично да бъде „не“. Тоест знака който се опитвахме да дадем предния път с „въздържал се“ беше дайте ни отговори на въпросите които поставяме. Разбира се, че в договора нямаме задължения за съфинансиране. Това е в резултат на подписаната декларация от страна на Кмета, че общината е готова да изпълни със собствени средства проекта. Другаря Трифонов си спомня, че когато беше от другата страна, общински съветник , общинските съветници когато четяхме питахме общината трябваше да изгради, ако си спомняте, със собствени средства три пречиствателни станции.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Не бяха три! Беше една.

К.Спирова: Ами можеше и повечко да бъдат. Бяха няколко по всеки един проект трябваше да изградим със собствени….. Бяхте поели ангажимент със собствени средства … Така.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Не, не аз си спомням много добре….

К.Спирова: След което се стигна до задаване на въпрос в Народното събрание и се оказа…

Кр.Иванов: От кой?

К.Спирова: От Чавдар Георгиев…

Кр.Иванов: А, какво ли питам.

К.Спирова: Защото всички поставихме въпроса как общините със собствени средства ще изграждат пречиствателни станции въз основа на договор. Оказа се, че не е грешка, а че България изостава с усвояването на средствата по екологичните програми и го прехвърлят като ангажимент на общините. Не е чак толкова страшно, че общинските съветници четат и питат.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Да, разбира се.

Кр.Иванов: Ама какво общо има това сега със ланския сняг?

К.Спирова: Ще стегнем и до вас. Много е хубаво да даваш интервюта когато нямаш отсреща опонент.

Кр.Иванов: Вие за опоненти ли се мислите? Просто един дразнител тука и някакъв пиар…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Дал съм думата нека да се изслушваме!

Кр.Иванов: Абе няма да слушам бе…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Дадох думата на Кера Спирова, дадох и на вас нека да се изслушваме!

Кр.Иванов: Няма да я слушаме! Да е била дошла отначало човека като говореше. Човека отговаряше тука , тя я няма и сега  стихотворения тука да….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Няма значение какво е…. Така имате думата.

К.Спирова: Странно било как гласуваме  БСП , ГЕРБ. Ще ме извинят колегите и излезлите от „Възраждане“. Ми и на мен ми е срамно как от „Възраждане“, нали политическа партия „Възраждане“ имате представител като застъпник на „ДПС“ – Банко Банков. „Възраждане“ все пак  няма нищо лошо питам как има. /шум в залата/ А господин Иванов представлява „Има такъв народ“. /шум в залата/.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Вие лъжите хората.

К.Спирова: Кое, че вие не сте спечелили от ПП „Възраждане“? И лъжете хората, че имате местна предизборна коалиция „Възраждане“ и поднасяте……..

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Ние сме от ПП „Възраждане“ много преди това, още през 2011.

К.Спирова: Това нещо в правния мир не съществува. И за мен е интересно как  излизайки от ПП „Възраждане“ …./шум в залата/ Напротив точно е политически дебата ….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Тръгнахме за ланския сняг да говорим.

Кр.Иванов: Точно така политически е. Политически е!

К.Спирова: Политически е дебата.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Населението ще бъде обременено с това задължение  което вие ще им го…

К.Спирова: Не ние , защото в началото на годината когато питахме ще има ли проекти по Европейския съюз които трябва да бъдат разплащани казахте не. По същия начин….

Кр.Иванов: Това не е вярно! Пак лъжа. /шум в залата/ Няма да лъжеш!

К.Спирова: По същия начин ни заплашвахте, че ще бъдем отговорни когато ви отнемем правото да прехвърляте от сметка в сметка и, че ще дойдат едни на опашка да ме питат „какво се случва“.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Пак лъжите! Никога не съм казвал, че ще бъдете отговорни …..

Кр.Иванов: Ще бъдете ами. Ще носиш лична отговорност.

К.Спирова: Миналия път питахме какво става със средствата които трябваше да бъдат верифицирани по предишни проекти. Оказа се, че музея бил върнал пари. Как върнал музея пари като направили, какво беше, икономии. От какво направили икономии? От не увеличените заплати. Питам аз….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  До колкото си спомням при разговор с госпожа Райна  Йовчева и пое ангажимент да ни обясни, че няма община в Република България която да не е санкционирана по европейски проекти. Явно или  не искате да чуете или искате да се…..

К.Спирова: Минчев?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Ами аз казах да се изслушваме. Казах на всеки ще дам думата.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ако говорим по темата да говорим.

К.Спирова: Ние говорим по темата.

Кр.Иванов: Каква тема говориш? Къде е музея? Сега, ако мислиш, че ще направиш някакви дивиденти за предстоящите избори жестоко се лъжеш. /шум в залата/

К.Спирова: Минчев, какво става? Какво става Минчев, има ли ред в залата?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Вие сте се подписали, че ще работим за населението на тази община. Вие в случая не работите за тези хора, вие работите против тях.

К.Спирова: Кой има думата Минчев не разбрах?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Така, Кера Спирова има думата. Ще дам на всички думата.

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградКмета на общината може по всяко време да вземе думата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Да, ще ви я дам думата. Не съм ви отказал.  Само искам да уточня, че съгласно Правилника всеки един общински съветник може да вземе думата извън точка която е извън и която се обсъжда. Само това искам да поясня  и  продължавайте. Ще ви дам думата на всички.

К.Спирова: Да попитам икономията  дойде от не увеличените заплати на служителите в музея?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Къде не са увеличени заплатите?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   На всички са увеличени.

К.Спирова: Това е отговора предния път на  Ирина Семерджиева.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ето пак вие си го измисляте.

К.Спирова: Разбира се. През ума ми не може да дойде, че няма да увеличиш на някой работната заплата.

Кр.Иванов: Спирова ще престанеш със тези внушения и със тези лъжи! Ти явно сте вътре в заложено генетично да лъжеш и да правиш фалшиви внушения. Точно така е!  Взимай и думата! Няма един час да говори.

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградТе обичат да си комуникират. Всичко това е проиграно.

Кр.Иванов: Нека да е проиграно.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Така. Имате думата говорете!

Кр.Иванов: Аз разбирам, че се чувства обидена , че някой и е казал, че е гласувала с „ГЕРБ“ и сега тука пред някой органи на БСП да се оправдава.

К.Спирова: Това е втората тема. Първата е лъжата, втората е …..

Кр.Иванов: Ами да, точно така е. Твоите две теми.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, слушаме ви давайте!

К.Спирова: Та в тази връзка искам да попитам наясно ли са защо не е приет бюджета и наясно ли са тези пари от къде са икономия? И какво не е разплатено в момента за да имаме такъв преходен?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Кой бюджет не е приет?

К.Спирова: Отчета на бюджета и…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  А, това е друго.

К.Спирова: Да, разбира се, че е друго.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Отчета на бюджета не е приет, извинявам се, че бях болен, че се разболях извинявам се госпожо Спирова виновен съм за това, че се разболях.

К.Спирова: Вие ако не сте болен сте в отпуска.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Аз за това излязох в отпуска за да не взимам болнични. Извинявам се! За бюджета сте права, за отчета на бюджета сте права.

К.Спирова: Та средствата от къде са свободни? Защото това тука отпреде не е вярно което е написано за трети или четвърти път ни се поднася различна информация.

Кр.Иванов: Една и съща е бе. Каква е тази различна информация? Ти четеш май докладната  като….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Приключихте ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Имаше въпрос ще отговорили някой?

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградГоспожо Семерджиева.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:    Не знам. Кои цифри не са верни? Не можах да  чуя въпроса.

К.Спирова: Попитах от къде са свободните средства, а не кои цифри не са верни.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Има отчет на бюджета към края на месец юни. За сведение ви е предоставен. Второ. Имаме преизпълнение по много параграфи по  приходната част на бюджета. Преизпълнение…

К.Спирова: Може ли поименно да ги кажете кои са?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Ами ще ви кажа като направя сега деветмесечието. Ще ви дам разпечатка на всичките отчета за деветмесечието къде е преизпълнен. Както виждате ….

Кр.Иванов: Какво бе Спирова? Отчета е публичен, че ти не го знаеш това …. Какво ни заблуждаваш тука.

К.Спирова: Да каже къде е преизпълнен?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  От къде е преизпълнението?

Кр.Иванов: Те го отговориха. От преходен остатък от мести ….

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   И от данъчни и не данъчни.

К.Спирова: Много трудно.

Кр.Иванов: Ами трудно ще е като идваш по средата на сесията, трудно ще е. Те отговориха на тези въпроси.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така. Други желаещи да вземат отношение  по точката има ли? Коста Стойчев.

К.Стойчев: Благодаря! Уважаеми колеги, проблемите с този проект произлизат от това, че не се слушат икономистите. Не знам всеки си има някаква собствена логика по въпроса, всеки си шири някакви теми по въпроса и най-лошото е когато тръгне да се прецизират нещата както и в случая за голямо съжаление. Аз не мисля, че  този проект е решението на  този проект трябва да включва някакво политизиране на нещата. Събра ли сме се за да решим, имахме представени данни и факти от икономическия отдел. Имахме данни представени от ръководителите на проекта. Какво друго ни трябва? Кой какво друго не разбра? В противен случай този проект ще мине на разплащане от общината, ще утежним финансово общината със половин милион лева и тогава ще ръкопляскаме. Всяка друга логика за мене е ненормална. Това искам да кажа и не мисля, че толкова много има да пресукваме, да прехвърляме да преливаме от пусто в празно. Дайте да си съберем акъла малко тук общинските съветници и ако все още на някой нещо не му е ясно икономическите представители от отдела са тука, да доизяснят, видео връзка има, да се доизясни и да гласуваме проекта тъй като проекта се финансира от европейски средства. Ще ги отхвърлим ли тези европейски средства или ще го разплащаме със собствени на общината половин милион лева.  Това е. Нищо сложно няма в този въпрос за  разрешение. И аз мисля, последно казвам, че ние сме тук за да решаваме проблеми, а не да създаваме проблеми.

В.Сяров: Може ли да направим връзка с господин Делчев?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ако имате телефонна връзка, нещо обадете се!

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Здравейте! Чуваме ли се?

В.Сяров: Колко пари ще се връщат, ако не се бенефициира  докладната?

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Плащането по вашия проект не може да е по-малко от 20% от целия проект. Сега това е въпрос на бенефициентите те как го разпределят по между си.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Не, не въпроса е друг. Красимира задай му въпроса.

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Искам само да погледна колко ви е цялата сума  по проекта. За това влезнах  в нашата информационна система за да погледна точно колко е сумата по целия проект.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Целия проект е четиристотин и четиридесет хиляди. На община Тополовград двеста и двадесет бюджет.

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Добре. Значи за водещия партньор общата сума е 220 925 ,а за втория партньор 198 907лв. Значи да кажем при общата сума  20%  биха били за целия проект биха били правилно ще ги сметна обаче  четиридесет и няколко хиляди евро някъде.

К.Спирова: А това само за община Тополовград ли е?

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: За вас като партньор ще са… тоест не за вас като партньор ще са двадесет хиляди  нали така…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Не, не.

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Около 40 000 евро би било финалното плащане ако обаче е на минимум. Сега, тъй като те са направени доста искания за плащания към момента и от турския партньор и от водещия партньор и им казвам, че минималното плащане общо минимума е 40 000 ако равномерно сте ги разпределили между вас. 80 000 евро  по четиридесет и няколко хиляди евро  на община Тополовград като финално плащане. Ако това финално плащане не бъде осигурено до 45 ден, обаче е по-добре да не се рискува нали всичко се случва, до 45 ден най-късно календарен след приключване на договора който във вашия случай приключва на 20.11., тоест смятайте го 20.11. 45 календарни дни и това е крайния срок за плащането. Ако в този срок общината не се е разплатила със подизпълнителите, ако няма платежни нареждания към  подизпълнителите няма да може да иска възстановяване. Тоест тя ще плати към подизпълнителите обаче сумата  им няма да  бъде възстановена и ще остане за нейна сметка.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Тя не може  да плати. Аз това искам да обясня на съветниците.

В.Сяров: Значи не е петстотин хиляди щетата на общината….

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Момент само.  Общината не може да извърши плащането….

К.Стойчев: Ама защо постоянно говориш за тази финансова щета като чели ….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Чакайте сега! Красимира, задай правилно въпроса. /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Моля за тишина! Имаше въпрос госпожо Атанасова задайте го!

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Господин Делчев, въпроса ми е следния. Вие казвате, ако платите след този срок от 45 дни. Тук проблема е, че ние или ще платим или изобщо няма да платим. Ако нямаме решение на Общински съвет ние и след 45 дни не можем да си платим към строителя. И тогава става какво?

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Вижте…., аз с това започнах. Аз разбирам спецификата на казуса….. Спецификата на казуса за общината от гледна точка на  общината защото съм работил с областна администрация нали тези неща се решават от Общинския съвет. Не разрешаването на суми да бъдат платени един вид да бъде наредено на Кмета да плати…..това е само  от Общинския съвет. Значи аз до колкото разбирам Общинския съвет предстои му да гласува дали да плаща или не, предстои му да вземе такова решение. Сега, ако той изобщо не  плати вече казуса остава на ниво взаимоотношения между община и подизпълнител. Тоест тогава вече подизпълнителите които и да са те нали там за финалното плащане ще си търсят правата по ред който е определен от българското законодателство. В този случай общината ще е длъжник към подизпълнителите. А пък за програмата в този последния случай, ако вие изобщо платите ще е важно дали са извършени…./ лоша връзка/  В смисъл да ве са платени към подизпълнителите ние ще приемем обекта обаче казуса между общината и подизпълнителя остава да стои да се решава в някакъв ред евентуално съдебен, не знам според мен е така. Но даже вече в  един много късен момент нали след 45  след някой други дебати, така бързо взето решение за плащане при това решение за плащане то ще си  остане за сметка на общината отново защото няма пък да бъде възстановено от програмата тъй като ще е платено след 45 ден. Това е казус. Плюс това и другата нередност като имиджова щета за програмата може да бъде бенефициента да се жалва пред програмата или пред Европейския съюз, а тоест не  бенефициента, а подизпълнителя да се жалва от бенефициента който не му е платил пред програмата и пред Европейския съюз може вече случая да бъде разглеждан до… и т.н.  но във всички случай ще има някаква нередност. В единия случай ако изобщо не платите  ще е нередност към подизпълнителя, ако платите след 45 дневен срок ще е нередност към програмата и парите няма да бъдат възстановени. И двата случая обаче ще останат за ваша сметка. Единствено ако не бъдете съдени от подизпълнителя тогава ….. нали аз не се изказвам по този казус защото той не е от компетенцията на програмата. Компетенцията на програмата е възстановяването след плащане. За това ние държим плащането да бъде извършено до 45 ден. Ако не вземете такова и остане не платено до 45 ден след това и да платите няма да бъдат възстановени. Това е което пише в договора за субсидия който е сключен …… Министерството.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Значи пак ние трябва да ги платим.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само аз да попитам ръководителя на проекта….

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Благодарим Ви, ако имаме нужда ще ви се обадим и ще ви потърсим отново. Благодарим Ви!

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Питай го само ако ние не се разплатим те ще се разплатят ли с другата страна Бююккъръщаран.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Господин Делчев, ако при нас все още продължи казуса и не успеем да се разплатим и съответно не си изпълним проекта партньора ще пострада ли от нашите действия?

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Вижте, аз не знам до колко е завършен обекта.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   На 100%

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Ами не , защото той е с  трансграничен ефект и примерно договора ако не се изпълни, част от него не бъде извършен може да повлече и турския партньор. Това вече е въпрос конкретно на оценката …./шум не се чува/

К.Спирова: Току що обясни човека, че е отделно плащането към турците.

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Но контрольорите извършват от двете страни на границата …

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Добре господин Делчев Благодарим Ви!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Исках да попитам само ръководителя на проекта кога  е крайния срок за изпълнението на проекта?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   20.11.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Тази година?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Тоест това се е знаело в началото на  годината , 2021г. се е знаело в началото на годината. Нали така? Проекта трябва да приключи 2021 година.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Точно.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  До колкото разбрах от финансиста тука на общината преходен остатък сме имали сума сто. Тази сума след като знаете, че проекта ще се финализира и след като общината е поела ангажименти по договора пак който казвам, че този договор ние не сме запознати с него по никакъв начин. Даже да кажа  на китайски не ни е представен  не на английски в Общинския съвет ние да се запознаем с него, официално този договор не е влизал тука в Общински съвет. След като сте знаели, че са необходими тези пари, че проекта се финализира, че трябва да се платят, защо имало е преходен остатък  защо това не е залегнало в бюджета. Това което го предложиха и казаха колегите Европейски проекти и програми. Проблема е ако примерно проекта е предсрочно тоест не се предвижда да приключи тази година тогава вече ние в движение да го правим това нещо. А в началото на годината се е знаело. Защо не са били предвидени?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Господин Минчев, договора е подписан 2019 година  на 20.11. Има решение . Не виждам какъв е проблема да се финансира.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Не, аз това исках да попитам….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Значи там изрично пише …..

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Веднага ви отговарям. Преходния остатък  е един. Той е по бюджета на общината, преходния остатък. През годината се събират собствени приходи. Увеличава се или се намаля  преходния остатък. От преизпълнение на собствени приходи, от временно свободни собствени средства ние можем да дадем безлихвен заем.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Това го разбрахме, че можем.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Ама няма къде да отиде преходния остатък. Ама той си остава в сметката.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  За да не теглим от фонд „ФЛАГ“ ние имаме свободни средства. Ние в началото на годината не можем да знаем.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Ние в началото на годината знаем, че този проект трябва да го приключим и общината трябва да го разплати. Ами ако нямахте свободни средства?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ако нямахме фонд „ФЛАГ“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не е ли нещо което се знае предварително и да се планира. Аз това ми е въпроса.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Не, не става въпрос за две различни сметки.

Кр.Иванов: Минчев, по начина на водене ти като Председател на Общинския съвет трябва да водиш сесията, а не да ми правиш изказвания .

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Аз изказвания не правя. Зададох въпрос.

Кр.Иванов: Ако знаеш, че …., имаш право да се изказваш разбира се обаче знаеш какъв е реда. Ставаш зад това, дясната ти ръка сяда там замествате и т.н. и правиш изказване. Няма половин час да те слушаме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   По начина на изказване гледал си много Народното събрание. Аз зададох въпрос не съм се изказвал.

Кр.Иванов: Даже и въпрос да задаваш.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   А, добре.

Кр.Иванов: Ти водиш. Много добре ги знаеш тези работи.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами ако искаш да стана да те оставя ти да водиш.

Кр.Иванов: Няма. Имаш си дясна ръка има кой да те замества. Казваш ставам да се изказвам и…..

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да научиш Правилника и няма да….

Кр.Иванов: Научил съм Правилника и сме процедирали така.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не си го научил

Кр.Иванов: Научил съм го на изуст.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ако си го научил ще го знаеш

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградИванов, нека да приключваме и да гласуваме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ти като го знаеш Правилника няма да прекъсваш съветниците когато говорят. Като го знаеш защо ги прекъсваш тогава?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Има въпрос.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Въпрос за какво?

Климент Киров-гражданин на община Тополовград:  Във връзка с караницата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Каква караница? Значи във връзка с караницата не. Ако имаш конкретно по дадения казус.

Климент Киров-гражданин на община Тополовград:  Имам конкретно предложение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   За?

Климент Киров-гражданин на община Тополовград:  За решаване на спора. Ами вие сега одобрили сте един проект който е изпълнен. Респективно нали минала е някаква тоест от общинска администрация са реши ли нали как това да бъде изпълнено. Тоест  какви ще бъдат нововъденията какви ще са нещата които ще са в читалището. И в момента тя е нали процедура европейска до колкото аз виждам нали от човека който ни обясни. Тоест тъй като вие имате съмнения евентуално нали тези осемдесет хиляди дали ще се платят, аз предлагам защо не се съберем да отидем да видим по договор това дали е изпълнено както трябва и след това да вземем решение. Например по договор някой да ни каже това е така, това трябваше да е така. Влизаме изпълнено е окей и ако нещо наистина не ни харесва да го отнесем към изпълнителите, защото със този акт който нали, че няма да се плати с него ще има някакви взаимоотношения. Защо човека трябва да страда с услугата, ако всичко е изпълнено. Да го направим чисто практично да отидем да видим направено ли е и ако е да да гласуваме, ако е не не гласуваме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, това е добро предложение само, че ръководител проект има, контрол който трябва да го осъществи …Така, че ние да отидем и да видим просто….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Чакаме и проверка в днешния ден така, че…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Контролните органи които трябва да си извършат там и те ще се изкажат мнението. Ние и да отидем…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Два дни ще има проверяващи..

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пак казвам. Ние нямаме договора официално  Общинския съвет макар и на английски….

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Дадохме го.

К.Спирова: Лично на мен, не на Общинския съвет.

Кр.Иванов: Ти като какъв поиска лично на теб да се даде?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Аз го дадох на госпожа Спирова.

К.Спирова: Като общински съветник имам право.

Кр.Иванов: Лично на тебе?

К.Спирова: Теб като не те интересува мен ме интересува.

Кр.Иванов: От къде знаеш, че го нямам аз.

 К.Спирова: Ти защо го имаш? На теб като какъв ти го дадоха?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Хлебарова искаше думата.

Кр.Иванов: Като общински съветник, а ти викаш лично на мен. Голяма личност си?

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Аз искам да се върна точно в казуса. Моля ви не разводнявайте нещата. Да, няколко пъти казах те, че договора е представен на английски. Имах предимството да го прочета повечето от вас знаете. Така. В този договор изрично първата клауза е той да бъде изцяло на английски съгласно една директива на Европейския съюз. Направих си труда и прочетох главата „плащания и начин на плащания“. Ще се опитам по някакъв по-обикновен начин да ви го обясня. Тоест когато стартира проекта ние получаваме авансово плащане от разплащателна агенция, от управляващия орган. Така. Това са междинни и авансови плащания. В договора има заложена клауза, не само една цяла глава в която е записано, че окончателното разплащане при приключване на проекта следва да бъде прието от бенефициента, тоест ние в момента и както каза човека наистина това плащане след като бъде извършено разходите по него ще бъдат проверени от управляващия орган. Ще бъдат верифицирани и ще бъде възстановена сумата. Сега, до този момент корекции няма. Вие много добре знаете, че ако има корекции нито един от проектите не сме оставили без да обжалваме. Но, ако вие не се съгласите на това разплащане, защото сме сключили договори съгласно ваше решение, поели сме задължения, имаме и права. Ако ние не изпълним задължението по окончателното разплащане тогава вече имаме санкция. Просто разберете, че наистина е необходимо да го платим. Това са осемдесет хиляди лева за да приключим проекта. Сега кой бил от ГЕРБ, кой бил от БСП няма значение. Това е важното.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само исках да кажа, че договора… Само ви задавам въпрос тъй като вие сте юрист на общината. Чл.41,ал.1, т.18, ако сте запозната какво гласи. Че след Решение на Общински съвет когато имаме решение следва да бъдат представени в Общинския съвет в три дневен срок след подписването им договори. Даже мога да твърдя имаше и комисия която казва, че към настоящия момент, нека и пресата е тука има представител, да чуе, че към настоящия момент по който и да е проект дали ще е на английски, дали ще е на френски или на какъвто и да е друг език ние нямаме представено, нямаме представен договор.

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Господин Председател напълно ви разбирам, но мисля, че достатъчно съдействах там.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не е представен при нас официално нито един договор по нито един проект.

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Говоря за този договор….

С.Георгиева: През другите мандати имаше ли представено?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   В кои мандати говорим?

С.Георгиева: Предишни мандати на Кмета.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Казвам, че към настоящия момент….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Нека да изслушаме господин Сяров и да преминаваме към гласуване.

В.Сяров: Господин Божинов каза, че договора е подписан в края на 2019 година. Госпожа Хлебарова каза, че в договора пише, че трябва да има някакъв процент който общината трябва да отдели за плащане със собствени средства. Нали така госпожа Хлебарова? Така го казахте нали?

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Извинявам се не чух.

В.Сяров: Господин Божинов каза, че договора е подписан в края на 2019 година. Вие казахте, че в договора след като сте го превели от английски пишело, че трябва да има някакви средства които да се отделят за……

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Не, не пише такива неща.

В.Сяров: Ами какво казахте преди малко?

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  В договора пише, че бенефициента е длъжен да осигури последното окончателно плащане.

В.Сяров: Добре, да осигури. Защо в 2020 година за бюджета не беше осигурено така един параграф и от там…   /шум в залата не се разбира/

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Сега, господин Сяров аз от параграфи не разбирам.  Трябва да  извършим това плащане защото по този начин и общината ще бъде  санкционирана и отделно ще имаме други неприятности. Не виждам нищо не редно в тази рамка разберете. Имате парите…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Кера Спирова искаше думата.

К.Спирова: Тук от това което обясни господин Делчев и това което се опитвате да ни обясните ние имаме горчивия опит от плащане и разплащане по проекта за корията. Ако изпълнителя пак е сменил вместо гнайс гранит и нещо друго ще остане ли пак за сметка на общината? Вие заведохте ли…, ние казахме, че предния път попитах заведени ли са дела за възстановяване на сумите от изпълнителя.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Заведени са.

К.Спирова: Заведено означава да видя входящ номер и всичко останало.

Кр.Иванов: Ти да видиш, специално.

К.Спирова: Дайте ги на господин Иванов!

К.Спирова: Така, в тази връзка…. Вие не можете да прекратявате има зададен конкретен въпрос…..

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ако гласувайте, гласувайте!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други желаещи да вземат отношение по т.1 има ли? Господин Трифонов имате думата.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Лично обяснение понеже бях засегнат. Искам най-накрая да бъда и има го в Протоколите от миналата сесия да бъда безкрайно ясен и сега ще го повторя. Значи безумно е, ненормално е когато искаш една теза, когато виждаш  явно, че е губеща да докараш от девет дерета вода за да подкрепиш една теза която ще я бламираш и няма да я гласуваш. В тази връзка да използвам деня на общините както другарката Спирова каза и да честитя на общината с продължението. След малко гражданите  и ще бъдат одрусани с още двеста хиляди отгоре от техните средства. Защото аз казах глупаво е. Сега ще се върнем и на прокуратурата. Можете ли да ми посочите… / не се разбира/ Аз ще пусна докладна да го застреляте ли, да го обесите ли.  Само, че ще попитам като какви, като какъв Кмета ще го посочи този виновник. Аз твърдя, че си има органи за тази работа. Има си ред за тази работа. Никой не ви е спрял, пак ще повторя проверете го това което го казах от миналия път да се дават сигнали там са органите които ще кажат лично кой е, персонално кой е и тогава Общината в лицето на Кмета ще си вземе мерките. Дали дисциплинарни, това е въпрос какво ще кажат органите които имат право да го кажат. А тука непрекъснато се…., абе вие непрекъснато защо биете негрите…, извинявам се не съм коректен тука както и да е. И  си отиваме пак на тезата. Ние приемаме, че щом до сега са ни наказвали по един или два проекта и  този проект е обречен. Добре, защо не давате шанс да си свършат органите работата. Тоест да си минат приемателните комисии, да се види имали го този разход верифициран. Защо връзваме веднага вие предварително обричате този проект казвате той няма да бъде. Откъде, откъде? Кой ви е дал основание да мислите така? Дайте да оставим тези компетентни органи. Тука някой се вживяха и в строителен надзор, вживяха се и в прокуратура, вживяха се и в съд. Ако това е нормално кажете ми, а пък аз мисля, че е нормално защото сега пак ще се повторя. Не можете да надскочите личните си омрази и пристрастия и това го правите не за сметка на Данчо или на Божин. Така наказвате хората, защото аз сега ще ви кажа. Ще ги накажете защото аз съм сигурен и как ще гласувате. Край на коментара. Благодаря!

Кр.Иванов: Ще отиваш в Симеоновград член май.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други желаещи да вземат отношение по т.1. Дебатите бяха доста дълги. Има ли желаещи за изказване. Последно питам има ли желаещи? Не виждам никой в залата. С оглед на което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА и във връзка с Решение №368/30.03.2018год., по т.4 на ОбС – Тополовград и Решение №184/26.02.2021год., т.18 и включените към нея подточки 18.1,18.2 и 18.3, Договор за БФП №РД-02-29-274/20.11.2019, предлагам Общински съвет гр. Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10  общински съветници, от които 7 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 съветника.

 

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Няма смисъл от другото.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами за Протокола вносителя…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  За пореден път се убеждавам, че декларациите които сте подписали като се кълнете трябва да ги подменим. Трябва да направим декларациите клуб по интереси. Защото вашия интерес е не да помагате и да мислите за хората, вашия интерес е да вредите и да пречите на развитието на Община Тополовград. А господин Сяров искам да си прочете, поне да си прочете  докладната и да види Договора кога е, а не да говори без да знае. Благодаря ви!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   С изчерпване на точката от дневния ред закривам Заседанието на ОбС – Тополовград.

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС