Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол №27 от 31.08.2021 г.

П Р О Т О К О Л  

№ 27

31.08.2021 година

 

          Днес 31 .08 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 14.

          На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград,   и началник отдели.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи.  В присъствената книга са се регистрирали 14 общински съветника. Отсъстват трима общински съветника по уважителни причини – Коста Стойчев, Янко Илиев и Петър Янчев.  На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко предложения по отношение на дневния ред, а те са. С оглед оттегляне на ДЗ с вх.№757, включена ката т.5 от проекто дневния ред предлагам ДЗ с вх.№779/27.08.2021год., относно: Определяне на представител на Община Тополовград в Организацията за управление на туристически район „Тракия“, която е идентична с тази която беше оттеглена която има корекция само в основанието и да влезе като т.5. Предлагам ДЗ с вх.№776/24.08.2021год. относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 24013.24.178 по КККР на землище с. Капитан Петко войвода, общ. Тополовград, обл. Хасковска, с възложител: Емил Атанасов Атанасов, съответно да влезе в дневния ред под т.16. В предвид на направените предложения предлагам т.16 и т.17 от проекто дневния ред „ Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред. Предложения по отношение на дневния ред? Кмета на Общината?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Само искам да кажа, че просто отстраняване на технически грешки в Докладни записки с вх.№760,762,763,764 и 765 е допусната техническа грешка, а именно след името на вносителя г-н Хараламби Мочев- зам.кмет на Община Тополовград е изписана Заповед №706/18.11.2019г., вместо Заповед №404/12.07.2021год., копие от която прилагаме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Да, входирано е в деловодството на Общински съвет  и е раздадено на общинските съветници. Други предложения по отношение обсъждане на дневния ред  има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение обсъждане на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и  преминаваме в процедура на гласуване. Предлагам с оглед оттегляне на  ДЗ с вх.№ 757/ 12.08.2021год., включена като т.5 от  проекто дневния ред, предлагам ДЗ с  вх.№779/27.08.2021год. да влезе като т.5 от дневния ред. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 14 общински съветника, 14 „за“,  „против“ и  „въздържали се“ няма. Решението се приема.  Предлагам ДЗ с вх.№776/24.08.2021год. да влезе в дневния ред като т.16. . Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 14 общински съветника, 14 „за“,  „против“ и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение т.16 и т.17 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 14 общински съветника, 14 „за“,  „против“ и  „въздържали се“ няма. Решението се приема.  И в предвид на направените и приети предложения  за решения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред  от осемнадесет точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от осемнадесет точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 общински съветника, от който 14 „за“, 0 „против“  и 0 „въздържал се“ 

 

 ПРИЕМА СЕ  ДНЕВНИЯ РЕД.

 

 ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: По първа точка 2 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Друга комисия? Втора? Не е гледана. Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Четвърта не е заседавала, нямаше кворум. Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.1 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.3 от ЗМСМА и чл.57,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Гласуването е с вдигане на ръка. Който е съгласен с така направеното предложение по ДЗ №1 моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Кр.Иванов: Право на отрицателен вот.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, право на отрицателен вот имате думата.

Кр.Иванов: Дами и господа общински съветници за пореден път сме свидетели на една  поредната глупост имам предвид колегите от ГЕРБ. Самия факт, че вчерашния ден не можаха да се проведат две комисии говори, че даже и четири комисии са ни повече. Сега тука да удисате на болните амбиции на един ваш върл поддръжник ще доведе до това, че много хора трябва да се ангажират с още една комисия като не виждам дали ще може да се запълни тази комисия и дали ще може да се извършва нормално дейността. За това гласувах „против“ и даже се учудвам тука уж се предполага тука, че сте умни хора, защо се връзвате на тези безумни идеи за един глас подкрепа.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, приключихте ли?

Кр.Иванов: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   По точка две, предвид промените в Правилника  ще предложа проекти за решения.

  На основание чл.21, ал.1, т.1 от  ЗМСМА, предлагам Общински съвет да вземе  следните проекти за решения.

 1. Избира за членове на Постоянната комисия по образование, младежки дейности, вероизповедания и спорт, следните лица които ще дам възможност да направите предложения. Пет съветника следва да бъдат. След това следващия проект.
 2. Избира за Председател  и Секретар на постоянната комисия по образование, младежки дейности, вероизповедания и спорт. Това е следващото предложение. Пак ще дам възможност да направите предложения.
 3. Избира за членове на комисията по култура, здравеопазване, социална политика и туризъм, съответно пет члена и следващия проект за решение
 4. Избира за Председател и Секретар на постоянната комисия  по култура, здравеопазване, социална политика и туризъм, ще дам да се направят съответните предложения. Така, че имате думата за предложения за изказвания . Имате думата.

В.Сяров: Искам да направя следните предложения. По първия проект за решение за членове на комисията – Митко Батчев, Атанас Анастасов,  Борис Борисов, Васил Сяров, Тодор Коджаманов. По втория проект за решение Председател на комисията – Митко Батчев, Секретар – Тодор Коджаманов. По третия проект за решение членове в трета комисия – Кера Спирова, Петър Златев, Светла Михайлова, Митко Батчев, Наско Стоянов. Четвъртия проект за решение  – Председател на комисията – Кера Спирова и Секретар – Петър Златев.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, други предложения по отношение на  направените има ли?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Имате изявен спортист няма да го направите Председател на комисията, господин Борис Борисов , аз не мога да разбера  каква ви е логиката там. Може би сте прави нямам представа, него разбирам това, но… Редно е господин Борис Борисов да е Председател на  комисията по спорта.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други желаещи за изказване? Да приемам, че  разискванията по т.2  са приключени? Няма желаещи, поради което приемам, че  разискванията по т.2 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21, ал.1, т.1 от  ЗМСМА, предлагам Общински съвет да вземе  следните  решения, а именно:

 1. Избира за членове на Постоянната комисия по образование, младежки дейности, вероизповедания и спорт, следните общински съветници:
 2. Митко Батчев
 3. Атанас Анастасов
 4. Борис Борисов
 5. Васил Сяров
 6. Тодор Коджаманов

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Според мен пак объркахте Председателя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   В процедура на гласуване сме. Гласуването е с вдигане на ръка. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно:

 1. Избира за Председател на постоянната комисия по образование, младежки дейности, вероизповедания и спорт – Митко Батчев и Секретар – Тодор Коджаманов.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно:

 1. Избира за членове на Постоянната комисията по култура, здравеопазване, социална политика и туризъм следните общински съветници:
 2. Кера Спирова
 3. Петър Златев
 4. Светла Михайлова
 5. Митко Батчев
 6. Наско Стоянов

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 9“за”,

3”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно:

 1. Избира за Председател на постоянната комисия по култура, здравеопазване, социална политика и туризъм общинския съветник Кера Спирова и Секретар на комисията Петър Златев.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 9“за”,

0 ”против” и  5 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б,ал.1 от ЗУТ, предлагам на  Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 4 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Трета комисия?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.4 от  дневния ред има ли? Не виждам. Приемам, че разискванията по т.4 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС,чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград,чл.56 от ЗУТ и Тарифа на базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I  към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  4 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Други комисии не са я гледали.  Само аз искам тука да направя едно уточнение. Тъй като изкарах предното решение от 20.12., тогава сме освободили госпожа Маргарита Георгиева като представител на община Тополовград от учредителния комитет в организацията за управление на Туристически район „Тракия“ , а сега директно упълномощаваме господин Данчо Трифонов. Не е ли по-прецизно и по-правилно първо да освободим госпожа Антоанета Палазова и тогава да упълномощим Данчо Трифонов? Ако вносителя се съгласи първо да освободим Антоанета Палазова, като първи проект за решение и като втори тогава да упълномощим Данчо Трифонов. Мисля, че за по-голяма правна прецизност. Значи вносителя е съгласен. Аз ще ви го изчета първото решение. Значи по тази точка ще имаме проект за решение което ще стане този проект предложения ще стане проект №2. Аз ще ви го изчета. Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? Не виждам, поради което приемам, че разискванията по т.5 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,т.15 от ЗМСМА и чл.17,ал.3 от Закона за туризма, предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №5, а именно:

 1. Освобождава госпожа Антоанета Палазова като представител на Община  Тополовград в учредителния комитет в Организацията за управление на туристически район „Тракия“.

Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №5 от дневния ред, а именно: Упълномощава г-н Данчо Трифонов – Зам.Кмет на Община Тополовград да представлява Община Тополовград в Организацията за управление на туристически район „Тракия“. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? Васил Сяров има думата.

В.Сяров: На предната сесия искахме да ни се даде анализ как са определени цените на  дървесината. Сега ни са дадени тука някакви анализи които примерно от община Тунджа от 2020 година и оценка от инженер Димитров за определяне стойността на  примерно черен бор за  село Орлов дол също от 2020 година. Аз искам да направя едно предложение което ако го приеме вносителя да влезе направо като проект за решение от вносителя, ако не господин Председател трябва да го подложите два пъти на гласуване проектите за решение в които ще направя промяна. В четвъртия проект за решение – Определя за дейността „маркиране на насаждения и дървета за сеч“ следните начални цени за плътен кубик дървесина едра, средна, дребна, дърва да стане от 4.00лв. на 2.00лв. на пл.куб. На всякъде. В проект 5. Т.5.1. – ЕСД /едра строителна дървесина/-I клас от 53лв. да стане на 56лв.без ДДС на плътен кубик, ЕСД-II клас от 43лв.без ДДС на плътен кубик да стане 46лв.без ДДС на плътен кубик. ССД / средна строителна дървесина/-III клас от 35лв.без ДДС на плътен кубик да стане 38лв.на плътен кубик. ССД-IV и V клас 32лв. без ДДС на плътен кубик да стане на 35лв. на плътен кубик без ДДС. ДСД/дребна строителна дървесина/ –VI клас 30лв. без ДДС на плътен кубик да стане 33лв.без ДДС на плътен кубик. Технологична дървесина от средна, дребна и дърва  и ОМЗ/обли занаятчийски материали/ от 27лв.без ДДС на плътен кубик да стане 30лв.на плътен кубик. Технологична  дървесина от едра 38лв.без ДДС на плътен кубик да стане 41лв.без ДДС на плътен кубик. Това е моето предложение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, вносителя?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Съгласен съм.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   С направените предложения? Добре, значи имаме един проект за гласуване. Да, господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Слушах цените на господата от ГЕРБ които предложиха искам да попитам как ги формирахте тези цени? Експерти ли ползвахте вие не цитирахте. Значи вие искате тука да се цитират някакви…., а пък вие не… Кажете на базата на това, това, мислим, че така, така е най-правилно.

Ат.Анастасов: Мислим, че така е правилно, че това е добро за общината.

Кр.Иванов: Аз не говоря кое е правилно и неправилно. Говоря как е формирано , как са формирани тези цени които ги предложи господин Сяров. Как ги формира на базата на какво на що? Да беше го цитирал!

Ат.Анастасов: На базата на нашето горско.

Кр.Иванов: На базата на нашето горско?

Ат.Анастасов: Мисля, че това е добре за общината.

Кр.Иванов: Много взе да мислиш за общината нещо.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Сега, имаме съгласие от вносителя. Имаше въпрос отговори се. Чух на база на цени на горско стопанство. Други въпроси, други изказвания по т.6 има ли?

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград: Дами и господа общински съветници искам да ви кажа само няколко неща. Това не са цени на нормалната цена първо. Второ по отношение на маркирането, вие казвате 2лв., добре, ама няма в България който да ви свърши тази работа за 2лв. При положение, че тя е направена цената низходяща към маркирането, възходяща към цената на дървесината. То се играе на търг. В случая може да се свали от тази цена и да се вдигне цената на дървесината. Така е направено. При тези цени за 2лв. на кубик не знам как ги сметнахте точно само разходите на фирмата която дойде това са 2лв., няма печалба. Никоя фирма няма да дойде да ви направи за 2лв. маркиране и подготвяне на документи. Нещо не се връзва.  Само цитирам на бързо услугата в частни и други практики на маркиране, изготвяне на документи и др. е 7лв.,8лв. на кубик. Това са пазарни цени.

Ат.Анастасов: Това говориш за маркирането ли?

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград: Да. Издаване на позволително за сеч, освидетелстване, маркиране с оптимизиране в частните практики това е цената. Значи съпоставете ги тези неща и дайте предложения да бъдат адекватни. Два лева на кубик не знам как ще се случи.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Тенев, може ли да ви задам един въпрос? На предната сесия беше ли гласувана докладната?

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград: Тази докладна? Не, не беше.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Какъв е подтекста на това което искат господата?

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград: Ами тогава нямаше…..

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Какъв е подтекста в момента те питам? Ти не се ли усещаш какво искат…

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград: Подтекста е да не мине.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не. Те позволяват обаче няма кой да дойде за тази дървесина която… И общината пак ще загуби ние ви  даваме право да режете ама няма кой да дойде и парите пак ще бъдат обречени. Давайте да продължаваме нататък. Общината не трябва да генерира приходи.

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград: Тези неща които са заложени са цени мисля, че са точно цени пазарни и адекватни цени и за едното и за другото. За това са направени тези цени да има за вдигане да има и за сваляне. Но при тази цена която беше предложена надявам се да дойде фирма да изработи….

Климент-гражданин на общ.Тополовград: Колко очаквания финансов резултат от продажбата на дървесина?

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград:  Около 100 000лв. някъде.

Климент-гражданин на общ.Тополовград: Ако тази дървесина не се оползотвори какво се случва с нея?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Пада, изгнива и не става за нищо.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: /не се разбира/ В частен разговор, лично аз съм свидетел човек който участва в този търг за тази дървесина е изявил желание и при тези цени ще участва. След като вносителя се съгласи с това нещо…/не се разбира/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други желаещи по точка шест има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.6 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.112,ал.1,т.1 от Закона за горите, чл.5,ал.1,т.1 и ал.3, чл.7,ал.1 и ал.5,чл.49,ал.3,чл.3а,ал.1,т.2,чл.71,ал.1,т.6 и ал.5,т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от  ДЗ №6 от дневния ред с направеното предложение и прието от вносителя. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от  ДЗ №6 от дневния ред с така направеното предложение и прието от вносителя. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 12“за”,

1 ”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №6 от  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: По т.7, 4 „за“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Така. Втора комисия?

К.Спирова: Втора комисия е за да бъде подкрепено предложението за включване на ДГ „Щастливо детство“ – Тополовград групата в село Синапово.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.7 има ли? Няма. Приемам, че разискванията по т.7са изчерпани, прекратявам разискванията по т.7 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с прилагането на чл.3,ал.1 от ПМС №128/29.06.2017год., предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 4 „за“ и 1 „против“. Госпожа Спирова направи забележка, че в натуралния акт пише, че имота е държавен.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по точка осем от дневния ред има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз има два въпроса. Кой е инициирал прекратяването на собствеността и как се установи, че сме в съсобственост при положение, че в приложения нотариален акт на Красимир Димитров Тодоров съдията изрично е подчертал, че имота е държавна собственост. Как на 16.07.2021 година се стигна до извода, че имота е общинска собственост и по силата на кой Закон, защото е написано чл.2,ал.1, т.1 е основанието за издаването на въпросния акт, а това е точно по силата на Закона. Аз питам по силата на кой Закон и по какъв начин общината стана собственик на държавен терен?

П.Минчева- мл.експерт“ОСИР“: Има подадено искане за прекратяване на съсобственост от Красимир Димитров Тодоров..

К.Спирова: На коя дата?

П.Минчева-мл.експерт“ОСИР“: На 07.07.2021 година. Последствие са извадени  данъчна оценка, акт за  общинска собственост и скица. На втората страница на скицата – собственици по данни – община Тополовград.

К Спирова: Аз питам по силата на кой Закон?

П.Минчева-мл.експерт“ОСИР“: Акта не съм го изкарала аз.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Там е посочено актосъставител, посочено е правно основание чл.2,ал.1,т.1 от ЗОС

П.Минчева-мл.експерт“ОСИР“: Изискала съм акта за да набера необходимия брой документи. Има акт за частна общинска собственост  като съсобственик в акта е посочен Красимир Димитров Тодоров.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Тука трябва да бъде посочен специален Закон когато е друго правно основание и мен ме притеснява като юрист. Въпроса е това което се изрази на постоянните комисии евентуално да не тръгнем да продадем държавен имот и да влезем в безконечни дела Тополовград, Общински съвет.    Така, че акта на който е придобит имота на така наречения наш съсобственик той е от 2005 година, поне така аз го виждам и тука наистина пише, че склад масивен и имота е държавна собственост и е посочено хвостохранилище и т.н. и съгласно Закона те са били държавна собственост терените които са държавен поземлен фонд.

К.Спирова: Можем ли тука да вземем решение, ако има данни, че имота е държавен да вземем решение да продадем държавен имот.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Аз точно това казах, че това ме притеснява да не се окаже държавен и да влезем в едни безконечни дела които няма да са в интерес на никои от страните. Значи по принцип акта за общинска собственост съгласно Закона и трайната практика има….. доказателствена сила до оспорване на самия акт. Това означава, че ако се приеме решението и в последствие областта атакува решението и заведе процесуално дело тоест да оспори акта и отпадне този акт тъй като той е констативна действие решението най вероятно сега не мога да кажа на 100%, но ще падне. Защото мен ме притеснява това правното основание чл.2,ал.1,т.1 от ЗОС. Това което е посочено в специален Закон тоест той трябва да бъде посочен в специален Закон за който общината придобива имота. Това което ме притеснява най-много защото ако не се докаже, че не е вписано в кой специален Закон там евентуално най-вероятно акта може и да падне. Така, че ако искате тъй като сме на осма точка преди да преминем към гласуване да дам почивка от пет до десет минути и да видим тъй като ние сме по средата и да видим какво ще правим защото в интерес е на всички да вземем едно правилно и законосъобразно решение. Така, че давам почивка десет минути да помислим заедно с общинска администрация да обмислим какво да направим в случая. Почивка 10 минути.

10 минути почивка.

 

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Оттегляме докладната до изясняване на…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Продължава заседанието на Общински съвет Тополовград. Кворума е 14 общински съветника. На точка осем сме от дневния ред. Тази точка изяснихме….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Оттегляме докладната до изясняване на случая.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Оттегля се докладната по т.8 поради което преминаваме към,

 

ДЕВЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Точка девет 3 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по точка девет от дневния ред има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Има питане тъй като  обосновката на докладната е, че е неподходяща за земеделска дейност всъщност терена не е възстановен като земеделски, а урбанизирана територия и от приложения акт се вижда, че имаме урбанизирана площадка или друга сграда и към приложения проект за делба, към вносителя каква делба правим. Виждам право на преминаване…… на ББ – кубове за да се стига до тях. До колко е изгодно да минаваме на делба на имот където се намират преместваеми обекти и този имот който е точно за стопанска дейност, а не за земеделска до колко е изгодно да бъдат учредявани право на каквото и да е било…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не виждам какъв е проблема. Те са преместваеми от двадесет години.

К.Спирова: Аз не говоря дали са преместваеми или не. При положение, че имота не е земеделски да твърдите, че не може да бъде отдаван, не е  подходящ за земеделска дейност. Никой не твърди, че имота регулацията е подходяща за земеделска дейност.

 Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Бакалова!

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“:  В случая се възползваме от направеното искане от страна на заинтересован инвеститор и при предварителните разговори  стигнахме  до съгласие да се раздели имота за да може останалата част да се използва за  фотоволтаична централа. /говор от място не се чува/ Това е коментирано.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Други въпроси или желаещи за изказване по точка девет от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.2,т.4 от НРПУРОбИ  предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  3 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по точка десет от дневния ред има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: На какво основание на кой Закон общината става собственик на имота? Акта за общинска собственост е от 15.07.2021 година. По силата на кой Закон?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Госпожо Бакалова искате ли да кажете нещо?

Т.Бакалова- нач.отдел „ОСИР“: Ами имаме приложени документи

П.Минчева-мл.експерт „ОСИР“: Имаме издадена скица от община Тополовград по кадастралния план. Искането на фирмата е да се изработи предварително съгласие на ПУП. Целта е изграждане на фотоволтаичен парк по реда на чл.62,ал.1 и ал.2 по Закона за енергетиката. Инвестицията е заявена от….  Изработването на ПУП във връзка с инвестицията намерението е да се финансира от фирма „ЕМ ПИ ПИ ВИ“ ЕООД  няма да е за сметка на общината.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Благодаря ви много!

К.Спирова: Акта за общинска собственост е от 15.07.2021година. Аз питам какво е основанието за издаването на акта?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Същото правно основание чл.2, ал.1,т.1.

К.Спирова: В Закона специалния въз основа на……

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз мисля, че няма драма. Все пак вие преценявате, вие решавате.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Други желаещи по точка десет от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.10 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.37 от ЗОС, чл.180 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  12 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  4 „за“.

К.Спирова: Втора комисия 2 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по точка единадесет от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.11 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.11 преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  4 „за“.

К.Спирова: Втора комисия 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Желаещи да вземат отношение по  т.12  има ли?     Няма.  С оглед на това, че няма желаещи по т.12 да се изкажат прекратявам разискванията по т.12 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.21,ал.1 от ЗОС предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0 ”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0 ”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0 ”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0 ”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.12 преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  4 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Желаещи да вземат отношение по  т.13  има ли? Катя Господинова искаше думата.

К.Господинова:  Моето мнение, че в първа и втора точка има….. /не се чува/

Пл.Минчев – Председател ОбС:   Така, съгласно Закона за обществените поръчки какъв вид процедура ще бъде?

К.Господинова: Да.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  И прогнозната стойност.

Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“: Прогнозна стойност не знаем.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  А относно вида на…

Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“: На този етап  не знаем защото не сме …. процедурата. Така или иначе ще бъде открит конкурс задължително, но прогнозна стойност не сме седнали да видим какво е. Като не знаем стойността няма как да предвидим каква ще бъде процедурата. В крайна сметка това ще бъде определено когато получим субсидията, но от години не сме  получавани субсидии и не мога да кажа как точно…../ не се чува/

Пл.Минчев – Председател ОбС:  А условията?

Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“: Условията също ще бъдат определени в процедурата. На този етап съгласно промяната на Закона се изисква решение на Общинския съвет за даване на съгласие за провеждане на процедурата. Това е. Не е вид процедура.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Митко Батчев искаше думата.

М.Батчев: На базата на предната обществена поръчка може една прогноза да се направи. /не се разбира /

Кр.Атанасова: Процедурата е на база прогнозна стойност и на база проведени сходни обществени поръчки през последните дванадесет месеца. Събират се стойностите на проведените процедури със сходни дейности на предходните дванадесет месеца и се определя вида на поръчката. В случая този договор може да е на стойност 20 000лв.примерно и това не ни  дава основание да сключим директен договор. Сумирайки сумите от предходните дванадесет месеца дава правното основание…..за процедура. Тук категорично ще бъде голяма процедурата дали публично заседание или открито, но това ще стане ясно когато се изчисли пазарната стойност на договора.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Митко Батчев.

М.Батчев: Колко време е необходимо на общината  за да се изготви тази прогнозна стойност? Защото трябва да се търси положителен ефект за общината

 Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“: Трябва да излезе Закона за държавния бюджет както каза колежката, защото там са определят субсидиите на всяка една община която получава.

К.Господинова: Ще се вместите ли до януари 2022 година понеже виждам, че това ви притиска за обществена поръчка?

Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“:  Да.

М.Батчев: Ако трябва да я отложим тази точка.

К.Господинова: Защо да я отлагаме? Те твърдят, че съгласно Наредбата е достатъчно само да обявим обществена поръчка.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  А по условията на процедурата?

Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“:  Условията за обществените поръчки. Всичко е съгласно процедурата. Ние не сме седнали още да работим…..

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Тоест критериите ще бъдат съобразени със Закона за обществените поръчки.

Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“: Значи навремето конкурсите по транспорта се определяха съгласно Наредба №2. Има изменение и вече тези конкурси по транспорт съобразени са нормативно.

Ат.Анастасов: Пет минути почивка…….

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Когато постъпи такова предложение аз съм длъжен да го, добре пет минути почивка.

5 минути почивка.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Продължава заседанието на Общински съвет – Тополовград. В момента кворума е 13 общински съветника. Имаме законово основание да заседаваме. На т.13 сме. Желаещи по т.13 да вземат отношение има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.13 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.16в,ал.1, Глава II от Наредба №2 от 15.03.2002 година за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси да вземе решения Общинския съвет.

За Протокола гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.13 преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  1 „за“ и 3 „против“

К.Спирова: Втора 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Договор № РД-02-29-274/20.11.2019година с който общината на основание чл.9,т.2.8 от този договор е длъжна да осигури 20% от стойността на одобрения проект в размер на 220 925.13 евро за разплащане на окончателните дейности. Нищо подобно не пише във въпросната точка от този договор. Там пише, че предварително плащанията от видовете плащания в целия раздел авансово, междинно и крайно разплащане в т.2.8 се говори точно за междинното разплащане което може да бъде дадено 80% без да надхвърля максимума 100%. Задължение на общината да осигури тези средства няма.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Атанасова?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:  Ами текста е много ясен. До 80% могат да бъдат авансови плюс междинните плащания.

К.Спирова: Никъде не пише, че ние сме задължени да осигурим. Пише „може“.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   То няма друга логика.

К.Спирова: А вашата логика е различна от това което пише в договора?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Точно това пише. Управляващия орган осигурява до 80% за разплащане на дейностите по проекта. Останалите 20% от къде да дойдат? Разбира се, че бенефициента ги осигурява. Било общини, било частни земеделски стопани, животновъди. Всеки знае, че при изпълнението на даден проект има различни параметри за усвояване на сума. В случая трансграничните проекти предоставят до 80%. Ние имаме право да искаме на междинни плащания както го правим в момента до 80%. Останалите 20% трябва да ги разплатим за да поискаме окончателното плащане от управляващия орган. Няма как да не ги разплатим то ако не ги разплатим няма да има финал на проекта.

Ат.Анастасов: Не, защото имаме лоша практика с Корията, там знаем как е. /шум в залата/

 Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:  Хайде да не сравняваме! В случая имаме един нов проект който…..

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Посочете ми община, една малка община която да не е санкционирана от 7% до 10%?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Ако не разплатим проекта тогава да ще търпим загуби защото то е съгласно договора. Ако не разплатим сега окончателно плащане тези 20% тогава няма как да не търпим санкции. Ще върнем и тях. Тогава няма как да приключи проекта. Управляващия орган за тях няма значение общината от къде ще намери средствата за тези 20%. Какво по-добре от това общината да ги даде на проекта. Това е най-лесния начин. Другия вариант е ФЛАГ, но вече ФЛАГ знаете процедурата е много по-тежка и тромава, а октомври проекта приключва. В момента сме на финално плащане. Това е.

К.Спирова: След като сте знаели какви са дейностите които трябва да се изпълнят и сумата която трябва да платим защо при подготовката на бюджет 2021 в графата където трябва, параграфа трябваше да бъдат отделени средства стоеше нула? И възможно ли е изобщо да даваш сам на себе си заем?

Ир.Семерджиева – нач.отдел“ФСДБМДТ“:  Възможно е.

К.Спирова: Разбира се, ако питам тебе е възможно. Ти си си дала. Това е факт. Отпускайки сама на себе си по проекта за „Корията“. От едната страна ти, от другата страна получателя и разпоредител пак ти. За това въпроса ми не е към теб. А питам в бюджета за 2021 година защо не беше предвидено тази сума и сега от кой параграф ще я вземем за да я прехвърлим? Защо не посочвате, че трябва да направим промяна в бюджета на общината…. Къде са тези пари които ще ги вземем?

Ир.Семерджиева – нач.отдел“ФСДБМДТ“:  Свободни……

К.Спирова: Къде ги показвате, че ги има?

Ир.Семерджиева – нач.отдел“ФСДБМДТ“:  В отчета където се прави всеки месец, остатъка….

К.Спирова: Ами напишете си докладната за да се види, че я има! Аз не съм видяла отчет в Общинския съвет да е внесен.

Ир.Семерджиева – нач.отдел“ФСДБМДТ“:   Качен е на сайта на общината.

К.Спирова: Това, че е качен няма нищо общо с информацията. Разбира се….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Всеки може да го види отчета.

К.Спирова: Но не всеки може да ви даде разрешение да давате заеми сами на себе си. Трябва да убедите минимум 9 общински съветника.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Ние сме в обяснителен режим…

К.Спирова: Не нищо не обяснявате! Не може да ми обясни при противоречие с това което сочи като основание и го няма изобщо в договора. Буквално преведен текста който сочи госпожа Атанасова звучи – цялата сума от предварително финансиране или частични разноски не може да превишава повече от 80% от цялата сума на субсидирането. Въпреки това цялата сума от предварителното финансиране или частичните разноски по фирмата партньор не може да надвишава повече от 100% от предложената от същата уговорена предварително сума записана в договора. Къде пише, че общината е длъжна да даде тези 20% ?Ето тука искам да ми кажете къде общината е задължена в 2.8.?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:    В договора на всякъде има бенефициента. Кой да е  задължен?

К.Спирова: Вие ни сочите конкретно основание което не отговаря.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Точно това е основанието. Управляващия орган дава в договора до 80% и вие прекрасно го знаете. То няма друго основание…..

К.Спирова: Да, да при приемането на бюджета има там средства необходими за изпълнение на програми финансирани от ЕС.

 Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:    Първо процедурите са много кратки. Вие сами знаете, че не могат да продължат много дълго. Нямаше как да знаем кога ще финализираме процедурата за избор на строител за да предвид шест месеца след започването и. Договора на строителя завършва шест месеца след откриване на строителна площадка. Когато правихме бюджета още не бяхме обявили процедурата за строителство. Може да е два месеца, може да е шест месеца, ако има жалене. Тази сграда знаете ли, че две години вървя процедурата на тази административна сграда? Да приемем, че е пропуск, че не е вкаран в бюджета предварително. Нали за това сме тук за да работим….

К.Спирова: То и в момента нямаме промяна в бюджета.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Да, Катя Господинова.

К.Господинова: Имам само един въпрос. Този договор имате ли го на български език? Триезично ли е преведен?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:     Не, само на английски. Програмата не работи на български език.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Други желаещи да вземат отношение? Въпроси или желаещи за изказване? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.14 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 и във връзка с Решение №368/30.03.2018год. по т.4 на ОбС – Тополовград, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по   ДЗ №14  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 4 “за”,

1”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Ир.Семерджиева – нач.отдел“ФСДБМДТ“:   Уважаеми съветници, знаете ли какво направихте в момента? Двеста хиляди общината следва да върне по получените средства до момента за това, че проекта няма да се осъществи. Двеста хиляди, вие не давате петдесет хиляди за да приключим проекта, а сега ще трябва да върнем 200 000лв. Това направихте вие.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Ще ги върнем. Ще разясним защо ги връщаме.

Ир.Семерджиева – нач.отдел“ФСДБМДТ“:   Няма да приключи и проекта.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Е, какво да направя сега? Мога ли да направя нещо?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  С оглед изчерпване на т.14 преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  4 „за“.

К.Спирова: Втора комисия 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.15 от дневния ред има ли? Господин Иванов.

Кр.Иванов: Тука на комисията вчера някои колеги от комисията изявиха желание някой да запознае по  конкретно за самия проект. Виждам, че има представител на „СПА ЕКО ТУР“, ако може тука да внесе някаква яснота.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Заповядайте!

Пл.Петков-представител на инвеститора: Здравейте Пламен Петков се казвам аз съм представител на инвеститора. Ако искате да ви обясня какво точно представлява този проект, какво може да се случи с него и какво е нали общото  между него проекта и реализацията. Значи един такъв парк, не знам дали до колкото сте запознати, по тези мащаби се присъединява в държавната компания ИСО, тъй като е над пет мегавата. За нуждите на парка имаме всички необходими документи които са издадени от държавата и единственото което следва да направим е да завършим процедурата по смяната на статута. Един такъв проект реализиран води след себе си, да ви обясня 24 часа работници които трябва да го обслужват. Извън охраната това са хора които ще работят в подстанция, тъй като се изгражда изцяло нова подстанция която ще бъде на територията на парцелите които са моя собственост и съответно втория етап на нашия проект е и пространство което да  съхранява произведената електроенергия което се казва балансиране на производството и се продава във вечерните часове. Грубо практиката до сега показва, тъй като имаме осем такива проекта три от които са работещи е, че за необходимо да работи са ни необходими осем човека на смяна за да може да се обслужва всички съоръжения и т.н. Което значи, че ще ни бъдат необходими между 20 и 30 човека от общината които да бъдат наети постоянно на работа. Другото което е за нуждите на строителството ще ни трябват още допълнително хора като работници и освен това ще ви възстановим всички пътища които до момента са неизползваеми до този терен. Вие ако имате някакви опасения, нали можете да ме питате и да ви отговоря на всичките въпроси. Другото което ние водим след себе си, във всяка една община в която има реализиран проект за зелена енергия с такива мащаби като нашия петнадесет мегавата, плюс имаме закупена земя за още десет или общо двадесет и пет. Това значи, че може да реализирате в общината всякакви видове проекти свързани със програми по зелената сделка, план за възстановяване или инвестиционната инициатива „Три морета“  където те са само енергийни проекти от всички общини на България и още няколко балкански страни. Ние сме готови да съдействаме от гледна точка на това, че всички персонали които в момента работят или работници  които в момента работят „Маришкия басейн“ ще имат нужда от преквалификация, не постоянно наети, а те трябва да се преквалифицират и един от вариантите да се преквалифицират в предприятие като нашето което позволява по отрасли които ще бъдат приоритетни за ЕС. Общо взето това са нещата. Вие ако имате някакви въпроси ще ви отговоря със радост.

Кр.Иванов: На каква стойност ще бъде инвестицията?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Инвестицията  е около двадесет милиона евро първия етап който включва и пространство за съхраняване на електроенергията, което е едно от изискванията на ИСО за да може да се балансира пазара, тъй като това са две отделни неща едното е производство другото е съхранение и след това продажба.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Въпроса не ми е точно към господина…… Взели сме не малко решения за фотоволтаици и моят въпрос е колко работни места са осигурили до момента тези за които сме гласували за фотоволтаици……..

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Дали сме разрешение за малки фотоволтаици които си ги поддържат сами.

М.Батчев: Тоест имаме ли работни места осигурени или нямаме?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Значи разликата ако смея да ви обясня е около тридесет киловата и петнадесет мегавата е хиляди пъти мощността. Значи ние го изграждаме на двеста декара на първия етап, а те го правят на двеста квадрата. Значи това е основната разлика нали. Плюс това те се присъединяват към ниско напрежение което значи 40 волта, 400 волта, а ние се присъединяваме високо напрежение 110 волта на магистрален далекопровод. Това са основно разликите нали. Значи представете си 200 декара в регулация, вие сте запознати със бюджета на общината, колко е данъка само на такъв тип парцел който ние ще плащаме в местни данъци и такси. Защото данъка се определя на базата на квадратурата в регулация и данъчната оценка на имотите как са заприходени. Вие сигурно можете да направите някаква преценка аз защото имам защото плащам. Колко ще е само данъка като приход в общинския бюджет, минимум 25 000лв.на година.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  А общината ще може ли да ползва тази електроенергия?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Ние това предоставяме на всички общини с които работим. Ако сега сте забелязали нали примерно колко е цената на борсата и каква е тенденцията ние ви предоставяме без да има общината какъвто и да е било ангажимент да дава някакви пари предварително или авансово ние ви предлагаме да ви продаваме електроенергията на преференциална цена която е доста по-ниска от тази която вие в момента плащате. Плюс това мощността която ние имаме вие потребявате по-малко от 1% от това което ние ще произвеждаме на ден. Тоест може да си позволим да ви дадем цена която няма как вие да ползвате и да станете една от първите изцяло зелени общини, ако това нали имате интерес нали да постигнете нещо такова в общината. Отделно реализацията на един такъв проект не става с български инвестиции на 100%. Финансирането се извършва чрез инвестиционни фондове големи които едно такова решение значи, че вие сте отворени към реализацията или разширяването на този проект, защото държавата на нас ни е дала възможност да разширим проекта до 50 мегавата, ако успеем да купим толкова много земя нали в района в който в момента инвестираме. Това е относно което ме питате за работните места нали, трябва ли да се прави разлика между един проект който е на примерно 200 декара. Отделно такъв един проект не е само фотоволтаик, ние отглеждаме в площа която е между панелите 99% от случаите се отглеждат култури които се казват въглероден компенсатор за които също се получават средства. Тези култури са различни видове треви, растения които акумулират въглеродните емисии и ги преработват. И всеки един такъв проект се сертифицира от ООН за въглероден компенсатор. Говорим за проекти от този мащаб нали не по-малки за които няма смисъл да се прави подобна инвестиция. До момента всичко е собственост моя и финансирано с мои средства. Нямаме кредити или ипотеки върху терени което също можете да проверите така, че… И на този етап да финализирането на проекта няма да се наложи да се случва това нещо. След като проекта има разрешение за стоеж и издадени всички документи  вече от ИСО за присъединяване 

след това  може да се ползва ….финансиране, може да влезе партньор това са вече различни начини на реализация. Ние имаме право да продаваме на всеки един човек както е за свободния пазар. Ние предоставяме тази възможност на общината и на всички големи консуматори ако искат да се възползват. Да кажем примерно имаме такъв проект в Димитровград там всички големи производители като започнем от циментовите заводи и т.н. и други членове на „Тракия“ икономическа зона се води като цяло това нещо предпочитат в сертификата който те имат за продукцията  да пише, че е произведен със зелена енергия. Което е търсене. Примерно всеки един може да сключи договор за покупка, защото проект с такъв мащаб той върви и със лиценза за търговия с ток.

К.Господинова: …./не се чува:

Пл.Петков-представител на инвеститора: Зависи от сумата и от прага. Значи вие така или иначе всяка една фирма малка, голяма и т.н. в момента си избираш преференциален доставчик нали на ток вие всяка година може да изберете различен доставчик. Въпроса е….

К.Господинова: Видно е, че на 09.04. сме одобри ли с Решение изработването на ПУП  на два ваши имота. Току що днес направихме същото което означава, че ние подкрепяме това ваше намерение. Но не става ясно по повод докладната която е на дневен ред кое налага точно такова решение да излезе от Общинския съвет…. предното решение , че този проект ще обслужва нуждите на община Тополовград перифразирам днешна дата и гласи, че този проект се реализира за нуждите на община Тополовград и е приоритет за нея. Кое налага да излезе такова решение от Общинския съвет защото общинска администрация така и не можаха да ми обяснят и за това се влачим във времето.

Пл.Петков-представител на инвеститора: Ами аз ще ви отговоря веднага. Ами значи примерно е едно да плащате на 0.20лв. друго е да плащате на 0.10лв. Мисля, че 0.10лв. разлика в цената на мегаватите които потребявате е ….

К.Господинова: Не, идеята ми беше друга. Кое изисква такова решение да мине през Общинския съвет?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Ние изискваме това решение от общината тъй като то ни позволява съкратени срокове за всички държавни и административни процедури които искаме и за всяка една община това е знак, че всеки един инвеститор от този тип е добре дошъл.

К.Господинова: Защото в предните, когато беше на дневен ред тази предната докладна преди една сесия мисля, че беше ни беше обяснено, че по Закона за горите установено е, че в тази територия е имало пожар….

Пл.Петков-представител на инвеститора: Приложили сме документ…

К.Господинова: И по Закон се изисква ние как да кажа да утвърдим този проект тъй като е важен за общината на национално ниво когато е свързан…

Пл.Петков-представител на инвеститора: В момента отсъства, ако сте прочели…

К.Господинова: Да, отсъства и за това искам да попитам….

Пл.Петков-представител на инвеститора: Отпадна мотива тъй като сме ви предоставили документ от МВР, че имота няма нито едно засегнато растение вътре в него..

К.Господинова: Докладната е в този вид, аз нямам такова…

Пл.Петков-представител на инвеститора: Ние сме го приложили и може да го видите за това, че така тези опасения които имат от горското или от някъде другаде просто вече не стоят на дневен ред. Ние сме отишли там на място на проверка…

К.Господинова: За това останахме  с впечатлението, че тогава отпада тази необходимост да даваме такова разрешение след като се оказа, че там не е горял пожар, този имот е ваш частна общинска собственост, разрешили сме ви ПУП с което мисля, че сме си свършили работата този проект да съществува. Остават неясноти защо е нужно отново да даваме такова Решение и ние да преценяваме примерно, че общината точно ще ползва може да ползва госпожа Атанасова така отговори ама може да ползваме, ама може да не ползваме то няма гаранция, че ще ползваме това беше на една комисия и с това се приключи и тази докладна в общи линии само се подмята от сесия на сесия. Ясно и точно да бъде казано къде ще послужи това Решение? Пред кого, пред коя инстанция, за какво е необходимо?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Значи във връзка със смяната на статута на нашия имот. Те са четири броя които вие сте направили допускане за ПУП. За да приемете обаче ПУП и той за да влезе в сила трябва да преминем през РИОСВ които да ни издадат екологичен доклад който може да трае два месеца може да трае и една година. Едно такова Решение съкращава сроковете на всички държавни и административни процедури. Това е цялата работа.

К.Господинова: Това ми беше въпроса и за първи път е обяснено.

Пл.Петков-представител на инвеститора: Значи за това умишлено сме извадили всякакви видове други неща които са свързани с пожари и т.н. и съм ви приложил официално становище на пожарната в гр.Хасково която идваха на проверка и на терен с което беше установено, че в имота няма засегнати каквито и да е било растения говорим не само за дървета, но и за храсти. Отделно по процедурата нали не сте запознати и ще ви обясня когато се смени статута трябва да направим една програма за премахване на дървесината. Ние сме заявили нашето желание въпросните дървета да ги дарим на общината за абсолютно всички нуждаещи се, защото нямаме търговски апетити към това нещо. Така, че мисля, че това още един знак, че ние нямаме интерес нито искаме да ви ползваме за нещо за да си свършим по някакъв начин работата. Въпроса е навреме, ако вие решите и кажете окей ще ви спестим някакво време окей, ако не ние ще си вървим по стандартната процедура която да кажем примерно може да ни забави. Това е единствено което искаме от вас. Вие преценявате от тук нататък всички опасения които сте имали ние сме ги игнорирали. Представили сме ви официален  документ който да ви го покаже това нещо.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Въпроса е, че  ако не се подкрепи това Решение вие пак нямате  пречка да си реализирате сами….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Само, че ще се забавят във времето.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Защото реално терените са ваши имате и с решенията които цитира колежката реално имате. Така по отношение на, аз си направих труда, по отношение на тези срокове говорих с колеги които са в министерството на земеделието и изпълнителна агенция по горите и те казаха да ама не. Това не е основание по някакъв начин да се ускорят или да се…, с такова ускорение да се направи самата процедура. Значи самата процедура при смяната на трайно ползване на една гора, вие трябва да сте запознат най-добре не че е толкова сложен като обем и като време то си е пак сложна процедура. И въпроса е, че реално говорих с колеги това ще е необходимо, евентуално като основание да се промени, макар, че аз не съм много съгласен в тази част, че това ще бъде основание да се промени начина на трайно ползване с това наше решение. Защото както вие казахте в предната докладна която ни беше дадена там нямаме опожаряване, тоест ние не влизаме в опожаряване където имаме забрана от Закона. Значи Закона там са дадени, аз ги проследих до колкото не се занимавам с тази материя като юрист, но видях, че там сроковете са месечни. И не видях някъде такива съкратени срокове…

Пл.Петков-представител на инвеститора: Значи само да ви обясня като пример от практиката. Февруари месец сме входирали за един парцел който 1 600 декара в съседна на вас община още не сме минали комисии. За това ви обяснявам, че има…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не знам защото сроковете са посочени месечни. Аз ги проследих и в Закона за горите там са посочени месечни срокове и говорих с колеги пак казвам там не е казано, че толкова ще се ускори тази процедура. Въпроса е дори и цялата документация която ще бъде налична нали съгласно изискванията на Закона. Значи единствено би забавило нещата, ако документацията има някакъв проблем по отношение смяна на статута, когато се касае за гора. Говорим за изпълнителна агенция по горите където е. ние сме ви дали предварително съгласие, нали което вие го използвате и вие си действате по процедура. Това имах предвид, че по никакъв начин ние не ви пречим или по някакъв начин лично за мен съм си го обяснил няма да се ускори процедурата.

Пл.Петков-представител на инвеститора: Значи единствено и само това….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   И другото което го казвате преференциални цени и други неща които тука ги казвате за общината значи аз съм юрист и вярвам на документите. Тука има и друг юрист. По принцип аз ще попитам и Кмета имате ли някакъв предварителен договор нещо предварително споразумение което за това тука което го казвате. Защото хубаво е когато говорим нещо да бъде облечено в съответната форма.

Пл.Петков-представител на инвеститора: Значи вие сте достатъчно хора тука и юристи и ако решите и приемете, значи аз ако направя един предварителен договор вие може да кажете ама защо сте го направили без да ни питате.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Вие може да предложите, а вече дали ще бъде гласуван дали ще се приеме, дали ще се гласува, нали  Кмета съответно  трябва да има съответната санкция и правомощия да гласува такъв договор. Това имах предвид.

Пл.Петков-представител на инвеститора: Ние сме съгласни да ви предложим всичко. Аз има следното предвид. Ако вие имате желание за това нещо да се случи ние сме готови вие да предложите значи начина на работа за да не кажете, че по някакъв начин искаме да ощетим общината.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ние сме ви дали предварително съгласие и с ваш терен аз не виждам някаква пречка с която ние да ви попречим. И не съм много съгласен тука, че по някакъв начин ще избързате, ако няма някаква друга причина която аз не мога да знам мога да предполагам за да се даде това съгласие.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Добре. Проблем ли е това което иска господина в момента като искане? Проблем ли е? Аз човека го виждам днес за първи път.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами не мога да кажа. Без нашето решение пак ще си реализира. Единствено за сроковете аз не съм съгласен пак казвам, защото…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Добре, проблем ли е да се гласува това с „да“? Проблем ли ще бъде? Ето питам ви.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не мога да кажа защото с какво цел ще се използва. Ако се използва да се промени предназначението и това е основанието….

Климент Киров-гражданин на община Тополовград: Колко време ви отнема един такъв проект?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Ами в различните общини различно време отнема. Зависи от територията дали е урбанизирана дали не е урбанизирана. Например в община Ловеч сми направили един такъв проект за седем месеца. Тука това нещо

Климент Киров-гражданин на община Тополовград:  Колко е голям?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Пет мегавата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Значи конкретно чл.72, ал. сега по памет там 2,3,4 ли беше от Закона там е посочено когато се подадат в едномесечен срок следва да се произнесе органа тоест изпълнителната агенция по горите и т.н. Аз по памет цитирам.

Пл.Петков-представител на инвеститора:  Напълно съм съгласен с вас…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Нали за срока тъй, че аз не виждам този срок как може да бъде игнориран.

Пл.Петков-представител на инвеститора:  Значи казвам ви обяснявам ви. Имаме входирани такива проекти и в това, че има някакъв законов срок не значи, че се спазва от страна на администрацията и те казват, че …., аз мога да ви покажа и входящия номер ще го намеря в документите и ще го извадя дави го покажа който е към…..София в който ние сме входирали проекта февруари и още в момента не е разгледан. При няколко официални  запитвания които имаме към тях те казват, че нямат кворум да се съберат и да го направят. За нас е от значение защото когато имаме един документ с решение което е описано в Закона който сменяме статута те няма как да ни откажат това нещо да се случи и ние за това го искаме от вас. Вие ако решите да не го гласувате не го гласувайте.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Красимир Иванов искаше думата.

Кр.Иванов: Вие знаете ли инвеститора какво иска от нас? Нищо не иска от нас. Ама нищо не иска от нас. Чисто и просто да му помогнем с това наше решение по-бързо да си придвижи процедурата. Само това. Искам да попитам тука господата. Убедени ли сте, че ако случи тази инвестиция общината ще има полза? Към вас. Убедени ли сте, че тази инвестиция когато се случи общината…. Да, защото ти си основният опонент …

К.Спирова: С начина на гласуване, предлагам да прекратим разискванията.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Има процедурно предложение за прекратяване на разискванията. Подлагам процедурното предложение за прекратяване на разискванията. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ . Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Разискванията са прекратени и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по  ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14  общински съветници, от които 7“за”,

0”против” и  7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 8 общински съветника.

С оглед изчерпване на т.15 преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Трета?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.16 има ли ? Няма поради което приемам, че разискванията по т.16 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

    На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.4,ал.1 от Наредба №19 от 25.10.2012 година, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение №1 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение №2 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13  общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.16 преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Контрол по изпълнение на взети решения“

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  По нея имаме контрол. Кмета е докладвал. Тука ако има въпроси по отношение на самия отчет за изпълнение на Решенията от страна на Кмета. Има ли въпроси от страна на общинските съветници или да приема, че точката е изчерпана? Няма поради което приемам, че т.17 е изчерпана и преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Имат думата общинските съветници.  Васил Сяров има думата.

В.Сяров: Господин Кмет, защо тоалетните в парка не работят и вода няма на шадраванчето?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Защото постоянно ги чупят и на седмица две ги сменяме и пак ги чупят.

В.Сяров: То цяло лято няма.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Цяло лято не може да няма.

В.Сяров: Децата са жадни, възрастни хора поставят въпроса защо няма вода…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  За шадравана….

В.Сяров: Тоалетните не работят от изборите от последните избори и хората от комисията търсиха по хората да ходят до тоалетна.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Може и от по предните да не са работили не знам, вие знаете по-добре и сте запознат, но за шадравана за водата съм сигурен, че ако не всяка седмица на десет дена се кърти и се сменя.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Други желаещи? Само аз да попитам имаше една жалба от жители живеещи на улица „Васил Левски“ , защото запитаха в Общински съвет…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Предприети са мерки. Тази седмица господин Мочев пак ще разговаря с хората.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Добре. Други желаещи да вземат отношение по т.18 от дневния ред? Няма поради което приемам, че т.18 е приключена и с това се изчерпва дневния ред на днешното Заседание на Общински съвет – Тополовград. Закривам Заседанието на ОбС – Тополовград.

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 

 

 

 

 

 Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС