Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 8 от 28.02.2020 г.

П Р О Т О К О Л

№ 8

28.02.2020 година

         Днес 28 .02 .2020 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 17.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Силвия Георгиева – Председател на Общински съвет – Тополовград.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Уважаеми господин Божинов, уважаеми общински съветници откривам осмото заседание на Общински съвет – Тополовград. В присъствената книга са регистрирани 17 общински съветника. Имаме необходимия кворум за откриване на днешното заседание. Преди да преминем към обсъждане на дневния ред искам да дам думата на господин Митко Батчев.

М.Батчев: Само за секунда. Уважаеми колеги, съграждани. Искам да отбележим едно събитие което се е случило на вчерашния ден. На 27.02.1870 година султанското правителство издава ферман, с който узаконява обособяването на Българската екзархия – по късно призната за официален представител на българската нация в Османската империя. Оставил съм за всички колеги по един календар с картата на българската екзархия. И искам с едноминутно мълчание да отбележим 150 години от създаването на Българската екзархия.

Пл.Минчев: Значи вече сме в процедурата за обсъждане на дневния ред. Аз имам едно предложение по отношение на дневния ред. Предлагам да отпадне докладна записка която е включена в проекто дневния ред като Т.11, а именно ДЗ с вх.№102/ 13.02.2020 година относно: Промяна на наемна цена по Договор №444 зз/07.02.2019г. за наем на земеделска земя с н.т.п. „пасище, мера“, по повод Искане с вх.№93-00-265/07.02.2020 година. И като съответно следващите докладни съответно да се пренаредят по номера. Това е моето предложение по отношение на дневния ред. И считам още, че тази докладна изобщо не е трябвало да бъде включена в проекто дневния ред. Разгледах Протокола от Председателския съвет, наистина е допусната, но с оглед искането, с оглед съдържанието, с оглед представените документи имаме валидно сключен договор, имаме решение което е влязло в сила, считам, че нямаме никакви основания да променяме каквото и да е било. И ако се стигне и се включи в дневния ред и се промени каквото и да е било това ще бъде много опасен прецедент тъй като общината има сключени договори и стотици процедури и ще дадем начало на една много порочна практика от тук нататък.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: На Председателския съвет е допусната и е включена в дневния ред докладната така, че сега ще гласуваме вашето предложение, ДЗ с вх.№102/ 13.02.2020 година да отпадне от дневния ред. Който е съгласен….

К.Спирова: Може ли аз искам да кажа нещо. Подкрепям изцяло това което предлага Минчев. Моето становище за допускане на тази докладна в дневния ред беше с оглед коментара точно на това, че не може Общинския съвет да променя договорни отношения. Но аз имам забележка и относно сключените договори те не са във вида в който го изисква Закона за земеползването на земеделски земи. В тези договори трябва да бъде посочено правното основание както в конкретния договор липсва основанието поради което е намалена цена. И туй нещо исках да бъде коментирано в Общинския съвет. Това беше моето становище за допускане нали като гласува тази докладна да бъде допусната. Аз искам още нещо да добавя по отношение на дневния ред. Всички докладни с които се изхождат от Кмета на общината с изключение на докладната за проектобюджета на Община Тополовград са подписани със запетайка. Тоест аз искам да знам лицата подписали се със запетайка имат ли компетентност да подписват тези докладни? Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет може да бъде сезиран от въпросното разглеждане от определени лица и това са Кмета на общината и общинските съветници. Допуснато е допълнително от предния Общински съвет съгласно Правилника по който се движим, възможността заместник Кметовете да подписват вместо Кмета и да внасят докладни при положение, че се включва в кръга на тяхната компетентност. Ние нямаме представа нито кой заместник Кмет ги е подписал, дали е заместник Кмет или е някой друг и тези докладни които се внасят в кръга на тяхната компетентност ли са. Ние не знаем длъжностните характеристики нито на единия заместник Кмет нито на другия заместник Кмет. И след като липсва компетентност, защото за мен липсва такава при подписването е редно Кмета на общината поне за официалната част да преподпише докладните защото лично е тук и да приемем, че същите са внесени от него. Или ще преминем на варианта всеки подпис да уточняваме на кой заместник Кмет е и той отговаря ли и това ресор ли му е.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Това е вменено в техните задължения със Заповед.

К.Спирова: Ние Заповедите които издавате така или иначе не ги виждаме обратно върнати в Общинския съвет така, че можем само да гадаем.

Ант.Димитрова-Секретар на Община Тополовград: В Общинския съвет се предоставят Заповеди на база на решения на Общинския съвет, а не всички Заповеди на Кмета.

К.Спирова: Говорим за компетентност в момента госпожо Секретар и аз не мога да знам единия ли другия ли заместник Кмет за какво отговаря.

Ант.Димитрова-Секретар на Община Тополовград: Ама вие много добре знаете общинските съветници, че по ЗМСМА Кмета издава Заповеди и упълномощава своите Заместник Кметов

К.Спирова: Аз не искам в залата да ме репликират това е основанието ми, ако не преподпише или ако не уточним каква е компетентността да отпаднат докладните които са подписани със запетайка. Вариантите са два.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Щом трябва да отпаднат тогава да приключваме сесията.

К.Спирова: Има докладни които са внесени от общински съветници от Председателя на Общинския съвет и първата докладна е без запетайка разписана предполагам, че е лично от вас. Ще се научат администрацията да…..

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: От толкова години се познаваме, първо честит рожден ден.

К.Спирова: Благодаря!

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Толкова години и първия мандат Вие бяхте общински съветник така, че и първия мандат докладните са били по един и същи начин както и в момента в този момент. Така, че не виждам какъв е проблема. Проблема е може би някъде другаде само, че ще трябва да намерим в последствие проблема.

К.Спирова: Има го в Наредбите, има го в Закона. Нито Закона нито правилника е писан за мен.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Честит рожден ден. Тази сесия както и предишните не започват добре. Сега дали имате основание или нямате не знам. Предлагам този момент да се изчисти за следващата сесия, а тази сесия да си върви по дневния ред предложено от Председателя на Общинския съвет.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не, ако искате да приключваме сесията защото след като госпожа Спирова казва, че не са подписани спрямо Закона да приключваме сесията и да се насрочи друга сесия.

К.Спирова: Моето предложение е да остане първата докладна която е подписана от Вас и от общинските съветници и Председателя на Общинския съвет. Ако искате да вземем почивка, да преподпишете официалните документи докладните, също е другия вариант. Предлагам няколко варианта. Или да уточним кой Кмет за какво отговаря и тези заместник Кметове за какво отговарят и в техния ресор ли е.

Пл.Минчев: Може ли аз да взема отношение по процедурата за да не разтакаваме нещата. Във връзка с това което предложи колежката мисля, че проблема не е нещо сериозен. Да, действително трябва да знаем ние кой ги подписва, но мисля, че тъй като в момента Кмета е тука и съответно има право да подписва и да внася такива докладни достатъчно е когато тръгнем да разглеждаме докладната той да потвърди, че подържа тази докладна и ако трябва в последствие технически да го преподпише. Считам, че не следва да по някакъв начин процедурата или начина по който трябва да се проведе сесията да се променя. Така, че след като е тука Кмета проблема щеше да бъде ако не е тука. Той като е тука и след като потвърждава, че подържа докладната и в последствие технически ще ги преподпише. Така, че няма пречка ние да продължим със сесията. Говоря чисто юридически.

Ат.Анастасов: Спирова съгласна ли си с това?

К.Спирова: Аз предложих същия вариант. Да уточним кой за какво отговаря, защото не е за първи път.

Пл.Минчев: Не, аз имах предвид тъй като сега Кмета е тук той ще ги потвърди, а за следващата сесия когато не е подписана лично от него съответно ще се приложи със съответната компетенция заповед, правомощия друго и мисля, че няма да има проблем.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да не дава господ да се разболявам защото няма да мога да ги преподписвам.

Пл.Минчев: Не говорим за преподписване, говорим да се посочи заповедта и кой в какъв ресор е.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стойчев:

К.Стойчев: Аз имах предвид точно същото което каза господин Минчев да вървим точно в тази процедура. Проблема не е чак толкова неосъществим. Да си минем сесията и след това този технически проблем да се изчисти. Аз мисля, че това е най-правилния начин.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Дневния ред ви е раздаден предварително. В деловодството са постъпили допълнителни материали. Господин Божинов, Вие подкрепяте ли становището на господин Минчев? Оттегляте ли Т.11 от дневния ред?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да, оттеглям я.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, добре оттеглена е Т.11.

Пл.Минчев: То тогава отпада моето предложение. Може една от допълнителните да се включи.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: ДЗ с вх.№124/25.02.2020г. Одобряване на изготвен Проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за „Външно ел.захранване на DCS/WIFI – Базова станция – НКV 180 /Тополовград/ в ПИ с идентификатор №72761.14.759 по КККР на гр. Тополовград, с възложител: „Булсатком“ ЕАД – гр.София, да стане Т.11 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“. Участвали в гласуването 17 общински съветника. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Който е съгласен ДЗ с вх.№120/20.02.2020г. относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в с.Орешник, общ.Тополовград да влезе в дневния ред като Т.20 моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 17 общински съветника. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Имаме Доклад с вх.№121 който е за сведение от Районно управление на МВР – Тополовград. И ДЗ с вх.№123/24.02.2020г. относно: Промяна на срока на Договор №448 зз/08.02.2019г. за наем на земеделска земя с н.т.п. „пасище“, по повод Заявление с вх.№53-00-26/29.01.2020год. Който е съгласен с така направеното предложение да влезе като Т.21, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“. Участвали в гласуването 17 общински съветника. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма. Дневния ред се приема със 17 „за“.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Извинявам се. Съответно Т.20 и Т.21 стават Т.22 и Т.23 от дневния ред. Преминаваме към Т.1 от дневния ред.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: По Т.1 само искам да кажа, че в решенията т.4.3. Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия за предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1., т.4.2. и т.4.3., да отпадне.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Точка едно ДЗ с вх.№119/19.02.2020г. относно: Проектобюджет на Община Тополовград за 2020 година. Моля комисиите за становище. Първа комисия.

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Имаме предложение. Т.9 от капиталовите средства – детски площадки в с.Радовец и с. Българска поляна да отпадне и на негово място да бъде създаден ред „обследване и ремонт на мост в с.Радовец“. По отношение на приложение №8 се обединихме около идеята да бъде намален културния календар, средствата да бъдат намалени с 1000лв., съответно да стане 30 100лв. Като в т.9.8. Коледни и новогодишни празници да бъдат намалени на 6 000лв. И съответно сумата от 1000лв. да бъде разпределена като субсидия за увеличаване на субсидията за дружество за инвалидите от 300лв. да стане на 600лв.Субсидия за дружество на диабетиците от 700лв. да стане 1 100лв. и субсидия за дружество на слепите от 300лв. да стане 600лв.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепя.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Въпроса за детските площадки аз не мога да разбера защо….., а извинявай.

Св.Михайлова: Аз искам да направя едно предложение. В капиталовите разходи в т.9 – изграждане на две детски площадки в с.Б.Поляна“ и с.Радовец – 30 000лв. от които 20 000лв. да отидат за с.Синапово за ул.“Девети септември“ и 10 000лв. за изграждане на мост в с.Радовец.След това т.7, те тук са объркани има два пъти т.7. – Благоустрояване на ул.“Панайот Волов“ в с.Хлябово – 55 000лв. заложено, от които да станат 30 000лв., а да се включи изграждане на ул. „Димитър Благоев“ с.Мрамор – 25 000лв. Улицата е в окаено състояние. Т.12 – изграждане на чешма в с. Хлябово – 3 900лв. да отпадне. Тези 3 900лв. да отидат за изграждане на ограда на гробищен парк в с. Устрем. Това е моето предложение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други съветници? Да, господин Иванов.

Кр.Иванов: Сега. Явно няма никакъв смисъл от тези комисии където се събираме и където се дъвчим тука по два три часа после всеки си прави каквото си иска. За това и аз искам да направя едно предложение. Тука разбирам, че всички искате да вземете от с.Хлябово и да го дадете на някакви ваши села. Така ли е? Така излиза според капиталовите. В Хлябово три години не е правена нито една улица никакъв асфалт не е полаган. Тази улица е има и подписка на гражданите и не включена така случайно в капиталовите разходи. Искате да направим част от тази улица и това ще бъде прецедент да правим половини улици и половини неща. За това предлагам, искате да направим тази улица в с. Мрамор. Предлагам да се направи половин ремонт на читалището на покрива в с. Орешник , да се вземат 20 000лв. и да се направи улица в Мрамор. Половин улица и половин покрив. Има ли логика в това? Има. Значи говорихме, говорихме тука месец и половина, два месеца за тези капиталови разходи и дъвчим едно и също. Ще кажете, че за последна година ще правим улици. Не може всички улици да направим тази година. Догодина ще се заложат други улици и малко по малко ще направим всички улици по селата, защото в интерес на истината селата бяха малко позабравени и наблегнахме малко повече на града. За това призовавам колегите общински съветници както сме говорили по комисиите както сме се подписали там под комисиите да си остане така. Става въпрос за капиталовите разходи. Почнем ли да се заяждаме няма да докараме до нищо хубаво.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи аз искам нещо така да уточним във връзка с тази програма за капиталовите разходи и във връзка с формиране на бюджета. Значи втори месец, второ заседание не можем да уточним тези капиталови разходи. Но трябва да изходим от там, че бюджета не се приема на едно заседание не се приема на една сесия или на четири комисии. Значи за да започне да се работи по капиталовите разходи и този поименен списък това е една процедура която започва още от миналата година. За тях има изготвени предполагам КСС, количествено стойностни сметки. Аз също мога да направя, ако искате мога да направя много предложения, но въпроса е дали тези предложения които ние ще ги направим ще бъдат обосновани и законосъобразни. Тоест тука можем да спрягаме някакви суми, няма лошо. Разбирам, че цялата община има нужда да се направи както и за Хлябово както и за Мрамор. Това е факт, но ние трябва да се движим по Закона, трябва да се движим по самата процедура. Значи този списък който ние даден имаше един месец в който аз за мен тези предложения които трябваше да бъдат направени много по-рано, съответно да се изготвят тези КСС количествено стойностни сметки и да видим ние дали могат да бъдат извършени тези ремонти строителни дейности. Защото сега от тук двадесет, от тука петдесет, да няма лошо нека да бъдат, пак казах всеки има нужда всяко населено място, но ние трябва да изходим от тука. Имаме ли готовност съответно отдела който отговаря за това може ли да каже тези суми които се спрягат да ли ще бъдат достатъчни и как ще бъдат достатъчни, защото за мен трябва да има КСС. Това е много важно за да нещо което тръгне да се прави да бъде направено. Може да направим две неща, но да бъде направено както трябва. Това е моето мнение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожо Спирова.

К.Спирова: Аз искам да уточня, че предложението което правим да отпаднат…..е във връзка с искането на Кмета на с.Радовец и след проверка на общинска администрация. Този мост свързва цяла махала с основното село. И моста е в състояние което има вероятност да стане трагедия. Минават коли, минават автомобили, подкопан е аз няма от къде да знам и да твърдя, че състоянието на моста е лошо било е писано в докладната на Кмета при приемането на предложенията за капиталовите разходи. Лично той стана и защити след което администрацията ходи на място да провери моста. И според мен изграждането на две детски площадки както се казва е много хубаво, но ако ние имаме възможност да укрепим моста който свързва квартал с населено място и е опасен за преминаващите мисля, че е редно там да се даде предимство на моста в с. Радовец. Даваме цялата сума от 30 000лв. в тази точка защото трябва да бъде извършено обследване на моста. То трябва да бъде извършено от специалисти. Може парите да не отидат всички за моста в Радовец, може и да останат, но може да се наложи да дадем и допълнително. Не беше готова техническа служба с КСС. Но аз лично не поемам отговорност при това положение да гласувам за детска площадка при положение, че има неща които са важни за здравето и живота на дадени хора от населеното място.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стойчев искаше думата.

К.Стойчев: Аз исках думата обаче изобщо не искам да се изказвам по въпроса и…. Не знам вече колеги, ние не приемаме този бюджет по най-правилния начин. Въпроса е, че почваме пак да дърпаме от тука толкова хиляди лева, от друга точка не знам колко хиляди лева, тука става въпрос пак за пресмятане и преизчисляване на КСС, на сметки за ремонти и т.н. А пък уж участваме в комисии и там взимаме под внимание някои въпроси обсъждаме ги, после пак идваме на сесия и пак се получава нещо друго. Даже искам да кажа нещо друго на колегите общински съветници които за първи път приемат бюджет, да са живи и здрави да изкарат мандата и да участват в състава на други общински съвети да бъдат избирани и преизбирани да видите в течение на времето и дистанцията на времето по някога като се върнете назад да видите какви глупости се приемат. Не бива така да разпарчетосваме финансови средства, защото нищо добро няма да постигнем. Няма как да стане от тука да дърпаме толкова хиляди лева за улица в Мрамор, да дърпаме от Хлябово за Мрамор, а после другата година защото сме направили половината в Хлябово, дай сега да дърпаме от другаде за Хлябово не е най-правилния начин. За това тука се изказа някакво мнение. Дайте да видим как са структурирани тука финансите и господин Минчев правилно подчерта тези капиталови разходи се залагат от предната година когато се извършва проектобюджет и от започват КСС. КСС не са толкова лесна работа, хайде сега ще стопим лагерите на техническа служба. Почват пак да смятат наново и ние ще си го влачим това като капиталови разходи и най-важното казах го и пак ще го кажа не се знае до къде ще стигнем с ремонтите правим половинчати работи. Той и Красимир, господин Красимир Иванов правилно така малко саркастично подметна, с тези половин работи не знам дали ще…… Нека тука има представители на техническа служба да кажат удачно ли е ще е това разпарчетосване така на финансови средства по десет по двадесет хиляди от един параграф в друг и да ги отклоняваме. Сега вярно е по всички села има какво да се направи. Другата година, не тази година още ноември месец като се започне, ето тука се оказа, че има проблем в Мрамор, друг проблем в Устрем гробищния парк, да се заложат и веднага целия ремонт да се извърши следващата 2021 година в тези села, да бъдат с предимство. Но така да дърпаме няма да се получи нищо добро.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожа Станка Стратиева искаше думата.

Пл.Минчев: Преди това аз исках думата.

Ст.Стратиева -кметски н-м на с.Българска поляна: Аз единствено в бюджета за 2020 година имам една детска площадка, където каза на предната сесия господин Божинов имам над 20 деца които са по настоящ адрес и държа детската площадка да бъде направена. Да се вземат от някъде другаде средствата за моста.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, господин Минчев.

Пл.Минчев: Ако ми е дадена думата. Значи виждам, че самите дебати тръгнаха в много грешна посока. Почнахме да делим самите населени места което считам, че не бива да го правим. Ако трябва да степенуваме приоритетно това което трябва да се извърши като спешно. Значи говорим спешно, застрашаващо, рушащо се което от там трябва да тръгнем и да вземем това решение при наличието на съответно ако има такава техническа възможност за КСС което съответно да ни се каже какъв ще бъде размера. Аз считам, че ако този дебат го продължим за това населено място, да действително пак както посочвам има за всички населени места има остра нужда, но за мен ние като орган който трябва да вземем крайното решение трябва да ги степенуваме и трябва да вземем решението което наистина да подкрепим там където има крещяща нужда и да ги степенуваме без да делим самите населени места и съответно да се направи една дългосрочна или поне четиригодишна рамка в която да се мине, да се провери, да се направят тези КСС-та, да се установи кое е належащо, кое може да търпи отлагане и т.н. за да не продължаваме този дебат в тази посока. И съответно да не ги делим съответните населени места. Всяко населено място искам да подчертая има представители на различни населени места всички са важни за общината. Но въпроса, че от там трябва да тръгнем, че средствата са ограничени, оскъдни са и ние трябва да вземем най-правилното решение как да ги разходим най-правилно и целесъобразно. И за това аз предлагам в смисъл там където има крещяща нужда и където има съответно КСС-та и където можем да се извърши и да се направи това нещо да не създава опасност за хората ние там да се спрем без да…., и съответно населеното място което пък примерно не е с такъв приоритет, не е с такава степен просто да го отложим с една година или пък съответно ако има свободни средства. Тъй като от местни дейности знаете, че всеки момент когато има средства можем да правим промяна по бюджета и съответно да включваме в този капиталов списък. Искам да кажа, че когато се касае от местни дейности, от местни средства ние на всяко едно заседание можем да променяме и съответно да определяме какво да се извърши като строително монтажни дейности. Така, че аз така призовавам колегите и съответно с помощта на общинска администрация ресорния отдел съответно ние да ги степенуваме и да вземем за мен най-правилното решение като казвам, че няма да бъде последно, тъй като бюджета говоря конкретно за тези капиталови ремонти от местни дейности винаги може да бъде във всяка една сесия може да бъде променяно или допълвано. Така, че това е моето предложение да се обединим около тази идея или това становище и да ги степенуваме приоритетно.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Анастасов.

Ат.Анастасов: Добре, как да разпределим тогава нещата? В Хлябово имат нужда от 55 000лв., в Мрамор имат нужда от тази улица „Димитър Благоев“ мисля, че беше. В Синапово „Девети септември“, къде да дадем по-напред?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Той точно това каза господин Минчев.

Ат.Анастасов: Не е ли по-добре навсякъде да се започне от местни дейности да продължи това финансиране?

Пл.Минчев: Въпроса е дали ще може това нещо което ще се започне с тези средства които ние ще им ги гласуваме дали са достатъчни и колко ще бъдат достатъчни, но ние не сме компетентни да го кажем. Може да го каже съответния отдел с съответното КСС защото ние казваме….. Добре нека да ги разделим сумите, но въпроса е дали ще са достатъчни аз това имах предвид. И съответно дали ще има ефекта който ние ще го направим да го довършим. Нали казваме за моста….

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Госпожо Спирова, вие сте права за този мост. Наистина сте права и аз съм съгласен с вас….

Пл.Минчев: За това трябва да ги степенуваме нещата.

К.Спирова: Извинявайте, че ви прекъсвам. От одеве се опитват да кажат, че са направили….., да им дадем думата.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ние го коментирахме за това искам да ви отговоря, че е направено КСС-то устойностено е всичко, но ако го направим в същия вид в същата ширина правим една недомислица. Там ще трябват много повече средства от тези определените. Това имах предвид. Нека да направим обследването да видим колко пари ще излезе обследването.

К.Спирова: Казахме, че отваряме точка обследване и ремонт, защото не знаем….

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Няма да бъдат достатъчни, това имах предвид не, че не искаме да стане. Няма да са достатъчно средствата. Иначе сте права, че това е жизнено важно. Според мен, ако е в този вид ще стигнат, но той е изключително тесен трябва да видим да го разширим от двете страни.

К.Спирова: Аз не говоря от там нататък как ще се извърши ремонта. Задължително трябва да тръгне на обследване. Целия квартал се свързва със селото. Даже не се сещам за кой мост става въпрос. На няколко пъти се опитаха да ми обяснят, но не се сещам Батчев беше човека който каза, да сещам се така е. По настояване на Кмета на населеното място и след като, все пак нито съм шофьор, нито съм техническо лице не мога да преценя и се доверявам на това което казват хората.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ние ако попитаме Кмета, той Кмета е тука той на предната сесия даже не искаше и асфалт до колкото си спомням ама…

Пл.Минчев: Нека, нека да чуем и Кмета, той е в населеното място.

Ст.Пильонов-Кмета на с.Радовец: Моста свързва ул.“Тунджа“ и ул.“Родопи“ която ще я асфалтираме. Ние ще асфалтираме улица няма да имаме мост. Тогава за какво ни е?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Тази улица, извинявай, че те прекъсвам тази улица няма нищо общо с моста защото тази улица стига до друг път, до други улици.

Ст.Пильонов-Кмета на с.Радовец: Е тогава трябва или да го затворим или да го съборим.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Съгласен съм с това, че не свързва двата квартала прав си с това, но….., ти го знаеш най-добре.

Ст.Пильонов-Кмета на с.Радовец: Има обаче зимно време не могат като падне малко сняг и не могат да излязат нагоре минават по този мост и излизат на асфалта.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: По този мост зимата Кмете, когато е заледено как ще мине кола от там? Знаете колко е тесен моста там. Нали знаете колко е тесен?

Ст.Пильонов-Кмета на с.Радовец: Да. Добре, тогава трябва да го разрушим нацяло да не минават докато не е паднал някой.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Въпроса е да го разрушим и да го изградим наново, но не така тесен. Въпроса е да е по-широк.

Ст.Пильонов-Кмета на с.Радовец: Не му трябва да е много широк три метра му е достатъчно.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Как ще му е достатъчно?

Ст.Пильонов-Кмета на с.Радовец: Да му направим ремонт с по-малко пари. Защо да влагаме 30 000лв.там.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Те няма да стигнат 30 000лв.

Кр.Иванов: Колко е обследването?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Минимум десет ще е.

Ст.Пильонов-Кмета на с.Радовец: Аз мисля, че 15 000лв. ще стигнат.

Кр.Иванов: То не става така двамата с тебе да вземем по една кирка на гърба и отиваме да правим моста. /шум в залата/

Ст.Пильонов-Кмета на с.Радовец:   Добре бе нищо напротив нямам дайте тогава да го махнем докато не е паднал някой.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: За това призовавам когато се обсъжда бюджета на общината всички вие Кметове по селата да дойдете тука на обсъждането, а не да си търсим извинение, че никой не знае. Има го и на сайта на общината и при обаждане така, че нека от сега нататък всеки кой какво иска да седне и да си го защити. Това което имаме възможност с тези близо 500 000лв. да седнем и да обсъдим кое е примерно приоритетно, стъпка по стъпка, а не сега в момента Общинския съвет да спори и да търси варианти на всички да помогнем и да се случат нещата.

Ст.Пильонов-Кмета на с.Радовец:   То не е от сега то е от декември месец за моста.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Така е, но беше минало, обсъждането беше минало. Така е прав си.

Ст.Пильонов-Кмета на с.Радовец:   И ако не го ремонтираме трябва да го затворим да не минават. Ваше е решението.

Ат.Анастасов: Кмете, не е ли по-добре само обследване да направим за сега, да се види какво е състоянието…

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Напълно си прав за това което каза. Да го затворим в момента да е само пешеходен.

Ат.Анастасов: Кмете, това добре ли е, да направим само обследване да няма за да не минават коли по него да не направим някоя беля.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да е пешеходен само. Да направим обследване само и следващата година да го направим.

Ат.Анастасов: Не знам кой се обади, но това 15 000лв. са страшно много пари. Цял мост. Ние не знаем какъв е моста.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Минимум 10 да не казвам 15 000лв. за обследване защото ние сме го проверили това нещо. Нали така Атанасова. Така, че ако искате да го затворим да бъде само пешеходен към момента. Ако останат средства поемаме ангажимент да го направим. Дали септември, дали октомври, дали декември, ако останат средства от някъде ще го направим.

Ст.Пильонов-Кмета на с.Радовец:   Леки коли минават и хората минават.

Ат.Анастасов: Значи леки коли не трябва да преминават.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Точно за това говорим. Да го затворим.

К.Спирова: От квартала тези хора как ще минава?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Госпожо Спирова, много пътища има от този до точно от този квартал има много пътища до следващия квартал. Ние там сме асфалтирали тези улици, той кмета знае. Сега искаме да довършим там където е сменен тръбопровода да довършим тази улица.

К.Спирова: Аз разбирам средствата от 15 000лв.да останат само за обследване, а другите 15 да отидат някъде другаде.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ако решите.

К.Спирова: Като казват, че 15 000лв. са достатъчни само за обследване.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Батчев.

М.Батчев: Ами чухме тука много гледни точки, много обсъждахме. Ако това е вариант да останат 15 000лв. за обследване на моста и да се разходят за това, а другите 15 000лв. да останат за площадка в Българска поляна.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, ако вносителя е съгласен. Кметицата на село Княжево искаше думата.

Н.Стоянов: Аз искам думата.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Момент кмета на Княжево искаше думата.

М.Желева- км.-н на с.Княжево: Искам да кажа няколко думи за сградата на кметство Княжево. Това вече за трети път влизам в болница. От всякъде течение. Ако има възможност да се свали канцеларията на първия етаж. Двата прозореца са певеце само вратата да се смени защото туй течение покрива капандурата е паднала и отзява и горе от всякъде и вратата отзява четири пръста и туй нещо цял ден така и явно….. Костни болести, плиомония не мога да се възстановя. Ако има възможност да се оправи това нещо стаята на кмета. Да слезем на първия етаж и хората са възрастни не могат да се качат по стълбите нагоре. Ако има възможност, ако няма….. Ако имам възможност ще съм на работа, ако не мога….. Благодаря ви за вниманието.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стоянов имате думата.

Н.Стоянов: Имам ли думата. Проблемите тръгнаха от там, защото никои от общинските съветници, кметовете на населените места и граждани не присъстваха на обсъждането на бюджета. От там тръгнаха проблемите. Защо така се случи сигурно си има някакво обяснение. Сега имаме предложение, трябваше да минат през комисиите, щяхме да работим в работна група от първото заседание да уточним кое какво. Нищо не сме направили като хората. Тридесет хиляди, Станке извинявай ама няма да правим лунапарк в Българска поляна. Аз съм работил в общината и знам колко струва една нормална площадка що годи за едно село. /шум в залата/ Защото тук пише 30 000лв. за….. Нали сме работили 12,13 000лв. излиза една площадка прилична. Така, че предлагам почивка всеки който е направил предложения да се съгласува с ТСУ ….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: В писмен вид предложенията ще бъдат гласувани първо след предложенията на вносителя.

К.Спирова: Какво значи писмено? Ние докладваме устно от комисията.

Кр.Иванов: Ние обезмисляме тези комисии бе. За какво ги правим тези комисии там ги решавахме тези неща. Ако трябва да отпаднат тези капиталови разходи в частта строителство, да ги оставим за догодина, да се натрупат един милион и тогава всичко да направим.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Добре. За да не спорим предлагам да оттегля докладната, първа докладна за да нямаме спорове и ще работим без бюджет докато не стиковате нещата в комисиите. Господин Стоянов знае много добре той е бил заместник кмет на общината и знае много добре, че преди всяко решение на бюджета се обсъжда и каним всички на бюджета, а кой не е дошъл ние нямаме вина общинска администрация. /шум в залата /

Кр.Иванов: Значи ние сме виновни! Ние общинските съветници сме виновни, че не следим кога е обсъждането. Това е. /шум в залата/

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Има сайт да се прочете в сайта.

Пл.Минчев: Председателя на Общинския съвет организира дейността на общинските съветници. Ако някой не си е свършил работата това е отделен въпрос.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Всеки си е свършил работата, но….

Пл.Минчев: Аз не съм убеден….

К.Спирова: Има предложение за почивка.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Добре, нека да има почивка. След почивката ви казвам, че ще оттегля първа точка. Имаше предложение за почивка, да.

 

10 минути почивка

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Продължаваме. Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи аз имам едно предложение ако вносителя го възприеме тъй като сега разговарях с отдел техническа служба. Те ми казаха, че има изготвено КСС което за ремонта на моста в село Радовец са достатъчни 20 000лв. И за да ги степенуваме нещата аз предлагам следното. Значи където е ремонт на…., където е изграждане да остане изграждане на детска площадка в село Българска поляна да остане 15 000лв. Като тези другите 15 000лв. плюс 5 000лв. от т.10 – благоустрояване на улици в Тополовград – 180 000лв. да намалим на 175 000лв. Да вземем 5 000лв. от там и да посочим позицията 15 в капиталовите – ремонт на моста в село Радовец. Това е предложението. Значи ние уточнихме, че за ремонта са достатъчни 20 000лв.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Обследването ще си го направи общината.

Ат.Анастасов: Е как преди малко беше 15 000лв. за обследване….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Предложението е за ремонт. Господин Анастасов.

Ат.Анастасов: Аз имам искам да направя едно предложение, тъй като виждам, че тука има проблем. Предлагам тази докладна да бъде оттеглена. Да се съберат всички кметове и да се види кое и най-важно и да се реши този проблем. Не сега за Хлябово трябват толкова, за Мрамор трябват толкова, за Синапово трябва, за Орешник. Да се съберат всички Кметове.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Батчев.

М.Батчев: Значи аз исках думата одеве още. Да гласуваме предложенията……

Хар.Мочев – зам.Кмет на Община Тополовград: Само едно пояснение да дам. Преди се коментираше 15 000лв. за обследване при положение, че се прави мост който ще бъде с други размери, разширен. В момента вече говорим за мост, ремонт на мост който е със същите размери. Не бъркайте нещата. Значи когато се променят размерите обследването е задължително, цената е друга. В момента говорим за ремонт на мост който съществува в същите размери без промяна. Ако вие сте съгласни на това нещо гласувайте, ако не сте съгласни ще кажете.

К.Спирова: Процедура може ли? Правилника пише, че докладна която ……. Не се гледа. Вносител на бюджета е единствено Кмета на общината. Предлагам да прекратим разискванията по точката и да преминем към следващата точка от дневния ред. Бюджета има право само Кмета. Правилник който не е приеман от нас.

М.Батчев: Аз предложих да прекратим разискванията и да гласуваме……Като можем да коригираме с това което предложи 15 000лв. за площадката и 15 000лв. за мост това което предложи Минчев и 5 000лв. от….. Имам предложение да ги гласуваме по реда.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, господин Стойчев.

К.Стойчев: Аз искам да попитам кмета на село Радовец, господин Пильонов този вариант устройва ли ви вас?

Ст.Пильонов-Кмета на с.Радовец:   Устройва ме. Да му направим ремонт да не се случи нещо. Аз мисля, че не са нужни много пари, но трябва да стане иначе трябва да го махнем да го няма.

Пл.Минчев: Сега по процедура. Когато има процедурно по съгласно все още действащия правилник то така е и в проекто правилника Председателя на общинския съвет е длъжен когато има процедурно предложение веднага да го подложи на гласуване. В момента нарушаваме процедурата, искам да го отбележа и Председателя на общинския съвет да влезе в неговата роля. Има едно процедурно след него второ процедурно и т.н. Моля, Председателя на общинския съвет да влезе в ролята си на такъв! Водещ и ръководещ заседанието.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: По предложението на госпожа Спирова ли?

К.Спирова: На основание чл.105, ал.3 от действащия Правилник в случай когато вносителят отсъства предложенията му не се разглеждат.

М.Батчев: Моето предложение беше преди това.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Така. Гласуваме предложението на госпожа Спирова.

К.Спирова: Неговото е да приключим разискванията и да преминем в процедура на гласуване. Моето е да прекратим разискванията вносителя отсъства. Да отпадне точката и да преминем към следващата точка от дневния ред.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към гласуване.

Кр.Иванов: Кое гласуваме?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Предложението на господин Батчев към точка едно. И друг път е имало представител на общинска администрация в лицето на заместник кметовете така, че…

Ат.Анастасов: В такъв случай сме нарушавали Правилника.

Кр.Иванов: Не е това бе. Има Заповед на…. Това се смешни работи. Има пет пера, не са пет тринадесет пера са ние не можем да ги приемем три месеца.

Пл.Минчев: Какво правим бе, ние сме в процедура на гласуване. Ние пак нарушаваме този Правилник. След десет точки ще приемаме правилник. Дайте да вкараме в Правилника кой каквото си иска да прави. Имаше процедурни предложения трябва да следваме процедурата. Аз десет пъти го повторих. Седим и се чудим какво да правим.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към гласуване. Предложението на господин Батчев.

Пл.Минчев: А какво е то?

М.Батчев: Предложението беше следното. Да прекратим разискванията и да преминем към гласуване на точката с предложенията които се направиха от вносителя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да. Който е съгласен с предложението на господин Батчев моля да гласува с вдигане на ръка „за“. 9 „за“, „против“ 1, „въздържал се“ 7. Решението се приема. Преминаваме към проекторешение №1 по Т.1 от дневния ред. Това е предложението на вносителя.

Кр.Иванов: Нали имаше корекция с предложението на Пламен Минчев.

Пл.Минчев: Вносителя се съгласи, то се прие от вносителя. Първо се гласува предложението на вносителя и след това останалите. Така, че следва да гласуваме моето беше предложение, възприе се от вносителя, така, че гласуваме на вносителя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020г., ПМС №381/30.12.2019г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2020г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 по т.1 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

В.СяровТук гласуваме предложението на вносителя. Имаше едно и на госпожа Спирова? Сега гласуваме Т.2, тя беше направила едно предложение за тези 1 000лв. да отпаднат от 7 000лв. да станат 6 000лв. Ето тез 7 000лв. коледни и новогодишно празници да станат 6 000лв…. трябва да гласуваме това нещо.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Първо гласуваме предложението на вносителя.

Подлагам на гласуване проекторешение №2 по т.1 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 8“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№111/17.02.2020година. Вносителя съм аз. Комисиите за становище. Първа?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора.

К.Спирова: Нямаме предложение за допълнение към решенията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета комисия?

Н.Стоянов: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: За.

Пл.Минчев: Само аз искам да уверя, че няма да гласувам тази точка.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт, предлагам на Общински съвет Тополовград да вземе следните решения. Да.

К.Спирова: Аз по същия начин няма да гласувам.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Който е съгласен с проекторешение №2 по Т.2 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Който е съгласен с проекторешение №3 по Т.2 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№112/17.02.2020година. Вносителя съм аз. Комисиите за становище. Първа?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора.

К.Спирова: Нямаме предложение за допълнение към решенията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета комисия?

Н.Стоянов: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, предлагам на Общински съвет Тополовград да вземе следните решения. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от Т.3 от дневния ред. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Който е съгласен с проекторешение №2 по Т.3 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№94/10.02.2020година. Вносителя съм аз. Комисиите за становище. Първа?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора.

К.Спирова: Нямаме предложение за допълнение към решенията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Преминаваме към гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.1 и т.23 от ЗМСМА и чл.49,ал.1 от Закона за обществените библиотеки, подлагам на гласуване проекторешение №1 от Т.4 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

/ Госпожа Кера Спирова не участва в гласуването./

Преминаваме към,

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№90/05.02.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора комисия?

К.Спирова: Нямаме предложение за допълнение към решенията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.5 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Преминаваме към,

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№95/11.02.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора комисия?

К.СпироваНямаме предложение за допълнение към решенията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета комисия?

Н.Стоянов: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Преминаваме към гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8,ал.1 от Закона за общинската собственост, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.6 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

.

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.6 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към гласуване на проекторешение №3 по Т.6 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№89/05.02.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: По Т.7 само искам да кажа, че има техническа грешка в изписването. Записано е „път II“, а трябва да е „път III – 559“.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора комисия?

К.Спирова: Подкрепяме докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета комисия?

Н.Стоянов: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта комисия?

Я.Илиев: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.7 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.7 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№97/11.02.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната като имаме едно предложение да се промени само началото на проектопредложението в Т.2 записано Имотите за които е прекратен арендният договор да бъдат допълнени в програмата за управление и т.н. Да стане, ако приеме вносителя: С имотите по Т.1 допълва програмата за управление и разпореждане с имоти. Това е предложението на комисията. По проекторешение №2 да се смени началото и да стане – С имотите по Т.1 допълва програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Тополовград за 2020 година в раздел IV, позиция 5.1.1 в т.5.1. – под аренда по взето решение на ОбС, а именно…..

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Бакалова тука ли е? Да го направим както го предлагат общинските съветници?

Т.Бакалова-н-к отдел „ОСИР“: Искате да промените…., не то смисъла е същия. Допълваме програмата….. Добре, съгласни сме.

В.Сяров: Защото после трябва да има друго решение с което да допълним програмата с това решение.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Добре.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта комисия?

Я.Илиев: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Други съветници? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.8 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.8 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№98/11.02.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната като имаме едно предложение да се направи Т.2 от проекторешенията да се чете – С имота по Т.1 допълва програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Тополовград за 2020 година в раздел IV, позиция 5.1.1 в т.5.1. – под аренда по взето решение на ОбС, а именно да се изчете.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта комисия?

Я.Илиев: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други съветници? Няма.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.9 от дневния ред .Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Предлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.9 от дневния ред .Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Преминаваме към

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№114/08.02.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Я.Илиев: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други съветници да вземат отношение? Госпожа Спирова.

К.Спирова: Това което се опитвам от началото на конструирането на общинския съвет да обясня и да наложа поведение коректно един към друг е спазването на Закона. Не виждам доклад във връзка с изискването на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на сключените договори миналата година. Това, че ще ми отговорят, че в момента БАБХ не е публикувал списъка не означава, че прави докладната законосъобразна. Ние ще гласуваме после пак ще гласуваме както каза господин Кмета да има работа Общинския съвет. Само, че общинска администрация следва да има малко повечко работа и да си я върши навреме.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз казах за всички, не само за Общински съвет.

К.Спирова: Искам да видя къде е публикуван регистъра на сключените договори, електронен регистър на сключените договори за мери и пасища. Искам да видя изнесени колко броя животновъди имаме, колко договори са сключени така както е по Закон. Не можете да ни карате непрекъснато да гласуваме на сляпо. Този доклад предхожда тази докладна. Кмета е следвало да издаде Заповед за да бъдат направени тези проверки които се изискват по Закон. Разбирам, че първи март е утре, разбирам, че пак ще пишем чл.60 от АПК, но това не прави законосъобразно нито нашето гласуване, нито взетото решение и е предпоставка за атакуване на разпределението за пореден път. Нито виждаме брой животновъди, нито определена колко декара, нито в кои землища. Приложение №1 определяме индивидуални мери и пасища. Приложение №2 искам да го видя качено както е по реда качен на сайта на община Тополовград. Договори с кого, за какъв срок. На сайта на община Тополовград пише регистър на сайта на община Тополовград договори с кого за какъв срок. На сайта на община Тополовград.

Кр.Иванов: Искаш да видиш ти?

К.Спирова: Искам на сайта на община Тополовград, гледала съм го. Това не е сайта на община Тополовград. Да се уточним кое какво е. Регистъра е публичен. Закона не е само за да се публикува, а и да се спазва.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Госпожо Бакалова.

Т.Бакалова-н-к отдел „ОСИР“: Това което е като информация от фонд „Земеделие“ сме ви го представили и чакаме само справка от разплащателна агенция.

К.Спирова: И предложение да бъдат прекратени договори във връзка с наложени наказания или отпаднали такива, защото животновъдните обекти са закрити.

Т.Бакалова-н-к отдел „ОСИР“: Да, направили сме го това нещо.

К.Спирова: Къде е при нас? Не, че не сте направили къде е ? Общинските съветници след малко ще влезем в една докладна където пише „има направен анализ“ и ние трябва да гласуваме на един направен анализ без да сме го видели.

Т.Бакалова-н-к отдел „ОСИР“: Вие само гласувате едни площи с имоти, а разпределението ще го направи Кмета съответно като получим окончателно и тази информация която чакаме. Разбира се че тя се взимаме под внимание, няма как ние да сключим незаконосъобразен договор.

К.Спирова: А този който отпадна Т.11е изцяло незаконосъобразно. Той не кореспондира със специалния….

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Той за това отпадна.

Пл.Минчев: А защо беше включена?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Така съм преценил аз.

К.Спирова: То просто твърденията…

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Значи тука не е въпроса да цитираме Закона и да казваме, че познаваме Закона и цитираме…. Ето госпожа Бакалова ви отговори защо ние не сме ги предоставили до този момент. Предоставили сме информацията… Нещо което не ни е дадено няма как да ви я предоставим.

Кр.Иванов: Тази докладна е законна…..

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз исках думата. Значи виждам на самата докладна пише съгласувал юрист. Така. И аз искам да попитам, аз съм юрист, аз съм направил изводите, но повечето от колегите не са юристи трябва ли да се доверим на това съгласуване или трябва да вземем да приемем другото становище. Пак казвам, аз за себе си съм наясно, но колегите 15 общински съветника не са юристи. Трябва ли да се водим? Аз ще се абстрахирам, че съм юрист. Гледам, че докладната е съгласувана с юрист така ли е законна ли е и трябва ли да я гласуваме в този вид? Аз това искам да разбера. Да се обяснят на колегите, аз съм наясно пак казвам, но нека да се знае от колегите. И това съгласуване само проформа ли се прави или действително се извършва проверка съответно…. за законосъобразност, защото това което го каза колежката Спирова също е има така как да го кажа резон и основание. И за това сега се питам кое е вярно.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожа Хлебарова е тука тя ще ви отговори.

Я.Хлебарова-юрист: Дами и господа, моят договор за правни услуги е сключен с Кмета на община Тополовград и той се е доверил на мене. Вие какво ще решите си е ваш проблем. Аз съм подписала нещо което считам, че е законно, спазена е основната форма на Закона. Ако вие гласувате гласувайте, но не сте длъжни да се доверявате на мен. Аз отговарям пред Кмета и само пред него.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: За това ти се доверявам.

Пл.Минчев: Да, но общинския съвет го гласува. Материала е внесен в общинския съвет. Аз не го приемам това становище.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг има ли да добави нещо или да преминаваме към гласуване. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37“и“, ал.1,ал.3 и ал.12, чл.37“о“, ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.10 от дневния ред .Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 7“за”,

2”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Няма смисъл да се гласуват другите проекторешения. Преминаваме към

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№124/25.02.2020година. това е допълнителна и ви е била представена на комисиите .Вносителя нещо има ли да добави?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора?

К.Спирова: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепяме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.11 от дневния ред . Който е съгласен с направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№105/13.02.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Трима „против“ и двама „за“.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора?

К.Спирова: По същия начин не сме постигнали съгласие по отношение на докладната дали да бъдат подкрепени решенията или не. Двама са „за“ и двама „против“.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Другите общински съветници някой иска ли да вземе отношение? Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Тука в комисията се изрази някакво становище, че видите ли с тази докладна се цели да се закриват посочените детски градини след като се съкрати длъжността директор. Виждате, че нищо ново не се предлага с тази докладна. Имаме един Директор на три села, сега ще станат на пет. Един Директор ще стане на пет села. Тука наистина в докладната е посочено, след направения анализ от специалисти от Общинска администрация се установи, че този недостиг от 138 000лв. може да се компенсира. Това изречение е грешно. Част от този недостиг може да се компенсира. От тук от никъде не виждам, че общината няма да дофинансира детските градини. До колкото разбрах даже от информация на Васил Сяров, че директорската заплата е 2 400лв. Грубо го казвам. Те са няколко детски градини обединени в група. Значи казвам горе долу, не съм счетоводител. Това са около 28 000лв. годишно. Значи ако се съкрати директорската заплата и се назначи учителка, детска учителка по-млада около 1 300, 1 500лв. значи около 15 000лв. може да се икономисат. Петнадесет хиляди лева не са малко предвид, че тука има двадесет, двадесет, единадесет деца. Децата са малко и тези 15 000лв. Другия проблем е, че детето води парите на брой дете се плаща и държавната субсидия която се превежда на общината. Общината има някакъв коефициент и общината превежда парите на детските градини. Така, че не виждам логика вашето опасение, че виждате ли ще бъдат закрити детските градини и децата ще бъдат извозвани, пак казвам това е мое мнение и децата ще бъдат извозвани тука в тополовградската детска градина и т.н. Така, че с това решение се постига единствено да се намали тази сума подчертана горе 138 650лв. с 15, 16 000лв.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Никой не може да каже господин Иванов ………

Кр.Иванов: Аз чета тука от докладната.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Докладната да, аз не знам господин Балабанов може би трябва да отговори на това.

В.Сяров: Аз искам думата.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Да, господин Сяров.

В.Сяров: Сега, господин Божинов, аз предния път гласувах „против“ тази докладна. Сега пак ще гласувам „против“. Вие ни давате една сума 138 000лв. Вие стъпвате на една докладна записка с №91-00-475/30.12.2019 година от главния счетоводител на звено „ОДГ“. Тази докладна я изисках и ми я предоставиха. В тази докладна е записано, тука са направени точно мисля, че сметките, господин Станков ще каже най-добре, че недостиг 138 650лв. И пише в докладната – от предварителни разговори проведени при вас както и на основание общото мнение което се оформи и наложи като единствена мярка за намаляване на разходите и преминаване към самостоятелен бюджет на целодневна детска градина „Щастливо детство“ бе констатирано в закриване на детска градина „Иглика“ село Синапово респективно закриването на групите в село Радовец и село Орешник, както и на длъжността „директор“ на детска градина „Иглика“ село Синапово. В случая разчета за икономии чрез оптимизиране на структурата в детските градини е да се наложи считано от 01.04.2020 година като заетия персонал бъде намален с 9 души, от които 4 души от група село Радовец, 4 души от група село Орешник и длъжността „директор“ на ДГ „Иглика“. Общия размер на икономията който би се реализирал за периода от 01.04. – 31-12.2020 година е в размер на 90 380лв.и в това число детската група село Орешник – 35 870лв., детска група село Радовец – 33 630лв. и от длъжността „директор“ ДГ „Иглика“ – село Синапово – 20 880лв. И по нататък е описано, че в резултат на тези съкращения с оптимизирането пак няма да стигне и ще има един недостиг от 48 270лв. И тоз недостиг ще се компенсира като се съкратят трима души от ЦДГ „Щастливо детство“. Аз искам да ви питам след като на вас ви са ясни тези неща, тези цифри защо нас не ни запознахте с тях да седнем да ги обсъдим на комисиите, да ги видим. Защото както каза господин Иванов от така дадената докладна казваме, че ще закрием само една директорска длъжност и 30 000лв. примерно заплатата на директорката пак няма да стигнат 100 000лв. А в тази докладна тука виждаме нещо друго. Кое е вярното? Искам още един въпрос да ви задам. Аз ви казах на миналата сесия, че вие подписвате щатното разписание на детските градини. Директорката в детската градина в село Синапово е пенсионерка мисля, че от една година. Добре 5,6 месеца. Защо 5,6 месеца след като е пенсионерка и се води пак на работа. Да вземем друг човек на работа, млад човек нали искаме да задържим младите хора в общината. Плюс това, ако наистина закрием тези детски градини в село Радовец и село Орешник тези деца после едва ли ще дойдат в училището в Тополовград.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Това ли е?

В.Сяров: Да. /шум в залата/

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Моля ви се изслушайте ме само за момент. На тази среща не бях само аз, бяха много хора. Ако господин Балабанов е безкрайно искрен искам да каже това мои думи ли са или думи на друг човек който ги е казал, че ще се справи ако той е. Господин Балабанов…, не да го вменяват на мен това нещо тука. Какви са тези глупости? Какво го вменяват на мене?

Ст.Балабанов-гл.счетоводител звено „ОДГ“: Аз не знам разсъжденията до къде водят съветниците, но в разговора който водихме ние при вас, ние водихме разговора за това как да намалим дофинансирането което се извършва в края на всяка една година в звено „ОДГ“.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: И кой предложи да се закрият детските градини в Радовец? Моля?

Ст.Балабанов-гл.счетоводител звено „ОДГ“: Не, това не ставаше въпрос от ваша страна за предложение.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ами защо тогава се опитват да го вменят на мен?

Ат.Анастасов: Кой го предложи?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ама ние не разглеждаме…., това не е предмет на…..

Ст.Балабанов-гл.счетоводител звено „ОДГ“: Това беше една сметка която аз направих с цел да се види по какъв начин може да се намалят тези дофинансирания. Единствения начин е оптимизиране на структурата. Пари отгоре няма да паднат нито някой е в състояние да намали заплатите. Всяка година на учителите на основание национален рамков договор подписан между синдикатите и Министъра на образованието и науката се увеличават заплатите. С това се увеличава обаче и издръжката чрез единния разходен стандарт на едно дете в съответно в училищата и детските градини. В резултат на новите сметки които се дадоха като бюджет, защото ние разполагахме с това нещо още в средата на декември месец тази информация направих аз една докладна записка до Кмета с цел да се изясни при тези заплати които съществуват новите вече които се дадоха като разпореждане от страна на Министерството на образованието и науката като начални минимални работни заплати в системата на предучилищното възпитание ние направихме разчет на това на базата на средствата който ще ни бъдат отпуснати като бюджет на звено „ОДГ“ със разходите които биха следвали да се начислят с новите заплати които са утвърдени от Министъра. И излезе разликата като недостиг в размер на 130 000лв. Този недостиг аз трябваше да информирам ръководството за това, че тази година ние още в началото преди да се приеме бюджета съгласно новите разчети имаме недостиг на 130 000лв. Предложението от моя страна беше за това.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Господин Стойчев имате думата.

К.Стойчев: Колеги, така или иначе ние нарушаваме дневния ред по простата причина, че фокусираме вниманието си в докладна записка която не е предоставена на нашето внимание. Ние не сме работили върху такава докладна записка която беше цитирана. Ние имаме докладна записка №103, дванадесета по ред която всички я знаем каква е. Върху нея работим, 105 ли? Извинявам се №105. Изобщо не става въпрос тук за закриване на детски градини, за лишаване на деца и родители от тази услуга и всичко което води след себе си това деяние. Няма последствие, ние трябва да вземем решение. Ние не взимаме решение за закриване на детски градини. Дайте да оставим тази глупост! Пак почваме да преливаме от пусто в празно.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Господин Иванов.

Кр.Иванов: Значи тука има малко популизъм от страна на ГЕРБ и ще ви кажа защо. Двадесет години, вече тринадесета вече съм общински съветник и не помня година в която да не сме дофинансирали детските градини. Така ли е госпожо Спирова?

К.Спирова: Да.

Кр.Иванов: Помните ли вие през вашите мандати да не сме дофинансирали?

К.Спирова: Няма.

Кр.Иванов: Няма такава. Значи тука не се касае държавата колко пари дава. Тука се касае да намалим колкото се може повече, като запазим детските градини недостига от 138 000лв., ако е правилна тази цифра. Разбирам, че това е малко….

Ат.Анастасов: Аз питам правилна ли е тази цифра?

Кр.Иванов: Това което го четете аз съм бил…

Ат.Анастасов: Ами как, тази цифра е заложена в бюджета.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не е заложена.

Кр.Иванов: Не е заложена. Слушай ме сега малко! Тази цифра просто е преписана механично от главния счетоводител, той я е сметнал по някакъв начин и сега ние се стремим като имаме някаква възможност да я намалим като запазим абсолютно всички детски градини. Като виждате, че децата намаляват на 13, 14,11 падат.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Точно това исках да кажа.

Кр.Иванов: Разбирате ли?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Синапово – 13, Устрем – 14, Радовец – 11.

Кр.Иванов: Даскалите си получават тяхната заплата, ние там не можем да пипаме, да намаляваме заплати, децата намалят, като намалят децата сумата която ще постъпи от държавата намалява.

К.Спирова: Значи трябва да отворим в Българска поляна защото там децата са 20.

Кр.Иванов: Може бе. Какво, сега да ги избием ли тези деца? Недейте така сега! Значи аз не виждам…това е елементарно. Не виждам защо…./шум в залата./ Сега, че някой писал някакви неща.

Ат.Анастасов: Кмете, това не е докладна, това е една справка. Пет общи работника в детска градина „Щастливо детство“.

Кр.Иванов: Абе такива са изискванията.

Ат.Анастасов: Не може да са такива изискванията .Това е непедагогически персонал.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Непедагогически точно така.

К.Спирова: Оптимизацията може да бъде и със Заповед…../шум в залата/

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Вие искате да съкращавам ли, аз това не мога да разбера.

К.Спирова: Ама то така излиза.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Кажете го ясно. Кмете искаме да съкращаваш!

К.Спирова: Ама защо да искаме да съкращаваш?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Защото вие пледирате от нова година, пледирате да……

К.Спирова: Оптимизация означава съкращаване. Друг начин няма.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Това е мой проблем, не е на друг. Проблема е мой! Ами мой проблем е след като осем години успявам да се справям

К.Спирова: Не вие се опитвате да го прехвърлите на Общинския съвет. /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Господин Батчев.

М.Батчев: Аз искам само да попитам за мое обяснение , като слушам дебатите на колегите, че след като в т.1 на решението – Преобразува ДГ „Иглика“ село Синапово с група и т.н. Втора точка – Задължава Кмета на общината да определи условията и реда за съхранение и водене на задължителната документация това е ясно. Не ми е ясно – движимото и недвижимото имущество на преобразуваната детска градина. Ако наистина няма да се събират те си остават не би трябвало да има това движимо и недвижимо имущество на преобразуваната детска градина.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Абсолютно….

М.Батчев: Да знам как да гласувам, защото, аз не искам да се закриват детски градини, да се намалят деца, но всъщност от това казаното, да не ми е ясно…..

К.Спирова: То така излиза.

Кр.Иванов: Абе не излиза така бе госпожа Спирова.

М.Батчев: Аз имам въпрос.

Кр.Иванов: Абе имаш въпрос, никакъв въпрос нямаш.

М.Батчев: Ти явно знаеш всичко и…..

Кр.Иванов: Знам.

К.Стойчев: Колеги ако става въпрос за закриване на детски градини всички ще сме против бе и аз ще съм против.

М.Батчев: Тогава да отпадне това което е.

Пл.Минчев: Аз искам тука да се обърне внимание от Председателя на Общинския съвет, че всеки общински съветник има право да се изказва. И неправомерно от страна на общинския съветник да репликира друг общински съветник без да му е дадена думата и да му казва, че никакво предложение и никакво разяснение не иска. Тука е ролята на Председателя на Общинския съвет и считам, че не следва да го допуска това нещо. Не е коректно и не е колегиално.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Това, че Председателя има по-лежерно отношение това не е лошо защото…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Да може да се изчистят нещата, защото май на комисиите….

Пл.Минчев: Какво да се изчисти? Значи единия съветник прави забележка на друг защо говори. Това какво изчистване е? Това не е изчистване.

М.Батчев: Предложението ми е следното. В т.2 от проектите за решения да отпадне написаното – движимото и недвижимото имущество на преобразуваната детска градина.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Това е вашето предложение?

М.Батчев: Да.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да отпадне!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Вносителя е съгласен. Госпожо Ятакчиева, да.

Кр.Ятакчиева-н-к отдел „ХСД“: Ако ми позволите само. Сега тук господин Иванов беше прав в претенцията си за докладната. Ние наистина сме написали, че ще бъде преодолян този недостиг. Това не е вярно, ще бъде преодолян част от недостига. Така трябваше да бъде написано, но приемете моите извинения аз съм объркала докладната. Първо искам да ви кажа, че тази точка господин Батчев не следва да отпадне тя трябва да остане тъй като…

М.Батчев: Само част от т.2….

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Нека да изслушаме госпожа Ятакчиева.

Кр.Ятакчиева-н-к отдел „ХСД“: Детските градини като групи остават в населените места. Те не се закриват. Закрива се ДГ „Иглика“, а групите преминават към ДГ „Щастливо детство“…

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: И документацията трябва да е там.

М.Батчев: Цялата документация… те си остават на място там.

Кр.Ятакчиева-н-к отдел „ХСД“: Разбира се. Те си остават на място там ще се готви, там ще бъдат децата. По никакъв начин няма да се наруши предоставянето на…. Слушайте ме само ако искате да ви обясня. По никакъв начин няма да се наруши предоставянето на педагогическата услуга и няма да бъде подценено създаването на условия за децата в детските градини. Но ще има предвид това, че отпада ръководството на детска градина „Иглика“ разбира се, че ще има движимо и недвижимо имущество което съответно ще премине в ДГ „Щастливо детство“.

М.Батчев: Документално.

Кр.Ятакчиева-н-к отдел „ХСД“: Не само документално. Ако тази точка отпадне, пак на юристите искам да кажа вие знаете, че всичко това трябва да де обнародва в Държавен вестник и тази точка която е задължителна за документацията и за движимото и недвижимото имущество трябва да присъства в документацията която господин Кмета ще изпрати в държавен вестник.

М.Батчев: Тогава го оттеглям.

Кр.Ятакчиева-н-к отдел „ХСД“: Мисля, че проблема не е точно в тази точка. Проблема е в това, че ние не можем на този етап наистина да преодолеем целия недостиг, но поне можем да положим усилия да го намалим. С вливането на детската градина ние наистина ако не плащаме една заплата на директор ние ще намалим този недостиг. Той господин Станков направи изчисления и мисля, че годишно е 27 000лв. заплатата на директора. На този директор който в момента ръководи детска градина „Иглика“. Ако директора разбира се е в друга възраст и нещата със заплатата ще стоят по друг начин. В момента се постави въпроса защо тази директорка е директор на ДГ „Иглика“ това е така защото предвид предстоящото преобразуване на детската градина….

М.Батчев: Госпожо Ятакчиева няма отношение по моя въпрос.

Кр.Ятакчиева-н-к отдел „ХСД“: Аз на всички отговарям. Имаше такъв въпрос. Ние взехме решение до приемането на решението на Общинския съвет да остане госпожа Пепа Петрова тъй като един нов човек едва ли ще може да се справи с цялата документация и с предстоящото преобразуване на детските градини. Иначе разбирате, че в един момент госпожа Петрова след вашето решение каквото и да е, ние ще се съобразим с това решение и госпожа Петрова съответно вече ще бъде така сменена със по-млад човек със съответното образование. Това е от мен. Ако някакви други въпроси имате?

Кр.Иванов: Преди години когато трите детски градини правихме един директор всяко село си имаше директор на детска градина. И се обединиха тези градини и се направи един директор. Нямаше такива дебати.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг има ли да вземе отношение или да преминаваме към гласуване. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.310,ал.5 и чл.313,ал.1,т.3 от ЗПУО, предлагам на гласуване проекторешение №1 от Т.12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“? „Въздържал се?“ Така. Да видя кой е „въздържал се“. „Против?“ Кой не участва в гласуването?

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 8“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не мога да разбера едно нещо към дамите и господата които гласуваха „въздържал се“. Искате по този начин да натоварите бюджета на общината най вероятно. За да бъде на Кмета колкото се е възможно по-трудно. Благодаря ви! Аз мога да ви уверя, че ще се справя с тази задача. Така, че не се притеснявайте. Като гледам и госпожа Семерджиева не се притеснява. Ще се справим, вие за това гласувахте „въздържали се“

Пл.Минчев: В процедура на гласуване сме. Не се допускат изказвания.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Допуска се, мога да се изказвам когато си искам.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Предлагам на гласуване проекторешение №2 от Т.12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“? „Въздържал се?“

К.Спирова: Искам да прегласуваме решенията. Искам проверка на кворума и прегласуване на решенията. /шум в залата не се чува/. Искам кворума колко сме и прегласуване.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да се върнем на проекторешение №1 така ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев: Как де се върнем, то има процедура. Четете ги тези правилници! Четете ги!

К.Спирова: Аз имам право и правя предложение за проверка на кворума и прегласуване на решенията отново. Имам съмнение по отношение на кворума. Имаме кворум.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Кворума е 15 общински съветника. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“

К.Спирова: По Т.1

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Който е съгласен с проекторешение №1 по Т.12 моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 8“за”,

0”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

К.Спирова: Решението не се приема.

Кр.Иванов: Чакайте бе колко човека сме бе? 14 бе.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Значи кворума към момента е 14 общински съветника. 8 „за“, „против“ 0, „въздържали се“ 6. Решението се приема.

К.Спирова: Ще проверим в съда.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Предлагам на гласуване проекторешение №2 от Т.12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“? „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 7“за”,

0”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Защото е с обикновено мнозинство. Предлагам на гласуване проекторешение №3 от Т.12 от дневния ред. Да направим проверка на кворума. В момента кворума е 16 общински съветника. Не, 15 общински съветника. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“? „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 8“за”,

0”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№104/13.02.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта комисия?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Общинските съветници ? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС и чл.48 от НРПУРОбИ, чл.30,ал.5, чл.18,ал.3, във връзка с чл.19,ал.1 и чл.31,ал.1 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.13 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Предлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.13 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. В момента кворума е 15 общински съветника.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Предлагам на гласуване проекторешение №3 по Т.13 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№109/17.02.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Общинските съветници ? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.56 от ЗУТ, чл.11,ал.1 от НРУРПДЛО на ОбС – Тополовград и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение 1 към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.14 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Предлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.14 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№96/11.02.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора?

К.Спирова: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Общинските съветници нещо имат ли да добавят ? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.24,т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.33а от Закона за администрацията, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“? „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Предлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“? „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№103/13.02.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя Докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора?

К.СпироваВтора комисия не постигна съгласие по отношение на пето хиляди лева за спортния клуб „Срем“. Имаме предложение пето хилядите да бъдат намалени на и да бъде дадено хиляда лева на тениса. Казах, че се разделихме и има такова предложение. Не съм излязла с предложение…., а казах, че не постигнах ме съгласие. Не давам предложение, казах за какво не постигнахме съгласие.

Ат.Анастасов: И аз искам да направя едно предложение. За тенис на маса – от 3 000лв. да станат на 4 000лв. Джудото си остава 7 500лв., борбата – 3 000лв., ФК „Сакарски спортист“ – 4 000лв. и ФК „Тунджа“ с.Срем от 5 000лв. стават 4 000лв.

Кр.Иванов: Тя същото го каза.

Ат.Анастасов: Аз правя предложение. Тя не е направила предложение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Добре, някой друг от общинските съветници нещо имат ли да добавят ? Вашето предложение ще се гласува след предложението на вносителя Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.16 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 7“за”,

2”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Така, сега вашето предложение господин Анастасов. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

4”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

М.Батчев: Право на отрицателен вот. Тениса и аз искам, но играят три деца и хиляда лева. С три участника и е на трето място. Нека да има и аз искам повече деца да участват даваме хиляда лева повече за нещо което реално няма ефект. Това е. Ако трябва общинските съветници да дойдат да видят за какво реално се дават тези пари…. / не се чува/ Да дойдат колегите да видят за какво ги даваме реално тези пари и за какво отиват.

В.Сяров: За борбата къде отиват тези пари. Има ли борба?

М.Батчев: Съгласен съм.

К.Стойчев: Аз също искам право на отрицателен вот, само с едно изречение. Колеги, искате да разпределяме някакви пари. Защо трябва да вземем хиляда от тука да ги дадем хиляда там. / шум в залата/ Никой не знае какво сте разглеждали тази комисия, втора комисия. Казвайте го това нещо. За това става въпрос. Благодаря!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Така преминаваме към проекторешение №2 по Т.16 от дневния ред. В процедура на гласуване сме вече. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№106/13.02.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Нямам какво да добавя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя Докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора?

К.Спирова: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Добре, някой друг от общинските съветници нещо имат ли да добавят ? Няма. Преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на гласуване проекторешение №1 по т.17 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Предлагам на гласуване проекторешение №2 по т.17 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Преминаваме към

 

ОСЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№58/14.01.2020година. Вносител е господин Батчев.

М.Батчев: Само искам нещо технически, чл.2,ал.1 да стане Република България.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Чл.2, ал.1 да е Република България Да се допълни България, добре.

М.Батчев: Да се допълни пред Република, България, само това е.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Комисиите за становище? Първа комисия?

В.Сяров: Допуска.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора?

К.Спирова: Нямаме предложения, тоест ние не сме гледали докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Я.Илиев: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой от останалите съветници? Да, госпожо Спирова?

К.Спирова: Има противоречия първо в самите предложения. Чл.64,ал.1, казва: Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината. В същото време чл.105, ал.2, казва: Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет могат да внасят Кметът на общината, общинските съветници, както и зам. кметовете по въпроси, свързани с ресора им. Проекта за бюджет се внася от Кмета на общината. Значи или могат всички изброени зам. кметовете имам предвид, защото общинските съветници нямат проблем да внасят. Всички са подготвени от общинска администрация те стоят зад тези докладни те ги защитават това което прави като предложение Кмета или заместник кметовете. Чл.64,ал.1 трябва да бъде преработена.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да се добави…..

К.Спирова: Аз не предлагам да се допълни нищо, за мен е нормално да бъде Кмета на общината. Или трябва да отпадне и зам. Кметовете….

Кр.Иванов: Къде пише зам. Кметовете?

К.Спирова: Чл.105, ал.2, аз изрично го посочих. Видях чл.64, че може само Кмета. От там нататък изпадаме в противоречие с чл.105, ал.2. Имам предложение и в чл.91,ал.3. Не може Правилника да противоречи на Закона. Председателя на Общинския съвет дава дума за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места. Никой не ги пита дали искат. Закона казва чл.46,ал.3, те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси отнасящи се до кметството. Няма преценка дали искат или не искат. Всяко не изслушване на Кметове и кметски наместници по отношение на въпроси касаещи населените места е нарушение на процедурата. Не е по тяхно искане! Закона казва изслушва, не ги пита дали искат да говорят. След като е станал Кмет или кметски наместник е длъжен да има отношение по въпроса след като касае населеното място. Имам предложение към чл.80,ал.5, внесените проекти за решение по точки от дневния ред и направените нови предложения за изменения или допълнения се четат. Не може тука като ни гледат да се чудят какво гласуваме. Кое е първото предложение, кое е предложението на Кмета, кое е на общинския съветник, както и основанията по вземането на решенията. И тук искам да поставя въпроса пред колегите общински съветници. Какво е според тях „уважителна причина“? Да им се зачете отсъствието от заседание на Общински съвет или на постоянна комисия какво си представят, че е уважителна причина. Защото за мен уважителна причина да не се явиш на работа изрично са казали в Кодекса на труда в Закона за държавния служител, болен. Ангажиран със смърт, ангажиран с раждане, ангажиран със сключване на брак. Това са причините които са уважителни. Вдигането по телефона и казването аз не мога да присъствам за мен е неуважителна причина. Държа да уточним ясно и точно кои са уважителните причини които се приемат от този общински съвет за отсъствие на общински съветник. Закона за местното самоуправление и местната администрация казва, че за работата си в общинския съвет, общинският съветник ползва отпуск. Той да си прецени дали ще отиде на работа където получава повече, но тогава няма да е по уважителна причина в Общинския съвет. Избора сме го направили когато са ни регистрирали и когато сме дали съгласие като общински съветници.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стойчев.

К.Стойчев: Ако е свършила госпожа Спирова.

К.Спирова: Да, да свърших.

К.Стойчев: Госпожа Спирова, това е хубаво което го уточнява обаче и при вас има малко противоречие тъй като аз също съм мислил по този въпрос. Всъщност да започна малко по отрано. Всички ние тука сме общински съветници които съвместяваме и други работи. Един отсъства от ежедневната си счетоводна дейност….

К.Спирова: На който не му е интересно може да излезе. Въдворете ред в залата.

К.Стойчев: Друг отсъства от ежедневната си адвокатска практика, друг отсъства от ежедневната си дейност… Не може там където има национални обекти, тука има хора които работят там има изисквания точно определения ден в точно определен час да бъдат там и не могат да присъстват на общинската сесия, където разбира се и там имат ангажименти това не е ли уважителна причина.

К.Спирова: Не. Закона е казал……. Те ни уведомяват за заседание седем дена преди заседанието.

К.Стойчев: Седем дени по-рано няма как да ни уведомят, че някъде има авария в „Марица изток“, примерно. Цитирам това защото има и други хора които работят там. Даже и в залата има работещи там. Няма как да ви уведомим за това, тъй като точно това исках да акцентирам това не е неуважителна причина това трябва да уточним. Иначе за друго съм съгласен.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Батчев. Значи по предложението на госпожа Спирова по чл.64,ал.1 – Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината. Не само от кмета там е изцяло от общинска администрация.

К.Спирова: Всички предложения са от Кмета на общината. Общинска администрация внася изцяло от Кмета на общината така или иначе самостоятелно не могат да внасят…..

М.Батчев: Чл.105…… /не се разбира/

К.Спирова: Общинска администрация внася чрез Кмета на общината така или иначе. Самостоятелно не могат да внасят. Може и заместник кметове по въпроси когато е в ресора им. /шум в залата./ Да се допълни и зам. кметовете по въпроси свързани в ресора им. Да бъде допълнено за да няма противоречие това имах предвид,Чл.64,ал.1 да бъде допълнени както и зам. Кметовете по въпроси свързани с ресора им. Ако вносителя е съгласен?

М.Батчев: Да.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други предложения ще има ли относно Правилника?

В.Сяров: Госпожо Спирова само едно предложение ли имате?

К.Спирова: Не е само едно. Казахме чл.91,ал.3, Председателя на общинския съвет задължително дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници при обсъждане на въпроси отнасящи се до съответните кметства и населени места.

В.Сяров: Да се махне по тяхно искане.

К.Спирова: Това е предложението което правя. Този текст на чл.91,3 противоречи на чл.46, ал.3 от ЗМСМА.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: По-тихо малко да уточним не се чува!

К.Спирова: Аз това казах преди малко. На който не му е интересно да излезе.

В.Сяров: По тяхно искане.

К.Спирова: Не по тяхно искане, няма пречка по тяхно искане, но по принцип Закона казва те се изслушват.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Как да стане госпожо Спирова, не се чува.

К.Спирова: Аз го казах. . Председателя на Общинския съвет дава дума за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници при обсъждане на въпроси отнасящи се до съответните кметства или населени места. Да отпадне „по тяхно искане“.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Батчев съгласен ли сте?

М.Батчев: Да.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Друго?

К.Спирова: Да се уточни и кое е уважителна причина. Да изясним въпроса уважителните причини. Трябва да пише изрично отдолу, че не може да се яви…

Кр.Иванов: Общинския съвет това е институция така ли е? Ние като сме кандидатствали за общински съветници и народа ни е избрал ние си поемаме някакви морални задължения. Тъй че няма нужда законова да ни се вменяват някакви такива….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: На всеки се налага.

М.Батчев: Аз предлагам да прекратим разискванията и да гласуваме. /шум не се чува/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към гласуване.

Пл.Минчев: Аз не съм се изказал.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Имате думата.

Пл.Минчев: Така. В преходните и заключителни разпоредби за да бъдем максимално точни и да спазим изискването за публикуване на подзаконов акт следва да стане, че влиза в сила от приемането му и публикуването му на официалната интернет страница на Община Тополовград, да бъде публикуван този подзаконов акт и трябва да се добави с §4.

Кр.Иванов: Като решение да се пише?

Пл.Минчев: Да, добавя се! Влиза в сила от приемането му и публикуването му на официалната интернет страница на община Тополовград. Имаме две предпоставки. Първо трябва да бъде приет и второ трябва да бъде публикуван на официалната страница. Просто да добавим, мисля, че това е необходимо.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Батчев ?

М.Батчев: Да, съгласен съм.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекторешение №1 по т.18 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против“ „Въздържал се“

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Преминаваме към

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Която е изказване на представител от РУ на МВР – Тополовград.

Кр.Иванов: Тук не пише представител, а пише, аз чета Началник на РУ. Заповед на А.Цанков.

М. Божилов-ст.инспектор РУ-Тополовград: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници. Със Заповед на Директора е разпоредено ежемесечно да се прави справка, доклад за състоянието на престъпността, обществения ред и безопасността движението на територията на община Тополовград и този доклад е при покана от вас да ви запозная. В случай се явявам аз тъй като началника ни е в болница и аз със Заповед съм упълномощен да го замествам. Моля?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Общинска администрация моля, за тишина!

Кр.Иванов: Тука чета Заповед на това…..

М. Божилов-ст.инспектор РУ-Тополовград: Ако желаете, аз не държа да присъствам тука, по ваша покана съм. Мога и да си тръгна.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, имахме писмо от Директора на Областна дирекция на МВР – Хасково, който държи да включим на предстоящото Заседание точка в дневния ред.

М. Божилов-ст.инспектор РУ-Тополовград: Със Заповед съм назначен да замествам началника така, че за това съм тук. По първа точка регистрирани престъпления на територията на Община Тополовград през месец януари 2020година – 13 броя. От които 1 бързо производство, 8 досъдебни производства и четири ЗМ. Престъпления против личността – 2бр. Причинена средна телесна повреда – 1бр. И пълнолетно лице заживяло на семейни начала с лице от женски пол под 16 години – 1бр. Престъпления против собствеността – 10бр. Кражби имаме регистрирани 8 броя, една измама и едно неприкосновеност на жилище. Престъпления против транспорта. Имаме едно което е за управление на МПС с алкохол над 1,2 промила. Подробности за случаите не мога да ви дам тъй като се дават само след разрешение от наблюдаващия прокурор. Ако направим една кратка статистика 2020 – 2019 година през 2019година имаме регистрирани 4 престъпления от които едно е прекратено, три са останали за работа, две са разкрити. 2019 година процента е бил 66,67%, а 2020 година януари месец процента ни е 30,77% четири разкрити от тринадесето регистрирани. Извършители на престъпления през 2020год са 9 лица от тях 2 лица са непълнолетни, а за 2013год са били 3 лица. Състояние на обществения ред през януари имаме общо 39 броя по получени сигнали от които 4 броя за нарушения на нощна тишина, 7бр. за други нарушения на обществения ред. Няма получени сигнали по Закона за защита от домашно насилие. Административно наказателна дейност. По Наредбата сме съставили 7бр. актове, по ЗБЛД – 32бр., по ЗГР – 4бр., по чл.218 от НК -1бр., има 80 акта по ЗДвП – 80бр. и 112 фиша. Проверени за януари месец са 1241 лица, 898бр. са МПС, търговските обекти са 97бр. Съставени протоколи са 136бр., съставени разпореждания – 4бр.имаме едно задържано лице. Проведени беседи със самотно живеещи лица на територията са 31 беседи с превантивна цел. Среща с кметовете и кметските наместници по населени места за месец януари са общо 27бр.Състоянието на пътната безопасност. Имаме настъпили 3 ПТП с материални щети. Нямам тежки ПТП. Значи едното от ПТП е на път II-76,км.2,450, за несъобразена скорост в Тополовград на ул.“Отец Паисий“ имаме едно ПТП за несъобразена скорост и в с.Устрем едно ПТП отнемане на предимство. През месец януари имаме 7 ЗППАМ издадени както казах 1бр. с алкохол 1,2 и един установен неправоспособен водач на МПС. Текат информационни кампании в момента за едното е за подмяна на българските лични документи, тъй като тази година се очаква, изтича десетгодишния давностен срок на първите издадени лични документи по новия образец и очакваме да има пик на подадените заявления. Изпратили сме 15бр. уведомления до кметовете по населени места с които да се уведомят жителите, че може да подават заявления преди да им изтекат документа за самоличност за да не се струпват опашки и нагнетяване на напрежението. Също така има възможност за мобилна група да дойде когато имаме заявления от над 50 души които заявяват да сменят личните си документи да дойде мобилна станция на място да подадат заявления, да си платят таксата чрез пост терминално устройство и да се направят снимките на място. Да не се отсъства от работа и да не се прекъсва работния процес. Такива големи предприятия на територията на общината нямаме, но все пак сме уведомили жителите на общината. Другата информационна кампания е която продължава да тече е уведомяването и раздаването на листовки за противодействие на телефонните измами. Миналата година със съдействието на общината бяха разпечатани около десет хиляди бройки такива листовки и периодично оставяме по пощи по магазини и т.н. с най-често срещаните схеми за телефонни измами. Даде се фактически препоръки възрастни хора да не станат жертва. В последната точка от доклада сме направили някой предложения които са от компетентността на Общинския съвет за промяна на Наредбата за обществения ред и сигурност тъй като практиката ни е показала, че има обществени отношения които не са регламентирани. Сега ще ви ги зачета, че моя апел личен към общинските съветници е наистина някога когато имате по-свободно време разгледайте тези предложения и да се направят корекции в Наредбата на общината. Сега ще ви кажа на какво сме срещали с времето проблем където няма регламент. За спазване на нощната тишина от шум чрез използване на аудио- озвучителна или друга техника. В тази връзка лятото особено като се започне сватби, кръщенета и т.н. голяма част от тържествата продължават до малките часове и наистина става дисконфортно на голяма част от жителите. Предлагаме да се предвиди мярка с която нарушителите за изземване, отнемане на техниката или средството с което се вдига шум или част от него. Примерно една уредба, усилвател, кабели и микрофони такива неща могат да се изземат със съставянето на акта или издаването на ЗППАМ. Това е регламентирано в чл.20 от ЗАНК, но всъщност той …., че трябва да има друг регламент. ЗАНК го позволява, но трябва да има, ако се вкара в Наредбата ние на базата на този текст може да стъпим на чл.20 от ЗАНК да изземваме части от техниката или цялата техника, поне временно за някакъв период от време за да прекратяваме нарушенията. Вещи които се изземат нали по ваша преценка могат да се изземват в полза на общината или за определен там 5,10,15 дни, месец нали това вие може да го обсъдите. Другия проблем за който сме се натъкнали през времето е, че при отглеждане на животни кучета най-вече . Преди време в Наредбата е имаше текст, това го помня от опит имаше текст който регламентираше намордници, поводи и т.н. В момента с времето този текст отпадна от Наредбата и сега има само един единствен текст, че собствениците трябва да контролират поведението на животните си гледани в домашни условия. Каквото и да значи това и ние обикновено използваме този текст но е хубаво да се регламентира за такива големи говоря агресивни да са с намордници да са на повод и т.н., защото се разхождат по улици и по главни включително и на масови мероприятия сме виждали, пълно е с кучета което мисля, че не е редно. Тука даже от Закона за лова има, че кучетата охраняващи стада трябва да са със спъвалка на височината на коленните стави с 30см. спъвалка да не могат да предприемат гонене на дивеч и т.н. Нещо подобно може да се окаже и в Наредбата, защото там е в ловните територии като в урбанизирани територии няма. Предлагаме да има регламент за изискване на водачите на впрегнати и ездитни животни относно възраст или квалификация за движението им по улиците. Защото качват се лица яздят коне, магарета карат ги по републиканска пътна мрежа и буквално без да познават правилата за движение са предпоставка за ПТП-та. Да има санкции за родител, който не осигурява придружител на децата си под 12 години управляващи сами велосипед по пътното движение. Да има санкция на родител който не осигури необходимото техническо оборудване на велосипедите на децата си /фенер, светлоотразители, звънец и други/ и индивидуалните им защитни средства. В Закона за движението по пътищата прави една отметка има член който казва, че такива деца не трябва да се движат сами по пътищата, но няма санкция. До 12 години не трябва да карат сами по улици трябва да са с придружител, но няма санкция. За това предлагам, ако е възможно да вкарате в Наредбата да вменим отговорност на родителите, защото сами виждате, че като се стопли нито едно дете да не казвам нито едно дете, но голяма част от децата нямат нито осветление на колелото, нито каска…, каквото и да е. Карат си както им дойде. И за да запазим живота и здравето на децата призовавам да се въведе по някакъв регламент в Наредбата. Другото. Да се забрани носенето и използването от непълнолетни лица на ножове, боксове, газови и пневматични оръжия. Имаме негласна информация, че деца в училище ходят с боксове и такива неща. Нямаме регламент на който да стъпим за да имаме санкция. Просто да се помисли и в тази насока. Децата не носят отговорност, носят техните родители, но нека да се регламентира това нещо, за да можем да имаме някаква норма на която да стъпим и да предприемаме действия. Да има регламент за отнемането на тези боксове и ножове и т.н. от непълнолетните лица. Да се връщат на родител ли или да се изземват на общината ли не знам. Преценете вие. Да се регламентира времето през тъмната част от денонощието /от 22:00ч. до 06:00часа/ през което да не се допуска присъствие без уважителна или служебна необходимост в дворовете на училища, детски градини, спортни площадки, гробищни паркове с цел да се предотвратяват прояви на вандализъм и повреждане на имущество. Моята практика преди време, аз лично съм намирал в десет, единадесет часа пълнолетни лица на гробищата да пият бира. Което е…. не знам. Другото което е, ако са непълнолетни лица ние имаме Закон за закрила на детето там можем да ги… да работим след 22:00 часа, но за пълнолетните лица стоят в училището пият бира и съответно ние не можем да ги хванем, а като изпият една две бири започват да чупят да хвърлят и т.н. Не знам за мен е нетипично някой в 22:00 часа да пие бира на гробищата. А съм намирал такива хора. Да, това са мои предложения. Обсъдете ги после, разгледайте ги когато имате време. Не е казано, че всичко трябва да приемете. Преди време имаше текст в Наредбата и после отпадна забраната на алкохол и тютюневи изделия в района на училищата. За търговия има, но не и за употреба. Забранена е търговията, но не и употребата. За района на училището, да, но пред входовете няма. Едно време между другото имаше текст, че се забранява употребата на тютюневи и алкохолни изделия от непълнолетни. После мисля, че по някакъв начин отпадна това и мисля, че не знам поради каква причина отпадна, но към момента нямаме такъв регламент. Да се забрани извършване на дейности, ето тука това също, да се забрани дейности чрез посещение по домовете по отношение на реклама, търговия, религиозни и др. пропагандни, агитационни кампании и др. Тези дейности да се извършват на определени места, а лични посещения да стават само след изрична покана от живущите на адреса. За извършващите подобен род дейности да се въведе уведомителен режим към общината. С това имаше проблем преди години с тези които започнаха да идват, сектите. От сектите започнаха от къща на къща, сигнали много, а реално ние няма какво да правим, защото не нарушават нищо, а в същото време притесняват хората. И когато видят някой по-уязвим могат и имуществото да му вземат и така да го завъртят по всякакъв начин. Ако има по някакъв начин да измислите нещо да го регламентирате в Наредбата това и за нас ще е по-лесно да контролираме.

К.Спирова: А обратната връзка ние да даваме предложения към вас.

М. Божилов-ст.инспектор РУ-Тополовград : Може, но въпроса, че обикновено ние сме изпълнителната.

К.Спирова: Вие сте изпълнителите и аз за по-добра организация на гражданите който подават сигнали кога смятате да въведете входящия дневник? В момента в който аз подам долу сигнал казват, че трябва да мина след два дни, след три дни да взема входящия номер. В момента в който подам сигнала искам да знам какъв е входящия ми номер на сигнала който съм подала. Във всяка една институция получаваш входящ номер при внасянето на документ.

М. Божилов-ст.инспектор РУ-Тополовград: Когато държите да получите входящия номер значи по норматива….Ние правилата не ги измисляме,, ние ги спазваме. Нашите правила са когато гражданин подаде молба, молбата може да се предаде лично или по пощата. Когато дойде лично гражданин да подаде молба в оперативно дежурната част тя се приема, докладва се иска се само да се занесе до деловодството. Имаме електронен дневник и трябва да се обработи и това отнема около порядъка на, зависи колко е натоварена служителката и това до десет минути получавате номер.

К.Спирова: Напротив практиката е няколко дни след това го получаваме номера и после почваме да…..

М. Божилов-ст.инспектор РУ-Тополовград: Ако имате проблем на мене звънете, знаете ми телефона до десет минути ще имате номера който е проявил искане за сега не знам някой да му е казал ела след два дни. Ако някой държи на момента, на момента се…. На сутринта се сменят дават ги в деловодството и на следващия ден се завеждат. За 24 часа се завеждат, ако е нещо по-спешно и неотложно на момента. Това е по вашия въпрос. Имаме организация направена редовно ни проверяват за тази дейност и до момента нямаме регистрирано нарушение. И още едно последно предложение правя към вас, ако решите не съм го написал в доклада това е да се регламентира с Наредбата реда за паркиране на МПС-та в населени места. Ще ви кажа от какви съображения го правя. Ние така или иначе глобяваме хората за неправилни паркирания и т.н. Но тези глоби ги пишем по….. и отиват към републиканския бюджет. Ако има регламент по Наредбата ние можем да съставяме фишове или актове по Наредбата и санкциите да идват в бюджета на общината. Което за мен лично като гражданин на тази община мисля, че е по-приемливо да идват някакви свежи приходи макар и не много. Това е решение на Общинския съвет дали ще направи….. В Хасково от личен опит зная общинска полиция имат Наредба значи…./шум в залата/

К.Спирова: Общинска полиция е различно от органа МВР. Вие работите по Закони и глобите си отиват по Закон….

М. Божилов-ст.инспектор РУ-Тополовград: По закона, да, но например патрула няма ….. За да вземат отношение трябва да извикат служител който е с компетенция.

К.Спирова: Аз не съм против нищо това. Ние с Пламен Минчев ще имаме повече работа.

Пл.Минчев: Аз нищо не съм казал.

М. Божилов-ст.инспектор РУ-Тополовград: Аз правя само предложения…… В Хасково слагат даже такива уведомления които стъпват на 187 от ЗДвП пишат глоби за неправилно паркиране извън присъствието на водача на МПС. Глобата отива на собственика на МПС-то. Ако в 13 дневен срок ги плати му правят….. 30 и 50% отстъпка от санкцията която е по Наредбата и тези пари отиват в бюджета на общината. Така, че може и в тази насока да помислите вместо да пишем по четири пет санкции да се пишат…..общината. Благодаря, че ме изслушахте, благодаря за вниманието, ако имате някакви въпроси ще ви отговоря. Спорна работа ви желая. Надявам се да не съм ви отнел от времето.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Преминаваме към

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№120/20.02.2020год. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Нямам какво да добавя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя Докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора?

К.Спирова: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Проверка на кворума. 13 общински съветника. Преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – приложение 1 към НРПУРОбИ, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.20 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.20 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Преминаваме към

 

ДВАДЕСЕТ и ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№123/24.02.2020год. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Нямам какво да добавя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя Докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора?

К.Спирова: Подкрепя

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Другите съветници имат ли нещо да добавят? Няма. Преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.21 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.21 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Преминаваме към

 

ДВАДЕСЕТ и ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Контрол по изпълнение на взети решения. Кмета няма да докладва. Преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ и ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Имате думата.

В.Сяров: Аз имам питане. Във връзка с обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи при възникване на необходимост, на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Тополовград“ с прогнозна стойност 2000000 /два милиона лева/ без ДДС, моля да ми бъдат представени документите по процедурата, както следва: Решение за откриване на процедурата. Обявление за поръчка. Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по ЗОП с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи при възникване на необходимост, на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Тополовград.“ Документи за проведени пазарни проучвания и консултации във връзка с чл.21,ал.2 и чл.44 от ЗОП /Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти, доклади от пазарни проучвания и др./, на база на които е определена пазарната стойност на поръчката. Протоколи и доклади от комисии. Решение за избор на изпълнител. Техническото и ценовото предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи при възникване на необходимост, на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Тополовград“ с приложена количествено-стойностна сметка. Ето давам ви го писмено. Да ми отговорите писмено.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Благодаря на господин Сяров.

Кр.Иванов: Преди две три заседания тука се взе решение на общинския съвет което явно противоречи тука на Закона, а именно закриване на музея. За безлихвените кредити. Предлагам на общинските съветници да се изгради една група, до колкото разбрах и тези решения се обжалват от съда и за да не стигаме до…., предлагам на общинските съветници да се изгради една група, работна група и да се преразгледат, но тука вече да не играят емоции, партийни пристрастия, да се преразгледат тези решения и да излязат с едно решение по тези докладни евентуално за тяхната отмяна за следващото заседание. Това да излезе от общинските съветници, защото ние я сътворихме тази каша ние сме длъжни да си я оправяме. Още един път казвам това е лично мое предложение. Да загърбим пристрастия партийни, лични да вземем да видим едно такова решение какво ще донесе за общината какви ползи какви вреди. Не знам, ако има някой….

Пл.Минчев: Щом се обжалва решението нека съда да каже какво е.

Кр.Иванов: Няма нищо. Едното не пречи на другото.

Ат.Анастасов: Аз искам да питам госпожа Атанасова. На комисиите те бях попитал за пречиствателната станция в село Синапово. Ти ми каза, че пречиствателната станция работи, че има акт 16. Направихме проверка пречиствателната станция не работи.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Аз ви предложих акт 16 да го видите

Ат.Анастасов: Аз ви питах вие ми казахте, че работи.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:: Работи разбира се.

Ат.Анастасов: Канализацията която е направена също има проблеми.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Щом има проблеми, нека някой да сигнализира за тези проблеми.

Ат.Анастасов: Ама то е сигнализирано стотици пъти, но казаха, че не ни обръщат внимание и, че тази пречиствателна станция почти не е работила.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Някой ви дава грешна информация. В момента дори там има човек на пречиствателната станция наш служител, може да отидете и да удостоверите, че тя работи. Като знам, че ,работи как да ви кажа, че не работи.

Ат.Анастасов: Добре.

Пл.Минчев: Аз искам да попитам тук се каза, че имало някакво обжалване. Какво обжалване има на решение на Общински съвет? И ако има такова обжалване какво е то и предполагам, че Общински съвет ще бъде ответна страна и като член на общинския съвет избран законно общински съветник искам да се запозная със съответната жалба, ако има такава.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Жалбата е от Кмета на общината…

Пл.Минчев: Моля, да ми се предостави и да се запозная. Аз говоря от мое име. Би било редно ние общински съвет да бъдем запознати. Пак Председателя не си е свършил задълженията.

К.Спирова: Не само на теб.

Пл.Минчев: Аз говоря от мое име. Значи след като има обжалване на решение трябва да имаме и информация, тъй като ответна страна следва да бъде Общинския съвет. Председателя само администрира и представлява, но не означава, че трябва тази жалба да….. Трябва да има съответно становище на общинския съвет. Аз за това в качеството на съветник си упражнявам правомощието и правото да ми бъде предоставена тази жалба и да се запозная след като Председателя не си е свършил задължението и не е запознал целия общински съвет.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Уважаеми дами и господа общински съветници ще бъдете уведомени, ще бъдете запознати, ще ви бъде дадена жалбата.

Кр.Иванов: Сега тука аз направих едно предложение. Тихо мълком го заобикаляте никакви….

К.Спирова: Ние не сме запознати с жалбата. Ние сме ответна страна в спора.

Пл.Минчев: Ответник е Общински съвет

Кр.Иванов: Не сме съд. Като дойда в съда тогава ще съм ответник. Тука е общински съвет, тука…. Правя едно предложение на …. Не ме слушаш какво говоря май. Да загърбим личните пристрастия, политическите пристрастия да се съберем и да излезем с едно решение което ще е в полза на общината. Щом го казвам значи имам нещо…. Ето има веднага диалог. Ето това искам да се случва.

Ат.Анастасов: Къде виждаш пристрастия? Какви политически пристрастия?

Кр.Иванов: Ето виж. Аз говоря за група да се събере работна група…./шум в залата/ Да загърбим казах.

К.Спирова: Като стигнахме до политическите изказвания да кажа, че в тази си част считам, че днес общинския съвет Тополовград в тази част взе решения който не са внесени от компетентния орган касаещи внасянето от Кмета.

Кр.Иванов: Дайте оригиналните…../шум в залата не се чува/

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Да, Петър Янчев.

П.Янчев: Имам въпрос към зам. Кмета. Има много оплаквания от граждани за липса на обществения транспорт по населените места.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Аз ще отговоря на господин Златев. Става въпрос за следното нещо. Аз съм зам. Кмет от началото на декември месец и с този проблем се запознах може би той е един от най-сериозните проблеми. През изтеклия период от 2015 до 2019 година включително държавната субсидия за пътническите превози които е изпълнява от фирма „Карат“ е била 37 000лв. в 2015 година. Понеже ние сме голяма община разпръсната с малко хора по населените места те са губещи и държавата ги субсидира. В периода 2015, 2019 година субсидията всяка година намалява от 17, 14, 3 и накрая нула.

К.Спирова: А колко е заявявала общината през този период пред Министерството?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Така, слушайте ме! В тези години тя е намаляла и в последствие в настоящата година от фирмата бяха прекратени тези няколко линии. В момента ние работим по въпроса за възстановяване на тази субсидия. Получили сме отговор от едното Министерство чакаме от другото. Работим по въпроса за решение на проблема. Но това е основния проблем. По стечение на обстоятелствата от предходния период ресорния Заместник Кмет сега е тука като общински съветник, ако имате някакви въпроси в неговия период, той е отговарял за това нещо може и да ви отговори.

К.Спирова: Какъв е бил размерът на субсидията заявен от община Тополовград пред съответните министерства касаещи транспортната схема?

В.Сяров: От 2015 до 2019 година и 2020 включително.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Ще ви отговорим.

В.Сяров: Искам получих днеска един сигнал от ученическия автобус който пътува от Радовец до Устрем качват се и други хора и децата не могат да пътуват нормално. Пътуват с ученическия автобус. Следва ли да бъдат качвани и други хора. Има ли такъв проблем?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Това ще го проверим. В момента не съм запознат с такъв сигнал ще го проверим.

Кр.Иванов: Много добре знае Наско защо е така. Не е сключен договора, така ли е Наско?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Сега единия отговор който получихме е аз ще ви кажа на АПИ отговора какъв е. Отговора е следния. Договора е сключен по критерия на 2002 година. Трябвало е да бъде сключен по критерии 2007 година съобразени с евроизискванията. Това е причината отговора според АПИ.

Пл.Минчев: Защо е така? Защо не е актуализиран критерия, защо тази информация..

В.Сяров: Тя общината сключва договора не сключва Министерството /шум в залата/

Пл.Минчев: Схемата която е утвърдена с процедурата я извършва общината. Говорим за 2007 година.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Аз не мога да отговоря за 2007 година.

Пл.Минчев: Не, защото критерият не е променен. Аз така го разбрах. Критерия е останал 2002 година не е променен. Критерия го определя, правилата го определя възложителя на обществената поръчка. Тогава мисля, че е имало процедура на обществена поръчка.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Сигурно е имало. Вие сте били тогава в този общински съвет, би следвало да знаете всичко това не знам.

Пл.Минчев: Ами ние ще сме знаели ако сме били уведомени и ни е било предоставено. Както тука сега определени общински съветници знаят, че имаме някакво обжалване, а пък ние хабер си нямаме какво обжалване. Следващия общински съвет някой може да каже вие сте общински съветник не знаете ли. Ако имам ясновидски способности няма да питам. Значи след като в общинския съвет пристига информация, общинските съветници, не може да се хвърлят обвинения, че видите ли този общински съвет знае или не знае. То така излиза. Върни записа и да го чуем. Не съм бил по обществена поръчка и не съм одобрявал и не съм запознат, че критериите по някакъв начин общинския съвет е бил запознат. Както се връщаме на това тука което ни се казва. Значи някой общински съветник си знае, че има обжалване, има някакви действия, а ние не ги знаем трябва да гадаем. И след четири години някой ще застане тука и ще ни обясни ама видите ли вие защо не сте го решили. Ами как да го решим въпроса като ние не знаем, че съществува такъв въпрос. Значи тука ми прави впечатление към общински съветници, не виждам ролята на Председателя къде е . Значи Председателя трябва да си влезе в ролята и един път да защити този общински съвет. Благодаря на публиката!

В.Сяров: Да ни запознаете с информацията която ви е предоставена от АПИ. Всяка година какви искания сте имали за…., защо е намаляло във времето. Сега кой е бил заместник Кмет, кой сега бил в общинския съвет….

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Ама това са неща които са свързани.

В.Сяров: Свързани са ама никой от нас не е запознат с това официално.

Пл.Минчев: Госпожо Председател, имаше някакви реплики тука подхвърлени не знам по какъв адрес.

Кр.Иванов: Значи това е факт. Това е факт, че в момента нямаме транспорт. Какво е било, какво не е било, защо се е стигнало, дайте да мислим как ще решим от тук нататък нещата. Едното не пречи на другото да се съвмести, кой крив кой прав…

Ат.Анастасов: Ама то трябва да се види къде е проблема, кой го е направил този проблем.

Кр.Иванов: Докато се дърлим кой е направил проблема кой крив кой прав аз мисля, че хората…..

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: В момента водим кореспонденция със ресорните министерства. Имаме отговор от едното чакаме от другото и ще бъде решен въпроса. Но в момента такава е ситуацията във връзка със това. Нещо отделно искам да помоля дамите и господата общински съветници. Ще ни бъде представена една презентация, вижте я, интересна е, във връзка с нашия край. Запознайте се!

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Някой друг иска ли да вземе думата? Няма. Закривам днешното Заседание на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС