Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 6 от 21.01.2020 г.

П Р О Т О К О Л

№ 6

21.1.2020 година

         Днес 21.1.2020 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Силвия Георгиева – Председател на Общински съвет – Тополовград.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Уважаеми господин Мочев, уважаеми общински съветници откривам шестото заседание на Общински съвет Тополовград. Днешното заседание е свикано по искане на една трета общински съветници на основание чл.23,ал.4,т.2 от ЗМСМА и чл.12,ал.1,т.2 от действащия към момента Правилник за дейността на Общински съвет Тополовград. Заседанието се състои от една точка избор на постоянни комисии, определяне на състава и ръководния състав на съответните комисии. Това е дневния ред, ако има някой желаещ да вземе отношение. Да, господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз искам да взема отношение по начина на свикването на сесията. За мен е сътворен един абсурд поне като разглеждам тук документите. Значи на тази фатална дата значи не знам дата 15. В един момент имаме искане за свикване, след това имаме оттегляне на докладна записка, а преди това имаме една докладна която е с вх.№62. Направих си труда гледах и на сайта, тогава е качен и Правилника който е следвало да обсъдим. След като е свикана по искане на една трета от общинските съветници в един момент тази точка отпада, да отпада, но тъй като съответно докладчика който е изготвил докладната я оттегля…. Да оттегля я защото тя не е била качена. На 15 януари поне така е отразено на сайта, че е качен Правилника. И аз се питам така някой от тези които са искали от вносителите на искането не си ли е направил труда да погледне, че реално Правилника не може да бъде разглеждан и в един момент пак казвам фатална дата 15 са извършени един куп глупости. И в последствие имаме искане от тези една трета съветници с две точки и в един момент имаме една точка която е свикана от Председателя и никакво волеизявление от страна на тези съветници, защото сесията е свикана на основание т.2, значи по искане на една трета. И пак виждам, че другия момент който е нямаме писмен материал. И виждам, че този протокол, да може да послужи като писмен материал защото съгласно действащия към момента Правилник трябва да има писмен материал. Не е задължително да бъде докладна записка, но пак да го приемем, че е така. И другия момент. Ние нямаме приет Правилник, а ще избираме комисии. Ако някой си спомня преди два месеца аз предложих този вариант който ние сега ще го приемем и се питам защо трябваше да изчакаме два месеца за да стигнем до нещо което можехме да го свършим преди два месеца. Аз предложих тука тъй като Правилника по изготвянето му има процедури, има технологично време аз предложих преди два месеца да си изберем комисиите към Общинския съвет. Сега как ние ще избираме тези комисии след като нямаме приет Правилник? Значи пак ще се спрем на същите комисии. Направих си труда прегледах Правилника и както са казали „зевзеците“ нищо ново под слънцето. Нищо ново не предлага този Правилник, поне на пръв прочет понеже аз така го разгледах. На самата сесия могат да се направят така допълнения и други неща да се вкарат, но защо трябваше да се чака един или два месеца за да се стигне до днескашното извънредно заседание. Така, че аз с моя вот който ще е отрицателен по отношение на формиране на дневния ред, вземах думата и последствие да не се повтарям. Това са ми аргументите. Защо трябваше да го правим по този начин след толкова време и да стигнем до нещо което можеше да го направим…. Искам да кажа, че трябва към този момент да правим и други неща които Председателя трябва да ги вкара, а Председателя едва ли си има идея пак има срокове, пак има неща и може би след два три месеца пак ще си говорим, че сме закъснели да ги извършим. Така, че това е. Аз моя фактически моето мнение ще си го изразя с гласуването.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг по отношение на дневния ред? Няма. Който е съгласен със предложението за дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, 15 „за“ „1 против“ и „0 въздържал се“ . РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРИЕМА ДНЕВНИЯ РЕД.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към първа точка проекто решение №1. Пред вас са раздадени протоколите от състоялата се среща между представителите на различните политически сили в състава на Общински съвет Тополовград. Бяха поканени всички партии, като присъстваха от „Възраждане“ от „БСП за България“ и партия „ГЕРБ“. Нямаше представители от „БДЦ“. Не се споразумяха за избора на ръководен състав на съответните постоянни комисии. За това днеска ще гласуваме състава и ръководните длъжности на постоянните комисии към Общински съвет Тополовград. Вносителите имат думата. Да.

Св.Михайлова: Аз искам да направя нашето предложение за Председатели и Секретари на комисиите. Значи на първа комисия това е комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ще ги гласуваме една по една.

Св.Михайлова: Комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол. За Председател предлагам Васил Сяров, Секретар Коста Стойчев. Втора комисия – комисия по образование, култура, спорт, туризъм, младежки дейности, вероизповедания, здравеопазване и социална политика. Председател – Кера Спирова, Секретар – Митко Батчев. Трета комисия – комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване и комунални дейности. Председател – Наско Стоянов, Секретар – Добромира Николова. И четвърта комисия – комисия по обществен ред, сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори. Председател – Банко Банков, Секретар – Тодор Коджаманов.

Б.Банков: За четвърта аз си давам отвод.

К.Стойчев: Аз също си давам отвод.

М.Батчев: Само нещо да попитам може ли? Когато се гласува комисия по комисия може ли тогава да се дават предложенията или сега трябва да се дават предложенията?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: По реда на постъпванията. Като почне гласуването не се правят предложения, сега се правят предложенията. Гласуването ще е комисия по комисия.

М.Батчев: От протокола до голяма степен се припокрива с това което се предложи. За първа комисия. Васил Сяров, Коста Стойчев. За втора комисия, Председател -Митко Батчев, Секретар – Борис Борисов, членове Кера Спирова, Питър Златев и Атанас Анастасов. Трета комисия също Наско Стоянов и Васил Сяров, Красимир Иванов, Добромира Николова и Катя Господинова. Четвърта комисия Председател Янко Илиев, Секретар Тодор Коджаманов…… /не се разбира/ Изхождайки от това все пак да е човек който владее и има познания в дадена област. А пък ако ще трябва да правим цирк……. Кера Спирова щом иска да бъде на култура и така.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Така. Кой са последните предложения за ръководен състав на комисиите?

В.Сяров: Състава на комисиите нали се разбрахме на срещата. Има ли някакви промени в състава на комисиите?

М.Батчев: Може и да има.

В.Сяров: Ако има дайте да ги казваме сега.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: За състава.

М.Батчев: А за състава не.

Св.Михайлова: След като Коста Стойчев си даде отвод ще предложа за Секретар на първа комисия Кера Спирова.

Кр.Иванов: Така, за състава на комисиите. Значи най-стария има две комисии. Най-стария общински съветник две комисии. Най-натоварен е той. Има хора тука, ето Тошко е младо момче в една. Атанас Анастасов в една комисия. Госпожа Спирова в една комисия. В две ли е? Извинявай. Значи давам си отвод от член на комисията по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт и опазване на околната среда.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: С една дума и съставите не са уточнени.

Ат.Анастасов: Аз не знам каква е разликата дали си стар или млад и какво значение има кой ще е в една или две комисии. Дали си стар или млад какво значение има? Въпроса е да си грамотен в тази комисия и да разбираш тази материя.

Кр.Иванов: Дотежава вече в две комисии.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Така или иначе всеки съветник трябва да участва минимум в една комисия.

Пл.Минчев: Не повече от три.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, господин Батчев.

М.Батчев: Само да допълня колегата Анастасов. За да участваш в дадена комисия все пак трябва да имаш познание и умения в това което ще правиш. С това предложение за Председател на втора комисия не знам какви умения и познания има Спирова….. /не се разбира/. Добре, че няма много граждани защото всички сме се клели да работим за общината и…..

К.Спирова: Батчев работили сме заедно дайте да не спорим…../ не се чува/ Не ми отваряй устата.

М.Батчев: /говор без микрофон не се чува/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Така или иначе състава на комисиите е определен, ако има предложения за ръководни …

Кр.Иванов: Какво значи определен? Аз си давам отвод.

В.Сяров: За състава на първа комисия някой има ли претенции към състава? Значи нашето предложение състава е същия и след отвода на Коста Стойчев за секретар нашето предложение е за секретар Кера Спирова.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други предложения има ли? Още сме на предложения за комисиите.

В.Сяров: Да си подредим състава на комисиите и после почваме да подлагаме има две предложения за ръководен състав. Подлагаме единия, подлагаме другия и така. В четвърта комисия Банко си направи отвод.

Пл.Минчев: Дайте сега, пак взехме да го караме през просото. Така почна както е свикана сесията то може би така както тръгна Председателството така вървят нещата. Значи аз казах, че имаме един протокол, който този протокол за мен не замества докладна записка или съответно предложение за гласуване. Да го приемем, този протокол. Така. Следва Председателя и ако има процедурно предложение как ще гласуваме. Дали ще гласуваме комисията и след всяка комисия ще гласуваме Председателя и Секретаря или ще гласуваме комисиите и последствие. Значи първо това трябва да го уточним процедурно, да вземем решение и чак тогава вече дето се вика да почнат пазарлъците или за комисиите или за Председателите. И пак нарушаваме процедурата. Значи нека да бъдем поне малко максимално или минимално да се движим по процедура. Защото за мен това днескашното заседание е един така правен абсурд. Да не продължаваме с тези абсурди дайте да действаме както е необходимо и както си е по Правилник и по Закон. Но това трябва да го направи Председателя, поне най-малкото. Той администрира и той е пръв. Ако той не може да се справи…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ами идеята беше да гласуваме състава и ръководните органи.

Пл.Минчев: Значи за идеи тука не се говори. Тука се говори за конкретни предложения процедурни или други решения. Както виждам от този протокол трябваше Председателя да си направи труда да внесе, поне под формата на докладна записка със съответните проекти за решения, а се хвърли тука един протокол който…. Това е едно предложение, писмено предложение което всеки може да го внесе и да се подпише на него.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ами защото преговарящите казаха, че на място в деня на заседанието ще направят предложенията.

Пл.Минчев: Преговарящите, не знам какво имате предвид. Има Правилник, има Закон за местното самоуправление и местна администрация. Там е казано конкретно, точно и ясно. Кой какво е казал няма значение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ами тогава вносителите имат думата.

Пл.Минчев: Какви проекти решения хайде да го кажем простичко. Какви проекти за решения се предлагат? Имаме един протокол с едно предложение. Конкретно предложение какво имаме. Правни основания, мотиви и т.н.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Спирова имате думата.

К.Спирова: Това не е правене на цирк.

Пл.Минчев: Ами да. В момента правим цирк, защото нищо конкретно.

К.Спирова: Няма какво да правим. Ако толкова се приказва на сесията за бюджета от седящите отсреща ще се подпиша на протокола. В момента структурирането на Общинския съвет е до толкова важно, че следва да бъдат гледани докладните за бюджета, касаещи бюджета и общинска собственост, защото е най-важния документ в общината. Ако не са гледани на постоянни комисии, ако ние нямаме волята да направим тези постоянни комисии този бюджет би следвало да бъде върнат от Областен Управител. Постоянни комисии ще бъде разгледан……и ЗМСМА. И ако ние днес провалим заседанието за постоянните комисии е ясно отношението към проекто бюджета на община Тополовград. Та моето мнение по въпроса да се приеме протокола като докладна, защото всички от присъстващите на заседанието сме и вносители.

Пл.Минчев: Не всички присъстващи. Само шест.

К.Спирова: Казвам, подписалите протокола са и част от тези които са сега изграждането на състава на комисиите. И аз съм част от този състав. Поддържам като предложение на вносителите направеното и раздаденото по протокола за състав на комисиите. Който има намерение да си прави отвод да го прави. Да попълваме състава на комисиите, ако трябва да си дадем почивка и да приключваме. Разбира се, че може да провалим всяко едно заседание, съгласна съм.

Пл.Минчев: Аз съм съгласен, че трябва да…. Аз го казах още преди два месеца.

К.Спирова: Ние сме съгласни Пламене, но през цялото време говорим за структуриране на Общинския съвет. И аз и ти и в момента правим това и е по-добре да вървим напред.

Пл.Минчев: Така, ако сте свършили аз да си кажа моето. Значи аз преди два месеца казах, че е важно да се структурират тези комисии, че сега предстои съгласен съм колежката, че трябва да има комисии, трябва да мине бюджета на комисии. Това съм абсолютно съгласен, тука няма спор, но защо трябваше да чакаме в последния момент когато ще ни се внася бюджета за да го правим това нещо и днеска така да се оприличава сесията като цирк.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Защото не сме готови с Правилника.

Пл.Минчев: Ами защо? Ние като не сме готови с Правилника тогава защо взимаме това решение? Значи ние се движим по стария Правилник. Вие не ме слушате какво съм казал. Значи не трябва да се чака последния момент когато ще следва да се гледа бюджета. И сага тука да ни упрекват, че правим някакъв цирк. Така. Аз в тази връзка правя едно конкретно предложение за да спрем с този цирк. Значи на основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА предлагам Общинския съвет да избере следните комисии както са посочени в Правилника. Това е моето конкретно процедурно предложение. Да към протокола основанието чл.21,ал.1,т.1 да изберем комисиите така както са предложени, в смисъл така както са предложени като наименования на комисиите и съгласно действащия Правилник. Така. Процедурно правя друго предложение. Да гласуваме първо състава на четирите комисии, ако имаме съгласие. Ние и да нямаме съгласие така трябва да се движим по стария Правилник и след като бъдат избрани състава на комисиите следващото ми процедурно предложение е да изберем за всяка една комисия конкретно по реда така както са посочени, както е по Правилника да изберем съответно Председател и Секретар. Това са моите конкретни предложения.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Подлагам на гласуване предложенията на господин Минчев. Който е съгласен с предложенията моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Предложенията се приемат.

Пл.Минчев: Сега преминаваме към комисиите. Първа комисия, караме ги комисия по комисия.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да. Първа комисия: Комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол. Която се състои от 5 члена: Състава да го изчитам ли?

1.Васил Сяров

2.Коста Стойчев

3.Катя Господинова

4.Кера Спирова

5.Красимир Иванов

Има ли някакви други предложения или някой да си направи отвод? Да.

К.Стойчев: Аз имам едно предложение. Колеги, за да върви работата дайте да видим кой какъв експерт е в съответната област и да се набляга на тези хора. Не само на политически фигури дайте да изберем тоз, дайте да изберем онзи. Тука има икономисти. Къде са тези икономисти в тази икономическа комисия? По-надолу има образование има спортисти няма да отивам по-надолу тъй като не сме стигнали до там до втора комисия. И понеже не е моя работа аз да предлагам Катя Господинова, примерно за секретар…. Тя си е ваша работа. Искам да акцентрирам върху това, искам да акцентрирам върху експертността комисиите да могат да вършат работа. Сто пъти съм го казал и още сто пъти ще го кажа. Много е важен качествения състав на комисиите. Не само да си чукнем хората тука този от тази партия, онзи от тази партия. Благодаря това имах предвид.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Първо гласуваме състава на комисиите. Който е съгласен с предложението моля да гласува с вдигане на ръка. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Сега ръководния състав. Предложения за ръководен състав или първо да гласуваме и другите комисии състава и тогава.

Пл.Минчев: Да така беше направено предложението.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Преминаваме към състава на втора комисия. Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, младежки дейности, вероизповедания, здравеопазване и социална политика. Която се състои от 5 члена:

1.Митко Батчев

2.Борис Борисов

3.Кера Спирова

4.Петър Златев

5.Атанас Анастасов

Това са предложенията. Който е съгласен с предложения състав моля да гласува с вдигане на ръка. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към състава на трета комисия. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване и комунални дейности. Която се състои от 5 члена:

1.Наско Стоянов

2.Васил Сяров

3.Красимир Иванов

4.Добромира Николова

5.Катя Господинова

Някой има ли предложения или….. Красимир Иванов

Кр.Иванов: Правя си отвод като член на комисията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други предложения по състава ?

Пл.Минчев: Аз предлагам Тодор Коджаманов.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре, значи

 

1.Наско Стоянов

2.Васил Сяров

3.Тодор Коджаманов

4.Добромира Николова

5.Катя Господинова

Това са предложенията. Който е съгласен с предложения състав моля да гласува с вдигане на ръка. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към състава на четвърта комисия. Комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори. Която се състои от 5 члена:

1.Янко Илиев

2.Банко Банков

3.Пламен Минчев

4.Светла Михайлова

5.Тодор Коджаманов

 

Има ли отвод или предложения относно състава? Няма. Който е съгласен с предложения състав моля да гласува с вдигане на ръка. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Сега преминаваме към избор на ръководен състав на комисиите. Предложенията на Светла Михайлова.

Пл.Минчев: Имахме отвод там за Секретар.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Вашето предложение беше за първа комисия за Председател – Васил Сяров и Секретар Коста Стойчев. Госпожо Михайлова. Там Коста Стойчев си направи отвод.

Св.Михайлова: Да той си направи отвод и предлагам Катя Господинова.

Кр.Иванов: Предлагам за Председател Катя Господинова, знаете защо се предлага тя е с икономическо образование нормално е да е председател на тази комисия и секретар Васил Сяров.

К.Господинова: Аз си давам отвод.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Значи предложението остава едно. За Председател Васил Сяров и Секретар Катя Господинова. Други предложения има ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към втора комисия. Предложението на госпожа Светла Михайлова което е. За Председател госпожа Кера Спирова и Секретар Митко Батчев.

М.Батчев: Аз си давам отвод.

Пл.Минчев: Аз имам предложение за Митко Батчев Председател на комисията и за Борис Борисов за секретар. Това е моето предложение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожо Михайлова за вашето предложение?

Б.Борисов: Аз си давам отвод като Секретар с оглед не бягам от отговорност, но просто имам други ангажименти които съм поел преди това и не мога да съчетая всичките тези неща. За това с каквото мога ще помагам, но за ръководна длъжност просто нямам възможност.

Пл.Минчев: Тогава за Секретар предлагам Кера Спирова.

Св.Михайлова: Аз предлагам за Секретар Петър Златев.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Значи имаме две предложения. Първото е на госпожа Михайлова. За председател Кера Спирова и секретар Петър Златев. Второто предложение на господин Минчев…

Пл.Минчев: Моето беше първо преди нейното. Първо беше моето след това нейното. По реда на постъпване.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Първо гласуваме предложението на господин Минчев за председател Митко Батчев и секретар госпожа Спирова. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 7“за”,

9”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към предложението на госпожа Михайлова. Който е съгласен с нейното предложение, а именно: Председател Кера Спирова и Секретар Петър Златев да гласува.

П.Златев: Аз си правя отвод.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: В момента ли си правиш отвод?

П.Златев: Да.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Значи друго предложение.

Св.Михайлова: Ами тогава Атанас Анастасов предлагам за секретар.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Който е съгласен със предложението моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

4”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

М.Батчев: Нали мога право на отрицателен вот. Ами това което говорихме одеве и колегата Анастасов каза да са хора с опит знания и умения това са само празни приказки. Не знам защо го правим този цирк. Просто….. ако това е нашия морал, достойнство…… съжалявам. Това е.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към трета комисия. Предложения за ръководен състав.

Кр.Иванов: Предлагам Добромира Николова за председател на комисията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Аз съм говорила с Добромира Николова тя не иска да е на ръководна длъжност в комисиите. Други предложения има ли?

Пл.Минчев: То имаше едно предложение. Какво беше?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Наско Стоянов и Добромира Николова. Тя си направи отвод.

Ат.Анастасов: Как ще си направи отвод като я няма.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Тя ми се обади.

Св.Михайлова: Ами тогава за Председател Наско Стоянов и Секретар Катя Господинова.

К.Господинова: Правя си отвод.

Св.Михайлова: Ами тогава за секретар Васил Сяров.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ами който е съгласен с предложението за ръководен състав за трета комисия Наско Стоянов – Председател и Васил Сяров Секретар да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към четвърта комисия. Предложенията бяха Банко Банков Председател и Тодор Коджаманов секретар. Банко си направи отвод.

Кр.Иванов: Пламен Минчев Председател и секретар Янко Илиев.

Пл.Минчев: Отвод и аз си правя с оглед на моята ангажираност.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други предложения? Да господин Стойчев.

К.Стойчев: Ам имам предложение с оглед на това на комисиите да се залага на експертност. Предлагам господин Янко Илиев за Председател. За секретар госпожа Михайлова.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други предложения има ли? Няма. Гласуваме ръководния състав на четвърта комисия. Предложение за Председател Янко Илиев и секретар Светла Михайлова. Който е съгласен със предложения ръководен състав моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: С оглед изчерпване на дневния ред закривам Заседанието на Общински съвет Тополовград.

 

 

 

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС