Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 5 от 27.12.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 5

27.12.2019 година

         Днес 27 .12 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 17.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Силвия Георгиева – Председател на Общински съвет – Тополовград.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Уважаема Госпожо Палазова, уважаеми общински съветници откривам днешното заседание на Общински съвет – Тополовград. В присъствената книга са регистрирани 15 общински съветника. Отсъстват двама. Имаме необходимия кворум за провеждане заседанието. Първо искам да поздравя всички с настъпващата нова година. Да ви пожелая приятно изкарване и честита Коледа! Да си пожелаем здраве и късмет и през следващата година. Дневният ред се състои от две точки. ДЗ с вх.№25/05.12.2019 г. относно: Промяна в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Тополовград, приета с Решение №483/31.01.2019година. ДЗ с вх.№38/09.12.2019г. относно: aОпределяне на размера на „такса битови отпадъци“ и одобряване на план-сметка на разходите по дейности по чл.66,ал.1 от ЗМДТ за 2020г. в Община Тополовград. Предварително са раздадени материалите на докладните записки. Който е съгласен с така предложения дневен ред….

К.Спирова: Няма ли да обсъждаме?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре, който има нещо да допълни към дневния ред, давам думата на общинските съветници.

К.Спирова: Първо не виждам промяна в основанието за да разглеждаме от предната сесия. Едномесечния срок за разглеждане на Наредбата и общественото обсъждане не е изтекъл. Всеки от нас можеше да си направи справка и да види, че във всички общини в Хасковска област, в Ямболска област в цяла България промяната за Наредбата за местните данъци и такси в частта за сметосъбиране и сметоизвозване е качено ноември месец. И за мен вносителите които са подписани за извънредна сесия не са вносители. Вносителя е Кмета който го няма. Не виждам промяна в сроковете. Допълнително за да обсъждаме нещо ние трябва да имаме материали които трябва да са качени на стената на общинска администрация. По същия Закон който в момента разглеждаме промяната на Наредбата, а според закона за месните данъци и такси, задължава Кмета на общината до 30.11.да качи заповед от която да е видно кои територии са включени в сметосъбирането и сметоизвозването. Някой да е видял има ли я заповедта, няма ли я? Със сигурност я няма.

В.Сяров: Няма я.

Кр.Иванов: Ти къде я видя?

В.Сяров: В сайта на общината.

К.Спирова: Ние не сме тука само да вдигаме ръка. Императивните норми на Закона са за всички. Постигането на един разрешен резултат със забранени средства е заобикаляне на Закона. И лично аз нямам намерение да участвам в такава ситуация. Дойдох за да го кажа и си отивам. Който мисли, че има промяна от предния път да стои и да вдига ръка.

В.Сяров: Аз също искам да взема отношение. В сайта на община Любимец Наредбата за промяна на местните данъци и такси е качена на 11.11.2019г. Защо нашата Наредба е качена чак на 04.12 ? Там са имали възможност да я направят на 11.11., а ние един месец срок на 12.12. им беше сесията и си приеха там каквото им е. А ние защо госпожо Заместник Кмет е качена чак на 04.12.?

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Защото събранието в Харманли   беше на 02.12.

К.Спирова: Това не е вярно. Промяната на Наредбата е ноември месец на Министъра включително има вкарана нова промяна която да свали таксите на 60 лева.

В.Сяров: Тези в община Любимец са на това депо също.

Пл.Минчев: Значи, ако говорим за депониране на такса смет казахме, че там…. Тука която се цитира се увеличава. Тя за сега е отложена, ако говорим за тази такса. Аз защото не чух излязох и ако е в тази връзка тя е отложена тази такса така, че не знам кое ще налага промяната.

К.Спирова: Няма и като гледам кой да ни отговори.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да дадем думата и на общинска администрация.

К.Спирова: Да ни донесат заповедта която трябваше да бъде качена на 30.

Пл.Минчев: Аз имам също един въпрос във връзка с дневния ред. Значи поне не видях на сайта, може и да е мой пропуск, но да е спазена ал.5 на чл.26 от Закона за нормативните актове, че следва да бъде публикувана, поне не ни е предоставена такава справка съответно във връзка с публикуването на сайта на промените в двете Наредби. Значи съгласно чл.26,ал.5 от Закона за нормативните актове преди да се вземе решението, тоест преди органа който сме ние , Общински съвет съответно трябва да има такава справка която да е качена на сайта и съответно от тази справка да се види и да е видно има ли няма ли в смисъл предложения на граждани, организации обществени и т.н., което аз не го виждам. Не го видях и на сайта също и не го виждам, огледах тука тези справки които са ми дадени, но за мен също не е спазена разпоредбата която я цитирах. Също така считам, че от предния път който разглеждахме и мотива който аз го изтъкнах чл.26,ал.4 говорим, че не по-малко от 30 дневен срок трябва да бъде както каза колежката. И Закона е казал в изключителни случаи. Това, че през годината не се променят данъци и такси това не е изключителен случай както аз се аргументирах последния път и не виждам в тази промяна някакви доказателства които също да бъдат, да са публикувани или по някакъв начин някакви материали които да ни са предоставени. Даже считам, че липсата на тази справка която е това е съществен елемент от приемането на акта. Така, че ние ако приемем този акт ще бъде в нарушение на Закона. И това са императивни норми правни които ако ние ги нарушим ние нарушаваме Закона и съответно промяната която искаме и целим да стане така както е предложена ще бъде незаконосъобразна.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Нека и общинска администрация са тука и те да кажат кое налага. Юриста на общината иска думата.

Адв. Яна Хлебарова: Дами и господа днес съм тука и знаете, че аз рядко идвам на сесии и заседания на Общински съвет. Тези две докладни наистина касаят сериозно финансовото положение на общината, начина на управление на общината и още повече финансово. От по-далече ще започна. Общината няма задължения. Нека каже госпожа Семерджиева имаме ли към настоящия момент някакви задължения?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“: Не.

Адв. Яна Хлебарова: Нямаме. Това означава, че общината се справя и добре управлява финансовото си положение. Сега. Наредбата за местните данъци и такси не е променяна от 2009 година. Това прословутото…… поради което вие не искате да разгледате тези докладни мога да го обясня с факта, че вашата последна сесия беше на 29.11.,тоест тогава вие си избирахте Председател. Определено ние знаехме, но искахме да изчакаме и да вземем решение. За това, че на 04.12. сме го качили считам, че този 14 дневен срок е спазен и сме мотивирали защо искаме в този срок да ни бъдат внесени докладните. Сега, определено едното искане е поради регламент №9 на Европейския съюз, който изрично проверих и наистина има увеличение на промилите. Трудно ще ни бъде да се справим, ако искате да се измъкнете само с факта, че не било законосъобразно, не било целесъобразно, че не било правилно извинявайте, но това може да го каже единствено съда. Недопустимо, незаконосъобразно, нецелесъобразно и т.н. недоказано това го доказва съда. В никакъв случай не ви убеждавам само, че вие сте тука малко да помислите. Помислете в крайна сметка тука сте сложени от гражданите на общината и те са ви избрали. Знам, че Законите са важни, вие много добре го знаете, че и аз го знам, но не можем да се хващаме за буквата, точката, запетаята и да твърдим, че нещо е незаконосъобразно когато то е законосъобразно. Сега, 14 дневния срок искат мотиви. Там в Закона пише така, трябва да бъде мотивирано не пише мотивите трябва да бъдат харесвани от вас. Вие си решете, но в никакъв случай не съм съгласна, че поне решете да го разгледате пък дали ще го увеличите или ще го намалите си е ваш проблема. Но в случая си имаме мотиви, законосъобразно сме внесли всичко имаме и сроковете абсолютно всичко необходимо и го имаме. Ако не искате да разгледате не се хващайте за такива юридически финтове, защото това е…. Ако по някакъв начин ни бъде върната примерно от Областен Управител, да бъде атакувана от съд, да бъде атакувана от Прокурор, ами ние ще я защитим .Нали съда ще ни даде решение. Аз не виждам тука някакъв проблем в това, че не искате да я разгледате. А дали ще увеличите пак казвам това е ваш проблем. Много се извинявам, но считам, че това наше решение е правилно и законосъобразно. Вие какво ще решите сие ваш проблем.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Повечето от нас не са юристи и се доверяваме на, като гледам тука под докладната съгласувано с юрист, име и подпис. Повечето от нас не са юристи и не са длъжни да знаят детайлно законите. Призовавам общинските съветници да гласуваме дневния ред и да продължим работа по нататък.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Така. Колежката първо не я чух да каже дали е спазена чл.26,ал.5 от Закона за нормативните актове. Аз не виждам такава справка, нито ни е предоставена тази справка. Не е качена. Само искам да кажа, че Закона тука го е дефинирал, императивна правна норма. Ние не правим някакви финтове или пък искаме по някакъв начин да търсим оправдания. Значи…, моля да не ме прекъсват! Аз изслушах колежката! Това е първото което е. Никъде вие не се аргументирахте къде е спазена чл.26,ал.5., чл.26,ал.4 пише, ще ви я цитирам нормата, пише-при изключителни случаи. Изрично посочено е причината за това. Какво е това изключителни случаи ? Ние изобщо не влизаме в тази разпоредба. Така, че аз считам, че изобщо един акт който ние ще го приемем е незаконосъобразен. А пък това, че ние сме се измъквали по някакъв начин всеки общински съветник има право на мнение и да го изразява.

Кр.Иванов: Така. Сега коментираме дневния ред. Така ли е?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да.

Кр.Иванов: Гласуваме го и всеки има право да си коментира отрицателния вот. Дайте да вървим напред да не се занимаваме с…..

К.Спирова: Значи сесията на Общинския съвет е проведена на 29.11. По-голямата част от тука присъстващите бяхме когато аз казах нека не пречим на общинска администрация да си върши работата. Има спешни докладни при промяната на местни данъци и такси, което беше подсещане. Бездействието на общинска администрация не може да бъде прехвърляно на главата на общинските съветници. Пак казвам в момента вие искате ние да разглеждаме нещо по същество за което нямаме основните документи. И продължавам да не виждам да не ни се донесе Заповед от 30.,която да е издадена. Извинявайте много ама преди един месец на зърно-площадка платиха 700 лева такса смет. Знаеш ли включва ли се горе Неделчо в сметосъбирането и сметоизвозването?

Кр.Иванов: Знам. Включва се и плаща.

К.Спирова: Така си мислиш ти. Плаща, за плащането плаща, ама включени ли са в Заповедта?

Кр.Иванов: Включени са.

К.Спирова: Не са.

Кр.Иванов: Включени са.

К.Спирова: Няма ги. Значи можем да си приказваме до утре сутринта. Има ли ги или ги няма след като я няма Заповедта.

Кр.Иванов: Така. Още веднъж госпожо Председател, ние сме на дневния ред. Гласуваме, приемаме или не приемаме и си продължаваме. Ако не приемаме….. ние дъвчим едно и също…

К.Спирова: Дъвчете.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Димитър Батчев.

Д.Батчев: Аз не знам дали са спазени сроковете или не, но предлагам да прекратим разискванията и да преминем към гласуване на дневния ред.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре, ако няма други изказвания, други предложения преминаваме към гласуване на проекта за дневен ред. Който е съгласен с така направените предложения за дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. 7 „за“ „0 против“ и „7 въздържал се“ няма. РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

НЕ СЕ ПРИЕМА ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: Нямате кураж да гласувате и „против“. И кураж нямате да гласувате.

С.Михайлова: Стига се заяжда бе!

Кр.Иванов: Тя как ще ми каже, че се заяждам бе?

С.Михайлова: Заяждаш се ами постоянно се заяждаш.

Кр.Иванов: Аз да говоря с тебе?

Ат.Анастасов: Аз ти казвам…..

Кр.Иванов: Какво ми казваш бе, какво ми казваш? Хайде идвам кажи какво ми казваш?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС