Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол №28 от 30.09.2021 г.

П Р О Т О К О Л  

№ 28

30.09.2021 година

 

          Днес 30 .09 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 16.

          На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кметове  на Община Тополовград, Секретаря на Община Тополовград началник отдели, кметове на кметства и граждани.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи. Уважаеми господин Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата в присъствената книга са се регистрирали 16 общински съветника. Отсъства един общински съветник по уважителни причини – Добромира Николова.  На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам две предложения по отношение на дневния ред. Предлагам ДЗ с вх.№807/29.09.2021год., относно: Доклад на Временна комисия, която извърши проверка за периода от началото на мандат 2019-2023г. – 11.11.2019г.до 30.06.2021г.,Кмета на община Тополовград изпълнява ли задължението си по чл.44,ал.1,т.18 от ЗМСМА – и изпраща на ОбС – Тополовград административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им, да стане Т.14 от дневния ред. В предвид на направеното предложение предлагам т.14 и т.15 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.15 и т.16 от дневния ред. Това са двете предложения по отношение формиране на дневния ред на днешното заседание. Други предложения по отношение на дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Първото предложение  предлагам ДЗ с вх.№ 807/29.09.2021г. да влезе в дневния ред като Т.14. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 11 „за“,  „против“ 5 и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам следващото предложение Т.14 и Т.15  от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.15 и т.16 от дневния ред. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. И в предвид на направените и приети предложения  за решения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред  от шестнадесет точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от шестнадесет  точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 14 „за“, 0 „против“  и 0 „въздържал се“ 

 

 ПРИЕМА СЕ  ДНЕВНИЯ РЕД.

 

 ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.1 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.140,ал.1 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

0”против” и  11 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

С оглед на не приемане на решението аз считам, че следва да продължим гласуването по другите точки защото приемаме отчета за капиталови, приемаме отчета за средства от ДФ Земеделие до четвърта точка. Така, че това е моето становище. Вносителя? Няма. Добре, значи продължаваме с гласуването. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

0”против” и  11 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

0”против” и  11 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

0”против” и  11 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Така Т.5 след като не сме приели отчета тя е безсмислена няма как да го задължим така, че гласуването по Т.1 се изчерпва и преминаваме към ….

К.Киров- гл. счетоводител на Община Тополовград:  Пета точка е за внасянето на бюджета ……

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пета точка – Задължава Кмета…

К.Киров- гл. счетоводител на Община Тополовград: Трябва да я гласувате.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Вносителя?

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Казах да се гласува.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре, да се гласува. Добре щом считате да се гласува ще го предложа. От вносителя са проектите за решения. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

0”против” и  11 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Заместник Кмета иска да му дам думата по Т.1. Да, давам ви думата.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Искам изрично да благодаря на общинските съветници колкото и да ви изглежда саркастично и изкривено. Това не е за първи път до колкото съм запознат това е втори път където правим неприемане  на бюджета, но кое е хубавото на цялата работа. Аз мисля, че най-накрая Министерството на финансите, държавата ще си влезе във ролята, ще преразгледа начините на гласуване на Общинските съвети. Защото извинявайте за мен „въздържал се“ не е позиция. Позиция е когато кажеш и имаш някакви претенции за нещо. А когато гласуваш и без да претендираш за нещо това говори, че нещо със Закона куца. И аз мисля, че Закона в най-скоро време ще бъде решен и то за всички общини за което съм ви благодарен. Когато няма такива прецеденти естествено, че държавата няма да си свърши работата. Когато ги правим тя ще си свърши работата. Благодаря ви!

К.Киров- гл. счетоводител на Община Тополовград:  Да ви кажа и аз. Закона за публичните финанси 30.09. трябва да внесем…. По Закон ние трябва да внесем отчета дали е приет или не е приет ние трябва да го внесем. Сега какво ще правим, не знам.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, преминаваме към Т.2. Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: 4 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 2 „за“ и 2 „въздържали се“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.2 дневния ред има ли? Няма желаещи поради което приемам, че разискванията по т.2 приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА и във връзка с Решение №368/30.03.2018год., по т.4 на ОбС – Тополовград и Решение №184/26.02.2021г., т.18 и включените към нея подточки 18.1,18.2 и 18.3, Договор за БФП №РД-02-29-274/20.11.2019г., предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните Решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  9 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  9 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Може ли пак да кажа нещо? Пак благодаря! Решенията които взимате  наистина са чудесни. По този начин сега искам да кажа на хората и на населението какво направихте с това ваше гласуване „въздържал се“. Има голяма вероятност и опасност, ако разбира се не се вземат мерки, ни е ще ги вземем ще ви кажа после и какви са. Не верифицираните  разходи които имаше възможност да бъдат да речем  в размера на 20% тоест което трябваше да бъде включено от наша страна да станат 100% понеже ние сме водещи в този проект който преди малко вие бламирахте. Така, че от вашата голяма грижа как да предпазите общината от разход може да я вкарате в безкрайно голям разход. И сега за да кажа на госпожа Спирова която гледам, че напира предварително за да не отговарям пак. Ние ще се възползваме от правото си този път не само съдебно което смятам, че ще докажем. Вие казвате да се търси отговорност, аз мисля, че е време и ние да си потърсим нашата отговорност което обещавам, че ще го направим. Само, че този път тя ще е по две писти. Едната ще бъде през съда втората ще бъде през специализираната прокуратура, защото ние също ще запазим правото както вие питате кой е виновен и ние да попитаме в момента когато бламирате този проект за стотици хиляди лева което ще е за населението за сметка на нашия бюджет кой е виновния. Благодаря!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, добре. Кера Спирова има думата.

К.Спирова: Право на отрицателен вот. На първо място докладните касаещи бюджета на общината се внасят само от Кмета на общината изрично е записано в Закона. До колкото знам господин Трифонов е Заместник Кмет. На второ място, ако те мислели за Общината би следвало когато приемахме бюджета на Общината зададохме въпрос необходими ли са средства за разплащане на проекти по Европейските проекти и програми, казаха не и не са предвидени средства в бюджета за такива проекти и програми. Ако са мислили да теглят заем или каквото и да е било друго, защото трети път по различен начин ни се представя разместване на бюджета щяхме съгласно Закона за публичните финанси да ни се представи искане със проекта за бюджет на общината и разрешение за теглене на заем. Ние такива решения в началото на 2021 година не сме взимали. Туй, че администрацията не умее да съставя проекти за бюджети не ни се представя до момента от къде идват тези средства като свободни тъй като те са разчетени няма как да подкрепим такава докладна и няма как вината да бъде прехвърлена на общинските съветници. А това за специализираната прокуратура винаги съм казвала, че съм знаела начина на гласуване за какво и как въобще не ме плаши. В тази връзка тъй като отново сме по бюджета на общината, мисля, че беше редно да се поиска от Общинския съвет да се задължи Кмета на Общината най напред да заведе дело срещу фирмата допуснала нарушенията по изпълнението на проекта за музея, защото замяната на гранитни плочки със гнайс не е това дали знаеш или не знаеш да изпълняваш. Наказанията които са предвидени по проекта и не възстановяването на сумите по проекта са в резултат от безотговорното отношение на някого. И не виждам месеци наред след като е приключило делото пред Върховен касационен съд да имаме заведено дело срещу изпълнителя допуснал тези грешки. Задължение на Кмета на общината или най-малко на Общински съвет след доклада от Държавен финансов контрол, че ще се произнесе по размера на щетата нанесена на Община Тополовград след завършване на делата би следвало някой да уведоми, че делата са завършени да се произнесат по размера на щетата и кой е виновен. А не да се плашат общинските съветници със Специализирана прокуратура.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Красимир Иванов искаше думата.

Кр.Иванов: Тука слушах, слушах на колежката Спирова половината са лъжи те си намират някакви доводи само и само да не гласуват. Учудваме странната коалиция между „БСП“ и „ГЕРБ“ и сляпо вярване на ГЕРБ на госпожа Спирова която се вживява като топ адвокат тука в  Общинския съвет, но с този ваш акт не гласуване на първите две точки вие целите да загробите Общината по един или друг начин. С цел евентуално на следващите избори да натрупате някакви дивиденти което няма да се случи. Значи Спирова я нямаше на комисиите. Защо на комисиите не дойдохте да изисквате тези ваши документи ли там претенции които имате, а сега тука предявявате някакви неща които…. Даже и в момента не искате някой да ви отговори на поставените от вас въпроси. Не е спирана общината да участва в проекти няма да доведе до нищо хубаво. Не за нас общинските съветници, а говоря за жителите на общината. Тука сме в тотален срив, като демографски срив, пълна безработица, предстояща безработица….

К.Спирова: Минчев, той гласува „въздържал се“ има ли….. Аз нито съм го цитирала, нито…..

Кр.Иванов: Спирова няма да ме прекъсваш! Няма да ме прекъсваш Спирова! Аз бях така добър да не те прекъсвам. Ама на теб никой не ти е дал думата сега, защо ме прекъсваш?

К.Спирова: Никой не ми е дал думата, аз към Председателя се обръщам. Начина на гласуване определя кой има право да се изказва.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Всеки ще има казах възможност да се изкаже. Изкажете се.

Кр.Иванов: Значи тука говорим за бюджета, говорим за Проекти.

К.Спирова: Той като е искал да говори имаше разисквания и дебати по докладната. Нямаше взети отношения по докладната. Имам право на отрицателен вот.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Имате, да така е.

Кр.Иванов: И ви го дадоха. Какво искате? Сега да не се изказвам.

К.Спирова: Няма да се изказваш!

Кр.Иванов: Ти ще кажеш, че няма да се изказвам. Каква си ти, че ще ми кажеш, че няма да се изказвам.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Заместник Кмета искаше да каже нещо.

Кр.Иванов: Аз не съм свършил бе! Сега какво искате да проваля заседанието ли?

А.Анастасов: А.

Кр.Иванов: Какво ми…., аз не разговарям с тебе бе! Аз взимам думата и не съм свършил той ми….

А.Анастасов: Няма да слушаме само тебе тука бе.

Кр.Иванов: Абе какъв си ти да ми кажеш бе? Няма да ме прекъсваш!

А.Анастасов: Няма да викаш!

Кр.Иванов: Най-редовно ме прекъсваш.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Запазете тишина! Дал съм думата на Красимир Иванов. Не се обръщайте така вербално към колегите!

Кр.Иванов: Няма вербално, няма да ме прекъсва! Както аз не си позволявам….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Дадох ви думата кажете си каквото имате да казвате и да продължаваме нататък.

Кр.Иванов: Казах с това държание на колегите от ГЕРБ и БСП само ще загробите общината.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Това ли е? Добре. Заместник Кмета и продължаваме нататък.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Значи искам да кажа, че най-тежко и подвеждащо е каквато е истината да речем, че наистина общината има не признати и не  верифицирани  разходи и използваш за да обосновеш теза която не е влязла в сила. Тоест един проект музея да го свържеш с друг проект който касае трансгранично сътрудничество който в момента гледаме. Госпожа Спирова преди малко каза, че  не бива да  ги смесваме тя самата преди малко ги смеси което ме учудва и за това искам да кажа, че е глупаво и смешно когато ние образно казано имаме нещо против Петър да се нахвърлим срещу Свети Петър. Което ще рече, че дайте сега понеже на един проект сме имали и не  верифицирани всички други  да ги отрежем. И ще ви кажа какво правим. Значи не аз погледнах направих си труда и съм взел решение проектите, сключването на проектите да става през Общинския съвет което е нормално и вие този проект сте го гласували. Нормално е както след това сте взели нормално според вас решението, че всички безлихвени заеми ще трябва Кмета който ще трябва да ги ползва ще трябва да минава през вашата санкция, а не е нормално, че се въртим в омагьосаният кръг като единия път сте решили, че разрешавате проекта, втори път сте разрешили, че могат да се взимат такива средства свободни, третия път казвате няма да стане след като проекта вече е пред финал. И аз питам къде е тука проблема? Следващото. Аз се удивявам когато леко се подвежда и примерно вкарват под един знаменател  не  верифициран разход и го пишат като синоним на престъпление, а то не е. То не е! И не е Общинския съвет този който доказва кое е престъпление и кое не е. Казах ви има специализирани органи. Аз до колкото четох Протокола където госпожа Спирова е казала там, че се занимава, ами нека да си свършат работата и ще се види кой е виновен. Иначе да сочим с пръст…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така…

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Не съм свършил…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само по-накратко…

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Ако искате по-накратко ще напусна и правете го вие го можете.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре, слушаме ви!

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: И затова ето за това ви казвам аз смятам, че абсолютно отговорността за този проект ако бъде провалена си е изцяло и чисто ваша. Това исках да кажа, не да се плашим. Това е. А сега да ви кажа и за безлихвените. Там също е подвеждащо. Значи ще ви цитирам Закона за публичните финанси кое временно свободни средства. Временно свободни средства господа не са средства които вие така допълнително да гласувате или да вземете. Те са вътре и са гласувани от вас в този бюджет. Те са свободни до толкова до колкото да ги използваме за да се разплатим след което държавата ще ни ги възстанови и ще си отидат там за където вие сте ги разчели. Така, че ние нищо не искаме повече или по-малко. Казваме, че ги ползваме временно и ето ще ви чета бавничко  чл.126. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по този закон, като не се променя предназначението на средствата в края на годината. Ето това което правим, а вие говорите за „нероден Петко“ как няма да бъдат признати и за това ние ще влезем. Ами дайте хубаво да си влезем и пак ще ни дадете на Прокурор, имате право. Ама когато вие сте взели решение да гласувате проекта, вие сте взели решение кога да казвате на Кмета и накрая сами си го бламирате това нещо не го разбирам. Не го разбирам. Свърших благодаря!

В.Сяров: Накратко само. Ако има финансова корекция за тоз проект кой ще носи отговорност? Ако има примерно двадесет хиляди лева..

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Господин Сяров, явно не сте разбрали аз какво говорех…

В.Сяров: Ние гласуваме заеми, гласуваме да участваме в проекти и в един момент има една финансова корекция за която не ни връщат парите. Кой носи отговорност за тази финансова корекция?

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Веднага отговарям може ли?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, отговорете на кратко, може.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Когато има щета, но пак казвам не прехвърляйте веднага щетата… Отговорността може да бъде административна, може да бъде наказателна. Каква ще е ако не стане господин Сяров за да …

В.Сяров: Примерно 20 000лв. не ги признаят.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Ако е петдесет хиляди може да е затвора, а сто хиляди там при бай Ставри, но може да е само административна. Аз ако пък кажа, че на 100% няма да има   верифицирани какво правим. Ето аз това ви казвам. В момента музея, преди малко госпожа Спирова каза върви процедура…/шум в залата не се разбира/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, приключихте ли? После в „Питания и отговори на питания….

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Госпожа Спирова много добре ви е разяснила …./шум в залата/  Това е нейно становище. А нека прокуратурата ако има престъпление да го докаже. Пак казвам не верифициран разход не е синоним на престъпление, а и то не е станало. Вие говорите за нещо което не е станало.

К.Спирова: Много е хубаво, че така се обединявате с господин Иванов да ме посочите като главния виновник. Вие не слушате какво говоря. Тези средства не е престъпление, че не се верифицират. Нарушението е, че не са предвидени средства от бюджета Общината. Казах нарушение….

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Искате ли отговор?

К.Спирова: Не, не искам. Средствата в размер на 40 000лв. до тука които не са предвидени за разплащане по този проект са за сметка на бюджета на общината и този бюджет е разпределен в началото на годината и няма предвидени средства за разплащане на не верифицирани разходи.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така. Само моля в залата по така да се запази тишина.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Може ли да отговоря?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами не. В „Питания и отговори на питания“…

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Защото все пак, ако искаме да достигнем до истината ще трябва малко повече да говорим и повече да слушаме. Ако искате да….., аз не казвам, че съм последната инстанция и мога да отговоря. Вие имате ли памет господин Минчев, ето сега вас ще питам защото не говорим тука за нападки лични. Когато аз, мисля, че бяхме вкарали по проект да кандидатстваме за залесяване. Знаете ли как се получи този проект? При гласуван бюджет на общината септември месец се оказва, че организацията тази която осигурява средства за залесяване, нали по мярката се оказва, че има свободни средства и казва „да“ даваме ви възможност на общините и това беше юли месец да кандидатстваме. Къде тука аз питам са заделените средства, къде са гласуваните предварително в бюджета средства, знаели ли сме, че ще го има и ще кандидатстваме. Но въпреки това ние кандидатствахме. Защо? Защо тогава се виждаше, че има средства? Отваря се отново мярката и кандидатстваме и то за това е дадена възможност на Общинските съвети да правят актуализация на бюджетите, може и движение.

В.Сяров: Тука няма актуализация.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Тука няма актуализация. Говоря за пример където госпожа Спирова казва защо не сте заложили средства по бюджета като сте знаели. Какво сме знаели? Когато имахме проекта за….

К.Спирова: Ама аз не казвам да сте знаели. Като знаете, че ще практиката е да се отварят по средата на годината…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.34,ал.1 от Закона за регионалното развитие /ЗРР/ и чл.26,ал.1 от Правилника за прилагане на ЗРР /ППЗРР/ , предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.4 от  дневния ред има ли? Не виждам. Като вносител на докладната няма какво да добавя. Срока изтича на 30.09. Наложително е да вкараме да удължим срока със шест месеца. Това което мога аз да кажа като вносител. Други желаещи да вземат отношение по т.4 има ли? Няма. Паради което приемам, че разискванията по т.4 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.68,ал.3 от Закона за съдебната власт, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.5 от  дневния ред има ли? Не виждам. Приемам, че разискванията по т.5 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8,вр ал.2 от ЗМСМА, §5,ал.2,вр. ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за концесиите, във връзка със разпоредбите на чл.138,ал.1 и чл.141,ал.1 и ал.2 от същия Закон, чл.306,ал.2 от ТЗ, както и Заповеди №РД-01-124/13.03.2020г., Заповед №РД-01-743/31.08.2021г. на Министъра на здравеопазването и Раздел V, т.12.6 от Договор за концесия №1-К/29.04.2011г., предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  8 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  8 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  8 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  8 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 5 “за”,

0”против” и  10 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 2 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.6 от  дневния ред има ли? Не виждам. Приемам, че разискванията по т.6 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.7 има ли? Няма. Приемам, че разискванията по т.7са изчерпани, прекратявам разискванията по т.7 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с прилагането на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.8 има ли? Няма. Приемам, че разискванията по т.8 са изчерпани, прекратявам разискванията по т.8 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Само по тази точка искам да кажа, че горе в докладната и предлагам на вносителя тъй като няма правно основание правното основание да бъде чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, тъй като имаме разпореждане с бюджетни средства. Не е посочено правно основание.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Да, извинявам се.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    От ваша страна предлагам правното основание. Имаме съгласие от страна на вносителя. Само да попитам тъй като не знам дали има присъствал тука от общинска администрация, но от счетоводството казаха, че  тука може да претърпи трябвало да го съгласуват с Министерството на финансите или сметна палата. Идваше представител казаха, че е възможно да се променят проектите за решения до сесията. Има ли някаква промяна или така си остават проектите за решения така както е предложено?

К.Киров-гл. счетоводител на община Тополовград: Така остават.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Така остават, няма да има някаква промяна. Добре. Митко Батчев искаше думата.

М.Батчев: В тази връзка със разговори и с предложение от граждани да се изгради една алея може би метър и половина от Енергото до гробищния парк по която да се движат хората. Отиват до гробищата вървят по улицата неудобно и опасно. Просто като тротоар или алея да се изгради от плочки да може да има пътека за придвижване на гражданите в посока към гробищния парк.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Благодаря на господин Батчев, но тези средства са точно за тези неща. Ще го вземем това предвид и нашите хора ще го внесат като проект след това при планирането на гробищния парк.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Добре. Други въпроси или изказвания по т.9 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения. Основанието което се добави се изчете така, че по проектите няма промяна няма да ги изчитам.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Само за протокола влиза и общинския съветник Васил Сяров и кворума става 15.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  2 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.10 има ли? Няма. Приемам, че разискванията по т.10 са изчерпани, прекратявам разискванията по т.10 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.24а,ал.6,т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.37,ал.3,т.2 и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017г. на ОбС – Тополовград , предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №10  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №10  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №10  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  1 „за“ , 1 „против“ и  1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.11 има ли? Да, господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Значи аз бях „против“ в комисията и ще ви кажа защо. Като гледах отчета 99 на 100 са поставяне на нови водомери и това го вкарват в инвестициите, а имало ли е нужда нямало ли е нужда, каква е причината не се знае. Като реално като някаква инвестиция остават четири хиляди лева като тука имаме около 10,15….10 метра ПВС веднъж, 10 метра втори път ПВС, 30 метра, някъде към 50 метра сме сменили  ПВС за цялата община. Не сме сменили те са го сменили. Общо инвестициите са 25 150лв. Това са крайно не достатъчни даже тука тези водомери… не знам. Но за цяла година 25 000лв. е инвестиции. И като се има предвид лошото състояние на ВиК системата на територията на общината това направо е смешна инвестиция. Лошото което е, че на нашето ВиК Тополовград, район Тополовград се гледа малко пренебрежително. Какво имам предвид. Липса на техника, липса на достатъчно работна ръка и много ниско заплащане на работещите в сферата на нашия район Тополовград. Тука на всяко заседание на Общинския съвет когато стане въпрос за ВиК говорим негативни неща, пращаме представители на общината, какви решения се взимат, какво става там никой нищо не знае, но  видно тука от представените инвестиции, че с нас не се съобразява никой. И сега ние сме длъжни да гласуваме тези смешни инвестиции. Аз съм „против“ и няма да гласувам.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Приключехте ли?

Кр.Иванов: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Други желаещи да вземат отношение по т.11 има ли? Няма. Приемам, че разискванията по т.11 са изчерпани, прекратявам разискванията по т.11 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.198“б“,т.2, чл.198“ж“, чл.198“о“, ал.1 и ал.4 от Закона за водите и §9,ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 6“за”,

1”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    От тук нататък, вносителя да продължаваме ли да гласуваме? Да продължим ли с гласуването?

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Значи за Протокола Вносителя на докладната, становището му е, че следващите проекти с оглед на неприемане на проекта по т.1 който не е приет не следва да се гласуват другите проекти. Поради което считам, че е изчерпана т.11 и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Имаше предложение за почивка. Така ли е?

Кр.Иванов: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добре, давам 10 минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Продължава заседанието на Общински съвет – Тополовград. В момента кворума е 15 общински съветника. Имаме законово основание да заседаваме. На т.12 сме от дневния ред. Комисиите за становище.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.12 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.12 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.12 преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  1 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 2 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Желаещи да вземат отношение по  т.13  има ли?

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Можели аз?

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Да, да имате думата.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Искам да внеса уточнение. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа общински съветници. Понеже ми се наложи форсмажорно да заместя Кмета си позволих, след като се запознах с документите на тази докладна ми беше казано в последствие, че самия инвеститор се е отказал и е благодарил на Общината за „доверието“ , но аз рових и си направих труда и си помислих, че ако се издигнем малко над политическите си пристрастия и прочетем за каква инвестиция става въпрос, те са големи. За какви мощности става въпрос те са в пъти, говорим за мегавати и то зелена. Когато се направи сметка колко, че най-дребния проблем това е, че ще ангажира 23 човека. Тука говорим за преференциални цени което е наистина сериозно инвестиране. Такива не се срещат в път и над път които да ги подритваме. Направих си труда и да прочета едни протоколи които сте взимали на заседания където сме си позволявали, ето ще ви дам пример. Да кажем,  дайте да продадем детската градина ОДЗ „Щастливо детство“ на инвеститора. Там ни се казва не няма да я продадете търсете публично частния интерес. Търсете инвеститор. Дайте туристическото има интерес на  инвеститор частен. Не къде ви е публичното частното партньорство. В един момент виждам, че това наистина е една сериозна инвестиция с наистина един сериозен партньор идва си неговата инвестиция, с неговата добронамереност общината при евентуална реализация да ползва и то огромно население. Ние се явяваме нещастни 1%  от това , ако наистина тази инвестиция стане  консумация на ток. И хайде представете си ние какво му казваме защото също четох Протокола. Имаш ли си парите имам си ги. Имаш земя имаш си. Ами тогава какво искаш от нас? Ами да състезание за време искам за да мога да реализирам защото времето то също е пари. Ама оправи се! Нормално е след като влезнахме в опозиция да кажем да аз ще го правя, но ще дойде един момент, то вие ще дойдете, ние си отиваме така или иначе, но тези младите и този човек ще реализира. Хайде да се поставим на неговото място той какво ще ни каже.  Да помечтаем. Когато реализира или му кажем, слушай бе правиш там подстанция там едно 20 човека трябват от общината. Отделно за охрана , там не е да си пазиш тука на тоалетната солара това са 200дк. ще му трябват още 30 човека, дайте от общината. Искаме и преференциално ако може за детски градини, население да сключим договор защото сме на свободния пазар. Той най-елементарно ще пита абе аз мога ли да ви откажа. Ами ние какво ще отговорим да. Ето за това отношение говоря. Така, че моята молба е, аз за това и малко през главата му я вкарвам. Той човека каза, че от тук нататък за него е безсмислено нали каза си ще си търсим нормалния път, бавния път там пистата. Благодаря на Общината, но въпреки това аз реших да я вкарам, нали да подложа на изпитание това. Ние все пак Община ли сме, свързвали ни нещо или сме просто една хунта с която всеки си е взел политическите пристрастия под мишниците, омразите дребните и да оставим хората. Вие го помислете и за това аз си позволих да я вкарам. Ако не…. Благодаря ви!

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Други желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.13 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.13 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното  проекто решение от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 8 “за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.13 преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  2 „за“ и 2 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 2 „за“ и 2 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред има ли?  Няма поради което приемам, че разискванията по т.14 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23,т.24, във връзка с чл.44,ал.1,т.18 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 10“за”,

3”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 10“за”,

3”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Да, право на отрицателен вот Коста Стойчев.

К.Стойчев: Благодаря господин Председател. Искам само да кажа съвсем накратко, че няма нищо лошо в това, чрез докладна, чрез такава комисия да се внася елемент на дисциплина или някаква……, на работата на Общинска администрация и на Кмета, ако не прозира нещо друго зад това. Аз в дебати, евентуални дебати имах въпрос към госпожа Спирова, само, че видях, че я няма. Въпроса ми беше кога в тридневен срок при други Кметове които са управлявали тази община са се изисквали такива документи актове, заповеди. Кога е било? Господин Председател на тази комисия? Той не чува.

М.Батчев: Не съм бил преди съветник.

К.Стойчев: Аз ще ви кажа. Никога господин Батчев! Никога. Така, че няма проблем за  създадената от вас комисия която да разследва Кмета, но ориентирайте се малко във времето назад. Има си неща наистина от цялостната дисциплина които всеки трябва да ги спазва не само да изисквате това към  Кмета. Още повече въпроса ми е не само към вас като Председател, а и към членовете които са. Помислете малко по тази точка, защото  казах ако не прозира нещо друго зад това, а за мен прозира. Благодаря!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Само, тъй като колежката я няма като юрист, аз се намесвам като юрист. Само да посоча правно основание което е цитирано в докладната да ви го изчета. Чл.44,ал.1, т.18 какво пише – изпраща на Общинския съвет административните актове както и договорите и техните изменения и допълнения издадени в изпълнение на актовете приети от съвета в тридневен срок от издаването и подписването им. Значи този срок най-вероятно аз не мога да говоря от името на комисията, но най-вероятно този срок е взет от там тъй като на база на доклада който е не са представени всички в деловодството с оглед на контрола и законовите правомощия на Общинския съвет. Така, че тъй като има тука и медии да се знае ясно и точно нали във връзка с какво е. Това не е самоцел на комисията. Нали аз пак казвам няма да ставам адвокат на комисията, но тъй като колежката Спирова ми се обади имала просто имала неотложен ангажимент нали аз приветствам я, че единствено тя която може би знае Правилника и ми се обажда при напускане на залата, защото виждам, че и други съветници са напуснали, но даже не знам и какви са причините. Така, че това мога да кажа вече тя на другата сесия би могла да ви отговори. Няма я в момента, обади ми се както изисква Правилника и за това я няма, но аз просто ви казвам, че този текст е точно на основанието. Нали вече тя самата като юрист ще ви обясни,  но аз мисля, че това е обяснението логичното, защото не са представени. Комисията работи, заседаваха тука, извърши проверка задълбочено и установи това което е изпратено в деловодството на Общинския съвет. Беше им предоставена от моя страна като задължение цялата информация, цялата документация. Те се запознаха и на база на това което се стигнали нали и до това заключение. Така, че аз предполагам във връзка с проекта за решение е във връзка с това. Така, че….

К.Стойчев: Господин Минчев така е прав сте.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Говорим за принципни за принципни положения не говорим за някакви други обстоятелства.

К.Стойчев: Другите обстоятелства са много така влияещи, ако ме разбирате правилно. Защото аз попитах конкретно кога друг път, през друг мандат, при друг Кмет се е спазвал…, дори и при този Кмет ако не виждаме нещо тенденциозно в тази докладна. В тридневен срок.  Много  добре знаете на седмица, на двадесет дни, в края на месеца всичко се носи. Изведнъж тука става въпрос за тридневен срок. Разбирате ли за какво става въпрос? Господин Наско Стояно, бил си Заместник Кмет кажи нещо по въпроса! Много ми е така приятно да чуя твоето мнение.

Н.Стоянов: В крайна сметка то трябва да се сложи ред и това е.

К.Стойчев: Значи ти си работил без ред ли? Така ли да го разбирам? Тогава нямаше ли ред?

Н.Стоянов: Той Кмета е вече трети мандат. Трябва да е вече….

К.Стойчев: Съгласен съм, ама…. Ти когато беше Заместник Кмет нямаше ред ли? Те не се издават така…../шум не се разбира/  И да се обвинява който и да е, независимо дали става въпрос за Божин Божинов или за Иван Иванов или за Петър Петров. Тук става въпрос за системно  нарушение. Стига бе хора! Това са такива тенденциозни неща. Аз не съм адвокат на Божинов щом така сте решили няма проблем.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Нека да минем към т.16…, да минем към т.15 „Контрол по изпълнения на взети решения“. Там няма да се докладва. И преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Който иска ще му дам думата по какъвто и повод да се изкаже. Кой искаше думата? Митко Батчев иска думата.

М.Батчев: Във връзка с една Заповед издадена от Министерството на младежта и спорта по общините за информацията която трябва да подадат относно спортните клубове към……. тях работа с групи и т.н. поисках тази информация на Председателския съвет исках да ми бъде предоставена на комисиите вчера, тя не беше предоставена. Информация  която се изисква за клубовете колко клуба имаме, кои са треньори, с какви групи работят това което сме взели като Решение за финансиране. Искахме да видим……, но справка не беше предоставена.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Може ли да отговоря. Аз за пръв път чувам за такъв поставен въпрос това ми е ресора. Никой не ни е предоставил питането за да отговорим. Как да отговорим на нещо като никой не ни е запознал.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така значи той каза когато се проведе във вторника. Значи ние потърсихме първо вас потърсихме, после другия Заместник Кмет. После потърсихме представител на долу на съответния отдел казаха, че отсъстват всички. Накрая се спряхме на един ваш служител на който  показах ме  тази Заповед. Служителката каза да имаме я работим по нея и ние искахме за комисиите да бъдат предоставени във връзка с това.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Направете си писменото искане ще ви се отговори. Нали казахте да сме прецизни. Ето аз прецизирам дайте го черно на бяло да го видя да знам какво да ви отговоря.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами вас ви нямаше как да ви го дадем. То си има Правилник, добре. Значи ако кажете, че е през главата ви не сме ви изобщо потърсили, ние ви потърсихме. Случило се е нямало ви е в момента….

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община ТополовградТова е работата на Общинския съвет. Уведомете ни писмено за да можем да ви отговорим. Иначе казал, рекъл.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре от тук нататък Митко Батчев поставяте ли го като искане да ви се отговори писмено? Поставете го сега в Протокола да се запише…

М.Батчев: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Значи вие което го казвате не е нормално защото ние ви потърсихме. Така, че няма смисъл какво да коментираме. Искате го писмено, записва се в Протокола ще ви бъде изпратено щом държите така всичко писмено така ще минем на всичко писмено. Добре, разбрах. Следващото, господин Наско Стоянов искаше.

Н.Стоянов: Господин Трифонов, вие сте в качеството си Заместник Кмет отговарящ за хуманитарни и социални дейности и образование нали?

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Да.

Н.Стоянов: Добре, защото аз останах с впечатление, че сте съдия в специализираната прокуратура одеве и идвам с този въпрос конкретен от миналата година като Председател на комисията по транспорт и го поставям. До кога ще продължаваме да угаждаме на разни фирми които имат спечелени процедури които са заложени в договора да бъдат изпълнявани с автобуси над 22 места, а ние в епидемична обстановка ще продължаваме с частни коли, с общински автобуси, с микробуси под 22 места да извозваме учениците, децата за които и преди малко пледирахте, че те ще останат след нас. Дай боже всичко да върви наред. Ето това е моя въпрос до кога ще продължаваме. Защото ние един път ощетяваме общината със средства въпреки, че те са от държавен бюджет за превозите. Ние разплащаме на автобуси над 22 места което е огромна разлика в същото време това е за сметка на децата и на всички в общината. Ето това е един сериозен проблем в момента който стои. Не дай си боже пък да се случи нещо тогава ще хъкаме и ще мъкаме. За това аз го поставям и ще го поставям от тук нататък на всяко заседание. Ето това наистина е един много сериозен, изключително сериозен проблем, защото сме свидетели на куп нещастия които се случват и все викаме „хайде да не сме ние“. Да не сме ние ама ние като предварително допуснем тези грешки значи не става. За това наистина искам писмен отговор да видим ще има ли някакво…. Миналия пат ми беше отговорено, че е направена проверка и всичко било наред. Сега това е…, лъжем себе си. Вие излъгахте себе си тогава с тази… Аз алармирах, нямам нищо против никой, всеки има право да работи, но не може при положение, защото това са заложени деца брой деца извозването трябва да стане по регламент, подписан с договор, всичко трябва да бъде както трябва. Въобще не ме интересува кой кара. Въпроса е да бъдат спазени правилата. Ние плащаме двойна цена да тъпчем децата  по микробуси и не дай си боже да се случи нещо. С коли с лични коли, с микробуси на общината. /шум в залата/ Добре искам писмен отговор точка.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Можем да отговорим, но за да сме прецизни отговора ще е писмен. Защото можем да питаме вие когато бяхте Заместник Кмет и като упражнявахте тази дейност как……… един мандат и я докарахме до там с обществения превоз……

Н.Стоянов: Какво докарахме? Сладкото отмъщение на някой, че бях опонент ли? Ако това е сладкото отмъщение за коя питам аз сметка е? Мен не ме мислете, аз съм ви го казал много отдавна специално на вас. За мен няма да мислите. Тука не става въпрос за мен. Аз като бях Заместник Кмет бях излезнал от фирми и не фигурирах никъде.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Така се прави.

Н.Стоянов: Дори и в момента даже не съм като управител или нещо. Разбирате ли? Тука не говорим за мене за тебе и за сладкото отмъщение на опонентите за изчегъртването. Еми точно за това говорим как. Защото искате да слезем на истината. Това е истината. Аз поставих чисто официално въпроса до кога ще продължаваме да разплащаме на автобуси над 22 места и за чия сметка е. Ето това винаги е било въпроса ми.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  И сме ви отговаряли и пак ще ви се отговори.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре, Митко Батчев.

М.Батчев: Аз искам малко да разведря обстановката. Във връзка с тази инициатива която….. беше споменато, че общината нашата община може да кандидатства по тази инициатива „Община без корупция“. Даже щях да предложа да кандидатстваме по това „Община без корупция“. Искам само да знам има ли нещо такова или не или само блъф?

Кр.Иванов: Какъв е проблема да кандидатства общината аз не мога да разбера? Какъв е проблема да кандидатства? /шум в залата не се чува/

Ат.Анастасов: Ами давай да кандидатстваме!

Кр.Иванов: Защо да не кандидатства? Да има някой арестуван за корупция, да има някой обвинен за корупция?/шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Сега, други желаещи за изказвания има ли от страна на общинските съветници, ако не от страна на гражданите в залата? Да….

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Нека първо Радка да се изкаже.

Радка-гражданин на община Тополовград: Аз искам да минава автобус през Капитан Петко войвода, защото аз пътувам през два дена и се налага до Тополовград да пътувам. Детето ми е с увреждания, а няма автобус и трябва да плащаме на коли и ми излиза по-скъпо отколкото с автобус. Сега ако има един автобус сутрин и в два часа. Налага ми се през два дена да пътувам до Тополовград. Плащам на коли 10,15 лева на ден. Това къде ще му излезе края, ако си има автобус ще си хвана автобуса и никой няма да моля никой няма да…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Това ли е ? Добре, благодаря. Наско Стоянов.

Н.Стоянов: Ето за това говорим господин Трифонов, господа колеги общински съветници. Имаме случай действителен, ето една жена която е в трудно положение. Аз ми е известна  историята, защото в годините също съм се занимавал с тези дейности. Просто, имаме фирма спечелила възложена общинска транспортна схема. На времето това дете пътуваше със линията която пътува Мрамор –  Капитан Петко – Орешник  сутринта. И с това дете нямаше никакви проблеми изчаквахме го, настанявахме го на първата седалка и го карахме тогава на детска градина. Детето беше със запазено място на първата седалка и пътуваше по транспортна схема. Което и другия вариант което е добре. Което не е обхванато от специализираната пътува по транспортна. Ето къде е за това говоря…. Нищо не се смесва господин Мочев, вие явно не сте в час. Не сте в час!

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Жената зададе друг въпрос, че и са налага през два дена да кара детето…../не се чува говор от място/  Има запис, а вашия въпрос беше за 22 места в автобус…../шум в залата/

Радка-гражданин на община Тополовград: Редно ли е учителката да върви с колата си след автобуса?

Н.Стоянов:  Господин Трифонов много са пред вас въпросите днес.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Когато идва някой ей така подготвен нали с ей такава папка и после да пита искате от мен аз веднага да включа и да кажа. Ако влезе в тезата,  първо кой клас е това дете, на колко години е, на какъв транспорт има право? На градски ли ….. Ей сега ставаш и ми плескаш въпроса и ми казваш хайде отговаряй! Ами аз как да кажа като….. Нека госпожата да каже и там нейния подсказвач има ли подадена жалба или да видим в схема ли е не е ли или  да и е отказана тази информация и тогава да си търси правата. Аз сега го чувам и вие казвате, а сега да видим какво правите. От къде да знам какво сме правили.

Н.Стоянов: Господин Трифонов, тя за това е дошла жената. /шум в залата/

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Ще и се отговори ще мислим варианти, но трябва да видим къде попада тази жена, къде попада.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Господин Трифонов само нещо да кажа. Да спрем излишните дебати. Съгласно Правилника когато дойде да пита съветник и гражданин когато не може да отговори съответно специалиста или Заместник Кмета или Кмета на общинска администрация съгласно Правилника най-късно до следващото заседание следва да бъде отговорено на общински съветник или на гражданин. Така, че ние разбрахме какъв е проблема, разбрахме, че проблема е много сериозен във връзка с този транспорт. Така, че вие следва да отговорите на този гражданин. А, че е нямало жалба това вече…. Вие трябва да отговорите дали чрез мен или директно на самия гражданин вече вие ще си видите там правилата и ще прецените как да, в смисъл да дадете отговор. Така, че сега да дебатираме защо, сега и  как да стане, не. Значи когато не може да се отговори отговаря се най-късно до следващото заседание. Да спазваме Правилника! Ще ви бъде отговорено госпожо. Разбрахте каква е процедурата ще ви бъде отговорено. Явно когато поставя…, съжалявам, че излезе Наско Стоянов, но наистина вие говорихте, че тука нещо, че съветниците при …. се преплитат политически елементи, но явно и при вас има някакви елементи които се преплитат нали. Така да върнем нещата малко нещата  към вас, че не само общинските съветници. Само да кажа, че Общинския съвет е сбор от различни партии които са участвали на тези избори. Така, че там е нормално да има такъв политически елемент, но за мен не е нормално това да бъде в общинска администрация. Нали? Така, че да ви отговоря в началото, защото не исках да ви отговарям… А това което казвате, че ще дадете там което трябва на специализирани институции това си е ваше право. Разбира се.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община ТополовградТова не е заплаха, аз просто казах.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   То така прозвуча. Лично ще ви отговоря. Значи законодателя е предвидил така как да се гласува, защо да се гласува. Ако законодателя реши да промени законодателството това вече е съвсем друг въпрос. Това не е от нашата компетенция на Общинския съвет. Но това което вие го казахте аз съм длъжен да взема отношение в началото тъй като считах, че не следва да нарушавам реда на заседанието за това казах на последната точка кой каквото има да каже ще му дам думата. Аз ви казвам, че така както го казвате аз така го  приех поне лично за мен и ще отговоря от мое име и предполагам и от общинските съветници така, че едва ли не вие  не гласувате това или еди какво си. Значи имаше достатъчно аргументи в тази докладна, нека да се знае пред пресата, че не се вкарва за първи път. Имаше достатъчно дебати по тази докладна, имаше съответни съображения така, че вие да казвате „вие няма да гласувате ама ще видите ние ще ви дадем“ малко за мен първо не звучи сериозно и второ звучи като така леко да кажа като заплаха към общинските съветници. Така, че мога да кажа, че общинския съветник е свободен пак повтарям да вземе своите решения. А отговорността която ще я носи пред неговите избиратели и пред съответните институции каквито и да бъдат те. Така, че аз отправям такъв апел. Значи ако имате нещо което конкретно пишете, напишете, направете. От там нататък и пред хора и пред институции от тук нататък считам, че общинските съветници са доста отговорни. Пак казвам  вземам думата и от тях, ако искат ще им дам думата така, че те да си понесат каквато и да е имуществена, административна, политическа, гражданска каквато и да е била отговорност. Така, че аз това мога  да ви дам отговора който считам, че  съм длъжен да дам в началото. Да, ще ви дам думата само да приключим и с това което тука… Значи аз съм четвърти мандат общински съветник  такова чудо, такова нещо не съм чул от тука от трибуната нали, говоря от кметската институция, такива как да ги кажа такива изрази и т.н. Така, че ваше право е каквото вие прецените да направите спрямо общинските съветници и спрямо Общинския съвет. Аз като представляващ към този момент и към който момент ще бъда ще нося отговорността за това нещо и лично като съветник, предполагам , казвам и  съветниците ще си носят и те цялата отговорност ако ние нещо сме сбъркали или сме сгрешили. Така, че мога аз това да кажа в началото на вашето изказване.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  За това моята молба господин Минчев е не използвайте съдебна терминология, не използвайте внушения. Нищо такова не съм казал. Вие непрекъснато тука…..

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Съдебна терминология ще използвам в съда каквато ми е професията. Аз тука не използвам съдебна терминология да ви кажа. Съдебна терминология….., да вие не можете да ми кажете аз къде да ползвам и каква терминология. Значи аз каква професия упражнявам го знаят всички и аз не упражнявам съдебна терминология….

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Вие правите внушение….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не, не правя внушение! Има  запис който може да се види. Вие се опитахте да направите внушение. Имаме запис и мисля, че всички го чуха.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Изкарайте го!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Аз съм направил тука, има и съветник който все споменава определени професии и съм казал недейте да месим професиите. Пак казвам всеки си носи кръста дали в професията, дали е тук. А пък аз в каква терминология ще говоря мога да ви кажа в съдебна зала ще говоря със съдебна терминология. Тука не съм говорил и не  считам, че съм на съдебно заседание и моите действия се записват, виждат се така, че ще ви помоля и вас в тази насока недейте почвайте кой с каква професия е и какво може да се изкаже и с каква терминология. Бъдете коректни както виждате, че аз съм коректен спрямо вас лично  и спрямо общинска администрация и спрямо всичките си действия.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  А какво ви дава основание да казвате, че аз не съм коректен?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, не съм казал, че не сте коректен .Просто казах, че недейте внушава аз каква терминология използвам. Защото има медии, виждате, че има медии нека да го чуят и хората, че толкоз не са лоши тези общински съветници. Пък като считате, че сме толкова лоши общинските съветници пак ви казвам дайте ни там където трябва. Ние ще си носим отговорността. Ние за това сме избрани  ние съзнаваме тази отговорност. Има тука съветници които са с мен четвърти мандат. Знаем си отговорността ще си я носим, ако сме допуснали грешка ще отговаряме за нея. Така. Давам думата на гражданина който искаше да вземе думата. Приближете се да може да ви чуваме.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Позволете ми господа общински съветници най-напред се радвам, че за първи път присъствам на сесия. Едно да го гледаш друго е да се наблюдава на живо. Благодаря на всички които ме поканиха и които ми оказаха съдействие групата общински съветници. Не очаквах, че ще бъда тука. За първи път ми е и се смущавам и защото се записва. Първо ви поздравявам за вашата самостоятелност, не зависимост и  начетеност на всички вас. Поздравявам ви, че изразявате вашата гражданска позиция и, че не сте страхливци и мижитурки. Изразявате собственото си мнение. Радвам се, че живея и че работим аз и семейството ми в такава община. Позволете ми да направя кратко отклонение. Стана въпрос за транспорта и да внеса до уточнение. Радка иска да каже. Разгледах транспортната схема. Много искам да видя кой е тоз който е правил тази транспортна схема, много ми е интересно. Така. Три месеца разследвах тази транспортна схема. Тази тема не трябваше да бъде дебатирана от мен. Обаче понеже малко се получи, три месеца хората ме питаха абе Николай абе аджаба ние ли сме тъпи ти що годе имаш претенции, че що годе си умен, обясни ми тази транспортна схема …. Ей бога ми  Трифонов аз съм учил 11 години гимназия, учел съм 4 години техникум три месеца ми отне докато  анализирам тази транспортна схема. Ако я има тази транспортна схема тук нека, готов съм с всички да я дебатирам. Така, пише говоря по памет, цитирам може и да сбъркам – Тополовград – Радовец  р-л , Капитан Петко войвода – р-л. На всички има р-л, или р-н беше разклон. Разклон, разклон, разклон…… така. Вие казвате нерегламентиран превоз. Знаете ли какво е нерегламентиран превоз? Мога да ви организирам специално заседание защото съм чел, чел, чел….и мога да дебатирам това. Кой извършва нерегламентирана дейност и кога е споделено пътуване. Това е съвсем друга тема и няма да навлизам. Обръщам се към вас искам да знам конкретен, ясен, точен въпрос задавам. Искам да ми дадете графика в кои часове влизат автобуси в село за пътници? Защото на Радка точно това и е проблема. Живеем в едно село, споделям проблемите на хората. Ето такива хора трябват като мен, а не да стискат зъби и да не изразят гражданската си позиция за да не останат по-безработни. Ето такива хора трябват като мен които да живеят сред хората, да милеят за хората, а не прелетни птички които….. и т.н. Така, какъв е моя проблем. Моят проблем е с водата. Една година надувах свирката тука цялата община ме чу, целият свят ме чу и ме аплодира. Мисля, че има комисия за водата прав ли съм или не съм прав. Има към кого да се обърна…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   В Общинския съвет няма такава комисия.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Ама добре, добре защо дойдох до тук? Защото като си пееш Пенке ле кой ли те слуша. Татко където ми казва ти си петел който кукурига, и като кукуригам…. Петли където кукуригат влизат в тенджерата. Викам не петел който кукурига той ще събуди и другите петли. Така, тоз проблем. Добрева, обръщам се лично към теб. Казваш, че си го измислям, не не си го измислям аз. Аз си го измислям, баща ми си го измисля, цялото ми семейство го измисля, комшиите си го измисляме всичките лъжем Добрева само ти си най-честна. Къде е проблема? Елате да видите господа каква вода имам. Обаждал съм се на Атанасов в извънработно време и го приветствам не ми е повишил тон, шапка свалям. Обаждам се на госпожата  вместо да ми влезе…..ще те съдя за психически тормоз. Ох, бога ми. Така, след това следващата седмица щях да ходя в Хасково на новия Управител на ВиК дано вече да ме чуе и да ме види. Защото хората се сменят проблемите остават. За какво става въпрос. Елате да видите цвета на водата! Добрева, отново ти поставям въпроса. Какъв е цвета на водата? Физични свойства, химични свойства, начина на изследване на водата, какъв е вкуса на водата, какъв е цвета на водата? Ми, че това са най-елементарни бе Добрева. Господа мисля да организирам общоселско събрание за което ще подам съответната молба. Добрева, Закона го знам за митингите, събранията, стачките, манифестациите. Така, за пореден път се обръщам към теб. Ще подам молба искам общоселско събрание. Следващото ми което е. Обаче тогава жителите ще видите жителите и проблемите на тези хора с водата и наистина вода газим жадни ходим. Хората имат бахчи, хората имат дворни места, хората ходят по три дни кибичат като ненормални и се молят за глътка вода. Какъв е проблема. Водата е бяла, водата е гадна на вкус, водата щипе. Каня ви всички вас, поканих и …, елате да видите тоалетното казанче! Ей Добрева, я ми кажи защо водата ми ври, кипи и бълбука? На колко градуса водата ври, кипи и бълбука.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Само да обясниш коя е Добрева, защото не знаем.  Обяснете да знаем.

 Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Да, извинявам се. Много се извинявам защото аз като набера скорост като влак. Добрева е началник на ВиК Тополовград. Водата е бяла на цвят, водата щипе, водата е гадна. Няма вода в дворните места, Хари Мочев кака Златка ходи три дена и чака. Добрева какъв е Закона за водите? Ти предоставяш ли вода на населението? Така ли беше господа общински съветници? Според инженер Деков 85% загуба на ВиК. Къде отива тази вода? Вие представяте ли си? Според инженер Деков който е врял или кипял в тази област има вода от Доганово да захраниш 65 000 жители. Представяте ли си, 65 000 жители, а какво става тука? За какво имам бяла вода, за какво е гаден вкуса, за какво всеки петък следобед петък, събота, неделя аз вода нямам. Или ако имам вода въздух, въздух, вода. Знаете ли госпожи и господа общински съветници и Заместник Кметове, уважаема общинска администрация и гости за какво става въпрос? Започнах работа като питруп на селската черква. И понеже няма как изведнъж ми се начука петдесет кубика вода. Вие представяте ли си за какво свръх огромно количество става въпрос, петдесет кубика вода. Аз не мога да си представя. Петдесет кубика вода по три лева са сто и петдесет лева. Браво. Естествено, че попа ги плати, няма къде да мърда. На кого чете конско попа? На наш Николай. Опитах да получа информация, какво казва Добрева. Имам два документа и двата ще ги кача в интернет кълна се. Единия документ в момента се обработва и ще остане за вечни времена и ще го сложа в рамка. Два различни документа които взаимно си противоречат. Така, изпратих жалба до комисията до Омбуцмана на Републиката, две писма имам. Имам отразени и във вестниците, имам до началника на ВиК Хасково бившия инженер Марков. Ето го част от него. Знаете ли какво отговаря бившия инженер Марков. Имам го и другото обаче в момента се обработва когато станат готови за вечни времена ще ги сложа в рамка и тогава ще бъдат показани хубаво на населението. Взаимно изключващите се понятия- аз не съм лицето  на което да бъде дадена отговор на църквата. Аз искам да ви попитам господа зам. Кметове и общински съветници вие които стопанисвате и управлявате тази община водомерите на кого се водят и кой има право да поиска справка? Единствено Кметовете ли отговарят  за всичко в тази община. Той няма ли чиновници, няма ли подчинени, той няма ли служители. И какво се оказва Атанасов, значи аз когато подавам документите оказва се, че нямам право ако не съм собственик.  И изведнъж на другия документ който се обработва и сигурно е готов и ще остане за вечни времена. Така, идват ми на проверка вчера. Ах как искам да бъде записан разговора. Ами Добрева като искаш да запишеш разговора Атанасов идва много пъти защо се криеш, защо когато дойдохме при теб, когато те помолих да излезеш ей така публично, публично за да кажеш защо се скри като…, хайде да не кажа като какво. Ами не знам Атанасов ми казва да стана началник на ВиК. Ами за да стана началник на ВиК трябва да работя четири години. А иначе господа значи за да придобиеш някаква степен за да управляваш някаква функция трябва да имаш необходимото образование. А какво се оказва? Добрева, слагам ти червени точки не е необходимо да имаш необходимото образование, достатъчно е да си работил една портиерка, един чистач който върти метличката, който никога няма хал хабер от помпи, никога, никога. Добрева, какво образование имаш? Хайде да си видим дипломите, хайде да видим квалификациите! Нямам претенциите на тебе.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Въпроса да разберем какъв е?

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Добре въпроса. Аз моля за съдействие, аз изложих проблемите за да станат ясни на зрителите и на вас, защото не всички са запознати. Защото когато аз надувах свирката и получих разрешение никой от вас не дойде, не застана, не организира една среща. Хари Мочев, аз казах какво предлагам. Ще организирам общоселско събрание, ще подам молба и за общоградско събрание. Моля за вашата подкрепа и съдействие. Хари Мочев, аз един петък, събота и неделя не съм се изкъпал и изпрал нормално. Хари Мочев, ако наистина сте хора аз ви предизвиквам. Така. Аз намерих комисия, работя с доста хора, намерих материали които ще изследвам водата. Вчера щеше да ми Тидва човека, ще я изследвам знам къде е проблема. Добрева, какво става моето момиче, ако аз докажа, че са завишени? Ще го докажа, Добрева, Атанасов защо не предоставите на тук присъстващите резултатите от водата? Знаете, че когато се купи един продукт каквото и да е захар, колбаси всичко има  описано какво съдържа и какво количество. А ние пием вода цялата община без д знаем какво пием. Разбрахте ли къде отива водата 85% от загубата,  Атанасов като журналист?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само да въведа. Значи тука….само конкретно защото дадохме доста време, а тъй като сме на заседание. Само искам по конкретно. Какво искате от Общински съвет и от Общинска администрация?

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Моля за вашето съдействие, подкрепа искам лично да  събеседваме със пострадалите. Елате да видите каква ми е водата отново казвам. Елате да видим ще направим изследвания в цялата община. Аз такъв цвят това не е нормално елате да видите с очите си. Елате в извън работно време. Аз ще го документирам и ще го кача. Моля за вашето съдействие и да се произнесете прав ли съм. Да се допитате до другите хора. Има две семейства които в момента които бягат в Хасково са и ще се върнат пак именно заради водата. Аз не мога да се изкъпя, аз не мога да се изпера, аз не мога да сготвя. Това е проблема. Една година го бия четете вестници, гледате, аз мисля, че що годе сте навлезли в нещата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Искам да знам какво смятате да предприемете.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Значи аз мога да говоря от името на Общинския съвет. Това което го поставяте като въпрос, като проблем на селото. За това събрание което искате което е необходимо, значи аз можем да дойдем със съветници да видим това което вие го казвате и друго каквото мога аз да направя нали в качеството ми на Председател на Общински съвет съответно да разговарям с тъй като това е извън компетенцията на Общински съвет и на общинска администрация. Да разговарям с тука така началника на тъй наречения началник на ВиК Тополовград във връзка със поставения проблем защото вече той се поставя на сесия на Общински съвет и съответно не го познавам новия Директор, но ще поискам среща с новия Директор на ВиК Хасково, защото те са административно говорим за чисто законово, които упражняват тази дейност. Така, че аз мога да кажа от този от името на Общински съвет евентуално да се запозная, да поставя проблема който беше поставен сега и съответно ако имам отговор ще уведомя както Общинския съвет така ще уведомя и вас. Така, че това което мога да направя. Тука считам, че в най-скоро време ще бъде осъществено.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: И да видите и другите потърпевши като мен и да разговаряте и с тях и да видите водата и сами да прецените.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами за съжаление ние не сме специалисти…

Ат.Анастасов: Николай, за пътя щеше да казваш нещо.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Моля? Ами за пътя ще му дойде времето. До края на годината имало време.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Хари Мочев искаше думата.

Х.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград: Като и отговор на господин Вълчев. Тука имаше докладна за това е хубаво да слушате докладните които се решават, да имате вие представа. Имаше докладна т.11 – приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора през 2020 година за район Тополовград. Тука една част от общинските съветници гласуваха „против“ приемането на…. Това е инвестициите от ВиК Хасково които са за общината. Една част бяха „против“ именно заради това друга част приеха. Проблема почва от тука. Не се смейте, проблема почва от тука.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Значи аз в отговор на заместник Кмета мога да кажа, че ако проблема е във водата да се реши ние ще гласуваме общинските съветници единодушно, ако това е проблема. Ако кажете ще направим извънредна веднага сесия ако искате още утре ще гласуваме единодушно ако това реши проблема на хората. Няма проблем ако проблема е Общински съвет. Значи пак да разясня, тъй като се излъчва и ще се даде пред медиите. Значи самите граждани съгласно точка която е включена в Правилника следва аз да я включа като Председател на Общински съвет „Питания, становища и предложения на граждани“. Дадох думата на съответния жител на общината да си постави въпроса. Той го постави въпроса и проблема е, че не зависи от компетенцията нито на Община Тополовград, Общински съвет или общинска администрация. Проблема е в други институции, но пак казах ние което е в нашите възможности говоря, ще разговарям ще се опитаме да разрешим проблема, нали ако може да бъде разрешен. По отношение на качеството на водата за мен има Закони достатъчно защото говорихме одеве. Има и законни институции които следва да се намесят и би следвало на този репортаж който ще се излъчи в медиите нали да си влезнат в техните функции. По отношение, че общинските съветници гласували едни „за“, други „против“ пак се връщаме в начало. Трябва да ви кажа, че ако проблема е, че ние трябва да гласуваме единодушно ви казвам още утре събирам Общински съвет и гласуваме единодушно да решим, ако това е решението на проблема.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Само момент, само момент за едно уточнение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не, нека да чуем Заместник Кмета. Имате думата.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Така, че аз искам да кажа когато говорим да кажем да това не е наша работа което не е вярно. Наша работа е. Наша работа е и аз мисля, че не можем да се срамуваме тука и да бягаме от отговорности да кажем, че не сме я свършили. Това което аз декларирам и казвам, че като общинска администрация вършим и сме го правили. Първата ми работа беше някой ако има спомен тука от администрацията когато дойдох е точно тази комисия която не е работа естествено на, можеше да кажем на общината и на администрацията която да направи обследване на всеки един кладенец, помпажа , хидрофори, подаване на вода, количества напускащи от водохващането, количества постъпващи. Ето на тази база и на тези данни ние стъпваме. Целия този анализ ние сме го пратили където трябва с всичките ни наши искания и забележки. Целите тези изводи които господин Вълчев ги цитира това са точно работа на тази комисия. Създадено от общинска администрация и не сме спрели само с това. Ние сме дали конкретни предложения към холдинга, защото там това можем да правим. Може да гласуваме „за“ или „против“ и можем да внасяме предложения. Нашето предложение е и някоя част от съветниците бяха и на тази среща която продължи и със среща при Президента. Всяка божа година ВиК холдинга на базата на постъпления на всяко едно населено място пропорционално да вкарва инвестиции по подмяна на ВиК мрежата. Предложението стои някой трябва да го реши. Точно ей този холдинг където и ние участваме и имаме там нашите представители. Ето за това е нужно някой път да се гласува „за“ или „против“. Така, че не трябва да се сърдим. Така, че аз твърдя, че това което трябва ние сме го направили. Въпрос вече е на държавата, защото вие знаете, че това не е наша отговорност. Да, беше наша когато дружеството беше към общината тогава носихме пряка отговорност, но сега ние…

Ат.Анастасов: Кой е представител?

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Беше господин Сяров до колкото си спомням, сега е господин Мочев.

Ат.Анастасов: Кой е представител на….

Х.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Аз съм представител на общината в холдинга. Многократно всичките тези въпроси които ги поставя господин Вълчев са поставени. Поставени са имаме и писмена документация и това което каза господин Трифонов, всичко е представено с нашите предложения. Всичко е представено, но никакъв ефект до сега. Ще ви дам всичко кореспонденцията, всичко е изпращано приемано връщано….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само на кратко, защото… Николай Вълчев, само накратко.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Помпите се спират в петък към края на работния дан събота, неделя няма налягане въздух вода, въздух вода. Ако нашия селския помпер не спира помпите, ако резервоара е пълен проблем с водата няма да има. Трябва да се вкарва въздух за да се печели. Това е приоритета на ВиК, печалба, печалба, печалба.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре, разбрахме, чухме вашето становище съгласно изискванията на Правилника. Ако няма други предложения или становища, или изказвания считам, че точката е изчерпана, поради което с изчерпване на дневния ред на днешното заседание закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 

 Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС