Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 47 от 27.02.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 47

2702. 2019 год.

 

           Днес 27 .02 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 13.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров – Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 13 общински съветника. Отсъстват четирима по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет са постъпили две докладни записки.Докладна записка с вх.№1175/21.02.2019г……

Кр.Иванов: Клетвата няма ли да има?

В.Сяров – Председател на ОбС: След малко, нали първо трябва да приемем дневния ред.

Пл.Минчев: Какво ще гласува?Трябва да се подпише и тогава.

В.Сяров – Председател на ОбС: Нали първа точка е полагане на клетва на общински съветник.Ние трябва да приемем дневния ред, втора точка сменяме състава на комисиите..

Пл.Минчев: То се извършва преди. Клетвата се полага, не следва да се пише в дневния ред. Първо се полага клетвата и тогава се обсъжда дневния ред в пълния състав който трябва да бъде Общинския съвет.След като вече е свикано трябва да се кара по този начин.Добре давай.

В.Сяров – Председател на ОбС: докладна записка с вх.№1175/21.02.2019г.относно: Разпореждане с Дълготрайни материални активи /ДМА/ чрез бракуване и отписване от Актива на баланса на Община Тополовград.Втората докладна записка е с вх.№1179/27.02.2019г. относно: Промяна на т.1 от Решение №416 от 27.07.2018г. на Общински съвет – Тополовград.Искам да направя следните предложения.Първо. ДЗ с вх.№1175/21.02.2019г.да влезе като т.16 от дневния ред.Второ. ДЗ с вх.№1179/27.02.2019г. да влезе като т.17 от дневния ред.Трето.Т.16 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.17 „Изказвания,питания,становища и предложения на граждани“да станат съответно Т.18 и Т.19 от дневния ред.Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване предложение номер едно.Който е съгласен ДЗ с вх.№1175/21.02.2019г. да стане Т.16 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване предложение номер две. Който е съгласен ДЗ с вх.№1179/27.02.2019г. да стане Т.17 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване предложение номер три.Който е съгласен т.16 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.17 „Изказвания,питания,становища и предложения на граждани“да станат съответно Т.18 и Т.19 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа точка полагане на клетва от новопостъпил общински съветник.Госпожо Панайотова заповядайте на катедрата.Моля всички да станат!

/В залата звучи Химн на Република България /

В.Сяров – Председател на ОбС: Съгласно чл.30, ал.7 от ЗМСМА правя следното съобщение.Във връзка с уведомително писмо с вх.№1148/06.02.2019г. и Решение №194/04.02.2019г. на Общинската избирателна комисия – Тополовград относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общинския съветник Петко Костов Костов и обявяване за избран за общински съветник Господинка Георгиева Панайотова, която на основание чл.32,ал.1 от ЗМСМА следва да положи клетва. Моля госпожа Панайотова да заеме своето място до катедрата за полагане на клетва. Повтаряйте след мен:

“Заклевам се в името на Република България,

да спазвам Конституцията и законите на страната

и във всичките си действия

да се ръководя от интересите на гражданите

от Тополовградска община

и да работя за тяхното благоденствие.”

Заклех се!

/Общинският съветник Господинка Георгиева Панайотова положи клетва и подписа клетвеният лист./

В.Сяров – Председател на ОбС: Моля, г-жо Панайотова подпишете се в присъствената книга и заемете своето място като общински съветник. Кворума става 14 общински съветника.С това се изчерпва т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По втора точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка втора?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз после ще взема отношение по докладната, но преди това тука като гледах кворума когато гласувахме дневния ред зачитането не беше правилно, ако не се лъжа ако могат да ми кажат 13 човека ли гласуваха?

В.Сяров – Председател на ОбС: 12.

Пл.Минчев: 12.Само през това време беше излязъл Красимир Иванов.

В.Сяров – Председател на ОбС: Дневният ред беше 12 човека, той влезна след дневния ред.

Пл.Минчев: Добре отразете си го там защото мисля, че не е коректно, както и да е. Това е процедурно.По точка две от дневния ред искам да попитам ако се сещате още в началото на мандата ноември месец четвърто заседание ние тогава избирахме постоянните комисии и членовете. Имахме решение в което беше избран Петко Костов в тази комисия. И към вносителя имам въпрос не е ли редно да го освободим макар, че той проформа се води в тази комисия и тогава макар пак казвам, че са му и прекратени пълномощията и тогава да избираме новия член на комисията. Защото имаме от Протокол №4 от 22.11. ако не се лъжа имаме по т.7 и т.8 тогава от дневния ред имахме преструктурирахме комисиите в които той фигурираше.И в един момент ние избираме ново постъпилия общински съветник, но виждате Общинска избирателна комисия първо прекратява пълномощията и тогава избира новия член.Не е ли редно и ние първо да освободим макар и проформа пак казвам тъй като тогава с това решение Общинския съвет той е валидно нали тогава сме го избрали. Това ми е въпроса.

В.Сяров – Председател на ОбС: Можем да го формулираме – Избира за член на постоянната комисия госпожа Панайотова на мястото на Петко Костов Костов.

Пл.Минчев: Можем да го формулираме – Освобождава члена на комисията Петко Костов Костов и избира за член на постоянната комисия, защото би следвало така да следваме логиката.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре ще го изчета сега в момента.

Пл.Минчев: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви господин Минчев!Други предложения има ли?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА и чл.56,ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА – Тополовград, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 – Освобождава общинският съветник Петко Костов Костов като член на постоянната комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол и избира за член на постоянната комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол госпожа Господинка Георгиева Панайотова. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 – Освобождава общинският съветник Петко Костов Костов като член на постоянната комисия по образование, култура, спорт,туризъм, младежки дейности, вероизповедания,здравеопазване и социална политика и избира за член на постоянната комисия по образование, култура, спорт,туризъм, младежки дейности, вероизповедания,здравеопазване и социална политика госпожа Господинка Георгиева Панайотова. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По трета точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка три?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи тука в тази докладна записка виждам, че обявлението и качването и съответно на интернет страницата на Общината е в така 14 дневен срок.Значи погледнах в обявлението където е качено значи само с едно изречение е посочено мотивите защо е в този 14 дневен срок се публикува тоест ние им даваме на този 14 дневен срок, тоест, че имаме заведено дело. Да, това е като основание и мотив, но считам, че съгласно разпоредбата на чл.26 която казва от Закона за нормативните актове, че при изключителни случай изрично посочване на причините считам, че завеждане на такова дело не излиза в хипотезата на тази разпоредба в този кратък срок. И това ме притеснява пак да не изпаднем тука в противоречие с тази норма.Но то гледам, че вече тъй или иначе процедурата е в ход. Така, че за в бъдеще просто тъй като в момента Окръжна Прокуратура знам, че извършва проверка за законосъобразност на актовете на Общински съвет, просто от тук нататък е хубаво да минаваме на този 30 дневен срок макар, че ако съдът тоест те не го спазим заседанието на съдът винаги може съдът да го обезсили и в последствие той има 30 дневен срок за произнасяне на решението по съответното дело. Така, че за да бъдем изрядни моето предложение е в бъдеще просто да си го гледаме в 30 дневния срок. Това е моето предложение по отношение на такива заведени дела, а които предполагам, че ще има.Просто да не минаваме всеки път да се позоваваме на този 14 дневен срок защото мисля, че не влизаме в тази разпоредба. Това, че има завадено дело то не е основание. Има и такава съдебна практика на Върховния касационен съд.А Върховния административен съд така, че по-добре да минаваме на 30 дневния срок,ето делото е приключело за произнасяне и тогава да се изпратят решението за отмяна на този текст и мисля, че пак ще бъдем изрядни и правилни.

В.Сяров – Председател на ОбС: Да, благодаря ви господин Минчев!Други някакви предложени или някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По четвърта точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя проектобюджета.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка четири?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019г.,ПМС №344/21.12.2018г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2019г и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По пета точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка пет?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.23 от Закона за регионалното развитие /ЗРР/, чл.40 и чл.91 от Правилника за прилагане на ЗРР /ППЗРР/, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По шеста точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка шест?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37“и“, ал.1,ал.3 и ал.12,чл.37“о“,ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №5 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №6 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №7 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По седма точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка седем?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16,ал.1 от Закона за младежта предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По осма точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка осем?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА,предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По девета точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Това беше за спорта. Сега нашата комисия стигна до извода, че имаме един футболен клуб в Тополовград лицензиран и е останал без средства.Същевременно се дава 3000лв. на футболен клуб Срем, а нашия футболен клуб остава без пари.Комисията е против това разпределение в частта си футболни клубове и трябва да се измисли някакъв вариант нашият клуб, разбрах тука имаме представител от футболистите, така ли е господин Банев.Имат желание да играят и се събират,а същевременно остават без средства. Тези средства са за съдии, охрана това са минимални средства за да може да съществува един клуб.Значи трябва да се помисли тука как ще стане дали лишаваме ФК „Тунджа“ – с.Срем от средства и между другото лятото бяха разлепили имаше някакъв турнир по футбол и бяха разлепили някакви обяви, че ще има футболни мачове в Тополовград на нашия стадион след това мачовете се играха в Елхово.И нашите фенове на футбола тука останаха излъгани.Така, че не заслужават много тези средства.Не знам тука колегите да помислят как може да финансираме, защото средствата като цяло са 20 000лв.Тези средства не можем да ги ограничаваме значи нещо трябва да се случи да дадем средства и нашия футболен клуб „Сакарски спортист“. Това е мнението на нашата комисия.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз мога ли да кажа нещо?

В.Сяров – Председател на ОбС: Да, заповядайте!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Аз уважавам мнението на господин Иванов, но въпреки всичко ние трябва да намерим средства за дофинансиране спортната дейност в Община Тополовград.Така, че предлагам всеки един от общинските съветници да дари по 50.00лв.от възнаграждението си, аз дарявам моята заплата за февруари месец, предлагам и Председателя на ОбС и той да дари заплатата си за да можем да посрещнем всички нужди. Ако решите приветствам вашето решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Значи тука имаме докладна записка със средствата които са изброени, ако има някой друго предложение?

Т.Кьосев:Да ги разделим на половина. На Срем 1 500лв. и на Тополовград 1 500лв.

Ат.Гаджев – кмет на с.Доброселец: Защо да давате пари на с.Срем има Тополовградски отбор…../шум в залата не се чува/

Ат.Анастасов: Срем не ли в Община Тополовград?

Ат.Гаджев – кмет на с.Доброселец: Имат Стара Загора,Бургас, Хасково и им се плащат пътните, а нашите са от Тополовград момчетата, местни и нямаме…. Значи тези 3000лв. не стигат за съдийство, за охрана….., тези 3000лв. са смешни.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Искам само да уточня, ФК „Сакарски спортист – 04“3 600лв. това не са за мъжете, а са за децата.Искам да кажа, че мъжкия отбор остава без никакви средства.Аз това исках да кажа, че 3 600лв. това са за децата.И въпроса е, че нашият отбор ще играе този полусезон и предполагам и следващия сезон.Така, че трябва да има и за тях средства.И то сега е момента да се осигурят макар и колкото да са оскъдни и малко средствата мисля, че трябва да подкрепим нашия отбор.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Много се извинявам господин Минчев, но футболния отбор в с.Срем също е на територията на Община Тополовград.Какво да прави този човек сега той няма достатъчно средства …./говор от място не се чува/.

Т.Кьосев: Това е ясно, но поне да ги разделим на половина.

Ат.Анастасов: По принцип средствата трябва да се разделят на база на някакви резултати.Нали така?Аз така го разбирам.Кой отбор в колко състезания участва, какви резултати има и на база на това нещо да се дава поне на всякъде е така.Не знам тук как са разпределени средствата ако един отбор участва на състезания и печели му се отпускат повече средства, а отбор или състезател който не участва в състезания…., въпроса е да видим кой на къде е.

В.Сяров – Председател на ОбС: Тука има решение на Общинската експертна комисия по спорта,която е разпределила тези средства.Това е предложението на вносителя.Ако имате някакви други предложения да ги подложим на гласуване.Господин Минчев.

Пл.Минчев:Така. Значи аз искам да кажа, че подпомагането на спортните клубове става въз основа на приетата от Общински съвет Инструкция за подпомагане на спортните клубове на територията на Община Тополовград.Така, че там са вписани критериите по какъв начин и при какви условия следва да бъдат финансирани тези клубове. Сега за резултати или не това е вече по целесъобразност.По принцип тази експертна комисия която е събрана нали по спорта тя дава едни предложения които са предложения в този протокол, така да кажа проформа на разпределение на средствата.Но Общинския съвет е органа който ги разпределя.Така, че ние можем да се съобразим с това мнение, но за мен на сесията не знам дали когато са го обсъждали на тази комисия дали са били тези обстоятелствата. За мен сега, че нашия отбор, нашият отбор ще играе тази година този сезон, но това са ново постъпили обстоятелства и мисля, че след като ни е поднесено на Общинския съвет и след като ние сме органа който следва да ги разпредели тези средства аз мисля, че за нашия клуб трябва да бъдат от тези 3000лв.които са за ФК „Тунджа“ – Срем ние трябва да дадем и за нашия спортен клуб. За това моето предложение е имаше 1 500лв.за единия и 1500лв. за другия, а моето предложение е 1000лв. за ФК“Тунджа“ и 2000лв. за Тополовград.Това е моето предложение и пак казвам, че няма пречка макар, че има такова решение вече имаме….., но е редно да дадем и на нашия клуб.И е редно да дадем и на макар и оскъдни те и за нашия клуб са оскъдни средствата, но да ги разпределим по този начин.Това е моето предложение.така, че ако се възприеме от вносителя можем да минем на гласуване.Или ако има други предложения….

В.Сяров – Председател на ОбС: Вносителя приема ли това предложение?Господин Стоянов?

Н.Стоянов – Зам.Кмет на Община Тополовград: Подкрепям го предложението, да.

Пл.Минчев: Тоест ФК“Сакарски спортист“ добавяме 2000лв.и стават 5600лв.ФК“Тунджа“ – Срем -2000лв. от които пак казвам, че 2000лв. ще бъде за мъжкия отбор и 3600лв.за децата.Като съответно на ФК“Тунджа“- Срем ще останат 1000лв.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така имаме предложение от вносителя ФК“Сакарски спортист – 04“ – 5600лв.ФК“Тунджа“ – с.Срем 1000лв.Съгласен ли сте господин Стоянов?

Н.Стоянов – Зам.Кмет на Община Тополовград:Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така. Други предложения има ли?

Ат.Анастасов: Аз предлагам да се разделят по 1500лв.на ФК“Тунджа“ и ФК“Сакарски спортист – 04“

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Аз мисля, че вие не разбрахте аз какво предложих като гражданин на Община Тополовград, за да има достатъчно средства…

Пл.Минчев: Ама те средствата пак няма да са достатъчни

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Председателя да си остави заплатата, общинските съветници да дадат по някой лев и ще решим проблема.

Пл.Минчев: Те са допълнително средства плюс тези.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така, подлагам на гласуване първото предложение на вносителя и имаме и второ на господин Анастасов.ФК“Сакарски спортист – 04“да стане 5100лв.субсидията, на ФК“Тунджа“ – с.Срем да стане 1500лв.

Кр.Иванов: Чакай, чакай как беше?На кой предложението е това?

В.Сяров – Председател на ОбС: На господин Анастасов, второто предложение е.А първото е на вносителя.

Пл.Минчев: Да де аз от името на вносителя.

В.Сяров – Председател на ОбС: На господин Минчев вносителя се съгласи да е така.

Пл.Минчев: 2000лв. добавяме към 3600лв.става 5600лв., а на ФК“Тунджа“ остават 1000лв.Това беше от вносителя. Имаме и второ предложение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Точно така.Сега първото предложение 5600лв.за „Сакарски спортист“ и 1000лв. за ФК“Тунджа“.Това е от вносителя ще го гласуваме първо и второто предложение на господин Анастасов на „Сакарски спортист -04“ 5100лв. и на ФК“Тунджа“ – с.Срем 1500лв.Ще го гласуваме втория път.Ако няма други предложения прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.10 първа комисия за становище

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета

Кр.Иванов: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.10? Ако няма прекратяваме разискванията и преминаваме процедура на гласуване.

   На основание чл21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 5 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности, във връзка с чл. 16, ал. 1 от НРПУРОБИ на ОбС – Тополовград и Тарифата за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти,предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения:

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

            /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

            РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Към т.11 искам само да ви кажа,че във дневния ред е допусната една техническа грешка,записано е имот частна общинска собственост,просто общинска е добавено допълнително, не трябва да го има,имот частна собственост,както е по заглавието на докладната.Така по т.11 – първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т. 11? Ако няма прекратяваме разискванията и преминаваме процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от ЗОС,предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения:

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

            /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

            РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

            /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

            /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

                                                      РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Т.12 първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.12?Ако няма прекратяваме разискванията и преминаваме процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ,предлагам Общински съвет да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.12. Преминаваме към т.13 от дневния ред.

Пл.Минчев: Почивка пет минути.

В.Сяров – Председател на ОбС: Пет минути почивка.

 

ПЕТ МИНУТИ ПОЧИВКА.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължаваме заседанието.Кворума е 14 общински съветника. Така в момента сме та Т.13 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията е преминаваме към процедура на гласуване.

   На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

       /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №13 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.13 преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т. 14 първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията е преминаваме към процедура на гласуване.

   На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да приеме следните решения:

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №14 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №14 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №14 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.14 преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Т.15 първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията е преминаваме към процедура на гласуване.

   На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №15 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №15 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №15 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №15 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.15 преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Т.16 първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията е преминаваме към процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46, ал.1,т. 1 и т.2 от НРПУРОбИ предлагам,Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №16 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №16 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №16 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №16 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.16 преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.17,искам да направя процедурно предложение

   На основание чл. 80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград,неговите комисии и взаимодействието му с ОбА,докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преминаваме към т. 17      

Н.Стоянов – Зам.Кмет на Община Тополовград: Искам да направя едно предложение,в предвид това,че голяма част от съветниците останаха извън сагата с изграждането на центровете,за това се наложи да се изготви тази докладна,най-малко да се запознаете и да се вземе решение,ще помоля Г-жа Ятакчиева да дойде да внесе малко хронология на събитията и да ни запознае с въпроса.

Кр.Иванов: Какво ще ни запознава,айде ние знаем много добре за какво става на въпрос.

В.Сяров – Председател на ОбС: Решенията?

Кр.Иванов: Взема ли сме решение миналата година,няма какво да взимаме хиляда решения.

Ат.Анастасов: Аз смятам,че първо трябва да се уведомят гражданите,да се направи една среща с тях,и тогава. Кмета трябваше да ги уведоми тях и тогава трябваше да уведоми и нас.

Кр.Иванов: Срещата е направена.

Ат.Анастасов: Кога е направена?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Явно вие не се интересувате,а кмета е във болнични от миналата година.

Ат.Анастасов: Хората съгласни ли са с това нещо?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Кмета е разпоредил да се направи събрание в Орешник ,това ако не ви е ясно,пак да ви го кажа.

Ат.Анастасов: Аз питам,хората съгласни ли са да има такъв център в Орешник?

Кр.Атанасова – н-к отдел „ППУТ“: Не, не са съгласни.

Ат.Анастасов: Тогава защо внасяш тази докладна? Тогава защо я внасяш?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Как няма да я внесем?

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Защото ние сме длъжни,ние сме изпълнители и сме длъжни да внесем пред органа на местната власт Общинския съвет тази докладна.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Нека да чуем мнението на Председателя на Общинския съвет.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ще го чуете.Обаче тука има малко промяна в проектите за решение,техническа грешка неточност,искам да ги уточним.

Н.Стоянов – Зам.Кмет на Община Тополовград: Отменяме първия т. 1

В.Сяров – Председател на ОбС: В първия проект,те са предложени три проекта,а ще станат четири.Първо променя т.1, ще стане отменя т. 1,това ще е първият проект за решенията.Ние първо трябва да отменим едно решение и да приемем друго.Там където почва става Общински съвет Тополовград дава съгласие,това е вторият проект за решение,и без думичката става,вторият проект т.2 Общински съвет Тополовград дава съгласие община Тополовград да кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения   „Подкрепа за деинституцонализация на социалните услуги за възрасти и хора с увреждания“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с проект:

„Инвестиционна подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за пълнолетни лица с психични разстройства на територията на община Тополовград“, чрез изграждане на четири броя „Центъра за грижа за лица с психични разстройства“ в кв.36 по ПУП на Младежко селище с.Орешник, община Тополовград“

В.Сяров – Председател на ОбС: Третият проект ще стане задължава Кмета на община Тополовград да извърши горепосочените промени. И четвъртият проект ще стане:На основание чл. 60,ал. 1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията.Съгласни ли сте с това г-н Стоянов?

Кр.Иванов: Първото решение.

Н.Стоянов – зам.Кмет на общ.Тополовград:Съгласен съм.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ние взехме решение,първо решение,какво да подкрепяме второ решение.

Кр.Иванов: Първо решение,отменя решение номер 416

В.Сяров – Председател на ОбС: Г-н Минчев.

Пл.Минчев: Нека аз да взема отношение.Така за мене не е необходимо,нямаме законови и каквито и да е било обективни причини да си отменяме валидно действащо решение от юли месец 2018 г., във връзка със кандидатстване по този проект на територията на село Радовец където да бъдат изградени тези четири броя….

Кр.Иванов: Къщички

Пл.Минчев: Нямаме никакъв вид законови …… който да налага тази промяна,поне няма такива мотиви,няма абсолютно,значи работи се от лятото по този проект,другия момент който е,значи с мене се свързаха хора с които са жители на общината,съответно на с.Орешник ,минало е публично обсъждане,хората които бяха категорично против,да бъдат изградени такива къщички на територията на с.Орешник.Така че аз в тази част като юрист не виждам законови и каквито и да е други условия ние да променяме първото наше решение,и второто което е,аз ще се съобразя с мнението и искането на хората от селото,с по-голямата част от хората от с.Орешник.Така че няма да подкрепя в тази част каквито и да е проекти на решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Мисълта ми е …..

Пл.Минчев: Ние сме избрани от……

В.Сяров – Председател на ОбС: Мисълта ми е,така ли да остане? С три проекта или със четири проекта?

Пл.Минчев: Както и да остане….

Кр.Атанасова н-к отдел „ППУТ“: За да се извършат промените в край на сметка,за това е важно да се уточни как да се гласува,и да се подложи на гласуване.

Пл.Минчев: Значи аз пак казах,че за мене е абсолютно няма никакви законови…

В.Сяров – Председател на ОбС: Както е предложено така променя….

Кр.Иванов: Значи някакви глави в София,са преценили,че ние не познаваме района,те го познават по-добре и имат някакви изисквания да са по близо до общинския център,ние си познаваме района познаваме си хората,те на някакви кресла там…

В.Сяров – Председател на ОбС: Тогава остава така,оставаме така както е проекта.Г-н зам.Кмет как да ги оставим?Или да ги разделим? Г-жо Атанасова?

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Значи на нас ни трябва решение на Общински съвет,дали е „за“ или „против“ ,това ще кажете вие.Трябва ни нормативен документ който да качим в ИСУН – 2020 където сме подали проекта…

Кр.Иванов: Кой го иска това нещо?

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Аз съм го приложила…

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: АСП.

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Хронология на цялата кореспонденция …за докладната записка,четири броя писма от МТСП…./шум в залата не се чува/

Пл.Минчев: Това,че ни съветват определени лица,които заемат определена държавна или там каквато и да длъжност,това не означава че ние следва да се съобразим.Общинския съвет има съгласно Закона за местно управление на местната администрация,то е местна норма на местното управление,и аз за това казвам,че твърдо ние трябва да се съобразим със нормативни изисквания,които нямаме към този момент,имаме валидно решение.Аз мисля,че и следва да се работи в тази насока.И ние трябва да се съобразим с мнението на хората,защото сме избрани,както посочих от тях,и сме орган на местното управление,така че след като София изисква,по някакъв начин ние да изразим нашият вот,аз предлагам имаме внесен и така е юридически изискванията ние да си го гласуваме.Дали ще бъде със четири или със три проекта,да си изразим местният орган,и от там нататък да се изпрати в София.

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“ Как ще го гласувате…..

Пл.Минчев: Да,разбрах трябва да го гласуваме.

Кр.Иванов: Няма да кандидатстваме по този проект виж какво пише,ето има възможност общината да кандидатства по проект,имаме възможност,ами няма да кандидатстваме,оставаме си със старото предложение за Радовец. (шум в залата/

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Ние вече сме кандидатствали по този проект.Имаме предходно решение за кандидатстване,с което сме извършили действията описани в това решение,кандидатствали сме в срок проектното предложение е одобрено,но то е за Радовец.И сега приложените писма показват кореспонденцията с която МТСП,иска да си променим населеното място,в което да се изградят къщичките.Но Кмета на общината както и жителите на с.Орешник категорично не са съгласни.

Кр.Иванов: Давай да гласуваме (шум) не е така ….

С.Георгиева: Виж как е написано с.Орешник…

Кр.Иванов: Ще гласуваш против

С.Георгиева: Нали това ти казвам,че горе пише Орешник,така е написано.

Кр.Иванов: Не пише Орешник

С.Георгиева: Така пише

Ат.Анастасов: Пише Орешник

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Как ще пише Орешник

С.Георгиева: Еми да

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Ами нали трябва да гласувате……

В.Сяров – Председател на ОбС: Искате да кажете,че г-н заместник кмет така остава докладната,с три проекта за решения,както е внесена?

Н.Стоянов – Зам.Кмет на Община Тополовград: Както е внесена с три проекта.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така сега искам да ви кажа моето мнение ,аз се запознах със този случай на 6 февруари,а искам да питам администрацията от колко време се води кореспонденция със Министерството,от колко време се знае този проблем.Бях извикан от г-жа Ятакчиева с общинските съветници Добрин Парнаров няма го във момента, Банко Банков и Георги Георгиев,бяха от администрацията служители и ми беше поставен въпроса по следния начин. Нали вие сте правили кореспонденция с Министерството което не било съгласно да е в Радовец и трябвало да предложи някакви други терени общината,и са се спрели в Орешник.Така имам въпрос към вас.Защо преди това във тази година и нещо или там една година от както се води преписката,защо не сте говорили първо с хората в Орешник.Аз в последствие разбрах,че не са говорили,и кога беше събранието на 6 се събрахме ние в общината,а …

Т.Арнаудова – кмет на с.Орешник: На 19 февруари беше събранието в с.Орешник

В.Сяров – Председател на ОбС: В с.Орешник беше в последствие събранието.След като хората са несъгласни,аз също ще се съобразя с мнението на хората,все пак те живеят там.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: След като вие не се интересувате,какво се случва в общината Тополовград.Ще започна с 2017г. на която първа среща присъствахме аз и г-жа Ятакчиева и г-жа Атанасова.Първото решение беше взето от Заместник министъра Росица Димитрова и бяха съгласни това да се случи в Радовец.Осигуриха се четири терена с водопровод и с електроенергия.Проекта се направи за Радовец.Така ли беше Г-жо Атанасова?

Кр.Атанасова н-к отдел „ППУТ“: Точно така.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: След смяната на Заместник министър Димитрова нещата отидоха в друга насока.Постоянно кореспонденцията беше,че трябва това да се направи в Орешник.След като аз не съм съгласен трябвали да….Какви писма им връщаме на тях Атанасова?

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Писма,че настояваме центровете да бъдат изградени в с.Радовец

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Тази година февруари месец,на 6 февруари какво ти отговориха,че се подиграваме със тях.

Кр.Атанасова н-к отдел „ППУТ“: Точно така.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Защото ние им пращахме за Орешник,след като аз не искам това нещо да се случи във Орешник,длъжен ли съм да информирам някой който не се интересува какво се случва в Орешник.Благодаря ви.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой друг да добави нещо?

Ат.Анастасов: Аз ще добавя.Г-н Кмете…

В.Сяров – Председател на ОбС: На микрофона

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Пак неразбра.Защото трябва да има решение да им кажем,че отказваме,че отказваме и Общинския съвет не е съгласен.

Кр.Иванов: Виж какво пише става,като си против няма да стане. (шум в залата не се чува/

В.Сяров – Председател на ОбС: Колеги, моля ви се! Ние трябва да вземем решение.

Пл.Минчев: Сега от цялата работа там ни съветват,но пак казвам ние сме органи на местното управление.Ние изразяваме нашета воля така, че трябва да го гласуваме и всеки ще изрази вота си,който за мен се надявам че ще бъде отрицателен,поне аз казвам че ще гласувам против.От там нататък тази документация,ще се изпрати на тези господа в София,и да им кажат вижте какво хората там не са съгласни,работим от юли месец,когато е решението работим по този проект и не могат те във движение,след като веднъж сме били одобрени,тя може да се смени и другия Зам.Министър и пак трябва да променяме те може да поискат и друго населено място още повече, че имаме макар и късно,имаме и събрание с хората дали сега в какъв момент е станало по тяхно настояване хората са си казали.Значи от тук нататък Кмета си каза мнението,той ще се запише в Протокола и от тук нататък трябва ние да си кажем.За това призовавам да преминем към гласуваме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискването и преминаваме процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал. 1, т.8, и т.12 и т. 23 от ЗМСМА предлагам Общински съвет да вземе следните решения:

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №17 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 0“за“, 14“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва докладна записка номер 17.Преминаваме към т.18“ Контрол по изпълнение на взети решения“.По тази точка няма да се докладва на тази сесия.Преминаваме към т.19 „Изказвания питания становища и предложения на граждани“.

В.Сяров – Председател на ОбС: Колеги моля ви се!

Ат.Анастасов: Да ги излъжеш това е гавра,в последния момент вкарваш тази докладна.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Кога да я вкарам?

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Напротив,искахме вашето решение,гласуване,за да имаме ние в действителност основание да изискваме от Министерството….

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Във вчерашния ден в 2 часа беше срещата със жителите на с.Орешник.Аз съм против много преди това,много преди това.

Ат.Анастасов: Ако мине номера да ги излъжем.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така,моля ви се колеги!

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Какво значи да ги излъжем?

Ат.Анастасов: На така,ако мине докладната.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ти чули становището на гражданите, на Общинския съвет?Какво е становището на г–н Сяров? За

В.Сяров – Председател на ОбС: Кой е за,аз гласувах против

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Долу на съвещанието,което аз казах да се направи.Пак повтарям, че аз съм казал

Ат.Анастасов: Майко не,не не

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Не можем да мислим за едните,а да не мислим за другите

Ат.Анастасов: Мале как си ги лъжеш хората.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо към т.19.Ако няма закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС