Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 50 от 27.05.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 50

2705. 2019 год.

 

           Днес 27 .05 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Д.Парнаров: Уважаеми господин Кмет, уважаеми общински съветници, уважаеми колеги от администрацията. На основание чл.23,ал.5, във връзка с ал.4,т.2 от ЗМСМА, чл.12,ал.2, във връзка с ал.1,т.2 от ПОДОбСНКВОбА и като един от осемте вносители обявявам днешната сесия на Общински съвет за открита. Присъстват 16 общински съветници отсъства един. Заседанието е законно и може да взима решения и в тази връзка предлагам днешното заседание да се ръководи от господин Пламен Минчев. Имате ли други предложения?

Ат.Анастасов: Аз предлагам днешното заседание да води от…… Не, не.

Д. Парнаров: Други предложения? Който е съгласен господин Пламен Минчев да води днешното заседание на Общински съвет, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържа ли се?“ Обявявам резултата. Участвали в гласуването 16 общински съветника. 10 „за“ 0 „против“ и 6 „въздържал се“. Предложението се приема. Господин Минчев заповядайте.

Пл.Минчев: Както каза колегата общински съветник заседанието е открито. Кворума е на лице имаме законово основание да заседаваме. В близките 12 години не се е случвало общински съветници да свикват заседанието, но ето, че след 12 години се налага и се свика по искане на 1/3 от общинските съветници. Така, че заседанието е законно и преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на Общински съвет са постъпили с вх.№1274 поне на мен което ми се даде предложение за дневния ред на днешното заседание на Общински съвет – Тополовград от общинските съветници които са направили искането и свикването на днешното заседание на Общински съвет. Така, аз го изчитам и след това ако няма други предложения ще преминем в процедура на гласуване. Така. Предложение за проект на дневния ред на заседанието на Общински съвет – Тополовград за 27.05.2019година.Във връзка с постъпилите докладни записки в деловодството на Общински съвет – Тополовград, предлагаме за заседанието на 27.05.2019 година. Така аз ще ви ги изчета. Т.1 Заповед №АК-04-02 от 15.05.2019год. на Областния управител на област с административен център град Хасково.Т.2 Докладна записка с вх.№1269/27.05.2019год. относно: Отмяна на Решение №513 от 25.04.2019год.по Т.1 от Протокол №49 от 25.04.2019год. Нали така съвпадат? Т.3 Докладна записка с вх.№1270/27.05.2019год. относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет – Тополовград, Васил Сяров, на основание чл.24,ал.3,т.2,предл.2 от ЗМСМА,чл.18,ал.1,т.2,предл.2 от ПОДОбСНКВОбА. Т.4 Докладна записка с вх.№1271/27.05.2019год. относно: Избор на Заместник Председател на Общински съвет – Тополовград.Т.5 Докладна записка с вх.№1252/ 15.05.2019год.относно: Предоставяне на помещение – част от имот, публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерството на правосъдието – Окръжна прокуратура Ямбол, за нуждите на Териториално отделение – Тополовград, към Районна Прокуратура – Ямбол. Т.6 Докладна записка с вх.№1256/17.05.2019год., относно: Обезпечение за авансово плащане – Запис на заповед по Проект на Община Тополовград „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград. Т.7 Докладна записка с вх.№1257/17.05.2019год. относно: Обезпечение за авансово плащане – Запис н заповед по Проект на Община Тополовград „Патронажна грижа в община Тополовград. Т.8 Докладна записка с вх.№1258/17.05.2019год. относно: Промяна в плана на дълготрайни материални активи /ДМА/ в поименният списък за капиталови разходи – целеви средства за 2019г./Приложение №7/. Т.9 Докладна записка с вх.№1259/20.05.2019год. относно: Учредяване право на строеж за реализация на инвестиционен проект – фотоволтаичен парк, върху имот земеделска земя с н.т.п.“пасище“. Т.10 Докладна записка с вх.№1260/20.05.2019год. относно: Учредяване на право на строеж за реализация на инвестиционен проект – фотоволтаичен парк, върху имот земеделска земя с н.т.п. „пасище“. Т.11 Докладна записка с вх.№1261/20.05.2019год. относно: Продажба на вещи частна общинска собственост-строителни материали паваж втора употреба. Т.12 Докладна записка с вх.№1262/21.05.2019год. относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински исторически музей- Тополовград. Т.13 докладна записка с вх.№1263/21.05.2019год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ.Т.14 Докладна записка с вх.№1264/22.05.2019год. относно: Формиране на паралелки в ОУ „Иван Вазов“ – с.Устрем, ОУ „Христо Ботев“ – с.Синапово и ОУ „Христо Ботев“ – с.Хлябово през учебната 2019г.-2020г. Т.15 Докладна записка с вх.№1265/22.05.2019год. относно: Приемане на годишен финансов отчет на 1.“СБАЛВБ – Тополовград“ ЕООД за 2018 година,2.“Златно зърно“ООД гр.Тополовград за 2018година,3.“МБАЛ“ АД гр.Хасково за 2018година. Т.16 Докладна записка с вх.№1266/23.05.2019год. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. Т.17 Докладна записка с вх.№1268/23.05.2019год. относно: Отмяна на решение №451 по точка 5 от Протокол №41/31.10.2014год. на Общински съвет – Тополовград. Има ли предложения по отношение на дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Трябва да гласуваме всяка една точка отделно за да спазим изискванията на Правилника който сме приели. Така. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение, а именно Т.1 Заповед №АК-04-02 от 15.05.2019год. на Областния управител на област с административен център град Хасково. Който е съгласен да влезе заповедта като Т.1 моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване като Т.2 да влезе Докладна записка с вх.№1269/27.05.2019год. относно: Отмяна на Решение №513 от 25.04.2019год.по Т.1 от Протокол №49 от 25.04.2019год. . Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение, като Т.3 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1270/27.05.2019год. относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет – Тополовград, Васил Сяров, на основание чл.24,ал.3,т.2,предл.2 от ЗМСМА,чл.18,ал.1,т.2,предл.2 от ПОДОбСНКВОбА. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Така следващото предложение като Т.4 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1271/27.05.2019год. относно: Избор на Заместник Председател на Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение. Като Т.5 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1252/ 15.05.2019год.относно: Предоставяне на помещение – част от имот, публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерството на правосъдието – Окръжна прокуратура Ямбол, за нуждите на Териториално отделение – Тополовград, към Районна Прокуратура – Ямбол. . Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Така, следващото предложение за решение като Т.6 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1256/17.05.2019год., относно: Обезпечение за авансово плащане – Запис на заповед по Проект на Община Тополовград „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград. . Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам следващото предложение за решение, а именно като Т.7 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1257/17.05.2019год. относно: Обезпечение за авансово плащане – Запис н заповед по Проект на Община Тополовград „Патронажна грижа в община Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение като Т.8 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1258/17.05.2019год. относно: Промяна в плана на дълготрайни материални активи /ДМА/ в поименният списък за капиталови разходи – целеви средства за 2019г./Приложение №7/. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение, а именно като Т.9 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1259/20.05.2019год. относно: Учредяване на право на строеж за реализация на инвестиционен проект – фотоволтаичен парк, върху имот земеделска земя с н.т.п.“пасище“. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение като Т.10 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1260/20.05.2019год. относно: Учредяване на право на строеж за реализация на инвестиционен проект – фотоволтаичен парк, върху имот земеделска земя с н.т.п. „пасище“. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение като Т.11 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1261/20.05.2019год. относно: Продажба на вещи частна общинска собственост-строителни материали паваж втора употреба. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам следващото предложение за гласуване, а именно като Т.12 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1262/21.05.2019год. относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински исторически музей- Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам следващото предложение за решение, а именно като Т.13 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1263/21.05.2019год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение, а именно като Т.14 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1264/22.05.2019год. относно: Формиране на паралелки в ОУ „Иван Вазов“ – с.Устрем, ОУ „Христо Ботев“ – с.Синапово и ОУ „Христо Ботев“ – с.Хлябово през учебната 2019г.-2020г. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно като Т.15 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1265/22.05.2019год. относно: Приемане на годишен финансов отчет на 1.“СБАЛВБ – Тополовград“ ЕООД за 2018 година,2.“Златно зърно“ ООД гр.Тополовград за 2018година,3.“МБАЛ“ АД гр.Хасково за 2018година. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам следващото предложение за решение, а именно като Т.16 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1266/23.05.2019год. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение, а именно като Т.17 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1268/23.05.2019год. относно: Отмяна на решение №451 по точка 5 от Протокол №41/31.10.2014год. на Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. И в предвид на приетите предложения за решения подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред от седемнадесет точки и общинските съветници които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Това е Заповед №АК-04-02 от 15.05.2019год. на Областния управител на област с административен център град Хасково. Ако някой има какво да добави и следващата Т.2 се припокрива с докладната и с проекта за решение. Ако има за изказване, ако няма за изказване. Считам, че разискванията по Т.1 са приключени, поради което се изчерпва Т.1 , там нямаме проект за гласуване и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Преди да дам думата на общинските съветници искам да направя едно процедурно предложение, тъй като докладната не е гледана в постоянните комисии и е наложително да вземем такова процедурно решение и то е следното: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1269/27.05.2019год. включена като Т.2 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се“ Решението се приема с което се приема и процедурното предложение. Така, че имат думата общинските съветници ако искат да се изкажат по т.2 от дневния ред. Има ли желаещи? Не виждам, поради което приемам, че разискванията по т.2 са приключени. Прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от докладна записка №2 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 10“за”,

4”против” и 2“въздържал се”/.

Кворума е 9 съветника. РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от докладна записка №2 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 10“за”,

4”против” и 2“въздържал се”/.

Кворума е 9 съветника. РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Преди да дам думата пак на общинските съветници ще подложа на процедурно гласуване проект за решение и от там ще преминем вече към обсъждане тъй като ако има съветници да се изказват. Процедурата там е по-дълга. Така. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1270/27.05.2019год. включена като Т.3 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се“. Решението се приема. Преминаваме ако искат да се изкажат по тази точка общинските съветници, ако не имаме процедурни предложения. Има ли желаещи да се изкажат по тази точка? Не виждам поради което следва да избора е с тайно гласуване чл.17,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с ОбА. И в тази връзка искам да кажа, че в Заповедта която обсъждахме в предходната точка там Областния управител беше изтъкнал мотивите, че гласуването трябва да бъде тайно по аналогия на разпоредбата, че гласуването за Председател е с таен вот. Напротив аз не съм съгласен като юрист, искам да го изтъкна, защото в Правилника нашия изрично е посочено, как следва да се гласува предсрочно прекратяване, а именно с таен вот така, че не виждам тука да се прилага разпоредбата по аналогия на противното тоест тайно и пак трябва да бъде тайно. То си е дефинирано в нашия Правилник така, че там не съм съгласен в тази част с мотивите на Областния управител. Така за целта трябва да изберем комисия която да осъществи този таен така наречен вот относно прекратяване на правомощията тъй като гласуването както посочих е тайно. И в тази насока аз имам по аналогия се прилагат разпоредбите на чл.16 и 16 от Правилника на ОбС което ние трябва да изберем комисия да се утвърдят правилата и съответно да се премине към тайно гласуване. Така и в тази връзка аз правя предложение следното за комисия. Нашата комисия предлага следните общински съветници: Коста Стойчев, Хараламби Севов Мочев, Добрин Парнаров, Господинка Панайотова и Силвия Георгиева. Пет общински съветника, така е по нашия Правилник. Трябва да бъдат петима съветника и съответно второто ми предложение за Председател на комисията съответно да бъде избран Коста Стойчев. Това са моите…. Те са по-скоро три проекта за решения, а именно: 1.Комисията да бъде от пет члена, макар, че в Правилника е посочено ние трябва да го вземем като формалност. Второто предложение е за петимата членове които ги изброих и третото предложение е Председател на комисията. Така, че ако има други предложения по отношение, да….

В.Сяров: Аз имам предложение от всяка политическа сила да има по един представител. От политическа сила „За Община Тополовград“ има двама представителя. И правя предложение на мястото на Господинка Панайотова да влезе от ПП „Герб“ Атанас Анастасов. Другите членове както и Председателя да останат същите.

Пл.Минчев: Добре, аз ще се съобразя с това изискване така, че моето предложение тогава да бъде вместо Господинка Панайотова, да не гласуваме два пъти, а да бъде Атанас Анастасов. Аз мисля, че няма проблем в този вид да бъде. Добре да направим корекцията. Аз съответно като от мен като е изходил предложението вместо Господинка Панайотова да бъде Атанас Анастасов. Така, други предложения има ли? Така, добре. Значи тогава преминаваме в процедура на гласуване, а именно комисията да състои от петима членове. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Предложението се приема. Комисията се състои от петима члена. Следващото ми предложение е именно: Комисията да се състои в следния състав. Коста Стойчев, Добрин Парнаров, Силвия Георгиева, Хари Мочев и Атанас Анастасов. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Предложението се приема. И третото ми предложение, а именно за Председател на комисията да бъде избран Коста Стойчев. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Предложението се приема. Само пропуснах да кажа, че предложих Коста Стойчев тъй като общинските съветници от групата за „Възраждане“ са 7 и за това предложих той да бъде Председател на тази комисия. Така.Сега следващата процедура е трябва комисията съответно на база на Правилника да се одобрят правилата, да ги гласуваме и от там трябва да преминем вече в самата процедура на гласуване. Това стъпките.

К.Стойчев: Сега ще ви ги изчета, това са предварително изготвени правила на база Правилника за това ще ги изчета на уважаемите общински съветници точно какво трябва да се случи за да е всичко точно по Правилник и по Закон.

Правила за гласуване за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Тополовград. Комисията утвърждава образец на бюлетината и плик подпечатан с печата на общината и правилата за гласуване и предлага Общинския съвет да ги гласува. Плика е бял и непрозрачен. Интегрална бюлетина с проект за решение – Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Тополовград Васил Сяров на основание чл.24,ал.3,т.2 от ЗМСМА и чл.18,ал.1,т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, изписано отгоре на бюлетината. А отдолу поставяне на три квадратчета едно под друго с три възможности за гласуване „за“, „против“ и „въздържал се“. Изписани са съответно след квадратчетата. Гласуването е със син химикал само със знак Х или лястовичка. Бюлетината с друг знак не се счита за действителна. Също така за недействителна се счита и бюлетина ако са отбелязани повече от една от предвидените в бюлетината възможности за гласуване. Недействителните бюлетини когато са намерени в изборната кутия без плик когато върху тях са дописани други думи знаци които не са по установения образец. Когато в плика са намерени две и повече бюлетини с отбелязани различни възможности за гласуване във всяка една от тях, например в плика са открити две или повече бюлетини с отбелязани различни възможности за гласуване във всяка една от тях „за“ и „против“. Значи то от само себе си излиза, че не е действителна. Ако в плика са открити две или повече бюлетини с еднакво отбелязване на гласуване във всяка една от тях бюлетината се счита за действителна като гласа обаче се брои само за един. Например ако в плика са открити две или повече бюлетини с еднакво отбелязване за гласуване „за“, гласът е действителен и се брои за един глас „за“. Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. Гласуването протича по следния начин. Всеки един от общинските съветници се извиква поименно, последователно от Председателя на комисията като получава бюлетина и празен плик. Общинския съветник упражнява правото си на глас тайно, поставя бюлетината си в плика след което пуска плика в поставената за целта урна за гласуване и след което се подписва в списъка за гласуване. След гласуване на всички общински съветници по списък комисията отваря урната за гласуване, отваря пликовете, преброява бюлетините и отчита резултата от гласуването. Съставя протокол за отчитане на резултатите от гласуването който се подписва от всички членове на комисията. Председателя на комисията обявява публично резултатите от гласуването. Резултата е положителен при девет и повече гласа „за“.

Пл.Минчев: Така, има ли някой да допълни към това което е за тези правила които ние трябва да ги …, които ги прочете Председателя на комисията които …. Някакви предложения, други? Това е процедурата, Председателя я прочете как да стане, какво представлява бюлетината, как ще протече гласуването. Така, ако няма други предложения по отношение на правилата за гласуване аз няма да ги изчитам тъй като те са едно към едно ги подлагам на гласуване. Правилата за гласуване при предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общинския съвет на посоченото правно основание. Който е съгласен от общинските съветници с така направените предложения, а именно правила за гласуване при предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

Кворума е 9 съветника ПРАВИЛАТА СЕ ПРИЕМАТ.

 

Ами до тука. От тук нататък поема съответно комисията. Ще искаме съдействие от страна на общината, на общинска администрация съответно с деловодството. Трябва да бъде изградено… значи трябва да реши комисията къде да бъде изградено тъй като вота е таен трябва да бъде изграден или тука или някъде в стаите трябва да реши комисията къде да бъде изградена кабинката за тайния вот и съответно да бъдат изработени бюлетините и ще трябва технологично време да речем там половин час някъде съветниците да могат да бъдат на разположение докато се изготвят от комисията да проведе избора. Моля и Кмета за съдействие и печата на общината така е по правилник за бюлетината. Така, за сега прекратяваме докато минем в процедура на тайния вот. Така, че моля да бъдат на разположение съветниците за да могат да бъдат повиквани за гласуване. За половин час трябва да сме готови.

К.Стойчев: Само две приказки за да може да става по-бързо. Списъка с общинските съветници е готов. Бюлетините са готови по образец, пликовете са готови по образец, 17 плика , 17 бюлетини. Разбира се имаме един отсъстващ общински съветник който разбира се няма да упражни правото си на глас и бюлетината и плика са тук няма да влезнат в употреба и комисията ще наблюдава за това и можем да започнем гласуването като ще помоля всички да излязат вън и ще бъдат викани поименно.

 

/ Следва процедура на тайно гласуване. Съветниците се извикват поименно, гласуват и се подписват в списъка. Председателя на комисията по избора обявява резултатите от избора, съгласно протокол на комисията/

 

Пл.Минчев: Така, готова ли е комисията? Моля за тишина!

К.Стойчев: Комисията е готова. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги общински съветници. Комисията приключи своята работа и може да излезе с резултати. Има изготвен за целта протокол. Зачитам го. Протокол. Днес 27.05.2019 година комисия в състав: Коста Стойчев – Председател и членове – Добрин Парнаров, Хараламби Мочев, Силвия Георгиева, Атанас Анастасов извърши таен избор за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет. Комисията получи 17 интегрални бюлетини и 17 плика. Поради отсъствие на един от общинските съветници в избора ще участват 16 общински съветника. След приключване на избора гласували 16, подписи в списъка 16. Комисията намери в избирателната урна 16 плика. След преброяване на намерените брой бюлетини комисията отчете следните резултати. „За“ прекратяване на правомощията – 10, „против“ – 6, „въздържал се“ – 0. На основание на това гласуване се прекратяват правомощията на до сегашния Председател и също протокола е съпроводен с подписи и подпечатан от членовете и Председателя на комисията. Ето едната бюлетина която е за отсъстващия общински съветник. Искам за вашето знание също така да подчертая и да оповестя, че един от членовете на комисията Атанас Анастасов е подписал с особено мнение.

Пл.Минчев: Мотиви има ли?

К.Стойчев: Не няма записани мотиви. Мотивите бяха, че едната от бюлетините не е попълнена правилно. Единият от Х е със знак Х…..четирима от членовете на комисията приемат този знак за напълно реален и нормален знак за отбелязване.

С.Георгиева: Не е излязъл извън квадратчето.

К.Стойчев: Всеки си има право на….. От тук нататък комисията се саморазпуска.

Пл.Минчев: Благодарим на комисията. Трябва да се приложат в деловодството. Евентуално те се съхраняват. С оглед, че се прие първия проект за решение предлагам втория проект за решение.

   На основание чл.60,ал.1 от Административно Процесуалният Кодекс, допуска предварително изпълнение на взетото в т.1 решение, тъй като от една страна това се налага за да се защитят, особено важни обществени интереси, а от друга за да се избегне осуетяване или затрудняване изпълнението на решението, както и поради обстоятелството, че от закъснение на изпълнението, могат да последват значително или трудно поправими вреди.

Гласуването е с явно гласуване с вдигане на ръка. Само да видим съветниците заеха ли си местата .Подлагам на гласуване предложеното проекто решение от докладна записка №3 от дневния ред т.2 която ви я изчетох. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Преди да минем към гласуване ще направя едно процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1271/27.05.2019год. включена като Т.4 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 1 „въздържал се“. ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА. Преди да преминем към докладната, с оглед на това, че в предходната точка се прекратиха правомощията на Председателя на Общински съвет предлагам следните проекти тоест изменения в Т.4.Така, т.3,т.2 от проекта за решение става т.3, а т.2 ще ви изчета текста тъй като сме прекратили правомощията, допуснали сме предварително изпълнение и до влизане на решението в сила ще има един вакуум който трябва да бъде запълнен евентуално ако имаме избран Председател на, Заместник Председател на Общински съвет. За това предлагам следния проект за решение като т.2 от докладна записка №4 – На основание чл.23, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Заместник Председателя – точки, който бъде избран – изпълнява функциите и правомощията на Председателя на Общински съвет до влизане в сила на решението за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя и избор на нов Председател на Общински съвет – Тополовград. Точка две която беше предвидена става т.3, а именно: На основание чл.60,ал.1 от Административно Процесуалният Кодекс, допуска предварително изпълнение на взетото в т.1 и т.2 решения, тъй като от една страна това се налага за да се защитят, особено важни обществени интереси, а от друга за да се избегне осуетяване или затрудняване изпълнението на решението, както и поради обстоятелството, че от закъснение на изпълнението, могат да последват значително или трудно поправими вреди. Това са предложенията за проекта за решения .Значи трябва да преминем да изберем пак комисията, състава на комисията, Председател и от там нататък като ги изберем и правилата и съответно предложения за избор на Заместник Председател. Така. Моите процедурни предложения са идентични с предходната точка. Първото е Комисията да се състои от пет члена. В комисията да влязат предлагам да бъдат в същия състав – Коста Стойчев, Добрин Парнаров, Силвия Георгиева, Хараламби Мочев и Атанас Анастасов. Това да бъде комисията от петима членове и за Председател на комисията да бъде Коста Стойчев. Пак с оглед, че „Възраждане“ е с най-голям брой общински съветници за това предлагам той да бъде. Това са моите предложения по тази точка. Други предложения има ли ?

Ат.Анастасов: Защо трябва да изберем Зам. Председател като можем да изберем Председател на Общинския съвет.

Пл.Минчев: Така, съгласно Правилника на ОбС там е посочено, че докато не влезе решението в сила за избор …., за прекратяване предсрочно на правомощията на Председателя на Общински съвет не се избира Председател. Тоест Председателя трябва да бъде избран когато това решение влезе в сила, ако влезе в сила. Така, че ние имаме забрана подзаконов нормативен акт Правилника така, че можем да преминем….ако преминем в такава процедура това означава ние да нарушим Правилника което е основание за отмяна на нашето решение.

Кр.Иванов: Едното няма нищо общо с другото. Нямаме заместник Председател избира ме го.

Пл.Минчев: Но с оглед, че имаме прекратяване на правомощията аз за това направих това предложение изрично нали тъй като Общинския съвет трябва да бъде представляван съответно от Председател. Това са моите предложения по отношение формиране по точката. Има ли други предложения направени? Ако няма считам, че по отношение обсъждане на комисия, състав и Председател нямаме други предложения и преминаваме в процедура на гласуване тези процедурни предложения . Така . Който е съгласен от общинските съветници комисията да се състой от петима членове моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Решението се приема. Така, подлагам следващото предложение за решение, а именно: Комисията да бъде съставена от тези петима членове които ние трябва да изберем, а именно пак ще ги посоча – Коста Стойчев, Силвия Георгиева, Добрин Парнаров, Хараламби Мочев и Атанас Анастасов. Който е съгласен с така направеното предложение комисията да се състои от тези членове, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Решението се приема. Така, следващото предложение. Предлагам за Председател на комисията да бъде избран Коста Стойчев. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Решението се приема. Трябва да гласуваме съответно правилата. Пак давам думата на Председателя. Те са същите, да. Нека да ги изчетем и да ги гласуваме и от там нататък ще преминем към гласуване.

К. Стойчев: Уважаеми колеги общински съветници правилата са абсолютно същите. Аз предлагам за по-голяма практичност и за бързо провеждане на избора да не провлачваме евентуално нещата да приложим същите правила, а те са ясни и точни. Интегрална бюлетина с евентуално кандидатите за този пост Заместник Председател и от там нататък процедурата по гласуването ще бъде абсолютно същата. Вече всичко е подготвено можем да ползваме…

Пл.Минчев: Само бюлетината, как ще изглежда бюлетината.

К.Стойчев: Да, бюлетината ще бъде малко по-различна с оглед на това, че ще бъдат изписани имена на кандидати, също така „за“, „против“ и „въздържал се“

Пл.Минчев: Значи в нея ще бъдат изписани само имената.

К.Стойчев: Да, извинявам се квадратче с такива „за“, “против“ и „въздържал се „ няма да има. Това е моя грешка, да.

Пл.Минчев: Тоест пред името на всеки кандидат ще бъде поставено квадратче.

К.Стойчев: Точно така пред името на всеки кандидат ще бъде поставено квадратче което ще бъде валидно там където бъде отбелязано с Х или чавка или лястовичка. Сега ще бъда малко по-уточняващ тука. Моля когато попълвате точно в квадратчето да няма излизания извън квадратчето. Ясни и точни знаци за да бъде по-лесно после на комисията. Значи предпочитаният кандидат, квадратчето пред него попълвате в него и толкова. Нищо сложно.

Пл.Минчев: Значи аз ще ги подложа на гласуване. Само различното е в бюлетината. Бюлетината е интегрална в нея ще бъдат изписани имената на издигнатите кандидати по реда на предложенията. Пред имената на кандидатите ще има квадратче където общинските съветници могат да отбелязват със син химикал с Х или с така наречената чавка пред предпочитания кандидат.

С.Георгиева: И отгоре да пише избор на Заместник Председател на Общински съвет

Пл.Минчев: Да, точно така. Всичко друго е абсолютно идентично да не го преповтаряме. Ако имаме съгласие да не го преповтаряме това е по различното. Така подлагам на гласуване правилата за гласуване за избор на Заместник Председател на Общински съвет. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за правила за гласуване за избор на Заместник Председател на ОбС моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Решението се приема. Така остана последно предложенията на кандидатите. Всеки общински съветник, партия и коалиция може да предлага кандидати. Така, че имате думата общинските съветници.

Ат.Анастасов: Аз предлагам Васко Сяров.

Пл.Минчев: За заместник председател?

Ат.Анастасов: А, да обърках се.

Пл.Минчев: Сега в момента сме за избор на Заместник Председател. Предложения за Заместник Председател на ОбС.

Ат.Анастасов: Грешка.

Пл.Минчев: Всеки общински съветник може да прави предложения.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Банкеров, защо не се смееш сега? Защо сега не се смееш? Защото одеве се смееш когато господин Ташев се обърка, защо сега не се смееш. Докато вдениш пак, това е много сложен момент.

Ат.Анастасов: Аз предлагам Красимир Иванов.

Пл.Минчев: Предложение за Красимир Иванов, той си направи отвод. Други предложения? Да, господин Мочев.

Х.Мочев: Предлагам господин Пламен Минчев.

Пл.Минчев: Други предложения? Значи в този вариант след като аз съм предложен за Заместник Председател считам, че следва да предложа на процедурно да изберем един съветник който да води тази точка с оглед на конфликт на интереси и някакви противоречиви интереси . За това правя едно процедурно предложение по тази точка четири за избора на Заместник Председател се иска да бъде водена от общинският съветник Красимир Иванов. Който е съгласен моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Решението се приема. Красимир Иванов да заповяда. От тук вече нататък…..

Кр.Иванов: Уважаеми общински съветници съгласно разпоредбата на чл.24,ал.2 от ЗМСМА, Общинския съвет може да избере Заместник Председател. Призовавам комисията да…… Други предложения има ли?

Ат.Анастасов: Предлагам господин Парнаров.

Д.Парнаров: Аз си правя отвод.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Вие имате някаква заигравка с господин Парнаров там.

Кр.Иванов: Имаме второ предложение от господин Анастасов, господин Парнаров. Той си прави отвод. Други предложения? Няма. Призовавам комисията понеже имаме едно предложение господин Пламен Минчев е предложен за Заместник Председател на Общински съвет – Тополовград. Моля комисията предварително избрана да се заеме със своите правомощия.

 

/ Следва процедура на тайно гласуване. Съветниците се извикват поименно, гласуват и се подписват в списъка. Председателя на комисията по избора обявява резултатите от избора, съгласно протокол на комисията/

 

К.Стойчев: Уважаеми колеги общински съветници, избора приключи, резултатите са следните. Чета протокола. Днес 27.05.2019 година комисия в състав: Коста Стойчев – Председател и членове – Добрин Парнаров, Хараламби Мочев, Силвия Георгиева, Атанас Анастасов извърши таен избор за избиране на Заместник Председател на Общински съвет. Комисията получи 17 интегрални бюлетини и 17 плика. Поради отсъствие на един от общинските съветници в избора ще участват 16 общински съветника. След приключване на избора гласували 16, подписи в списъка 16. Комисията намери в избирателната урна 16 плика. След преброяване на намерените брой бюлетини комисията отчете следните резултати. Маркирани „За“ – 12 бюлетини „против“ – 4 бюлетини. На основание на гласуването за Заместник Председател на Общинския съвет комисията обявява за избран Пламен Минчев. Комисията се саморазпуска. Резултатите ще бъдат предадени за съхранение в деловодството.

Кр.Иванов: Господин Минчев, заповядайте .

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – ТополовградБлагодаря на комисията и благодаря на общинските съветници които подкрепиха моята кандидатура. Надявам се да оправдая тяхното очакване. Така пак за протокола материалите следва да бъдат прибрани на съхранение в деловодството на Общински съвет – Тополовград след като бъдат предадени от комисията. Преди да изчерпим тази точка трябва да гласуваме още два проекта за решение. Вече преминаваме към същинската част към докладните записки. Подлагам на гласуване, само да видя дали всички съветници заеха местата си.

     На основание чл.23, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Заместник Председателя Пламен Минчев изпълнява функциите и правомощията на Председателя на Общински съвет до влизане в сила на решението за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя и избор на нов Председател на Общински съвет – Тополовград.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Гласувах „въздържал се“, защото касае моята дейност за това с тази гледна точка да не има конфликт на интереси. Просто да обясня за вота си. Така следващия проект за решение.

   На основание чл.60,ал.1 от Административно Процесуалният Кодекс, допуска предварително изпълнение на взетото в т.1 и т.2 решения, тъй като от една страна това се налага за да се защитят, особено важни обществени интереси, а от друга за да се избегне осуетяване или затрудняване изпълнението на решението, както и поради обстоятелството, че от закъснение на изпълнението, могат да последват значително или трудно поправими вреди.

Значи мотивите са, че Общинския съвет с оглед прекратяване правомощията на Председателя втора точка се гласува и трябва да има съветник или заместник Председател който да изпълнява тези функции както и да може да влезе веднага във функции, тъй като Общински съвет трябва да има общински съветник който да председателства съответно Общинския съвет и е необходимо да се вземе това решение. Това са мотивите към тази точка и подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 което го изчетох. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Започваме с докладните които са внесени съответно от общинска администрация от Кмета на общината. Само ще помоля за поименно гласуване, тъй като решенията са с поименно гласуване и съответно и за другите докладни. Трябва да имате готовност за поименно гласуване. За всяко гласуване ще искам поотделно. Сега искам три поименни, защото проектите за решения са три. Пак процедурно предложение тъй като не са заседавали комисиите.

   На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1252/15.05.2019 год. включена като Т.5 от проекто дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

По Т.5 желаещи да вземат отношение, да се изкажат от общинските съветници или някой от присъстващите в залата? Не виждам поради което приемам, че разискванията са приключени по Т.5 от дневния ред, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. За протокола гласуването е поименно.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.12,ал.3,чл.14,ал.7 от ЗОС и чл.15 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на Т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение за решение.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1256/17.05.2019 год. включена като Т.6 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Искам три проекта за поименно гласуване. Гласуването е поименно. Желаещи да вземат отношение по Т.6 от дневния ред има ли? Няма, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10,т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.14 от Наредба №12 от 25.07.2016г., за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.,предлагам Общински съвет гр.Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Може ли? Само искам да кажа, че всички проекти които са спечелени са от Общинска администрация и е заслуга на Общинска администрация. Защото знам, че определени хора се опитват да си преписват, че те са спомогнали. Няма такова нещо. Екипа на Общинска администрация си спечели всички проекти, включително и този в с.Устрем. Никой не е спомогнал, напротив пречено е не веднъж и за това ви казвам не искам други да си преписват заслуги на Общинска администрация.

Ат.Анастасов: То това е работа на Общинска администрация.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Точно така. За това казвам, че има хора които си преписват, че те са спомогнали. Да вярно помагали са, но в обратна посока да не стават и да не се случат.

Ат.Анастасов: Пречели сме….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз не мога да ви попреча щом вие се определяте така.

Х.Мочев: Може ли?

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да, не сме започнали Т.7.

Х.Мочев: Почивка.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Добре, почивка. След като се иска аз съм длъжен да обявя почивката. Десет минути почивка по искане на общински съветник.

 

10 минути почивка.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Продължаваме заседанието на Общински съвет. Докато дойде Кмета на общината ние да си вземем процедурното предложение. Пак трябва процедурно. Доста пипкаво е обаче какво да правим така е по Правилник. Така предлагам процедурно…. Продължаваме заседанието, кворума е 13 съветника. Процедурното предложение за решение.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1257/17.05.2019 год. включена като Т.7 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Гласуването е поименно за протокола. Кмета има ли нещо да добави? Няма. Желаещи да вземат отношение по Т.7 от страна на общинските съветници, присъстващи в залата? Не виждам поради което приемам, че разискванията са приключени и прекратявам разискванията по Т.7 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10,т.24 и по чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение пак за решение. Само да ми приготвят пет проекта за решения, поименно.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1258/17.05.2019 год. включена като Т.8 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Кмета, ако иска да добави нещо. Няма. Общинските съветници по Т.8 от дневния ред има ли желаещи да се изкажат? Присъстващите в залата? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.8 са приключени, прекратявам разискванията по Т.8 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване. Гласуването е поименно.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО    СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване т.8 от дневния ред, преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение пак за решение.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1259/20.05.2019 год. включена като Т.9 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Гласуването е поименно. Четири проекта за решения поименно. Кмета на общината, няма какво да добави. Комисиите не са заседавали. От страна на общинските съветници, желаещи да вземат отношение по Т.9 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по Т.9 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.25,ал.1,ал.3,т.1 и 2 и чл.25,ал.5,вр.ал.4 и 7 от ЗСПЗЗ и чл.62 от Закона за енергетиката, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА. Кворума е 12 общински съветник предвид на квалифициращия състав на правното основание.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА, предвид кворума от 12 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване т.9 от дневния ред, преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение пак за решение.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1260/20.05.2019 год. включена като Т.10 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Гласуването е поименно. Ще помоля четири поименни гласувания. Кмета има ли какво да добави? Само да отбележа за протокола, че думата не давам на комисиите тъй като те не са заседавали. Желаещи да вземат от страна на общинските съветници и присъстващи отношение по Т.10? ? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.10 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по Т.10 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.25,ал.1,ал.3,т.1 и 2 и чл.25,ал.5,вр.ал.4 и 7 от ЗСПЗЗ и чл.62 от Закона за енергетиката, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА. Кворума е квалифицирано мнозинство от 2/3,

12 съветника.

 

Това важи и за другите проекти за решения. Кворума е 12 да не го споменаваме с оглед икономия на време.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване т.10 от дневния ред, преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение пак за решение. За съжаление всички точки така ще минат.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1261/20.05.2019 год. включена като Т.11 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Гласуването е поименно. Три проекта за решения .Кмета на общината. Няма какво да добави.

В.Сяров: Аз имам едно питане.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да, по тази точка искате.

В.Сяров: Да, по тази точка. Господин Кмете, какво налага продажбата на тези павета и не може ли общината да ги използва за нещо друго?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Има много молби за закупуване на павета. Както виждате ние асфалтираме на всякъде. Паветата се вадят и вече колко години стоят неизползваеми. За целта на улици които ще се направят павета има павета. За нещо по-подробно нека да ви отговори госпожа Бакалова.

Т.Бакалова,нач.отдел“ОСИР“: Имаме достатъчно и решихме с оглед да вкараме средства към бюджета на общината да свършим това, след като има проявен интерес за тях.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако вие имате някакво друго предложение каже те го.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Друго? Не. Други желаещи да вземат отношение по Т.11 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по Т.11 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС,чл.40,ал.1 и чл.46,ал.1 от НРПУРОбИ за продажба на движими вещи частна общинска собственост, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА. Кворума е 9 съветника.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако имате нещо предвид за паветата кажете, ако трябва няма да ги продаваме ако имате някакво предложение за тези павета.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Те не казаха нищо, така, че приключихме с разискванията.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защото има въздържали се.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така в процедура на гласуване сме да не нарушаваме Правилника. Нека да приключим ще ви дам думата.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА. Кворума е 9 съветника.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА. Кворума е 9 съветника.

С оглед изчерпване т.11 от дневния ред, преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение пак за решение. Само тази справка която е по чл.26,ал.5 входирана ли е в деловодството? Добре, добре защото тя е неотменим елемент от обявлението .Предлагам ще имам няколко процедурни предложения. Така, първото е.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1262/21.05.2019 год. включена като Т.12 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

С оглед, че приема Правилник или Наредба или който и да е подзаконов нормативен акт Общинският съвет следва да го приема не както ди сега беше да бъде прието само с едно подлагане на гласуване, приема Правилник, а тъй като е подзаконов нормативен акт да спазим буквата на Закона, Закона за нормативните актове предлагам Правилника обосновавам процедурното си предложение за решение, предлагам Правилника за устройството и дейността на Общинския исторически музей да се разгледа и гласува раздел по раздел, глава по глава и да не се изчитат текстовете, когато няма промяна в тях.

Кр.Иванов: Айде точка по точка

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: За съжаление такъв е Закона. Това е предложение, процедурно предложение за решение. Те са две глави, няма проблем. Но за съжаление трябва да се съобразя. Порочна практика до сега е да приемаме по този начин и се учудвам защо Областния управител не го е оспорвал. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към обсъждане на Правилника. Почваме да гласуваме. По раздел глава първа има ли някой нещо да каже? Нямаме промяна. Нямаме. Прекратявам разискванията и подлагам на гласуване раздел първи от глава първа. То даже няма и раздели, направо глава първа подлагам на гласуване. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ГЛАВА ПЪРВА СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към глава втора. Там имаме раздели.

Кр.Иванов: Глави по глави. /шум в залата/

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Раздел първи има ли някой да добави нещо? Няма. Подлагам на гласуване раздел първи. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към раздел втори. Има ли някой да вземе отношение по раздел две? Няма, подлагам на гласуване раздел две от глава две. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РАЗДЕЛ ВТОРИ СЕ ПРИЕМА.

 

Смешно е, но е така.

Кр.Иванов: Не е така, ама хайде от нас да мине. Давай нататък.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Красимире, ако искаш да отстъпя да ги подлагаш…

Кр.Иванов: Не бе нали те избрахме сега, добре, че не е член по член.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Ама не аз наистина мога да ти отстъпя да водиш, ако смяташ, че е така няма проблем.

Кр.Иванов: Аз си подадох оставка.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така раздел три от глава две./шум в залата/

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Хайде по-сериозно бе. Иванов, ако не ти се гласува излизай!

Кр.Иванов: Ще излезна, да.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Излизай като не ти се гласува, какво ще се занимаваме тука сега.

Кр.Иванов: Не е вярно, че трябва да гласуваме така бе. Сега трябва да изпълняваме…., хайде „сиктир“ вече омръзна ми ….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: „Сиктир“ другаде.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Раздел три от глава две. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РАЗДЕЛ ТРИ СЕ ПРИЕМА.

 

Раздел четири от глава две. Няма предложения. Подлагам на гласуване раздел четири от глава две. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РАЗДЕЛ ЧЕТИРИ СЕ ПРИЕМА.

 

С приемане на раздел четири подлагам на гласуване глава две от правилника. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ГЛАВА ВТОРА СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме съответно към заключителна разпоредба която е единствен параграф. Който е съгласен да бъде приета заключителната разпоредба параграф единствен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА СЕ ПРИЕМА.

 

В предвид на гласуването на Правилника съгласно изискванията на Закона, пак подчертавам – На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.17,ал.2,т.4 и чл.29,ал.1,т.3 от Закона за културното наследство, предлагам Общинския съвет да вземе следното решение, а именно: Приема Правилник за устройството и дейността на Общински исторически музей – Тополовград.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се приема Правилника. Мисля, че не отне повече от две три минути да ги гласуваме както трябва да бъде гласуването. С оглед изчерпване на Т.12 преминаваме към,

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение пак за решение.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1263/21.05.2019 год. включена като Т.13 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Кмета има ли какво да добави. Не. Съветниците, присъстващите няма, поради което приемам, че разискванията по Т.13 са приключени, прекратявам разискванията по Т.13 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №13 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №13 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване т.13 от дневния ред, преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Пак за съжаление може вече да ви се втръсна, но трябва да го направим, формално, но трябва да подложа процедурно предложение. Може и съветниците да…, но това е за съжаление.  

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1264/22.05.2019 год. включена като Т.14 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Кмета има ли да добави нещо? Съветниците?

Д.Парнаров: Може ли? Не е ли много рано тази справка да я искат от РУО? Защото вие знаете, че движение на ученици има до 15 септември включително.

Кр.Ятакчиева,нач.отдел“ХСД“: Не, не е. Това изискване трябва да се внесе в рамките на тази учебна година за да видим все пак от какво дофинансиране им трябват на училищата. Тъй като общината поема ангажимент за дофинансиране и ако това го направим след като приключи учебната година няма да можем да предвидим /не се чува говор от място/. И за това е добре всичко да се вземе….

Д.Парнаров: В смисъл, че ОУ с.Хлябово губи ли вече статута на защитено училище?

Кр.Ятакчиева,нач.отдел“ХСД“: Не, не.

Д.Парнаров: Остава си.

Кр.Ятакчиева,нач.отдел“ХСД“: Но парите за защитено могат да не му достигнат. ОУ с.Синапово не се нуждае от дофинансиране.

Д.Парнаров: За сега.

Кр.Ятакчиева,нач.отдел“ХСД“: Не за сега. Смятам, че…. Имаме писмени документи.

Д.Парнаров: Не, не аз защото говоря за подлежащите в първи клас .Аз не говоря за децата които са от втори до…

Кр.Ятакчиева,нач.отдел“ХСД“: Вие знаете в нашата община един ученик може да промени ситуацията, но ако вече се наложи евентуално да….. тогава ще вземем още едно решение в подкрепа на докладната.

Д.Парнаров: Благодаря ви.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Други желаещи да се изкажат или въпроси има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.14 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по Т.14 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с прилагането на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, предлагам на Общински съвет да приеме следните решение.

Гласуването е с обикновено, явно мнозинство с вдигане на ръка.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. ”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. ”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. ”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване т.14 от дневния ред, преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Пак изчитам процедурното предложение, с оглед да се втръсна, но така е по Правилник.  

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1265/22.05.2019 год. включена като Т.15 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Кмета, ако има нещо да добави? Аз съжалявам, че господин Сяров излезе защото той до сега заемаше тази длъжност. Аз имах питания като съветник във връзка със задълженията на това „Златно зърно“ обаче и до ден днешен и така не ги получих тези задължения официално дали са получени, дали са изискани. Нямам информация, не аз просто ще кажа, че ще гласувам „въздържал се“. От тази гледна точка и то за това защото не ми се предостави официално тази справка. Така, ако има някой от общинските съветници които да….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: След като свърши това задай си въпросите.

Ат.Анастасов: Бяхме избрали представител там…..

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Маргарита Георгиева тя е представител на общината в „Златно зърно“. Аз просто споменах, че от тази гледна точка ще гласувам защото не ми е предоставена тази информация. Аз исках да се запозная от тази гледна точка за това казах. А пък най-вероятно вече на следващата сесия….. Не аз нямам право да искам от общината, имам право да изискам чрез Председателя на ОбС нали ако на него съответно не е предоставена има специализирани институции и инстанции които може да се поиска съдействие да се предоставят. Аз не съм искал от общината, нямам и по закон право нито от „Златно зърно“, нито от общината. Да вземат отношение има ли някой по Т.15 от дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.15 са приключени и прекратявам разискванията по Т.15 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.13,ал.1,т.2 от Наредбата за условията и реда при които Община Тополовград упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД – чл.137,ал.1,т.3 от ТЗ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №15 от дневния ред, а именно приемаме ГФО за дейността на „СБАЛВБ – Тополовград“ ЕООД гр.Тополовград. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №15 от дневния ред, а именно приемаме ГФО за дейността на „Златно зърно“ ООД гр.Тополовград. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 3“за”,

1”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №15 от дневния ред, а именно приема за сведение ГФО на „МБАЛ“ АД гр. Хасково. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване т.15 от дневния ред, преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така процедурно.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1266/23.05.2019 год. включена като Т.16 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Така при мен излиза с два проекта за решение, а три проекта за решение ли са? Добре. Тъй като гласуването е поименно ще помоля за три поименни гласувания. Значи докладната явно технически се е пропуснал третия проект за решение. Три проекта за решение са. Кмета няма какво да добави по тази точка. Съветниците също нямат, поради което приемам, че разискванията по Т.16 са приключени и прекратявам разискванията по Т.16 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №16 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №16 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Значи подлагаме проект за решение под №3, който поради техническа грешка причина не ви е бил раздаден, а именно: Възлага на Кмета на общината да организира и проведе търг за продажба на посочените в т.1 общински имоти при спазване изискванията на ЗОС и НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград. Това е предложения проект за т.3. Изчитам го тъй като по Правилника той е предложен, но поради техническа причина е представен днес на съветниците. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване т.16 от дневния ред, преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така пак процедурно предложение за решение.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1268/23.05.2019 год. включена като Т.17 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Гласуването пак е поименно с един проект за решение. Кмета няма какво да добави. Общинските съветници? Не виждам, поради което приемам, че разискванията по Т.17 са приключени и прекратявам разискванията по Т.17 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да вземе следното решение.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №17 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва Т.17 от гласувания дневен ред и с което се изчерпва дневния ред на днешното дълго заседание на Общински съвет – Тополовград поради което закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

адв. ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Зам. Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС