Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 49 от 25.04.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 49

2504. 2019 год.

 

           Днес 25 .04 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 15.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров – Председател на Общински съвет Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 15 общински съветника. Отсъстват двама по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Да.

Д.Парнаров: Декларация от името на група съветници. Уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми колеги от общинска администрация. „Апартаментгейт“ вече излезе извън контрол. Скандалът добива размери на „политическа чума, която помита всичко като лавина“. Управляващите са в ступор. Наблюдават отстрани собственото си поражение. Реагират панически. Отстреляните падат като домино. Сякаш действа някакъв център на паралелна държава, който планово разчиства терена. Доверието във властта е сринато. „Апартамент“ вече е пръсна дума, така както отдавна е и мръсна думата „политик“ – и двете тежко оплетени в мрежата на порока. Такъв скандал съвременна България не помни. На фона на това, местната структура на ГЕРБ, по точно в лицето на господата Сяров, Анастасов, любимишкия гуру с характерен псевдоним и госпожа с присъда за фалшифициране на дипломи деребействат и решават човешки съдби. Халал да ви е директорството. Не взимам думата да се жалвам, аз мога да издържам семейството си и като учител, както съм го правил 24 години, за разлика от Вас мога и да мета. Имам чисто съдебно минало, не съм ощетил никого, не съм заплашвал и притискал никого. Вие господин Сяров за период от четири години, правейки се на председател на Общинския съвет, не направихте нищо, един сантим не направихте добро за хората в тази община. Напротив, с горе посочения квартет Вие интриганствахте, сплетничехте, решавахте човешки съдби като посочвахте този става този не става, / тук визирам г-жа Божана Георгиева, човек професионалист в своята област, човек с доказани качества, човек, когото вие бяхте сложили във вашата листа за общински съветник и накрая изхвърлихте от борда. От половин година и най-вече през последния месец вие внесохте смут и напрежение сред 25 учители и 200 родители, мислите ли, че тези хора ще ви простят и ще ви подкрепят. За 4 години вие се убихте да пишете жалби против Кмета, против администрацията вместо да помогнете да направите нещо полезно. Но явно това е патент на партията към, която принадлежите. Защо говорим за апартаментгейт или хасковогейт като имаме и сяровгейт. В рамките на вашето председателство вие се сдобихте с фитнес салон общинска собственост, сложихте кума си за директор на горското, шурито си за шеф на ВиК, братовчедка на Ваш съпартиец който не е от община Тополовград за готвач на ДВПР и още т.н. Парадоксално обаче тъкмо аферата с инригантството ви придава някаква значимост на герой прави ви „важен“ поне във вашите очи , сигурно се усещате донейде по-представителен от каруцата направо Председател на Общински съвет. Вие господин Анастасов, идва ли ли сте в училище? Видяхте ли, че за 4 години училището промени облика си. С помощта на общината бяха ремонтирани всички класни стаи, смени се подовата настилка, пребоядисаха се стаите с ново обзавеждане. Прилежащите терени също бяха обновени, изгради се единствената в областта площадка за безопасност на движението с електронно оборудване. Закупиха се мултимедии и лаптопи за всяка класна стая. Няма отпаднали и не идващи ученици. Смея да твърдя, че в нашето училище само и единствено има 100% посещаемост. И всичко това благодарение не на Вас, а въпреки Вас, благодарение на учителите от училището. Какво направихте вие? Въпросът е риторичен! Нищо! Налагахте психически тормоз за назначаване на Ваши доверени хора, без необходима квалификация, искахте ваши хора да доставят закуски, обеди, пращахте проверки, измисляхте си врагове, а враговете сте си самите Вие. Вие откровено живеете във феодална структура на властта и искате да ни замъкнете и нас вътре, та да млъкнем веднъж завинаги. Да, ама не. Огледайте се господин Сяров, колко ваши съветници останаха около вас, колко знакови фигури от общинската ви структура вече не са при вас, не ви ли светва лампата, че се стопявате, хората не ви вярват. Защо ли? Защото вие само се жалвате, пишете доноси, оплаквате се, сплетничите, разпореждате се със съдбата на хората и на предстоящите избори ви гарантирам 300 гласа. Във връзка с казаното до тук от името на група съветници предлагам като точка първа от дневния ред оставка на Председателя на Общинския съвет. Благодаря Ви, завърших!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз предлагам този въпрос, тази оставка да не го коментираме на тази сесия. Ако искате господин Парнаров да го коментираме на друга сесия, днеска е велики четвъртък, празници идват така, че да го оставим. Явно на господин Анастасов му е доста смешно, намира момента за комичен но най малко да разбере, че на някой му е лесно в тази зала като вижда какво се случва и какви са финансовите средства и финансовите възможности на общината.

В.Сяров – Председател на ОбС: Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на Общински съвет са постъпили няколко докладни записки. Първо ДЗ с вх.№1237/22.04.2019 година относно: Корекция по бюджета на Община Тополовград за 2019 година в частта за капиталови разходи за 2019 година. Второ ДЗ с вх.№1238/22.04.2019 година относно: Предложение за определяне на нов размер на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на населените места, считано от 01.01.2019 година. Трето. ДЗ с вх.№1239/22.04.2019 година относно: Споразумение за сътрудничество на местно ниво за интеграция на продължително безработни лица на пазара на труда. Четвърто. ДЗ с вх.№1240/22.04.2019 година относно: Даване на съгласие за учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на прокарване през имоти публична общинска собственост за изграждане на обект: „Разширяване на интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница – изграждане на сензорни линии за наблюдение“. Други докладни няма. А предложението на господин Парнаров като докладна …..

Д.Парнаров: Подлагаш го на гласуване.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има предложение от господин Парнаров като точка едно да влезе…. Какво да влезе господин Парнаров?

Д.Парнаров: Оставката Ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз за толкова години за първи път виждам такова нещо в един мандат три пъти да се иска оставката на Председателя на Общинския съвет. Това господин Сяров говори, че явно вие не се справяте с вашите задължения. Не знам. Прави чест на господин Парнаров, че излезе със смелост, с откритост и каза доста наболели проблеми и неща които всеки таи в себе си.

В.Сяров – Председател на ОбС: Искам да направя следните предложения .Първо Предложението на господин Парнаров. Като точка едно от дневния ред….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ееееее объркахме се нещо. Нещо ново което не е копи пеис се объркахме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Като няма докладна .Подлагам като първа точка от дневния ред да влезе гласуване на оставката на Председателя на Общински съвет. Второто предложение ДЗ с вх.№1237/22.04.2019 година да влезе като т.8 от дневния ред. Трето предложение. ДЗ с вх.№1238/22.04.2019 година да влезе като т.9 от дневния ред. Четвъртото предложение. ДЗ с вх.№1239/22.04.2019 година да влезе като т.10 от дневния ред. Петото предложение. ДЗ с вх.№1240/22.04.2019 година да влезе като т.11 от дневния ред. И шестото предложение т.8 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.9 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.13 и т.14 от дневния ред. Други предложения има ли? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на господин Парнаров, като т.1 да влезе оставката на Председателя на Общински съвет Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 9 „за” 5 „против” и 2 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Тогава целия дневен ред минава с една точка назад. Първа точка която е предложен в дневния ред става втора, точка две става точка три, точка три става точка четири , точка четири става точка пет , точка пет става точка шест, точка шест става точка седем, точка седем става точка осем. Сега подлагам на гласуване другите предложения.Подлагам на гласуване предложение номер две. Който е съгласен ДЗ с вх.№ 1237/22.04.2019 година да влезе като т.9 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер три. Който е съгласен ДЗ с вх.№ 1238/22.04.2019 година да влезе като т.10 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер четири. Който е съгласен ДЗ с вх.№ 1239/22.04.2019 година да влезе като т.11 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер пет. Който е съгласен ДЗ с вх.№ 1240/22.04.2019 година да влезе като т.12 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. И подлагам на гласуване предложение номер шест. Който е съгласен т.8 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.9 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани „да станат съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 „за” „против” и 0 „въздържал се”.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

П.Златев: Десет минути почивка.

10 минути почивка

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължаваме. Кворума е 16 общински съветника. Преминаваме към първа точка от дневния ред. Господин Парнаров.

Д.Парнаров: По процедурата понеже първа точка касае Вас, Вие по закон и по Правилник не трябва да водите сесията за първа точка така, че аз предлагам сесията да бъде ръководена по първа точка от господин Красимир Иванов.

В.Сяров – Председател на ОбС: А какво основание ще гласуваме?

Д.Парнаров: Основание на решение на Общински съвет, че точка едно е в дневния ред.

В.Сяров – Председател на ОбС: В дневния ред, дайте основание което да гласуваме, какъв ще е проекта за решение .Аз оставка не смятам да подавам. Ако искате да оставим тази точка за едно по следващо заседание.

Д.Парнаров: Не можем да оставим точката. Има решение на Общински съвет, дневния ред е избран, приет. Така, че гласувайте моето предложение. Гласувайте моето предложение за не справяне с работата.

В.Сяров – Председател на ОбС: Не, не основание ми дайте! Тука за не справяне със работата. Основание ми дайте. Няма основание няма нищо. На какво основание ще гласуваме от ЗМСМА тази точка? Проекта за решение какъв е? Не справяне със работата оставка. Няма, това е незаконно според мен.

Д.Парнаров: Вие ще си го обжалвате в съда като е незаконно.

В.Сяров – Председател на ОбС: Аз, че ще го жаля ще си го жаля в съда, но аз предлагам тази точка да остане за едно по следващо заседание.

Д.Парнаров: Не може да остане има решение на Общински съвет за дневен ред.

В.Сяров – Председател на ОбС: Дайте основание!

Д. Парнаров: Има решение на Общински съвет.

Ат. Анастасов: Не може толкова време да се занимаваме с господин Парнаров и да му слушаме глупостите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев да кажете нещо?

Пл. Минчев: Аз ли? Защо се обръщате към мен?

В.Сяров – Председател на ОбС: Защото ми се видя, че вдигате ръка.

Пл. Минчев: Аз момента съм съветник не съм юрист. Само мога да кажа, че когато се обсъжда дейността на Общинския Председател, Председателя на Общинския съвет тогава съгласно Закона ЗМСМА и Правилника тогава следва да се избере общински съветник който да води заседанието по тази точка. Така, че само това мога да кажа.

С. Георгиева: Има предложение то трябва да се гласува.

В.Сяров – Председател на ОбС: Какво е предложението господин Парнаров?

Д. Парнаров: Красимир Иванов да води заседанието по първа точка, защото касае вашата дейност.

В.Сяров – Председател на ОбС: Нали трябва да го гласуваме.

Д.Парнаров: Къде трябва да го гласуваме? В Хасково? Моето предложение първа точка от дневния ред да бъде водена от Красимир Иванов понеже обсъждаме Вашата дейност и искаме Вашата оставка и Вие сте страна по спора.

В.Сяров – Председател на ОбС: Това трябва да го гласуваме?

Д. Парнаров: Разбира се.

В.Сяров – Председател на ОбС: Подлагам на гласуване предложението на господин Парнаров господин Красимир Иванов да води заседанието на Общински съвет по първа точка. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 9 „за” 5 „против” и 2 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Господин Иванов, моля заповядайте да водите да водите по първа точка.

Кр. Иванов: Предлагам на Общинския съвет да разгледаме точка едно от дневния ред. Някакви изказвания по точка едно от дневния ред, а именно оставката, предложената за гласуване оставка на Председателя на Общинския съвет господин Сяров предложено от господин Парнаров. Мнения, изказвания? Заповядайте господин Анастасов.

Ат. Анастасов: Мисля, че не е редно това да слушаме господин Парнаров. Това е един човек който говори неща които нямат нищо общо с реалността. Този човек както разбирам сега и в училището имаше проблеми. Като директор беше тръгнал да затваря входа на училището господин Парнаров. Какво иска, иска да бъде Председател на Общинския съвет ли? Господин Парнаров…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз искам да декларирам от група съветници от „Възраждане“, че нито един от нас включително и аз не сме знаели, че господин Парнаров това нещо ще го предложи, но явно вече това си е негово решение.

Ат. Анастасов: Господин Парнаров искате да бъдете Председател на Общинския съвет ли?

Д.Парнаров: Не, не искам да бъда Председател.

Ат.Анастасов: Не искате така ли?

Д.Парнаров: Не. Не искам да бъда. Други въпроси имате ли? А по въпроса за ощетяването върви стенограма ще докажете кого съм ощетил в съда. Става ли? По въпроса за ощетяването който ми вменихте в момента има стенограма аз ще я изискам по надлежния ред и вие ще докажете в съда кого и как съм ощетил. Продължавате ли да твърдите това?

Ат.Анастасов: Добре господин Парнаров.

Д.Парнаров: Продължавате ли? Тука е главния счетоводител, тука е финансовия контрольор на общината и експерт по бюджета.

Кр.Иванов: Така други мнения, изказвания по въпроса? Ако няма предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен господин Сяров да отпадне като Председател на Общинския съвет моля да гласува с вдигане на ръка „за“. Който е „Против?“ „Въздържал се?“ Прекратявам гласуването. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

5”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Преминаваме към

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: А именно: Приемане на докладните на председателите на читалищата в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Тополовград за 2018 г. Изказвания, мнения. Комисиите. Втора комисия?

Д.Парнаров: За. Подкрепяме докладната.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: За.

Кр.Иванов: Мнения, изказвания по въпроса? Няма желаещи да вземат отношение по въпроса. Минаваме към гласуване. Гласуването не е поименно. Моля да гласувате с вдигане на ръка, който е „за“ приемане на докладите на председателите на читалищата моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: А именно: Кандидатстване на Община Тополовград с проект „Величието на Древния Сакар …. Така втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя докладната.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

Кр.Иванов: Мнения изказвания? Няма. Гласуването е с вдигане на ръка. Който е „за“ моля да гласува. “Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Преминаваме към,

 

Кр.Иванов: А именно: Продажба на имоти – частна общинска собственост. Четвърта комисия я е разгледала докладната.

Х.Мочев: Да, допуска.

Кр.Иванов: Мнения , изказвания? Няма. Гласуването е поименно.

П.Златев: По т.2 има т.2, т.3, т.4 и 5 и 6. Не сме ги гласували.

Кр.Иванов: Казвайте ги тези работи. Извинявайте връщаме се поради неопитност на водещия на заседанието, моя грешка, връщаме се на предходната докладна т.3. 1. Дава съгласие на Община Тополовград да кандидатства с проект „Величието на Древния Сакар…. Ние това го гласувахме. Преминаваме на т.2 от решението към докладна №1235, а именно: Общински съвет одобрява дейностите включени в проектното предложение….. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Няма.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Точка две от решението се приема. Преминаваме към т.3 от решението: Определя като приоритетен проект „Величието на Древния Сакар….. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към решение №4, а именно: Упълномощава кмета на община Тополовград да предприеме всички необходимите фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община Тополовград…. Който е съгласен да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Решение номер пет, а именно: Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Тополовград. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Точка шест, а именно: На основание чл.60,ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията. Който е съгласен да гласува с вдигане на ръка „за“ .“Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Кр.Иванов: Поради изчерпване на докладната преминаваме към следващата точка от дневния ред

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Продажба на имоти – частна общинска собственост. Четвърта комисия?

Х.Мочев: Да.

Кр.Иванов: Подкрепяте докладната. Изказвания, мнения? Няма. Гласуването е поименно. Преминаваме към т.1 от решението към докладната. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към решение №2 от докладната. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към решение №3 от докладната. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се приема и цялата докладна. Преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

А именно: Отмяна на Решение №508 по т.7 от Протокол №48/27.03.2019г.Четвърта комисия?

Х.Мочев: Допускаме докладната с един въздържал се.

Пл.Минчев: Да , аз ще искам думата. Аз съм „въздържал се“.

Кр.Иванов: Мнения, въпроси и изказвания? Да.

Пл.Минчев: Така. Имах определени въпроси, но и мен ме изненада т.1, защото тука считам, че тука имаше пропуск от страна на Председателя на Общинския съвет. Значи говорим за отмяна на Решение по т.8. така това е докладната да не стане объркване която беше четвърта, а сега е т.5 от дневния ред. Така, значи започвам от там .Видно от представения материал Областния Управител ни връща Решение за ново обсъждане. Така екземпляра, докладната е вкарана от кмета на общината съответно изготвена от общинска администрация и екземпляра който ни е предоставен с писмото на Областния е входирано в общинска администрация. Но съгласно чл.45, ал.6 от ЗМСМА върнатия за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на Председателя на Общински съвет в седем дневен срок от получаването му, а върнатия за ново обсъждане акт, това е следващата алинея, върнатия за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. Аз исках да питам председателя на общинския съвет защо постъпило ли е такова писмо в деловодството на общинския съвет? Аз считам, че е постъпило. Кога е постъпило, защото много е важно спазването на този 14-дневен срок. И трето защо нищо не е направено от негова страна, а защото той единствен по закон следва той да извърши определени действия тъй като администриращите пръв сред равни в общинския съвет неговите функции и задължения са вменени в закона за местно самоуправление и местна администрация. А за сметка на това както винаги общинска администрация си върши задълженията и за това я поздравявам извършила е задълженията съответно на председателя на общински съвет и е действала и е внесла това писмо до областния управител във връзка с връщане на това решение. Което пак казвам адмирации към кмета на общината и общинска администрация ,че вършат работата на председателя на общинския съвет, но съгласно закона тука решението значи как да го поясня да не се изразявам строго юридически значи от тук нататък ние имаме едно не влязло в сила решение и считам, че кмета не следва да внесе този материал. Това писмо следва да бъде внесено, тъй като закона го казва не го казвам аз следва да го внесе със съответните проекти за решения, а именно, ал.9 на тази разпоредба която ви я четох чл.45,ал.9 казва: Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт. Така, че тука действията по това връщане на решението е изключително в областта и правомощията на общинския съвет респективно в правомощията и задълженията на председателя на общинския съвет. Аз исках да му задам тези въпроси, но при сега създалите се обстоятелства няма как да питам и съответно да получа отговори което считам, че за мен е едно нарушение на ЗМСМА. Другия момент който е съгласно правилника тук чл.130, така по памет цитирам, а там е посочено, че върнатия за обсъждане акт когато се касае оспорване от страна на кмета на общината но то се използва и по аналогия когато областния управител трябва да се разпореди на водеща комисия, а не знам даже не виждам председателя на водещата комисия, а сега ако се чудите коя е водещата комисия това е комисията по общинска собственост която трябва да го разгледа. Което считам, че също е нарушение, защото трябва да се спазват закона, трябва да се спазва и правилника макар, че по аналогия се прилага тази разпоредба и не може да се вменява в задълженията… И аз тука ми е питам защо я внася докладната Кмета на общината. Това си е изключително в областта и задълженията и правомощията на общинския съвет респективно на председателя. Защо, защо така е внесен този материал? Така значи до тука по процедурата и аз ще предложа ще предложа първо тъй като е…, трябва да се обсъди решението то за това е върнато ще започна по същината на обсъждането, но мисля, че аз не трябва да го правя това обсъждане трябваше да го прави председателя на общинския съвет съответно ресорната, водещата комисия която е или това е комисията първа по общинска собственост. Така, че аз ще бъда максимално кратък ще ви предложа, пак казвам това не е моя работа това е работа на председателя на общински съвет и на водещата комисия, комисията по общинска собственост. Така. Видно от самото писмо даже това не е заповед, аз така го приемам ако общинските съветници са се запознали какво представлява. Първата страница ни цитира дословно решението което ни го връщат. Втората страница овен, че ни цитират разпоредби и земи по чл.19 и текстовете изчитани и т.н. посочват за мене по същественото това означава, че трябва да бъдат представени цитирам: „да бъдат представени надлежни доказателства както за образуваните и приключили производства за обезщетявани по ЗСПЗЗ….“ тоест трябва да имаме подкрепящи ги доказателства. Значи ето ги подкрепящите доказателства, аз ще ги предоставя който трябваше общинска администрация да ги предостави, че това което го иска областния управител и на база на това ще предложа и проект за решение. Това са подкрепящи доказателства. Искам да се върна на самото решение което общинския съвет го е вземал. Значи в самото решение, аз съм си го вземал решението значи там е казано в т.4 тъй като ние сме отдали под аренда земеделски земи които областния управител счита, че са земи по чл.19, но въпреки това ние имаме една точка четвърта която гласи: При необходимост от евентуално обезщетяване, договорът да бъде прекратен автоматично. Тоест ние сме си сложили една клауза която евентуално, ако има някой ресорни претенции за не обещетени собственици на земеделски земи съответно на бъдат обещетени. Обаче какво излиза. Аз считам, че юристите защото по-скоро считам ,че това юристите са го написали на областния управител не са как да кажа точни или коректни защото видно от преписката която са представили, акта за общинска собственост за процесната нива която ние сме предоставили под аренда там е посочено чл.2,ал.1,т.1 и чл.30,ал.2 т.2 от ППЗОС който тогава е действал, който към момента е отменен, но тогава е действал. Значи какво се касае. Първото основание означава, че това са имотите които общината ги е…… определени със закон. Това е едното, а втората точка, второто основание чл.30 от този правилник земеделски земи собственост на общината. Тоест тези земи те са били собственост на общината те не са земи по чл.19. Това се земи от остатъчния фонд които са оставали за обезщетяване на собствениците на земеделски земи които общината трябва да ги стопанисва. Като там е регламентирано от 2008 година което става с предаване на протоколи към общинската администрация и съответно към нашата общинска собственост. Но видно от самия акт който ви цитирах правното основание акта е съставен на 20.01.2000 година. Тоест и ви посочих правното основание, ние не влизаме в хипотезата на чл.19….земи по чл.19 това са земи които са изключителна собственост на общината. Така, че аз не съм съгласен с мотивите на областния управител, че това са земи по чл.19. Към самите материали имаме едно решение от 31.03.2000 година тогавашният общински съвет в който тази процесна нива то е оставено за обещетение евентуално ако има собственици които не са били обещетени и по някакъв начин те да бъдат обещетени тази е включена в това решение. Но основанието за мен, пак казвам изразявам лично мнение пред вид анализа на законите действащи към момента това се касае общинския съвет тогава е тогава действащия закон за собствеността и ползването на земеделски земи оставил едни земи съгласно цитирания закон в които евентуално биха могли да бъдат обещетени тези собственици. Но видно от тези документи които общинска администрация, пак я поздравявам, в съвсем кратък срок успя да ги изкара, нали и да ги подготви които аз ги предоставих и трябва да бъдат необходима част от това решение което аз ще го предложа за решение там е видно, че реално нямаме такива заведени производства, нямаме искания, нямаме не приключили производства в което ние сме си изпълнили съгласно това решение което го е вземал общинския съвет, но не, че и мотивите на областния, че това са земи по чл.19. Да да бъдем максимално коректни и точни това са, тази нива която конкретно е отдадена под аренда тя е с тогавашно решение, казвам от 2000 година е предоставена за обещетяване на тези собственици, но не и по реда на чл.19 съответно §27 тези които ги цитирах, но за това считам, че по този начин самото оспорване считам, че не е правилно. Мене което ме притеснява за проекта който аз ще го предложа тъй като ние имаме 14 дневен срок днеска е сесията на 25 и ние сме на ръба при приемане на това решение което аз ще го предложа, но в крайна сметка юристите в областта, съответно прокуратурата осъществява контрол по законосъобразност да преценят. Но ние да бъдем коректни към фирмата и земеделския производител който иска съответно желае да арендова тези земи така, че аз сега ще ви предложа, аз ще ви предложа проект за решение и предполагам, че и кмета на общината макар и пак казвам това което аз го казвам това трябваше да изходи от комисията или следваше да изходи от председателя на общинския съвет, тоест от постоянната комисия от председателя. Така, че аз ще представя на базата на тези доказателства които документите ще представя следния проект за решение, аз ще го цитирам просто по временно водещия който е той ще го предложи в този вид: На основание чл.45,ал.9 общински съвет – Тополовград приема повторно Решение №508 по т.7 от Протокол №48 от 27.03.2019 год. на общински съвет – Тополовград както следва….. и тук се изписва изцяло решението което следва. Така на основание чл.21,ал.1,т.8, чл.8, ал.1…както си е решението което го цитирах №508 трябва да бъде в проекта да бъде изписано цялото. Тоест ние приемаме повторно. Така, че това е проекта за решение. И от там нататък вече дали сме в законовия срок, какви са мотивите това ще се произнесе областния управител съответно наблюдаващия прокурор който следва да се произнася. Но ние за в момента считам, че това е най-доброто решение което можем да предложим, да бъдем коректни, да бъдем коректни съответно към земеделския производител който иска да арендова и пак казвам в т.4 е посочено, че при необходимост от евентуално обещетяване, договорът да бъде прекратен автоматично. Тоест в договора за аренда ще бъде включена тази точка която ще дава възможност договорът да бъде прекратен при реално някакви такива претенции за обещетяване на община Тополовград. Така, че това е моето предложение и мисля кмета на общината да оттегли този проект за решение и му предлагам този проект за решение макар, че пак казвам това е задължение на председателя на общинския съвет и на водещата комисия съответно на председателя на комисията по общинска собственост или така наречената първа комисия, сега да не я изчитам цялата комисия. Така, че това аз го предложих господин кмете, ако сте съгласни оттегляте си вашият проект и ние гласуваме следния проект: На основание, ако искате пак да ви го изчета,: На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет приема следното решение, а именно: Приема повторно Решение №508 по точка 7 от Протокол №48 от 27.03.2019год. на Общински съвет Тополовград и отдолу се изписва цялото решение защото такова е законовото изискване. И го приемаме в същия вид в който сме го приели. Да не го изчитам, че е доста дълго.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да, разбира се.

Пл.Минчев: И пак казвам, че общинска администрация да представи оригиналите в деловодството на общинския съвет с това решение и материалите следва да бъдат изпратени в областта. Аз ги предоставих, но трябва да бъдат предоставени и в областта.

Кр.Иванов: Така, това ли беше господин Минчев?

Пл.Минчев: Да.

Кр.Иванов: Това предложение от вас ли излиза или от страна на комисията?

Пл.Минчев: От страна на Кмета предлагам. Ето той е писал докладната то е факт. Пак казвам това следваше да се внесе от председателя, защото е в неговите правомощия и задължения. Да, просто оттегля този проект и остава този който аз го изчетох.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Оттегляме и потвърждаваме това….

Пл.Минчев: Да, това което аз го изчетох. Аз обясних там как трябва да изглежда, но вече за срока за другите неща там не мога да се ангажирам, защото това си е задължение на председателя да свика тази сесия този срок той е длъжен да се съобрази, той трябва да го внесе и със съответните проекти това което аз го казах. Да отмени, да върне за повторно или да допълни това решение. Ние в случая го допълваме с тези документи приемаме го повторно. Това е от мен считам, че това не беше моя работа аз да го върша това си беше работа или на председателя или на водещата комисия по общинска собственост. Така, че това е от мен за тази сесия.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: За което много ви благодаря господин Минчев.

Пл.Минчев: Няма нужда. Аз трябва да благодарите на общинска администрация защото освен, че вършат техните си задължения вършат работа и на общинския съвет, тоест вършат работата на председателя на общинския съвет съответно на тази комисия първа която е по общинска собственост. Това е моето мнение лично.

Кр.Иванов: Така, благодаря ви господин Минчев, много се разводнихме по тази точка. Господин Кмет като вносител

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Оттеглям.

Кр.Иванов: Така. Вносителя оттегля докладна №1236, а именно: Отмяна на Решение №508 по точка 7 от Протокол №48/27.03.2019г. на ОбС – Тополовград. И предлага нов проект за решение, а именно: На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА Общински съвет да приеме повторно Решение №508 по точка 7 от Протокол №48

Пл.Минчев: Сега само сега се сещам това което може би ми е убягнало трябва да добавим и едно основание да бъде гласуването поименно тъй като сега видях, че е т.8. Значи чл.45,ал.9 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.8, допълваме основанието, защото тъй или иначе го изписваме долу и гласуването трябва да бъде поименно, тъй като е т.8 разпореждане с общинска собственост. То е едно решението приема повторно. Не е необходимо да се гласуват четирите проекта ние приемаме нашето решение просто се изписва цялото решение, но трябва да минем на поименно гласуване. Значи чл.45,ал.9,чл.21,ал.1,т.8, а долу основанието си остава и се изписва така.

Кр.Иванов: Подлагам на гласуване решение №508, а именно: На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1,ал.2 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.9,ал.3 от Закона за аренда в земеделието…..

Пл.Минчев: Ние ги казахме няма смисъл от повтаряне…

Кр.Иванов: Гласуването е поименно. Предлагам да гласуваме решение №508…,приемаме повторно. Трябва ли да фигурира… Започвам изчитане на имената.

Пл.Минчев: Да на основание чл.45,ал.9, чл.21,ал.1,т.8 общински съвет приема повторно решение №508….

Кр.Иванов: Приема повторно решение

Пл.Минчев: И така и вече се изписва цялото решение което нямаме промяна там имаме…

Кр.Иванов: Изчитам още веднъж да няма неясноти. На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общинския съвет да приеме повторно решение №508 по точка 7 от протокол №48 от 27.03.2019 год. Подлагам на гласуване повторно решение №508. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕ №508 ПОВТОРНО СЕ ПРИЕМА

 

След това гласуване преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: ДЗ с вх.№1231, а именно: Придобиване на собственост върху имот по реда на ЗОС, за нуждите на община Тополовград. Втора комисия?

Д.Парнаров: За.

Кр.Иванов: Изказвания питания? Няма. Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване решение №1 от разглежданата докладна. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към решение №2 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към решение №3 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се приема и цялата докладна. Преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: Приемане на общинска програма за закрила на детето за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. Комисиите. Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

Кр.Иванов: Друга комисия не е разглеждала докладната. Мнения изказвания предложения? Не виждам. Предлагам на гласуване…, гласуването е с вдигане на ръка. Решение №1 от докладната: Приема Общинска програма за закрила на детето за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. Който е съгласен с така предложената докладна моля да гласува с вдигане на ръка. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Преминаваме към докладна номер осем, а именно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Комисиите.

Д.Парнаров: Втора подкрепя.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

Кр.Иванов: Добре. Мнения изказвания предложения? Няма. Преминаваме към процедура на гласуване. Гласуването е поименно. Гласуваме решение №1 от разглежданата докладна. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към решение №2. Задължава Кмета да изплати гласуваната сума на лицето и да я отрази по счетоводните сметки на Общината. Гласуването е поименно, продължавам с изчитането на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на т.3 от решенията на разглежданата докладна. На основание чл.60,ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията. Гласуването е поименно. Продължавам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се приема и цялата докладна .Преминаваме към, следващата точка

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: Относно: Корекция по бюджета на Община Тополовград за 2019г. в частта за капиталови разходи за 2019г. Комисиите?

Д.Парнаров: Втора подкрепя.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

Кр.Иванов: Подкрепя. Изказвания мнения предложения? Няма. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Предлагам на гласуване решение №1 от разглежданата докладна. Казах поименно гласуване започвам с изчитане на имената.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Минаваме към решение №2 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Минаваме към решение №3 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Минаваме към решение №4 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Минаваме към решение №5 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Минаваме към решение №6 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се приема и цялата докладна. Преминаваме към

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: А именно: Предложение за определяне нов размер на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на населените места, считано от 01.01.2019г. Комисиите? Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

Кр.Иванов: Изказвания питания предложения? Няма. Гласуването е поименно. Предлагам за гласуване решение №1 от разглежданата докладна. Казах ме гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №2 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №3 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №4 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това гласуване се приема и докладната. Преминаваме към докладна №11

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: А именно: Споразумение за сътрудничество на местно ниво за интеграция на продължително безработни лица на пазара на труда.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само да вметна в основанието преди решението Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, да се чете т.3 от ЗМСМА

Пл.Минчев: Коя точка?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това е преди решението Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, т.23

Д.Парнаров: При нас пише чл.61

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да и този и двата члена. И чл.61,ал.1 и ал.2 и чл.21,ал.1 след основание да влезе и чл.21,т.23

Пл.Минчев: Сега не разбрах ме какво остава и какво отпада.

Кр.Иванов: Добавя се член така ли? Ако на някой не му е ясно изчитам го и ако съм объркал нещо ще ме поправите. Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.23, чл.61, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА… Така ли е?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Точно, да.

Кр.Иванов: Така. Гласуването е с вдигане на ръка. Това разглежда ли ли са го комисиите? Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: Да.

Кр.Иванов: Предложения мнения изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на решенията. Решенията се гласуват с вдигане на ръка „за“. Гласуваме решение №1 на тази докладна. Който е съгласен с така предложеното решение моля да гласува с вдигане на ръка. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма. Обявявам гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №2 на разглежданата докладна. Който е съгласен с така предложеното решение моля да гласува с вдигане на ръка. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма. Обявявам гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това решение докладна №11 се приема. Преминаваме към, следваща точка от дневния ред докладна №12

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: Тя не е разглеждана на комисиите.

Д.Парнаров: Разглеждана е.

Кр.Иванов: Добре. Втора комисия.

Д.Парнаров: Приемаме.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме.

Кр.Иванов: Изказвания мнения предложения? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Гласуваме решение №1 от разглежданата докладна. Започвам с изчитането на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №2 от докладната. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №3 от докладната. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №4 от докладната. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се приема и цялата докладна. Преминаваме към

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

Кр.Иванов: Няма да се докладва. Преминаваме към следващата точка,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Кр.Иванов: Общинските съветници имат ли нещо да кажат? Да питат? Заповядайте!

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Уважаеми общински съветници, първо искам да ви пожелая приятно прекарване на тези големи християнски празници здраве на всички вас и на семействата ви. Аз искам да взима отношение по точката в която се разгледа въпроса за продажба на общинска и частна собственост. Смятам, че по тази точка редно е да се кажат сградите ако това е сграден фонд или местностите които се предлагат за продажба. Защо поставям този въпрос? Защото ако това са сгради ние обикновените граждани също имаме участие в тях. Било то с труд или с данъците които плащаме. Ако пък е земя господин Минчев много подробно каза по този въпрос тази земя която Общински съвет в момента и общината в момента притежава тя е земя 80% на нас обикновените граждани. Свидетелство за това са и сегашните насаждения които са в лозовите масиви те още са живи и са доказателство, че тази земя не е на общината, а е на нас гражданите. И тъй като по този въпрос се говореше много и да не се повтарям аз все пак искам да запитам за да бъде ясно на нас обикновените хора. Какви права имаме ние гражданите за да си потърсим и възстановим нашата земя? Защото това е най-ценното нещо за един обикновен гражданин занимаващ се със селско стопанство. И редно е ние да стопанисваме тази земя да ни се даде право и в този смисъл аз смятам, че има господа упълномощени по закон да решават този въпрос и да ни дадат отговор. Какво ние следва да правим. И ако евентуално има решение този въпрос нека да се направи среща с гражданите във всички населени места и да бъде обяснено какво те да правят, защото времето от 2002 до 2010 година Общински съвет и комисията по земеделие не направиха необходимото те да ни уведомят. Защото ние бяхме информирани от централната комисия която раздаваше земите, че тези земи които попадат по §19 и четвърти мисля, че беше ще бъдат допълнително информирани гражданите за да направят необходимото, тоест да подадат молби за тяхното възстановяване. Но това не се направи и в резултат на което е аз лично тук заявявам с чиста съвест, че вие взехте нашата земя и нямате право да разполагате с нея. И накрая питам още веднъж ако може дайте ми отговор по този въпрос .Благодаря!

Кр.Иванов: Благодаря.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ще ви отговоря господин Попов. Тук говорим за имоти № 72761, 57038 с площ 284кв.м. земеделска земя от планообразуваните имоти по §4 и имот №040 с площ 932кв.м. Което едното е под 300кв.двругото е под 1000кв. По въпроса защо е по §19, чл.19 земите на общината не мога да ви отговоря трябва да се обърнете към управляващите те би трябвало да ви отговорят защото решението е държавническо не е на общинско ниво.

Ат.Анастасов: Общината беше редно да уведоми тези хора.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Съгласен съм, но това е било 2002 година, съгласен съм. Съжалявам, че ще ви отговоря, но не е през нашия мандат. Това е през 2002 година, 2010г.

Кр.Иванов: Давам думата на господин Минчев понеже беше помолен да …

Пл.Минчев: Не знам защо се цитира моето име. Не знам как съм бил разбран не знам разбира се и за каква продажба става въпрос, но нали да разясня. Възстановяването на земеделските земи производството приключи. Значи то беше един доста дълъг период говоря който имаше притежаваш ли земя която е била внесена там по така наречените трудови земеделски стопанства АПК и ТКЗС и след това имаше процедура доста дълго време да като години, срок и т.н. по отношение на възстановяване на земеделската земя който е бил собственик неговите бащи дядовци прадядовци които са имали документи закона им даде достатъчно време да се възстановят. Към този момент вече тези производства са приключили, освен ако има някой да се водят някакви съдебни дела ама то срока приключи 2008, 2009 и едвали десет годишен срок ще има да се водят още такива дела. Единствено могат да се водят дела на основание чл.11,ал.5. Сега по памет използвам, но то не влиза във възстановяването на земеделските земи. Значи по отношение на това което аз цитирах във връзка с тази земя която ние отдаваме под аренда значи пак казвам, че тя е била актувана 2000 година и тя е била собственост на общината, а не е била от остатъчния фонд. Аз не случайно цитирах разпоредбата на чл.19 от закона за собствеността и ползването на земеделските земи която казва, че съответно земята която е оставена след възстановяването тя се дава да се стопанисва от общината и съответно там имаме един § който забранява разпореждането с тази земя от 2015 година мисля, че е . Пет годишен е срока да се извършват разпоредителни сделки. Така, че по отношение на възстановяване на земи и на… мисля, че нещата са приключили там. А общината съответно аз цитирах за тази земя която ставаше въпрос за тази нива там значи тя е била собственост на общината актувана е посочих правното основание и си е била изцяло собственост на общината. Значи общината тя си е юридическо лице съответно има по закон които са предоставени тези земи и така.

Кр.Иванов: Благодаря ви.

Ат.Анастасов: Човека каза и друго нещо, че хората бяха ограбени. И общината в някакъв момент…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Чакайте, чакайте. Аз не съм съгласен

Ат.Анастасов: Само една секунда. Земята на хората беше взета, те не бяха предупредени. Имаше момент в който до 2010 година трябваше да се подадат декларации, че тази земя се ползва и в следващия момент тази земя се взе. Така ли е ? Така е. И в следващия момент тази земя се взема от общината….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тя не се взема от общината аз това исках да ви обясня. Държавата я предоставя на общините. Това исках да ви обясня. И общината няма право да я продава тази земя.

Пл.Минчев: Само може да продава собствени земи които са актувани преди това. Аз преди малко точно това посочих. Тя не може да продава чужда земя.

Кр.Иванов: Имам едно предложение мисля, че всички ще се обединим общинска администрация да отговори писмено на господин Попов основания там каквото трябва на по разбираем така език и да си има човека черно на бяло.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Абсолютно. Ако няма друго благодаря ви весели празници.

Кр.Иванов: С това приключваме днешното заседание. Приятно изкарване на празниците.

 

 

 

КРАСИМИР ИВАНОВ

ВрИД Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС