Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 1 от 11.11.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 1

11.11.2019 година

 

     Днес 11.11.2019 година се проведе първото заседание на новоизбрания ОбС- Тополовград за мандат 2019-2023 г. от 16.00 часа в Малкия салон на читалище „Св.Св.Кирил и Методий“ -1894“ гр.Тополовград.

         Заседанието на ОбС-Тополовград е свикано със Заповед № РД-13-136 от 07.11.2019 г. на Областния управител на област Хасково г-жа Стефка Здравкова, на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.23 ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

         Официални гости на заседанието са г-жа Стефка Здравкова – Областен Управител на област Хасково и г-н Ангел Божинов –Зам. Областен управител на област Хасково. Присъстват общо 17 общински съветници, новоизбрания кмет на община Тополовград г-н Божин Божинов, новоизбраните кметове на кметства, както и представители на ОИК-Тополовград.

 

/в залата звучи химн на Република България/

 

          

 

Ант.Димитрова-Секретар на община Тополовград: Уважаема г-жо Областен управител на област Хасково, Уважаеми г-н Председател на ОИК-Тополовград, Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми кметове на населени места, Уважаеми общински съветници, Уважаеми гости,

         На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.23 ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация днес 11.11.2019 г. ще се проведе церемония по полагане на клетва на новоизбрания Кмет на община Тополовград, кметовете на кметства и общински съветници за мандат 2019-2023 година. След което ще се проведе и първото заседание на Общински съвет-Тополовград. Сега предоставям думата на Областния управите на област Хасково.

Г-жа Ст.Здравкова – Областен управител на област Хасково: Добър ден и от мен! Днешното заседание е свикано въз основа на моя Заповед № РД-13-136 от 07.11.2019 година. На него както вече разбрахте клетви ще положат общинските съветници, кметове на населени места и кмет на община. Давам думата на г-н Тумбалов, за да обяви, кои са новоизбраните общински съветници на община Тополовград. Заповядайте!

М.Тумбалов-Председател на ОИК-Тополовград: Добър ден! На мен като представител на Общинска избирателна комисия-Тополовград се падна честта да връча удостоверенията на новоизбраните общински съветници и ще ги връча по азбучен ред.

 

/следва връчване на удостоверенията на ОИК на общинските съветници/

 

  1. 1.Атанас Димитров Анастасов
  2. 2.Банко Димитров Банков
  3. 3.Борис Христов Борисов
  4. 4.Васил Иванов Сяров
  5. 5.Добромира Димитрова Николова
  6. 6.Катя Гешева Господинова
  7. 7.Кера Иванова Спирова
  8. 8.Коста Ташев Стойчев
  9. 9.Красимир Вълков Иванов

10. Митко Лазаров Батчев

11. Наско Ангелов Стоянов

12. Петър Златев Янчев

13. Пламен Минчев Минчев

14. Светла Георгиева Михайлова

15. Силвия Георгиева Георгиева

16. Тодор Димитров Коджаманов

  1. 17.Янко Атанасов Илиев

 

 

Ст Здравкова– Областен Управител на Област Хасково: Моля да повтаряте след мен!

„Заклевам се в името на Република България

да спазвам конституцията и законите на страната

и във всичките си действия

да се ръководя от интересите

на гражданите от община Тополовград

и да работя за тяхното благоденствие.

Заклех се! „

 

Благодаря ви! Успешен мандат!

Давам думата на Председателя на ОИК-Тополовград, за да оповести имената на кметовете на кметства. Заповядайте!

 

М.Тумбалов-Председател на ОИК-Тополовград:

 

Кмет на кметство с. Орешник – Тодорка Севова Арнаудова

Кмет на кметство с.Устрем – Христо Димитров Илчев

Кмет на кметство с.Хлябово – Надка Динева Динчева

Кмет на кметство с.Орлов дол – Виолета Георгиева Георгиева

Кмет на кметство с.Радовец – Стоян Николов Пильонов

Кмет на кметство с.Синапово – Тенчо Янчев Димитров

Ст.Здравкова– Областен Управител на Област Хасково: Моля, повтаряйте след мен!

„Заклевам се в името на Република България

да спазвам конституцията и законите на страната

и във всичките си действия

да се ръководя от интересите

на гражданите от община Тополовград

и да работя за тяхното благоденствие.

Заклех се! „

 

 

Благодаря ви! Успешен мандат!

Давам думата отново на Председателя на ОИК-Тополовград да съобщи Кмет на Община. Заповядайте!

 

М.Тумбалов-Председател на ОИК-Тополовград: Кмет на община Тополовград – Божин Петров Божинов.

Ст.Здравкова– Областен Управител на Област Хасково: Г-н Божинов, моля повтаряйте след мен!

„Заклевам се в името на Република България

да спазвам конституцията и законите на страната

и във всичките си действия

да се ръководя от интересите

на гражданите от община Тополовград

и да работя за тяхното благоденствие.

Заклех се! „

 

Благодаря ви! Успешен мандат!

 

 

/следва подписване на клетвените листи/

Клетвен лист подписват общинските съветници:

Атанас Димитров Анастасов

Банко Димитров Банков

Борис Христов Борисов

Васил Иванов Сяров

Добромира Димитрова Николова

Катя Гешева Господинова

Кера Иванова Спирова

Коста Ташев Стойчев

Красимир Вълков Иванов

Митко Лазаров Батчев

Наско Ангелов Стоянов

Петър Златев Янчев

Пламен Минчев Минчев

Светла Георгиева Михайлова

Силвия Георгиева Георгиева

Тодор Димитров Коджаманов

Янко Атанасов Илиев

 

Клетвен лист подписват кметове на кметства:

Кмет на кметство с. Орешник – Тодорка Севова Арнаудова

Кмет на кметство с.Устрем – Христо Димитров Илчев

Кмет на кметство с.Хлябово – Надка Динева Динчева

Кмет на кметство с.Орлов дол – Виолета Георгиева Георгиева

Кмет на кметство с.Радовец – Стоян Николов Пильонов

Кмет на кметство с.Синапово – Тенчо Янчев Димитров

Клетвен лист подписва Кмета на община Тополовград – Божин Божинов.

Ст.Здравкова– Областен Управител на Област Хасково: След като вече Общинския съвет е конституиран по Закон давам думата от тук нататък да председателства най-възрастния общински съветник.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Благодаря! Уважаеми съграждани, Уважаема г-жо Областен Управител, Уважаеми г-н Кмет – г-н Божинов, Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на кметства, скъпи гости. За съжаление и този път аз съм най-стария. Грешка най-възрастния от общинските съветници…И за мен е голяма чест да водя първото заседание на Общински съвет-Тополовград. Предлагам да приемем дневния ред на заседанието като една единствена точка ще се разгледа – „Избор на Председател на Общински съвет – Тополовград”. Има ли предложение от колегите общински съветници за друга точка в дневния ред?Не виждам. Който е съгласен с така предложения дневен ред моля, да гласува с вдигане на ръка „за” „против?” – няма , „въздържал се?”- няма.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Трябва най-напред да изберем Комисия по избор на Председател на Общинския съвет. Става въпрос за Комисия за избор на Председател на Общинския съвет. Който е съгласен Комисията да се състои от 5 /пет/ човека, моля да гласува с вдигане на ръка „за“, „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0“въздържал се”/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Тука имам едно предложение. Надявам се, че всички ще се обединим около него. Групата общински съветници като най-голяма на „Възраждане“ предлагам да има двама кандидата, а всички останали групи по един кандидат. Някой да има „против“? Няма. Сега трябва да преминем към предложения от съответните партии на общински съветници, които ще участват в Комисията по избиране на Председател на Общинския съвет. Чакам предложения от „Възраждане“. Пламен Минчев.

Пл.Минчев-общински съветник: Така. Значи аз от името на групата на „Възраждане“ предлагам двама общински съветника – Коста Стойчев и Силвия Георгиева като Коста Стойчев от най-голямата група в Общинския съвет, предлагам да бъде и Председател.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Това ще се гласува. Записахте ли предложенията?Така. От групата на ГЕРБ?

В.Сяров-общински съветник: От групата на ГЕРБ предлагам като представител да бъде Борис Борисов.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: От групата на БСП?

Кера Спирова-общински съветник: Янко Илиев.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: И от групата на ….

Н.Стоянов-общински съветник: БДЦ, г-н Иванов. Предлагам г-н Коджаманов.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Имаме предложение за Председател на комисията. Други предложения има ли? Няма. Тогава да преминем към гласуване. Който е съгласен с така предложената Комисия, моля да гласува с вдигане на ръка „За”, „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0“въздържал се”/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Който е съгласен Комисията по избор на Председател на Общински съвет – Тополовград да бъде оглавена от г-н Коста Стойчев, моля да гласува с вдигане на ръка „За” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0“въздържал се”/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Сега ще помоля Комисията да излезе отпред.и да си поеме задълженията по избиране на Председател на ОбС-Тополовград.

К.Стойчев-общински съветник: Г-н Председател, може ли? Ако желаете първо да изчакаме предложение за Председател.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Моля, господата общински съветници да направят съответните предложения за Председател на Общински съвет-Тополовград.

Пл.Минчев-общински съветник: Само аз преди това имам едно процедурно предложение. Преди да се направят предложенията, трябва съответно комисията да изработи правилата за гласуване и съответно начина по който ще стане съответно на база на съществуващия-стар, но все още действащ Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет. Така, че това трябва първо и тогава да се стигне до предложенията. Чисто процедурно.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Значи комисията е запозната с Правилника. Така ли е, г-н Стойчев? И ще ви запознае как ще се извърши гласуването.Сега ще може общинските съветници да правят своите предложения. Г-н, Сяров.

В.Сяров-общински съветник: Предлагам за Председател на Общинския съвет- Катя Гешева Господинова.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Г-н Сяров предлага Катя Гешева. Г-н Батчев.

М.Батчев-общинсик съветник: Ще предложа за Председател г-н Пламен Минчев.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Г-н Батчев предлага Пламен Минчев. Други? Има ли други предложения? Янко Атанасов.

Я.Илиев-общински съветник: Предлагам Кера Спирова.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Янко Атанасов от „БСП за България“ предлага г-жа Кера Спирова. Други? Сега ви се е паднало-предлагайте. Утре няма. Други предложения. Няма. За това от тук нататък давам думата на комисията по избор. Само ще ви изчета с две думи как ще се извърши избора. Ще се гласува с интегрална бюлетина от всички присъстващи общински съветници. Имената ще бъдат изписани по реда на предложенията. Първото предложение беше на г-н Васил Сяров и т.н. Много са предложенията. Да не ги изчитам.

В квадрата ще се зачертава със знака „Х”. Няма да е нищо по различно от местните избори. Печели този кандидат, който събере повече от половината присъстващи съветници, а именно девет. Предлагам десет минутна почивка и да дадем време на Комисията да се подготви за избора. 

К.Стойчев-общински съветник: Г-н председателстващият уточни някои от правилата. Само ще допълня, че интегралната бюлетина ще бъдат упоменати кандидатите по реда на тяхното постъпване. Ще бъдат осигурени от техническата комисия. Ще помоля момичетата за това да бъдат напечатани имената по реда на тяхното постъпване. Всички кандидати ще бъдат викани за гласуване-поименно. Вотът ще се отбелязва сам със знак Х или V за предпочитания кандидат.Бюлетините ще бъдат подпечатани с печат на община Тополовград.

/десет минути почивка/

 

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Дами и господа общинските съветници, заемете си местата. Давам думата на Председателя на Комисията г-н Коста Стойчев да каже Правилата за гласуване.

К.Стойчев-общински съветник: Ами г-н Председател, ние уточнихме правилата за гласуване. Искам само да добавя това, че в нашия случай имаме три кандидатури. Според Правилника за работа на Общинския съвет и неговите комисии в днешния ден имаме право на два пъти избор. Тъй като са три кандидатури е възможен балотаж. Държа да го уточня това, което е възможно да стане, затова ще ви изчета: Цитирам чл.16,ал.6 За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати,получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание. За това казах, че в днешния ден имаме право на два пъти избор.Така продължаваме.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Само да уточня, че хората от Комисията ще гласуват последни.

С.Георгиева-общински съветник: По азбучен ред.

 

/ Следва процедура по тайно гласуване за избор на Председател на ОбС-Тополовград. Гласувалите се подписват в списъка./ 

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: С това приключи гласуването. Давам десет минути почивка за да може комисията да отчете резултата 

/десет минути почивка/

 Председателят на Комисията по избора обявява резултатите от гласуването/ 

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Давам думата на г-н Коста Стойчев да обяви резултата от гласуването.

К.Стойчев – общински съветник: Уважаема г-жо Областен Управител, Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми дами и господа общински съветници, изборът приключи много бързо. В избирателната урна Комисията констатира 17 плика и 17 бюлетини, които бяха точно по установения образец, от които невалидни бяха 2 /две/. Резултатите са следните: За кандидата Катя Гешева- 5 броя бюлетини редовни. За кандидата Пламен Минчев – 8 броя бюлетини редовни. За кандидата Кера Спирова – 2 броя бюлетини редовни. В този случай Комисията по избора не може да излезе с кандидат, който да е спечелил избора според чл.16, ал.6 от Правилника за работата на Общинския съвет. Повторен избор ще бъде проведен с двамата кандидати, получили най-голям брой валидни бюлетини. Това са Катя Гешева и Пламен Минчев. Така, че Комисията продължава своята работа.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Десет минути почивка

 

/десет минути почивка/

 

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Минаваме към втори тур на гласуване. Г-н Стойчев, ако обичате да обявите началото

К.Стойчев – общински съветник: Пак по същия начин ще бъдат викани общинските съветници – по азбучен ред. Участват двамата кандидати, получили най-много гласове – Катя Гешева и Пламен Минчев.

/ Следва процедура по тайно гласуване за избор на Председател на ОбС-Тополовград. Гласувалите се подписват в списъка./ 

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Приключи избора. Давам три минути почивка.

/ почивка/

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Запазете тишина. Г.н Стойчев, заповядайте да съобщите резултата.

К.Стойчев – общински съветник: Уважаема г-жо Областен Управител, Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми дами и господа общински съветници, при проведения втори тур на гласуване за Председател на ОбС-Тополовград, Комисията отчете следните резултати. При отваряне на изборната урна бяха преброени 17 броя бюлетини и 17 плика по образец. При преброяването резултатът е следния: невалидни и непопълнени по образец бюлетини – 3 /три/ броя. Пламен Минчев-валидни по образец 7/седем/ броя. Катя Гешева – валидни по образец 7 /седем/ броя. В такъв случай длъжен съм да обявя, че на днешното заседание Общински съвет-Тополовград не може да излъчи Председател.

/шум в залата/

К.Стойчев – общински съветник: Моля, запазете тишина! Според чл.16, ал.6 от Правилника за работата на Общинския съвет и неговите комисии, това означава, автоматично, че избора на Председател минава на следващата сесия, която ще бъде насрочена за по-следващ ден.Благодаря Ви за вниманието!

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Искам да поканя всички да присъствате пред общината. Закривам заседанието. Благодаря на присъстващите!

 

 

КРАСИМИР ИВАНОВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО 

 

 

Вярно,                                                                              

 

Снел препис

ТАНЯ ЩЕРЕВА, ст. специалист ОбС