Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 46 от 31.01.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 46

3101. 2019 год.

 

          Днес 31 .01 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 14.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров – Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаема г-жо Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 14 общински съветника. Отсъстват трима по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.Някой има ли да каже нещо по дневния ред? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Който е съгласен с така предложения проекто дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 „за” „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: За протокола в момента влизат общинските съветници Добромира Николова и Банко Банков. Кворума става 16 общински съветника.Преминаваме към първа точка от дневния ред.По точка едно първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Също.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка едно? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.44,ал.5 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По втора точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Също.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка втора? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.8,ал.9 и ал.10,чл.66а от ЗОС,чл.40,ал.1 от Закона за концесиите и чл.6 и чл.7 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОбИ/ на Общински съвет – Тополовград, предлагам Общинският съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №5 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По трета точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя проектобюджета.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка три? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ ЗА 2019г.,ПМС №344/21.12.2018г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2019г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №5 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №6 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №7 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №8 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №9 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №10 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №11 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №12 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №13 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №14 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №15 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №16 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №17 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №18 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №19 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3,бюджета е приет преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По четвърта точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя проектобюджета.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка четири? Господин Минчев?

Пл.Минчев: Искам само да попитам защо в правното основание е включено т.8 като ние нямаме разпореждане с общинска собственост?Имаме само даване на съгласие за кандидатстване.Не следва ли да отпадне?Защото реално ние с диапозитива на решението нямаме разпореждане, просто даваме съгласие да се кандидатства по процедура като никъде не е казано,че се разпореждаме по някакъв начин с някакъв имот.Да отпадне т.8.

М.Георгиева –Зам.Кмет на Община Тополовград:Има допусната техническа грешка.

Пл.Минчев: Да остане само т.23.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Георгиева съгласни ли сте?

М.Георгиева –Зам.Кмет на Община Тополовград: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?За протокола влиза общинският съвет Хараламби Мочев. Кворума става 17 общински съветника.Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.18,ал.1,т.2 от Закона за социалното подпомагане, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По пета точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка пет?Тука също има т.8 господин Минчев?

Пл.Минчев: Да, аз също щях да кажа да отпадне. Ние не се разпореждаме…

В.Сяров – Председател на ОбС: Да да отпадне. Госпожо Георгиева съгласна ли сте?

М.Георгиева –Зам.Кмет на Община Тополовград: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.18,ал.1,т.2 от Закона за социалното подпомагане, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По шеста точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка шест?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По седма точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка седем?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл.76,ал.3 и чл.79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам Общински съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По осма точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка осем?Господин Иванов.

Кр.Иванов: Тука минахме вече към Хасково ВиК, от Стара Загора към Хасково тука битува едно мнение в общината, че ще бъде увеличена стойността на водата.Имам една молба към госпожа Георгиева представител на общината да се позаинтересува имат ли такова намерение и ако имат по някакъв начин да защити Община Тополовград. Да бъде подготвена да защити цената на водата в Тополовград.

М.Георгиева –Зам.Кмет на Община Тополовград: Добре.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други предложения? Някой има ли добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.198“в“,ал.4,т.9 и т.10 от Закона за водите, чл.38,ал.1 от Закона за счетоводството и чл.9,ал.2 и чл.26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По девета точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка девет?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва на тази сесия така, че преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Да господин Божинов заповядайте!

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми дами и господа от общинска администрация, скъпи съграждани.Искам, първо имам едно предложение по едно решение №452 по т.7 от дневния ред от 26.10.2018 година изрично да се конкретизира за спортния комплекс за деца, ученици за възрастни хора да не се вземат средства. И това да се сведе до знанието на служители които изпълняват Заповедта на Кмета.Защото чувам, че се заключва стадиона и се иска пари от възрастни хора от ученици което според мен не е редно. Трябва да имаме малко човечност и морал.Второто което е. Да се регламентира спирка и да се изгради нова за работещите в „Рудник-3“. Не може от единия край на града да ходят по два километра за да отидат на работа.Третото което е. Предлагам общинските съветници както и Председателя на Общински съвет, Председателя възнаграждението му да бъде по-ниско. Общинските съветници без заплати за да имаме средства за безплатни детски градини и за топла храна за да достигне до всеки един ученик в начално училище.Следващото което е. Омръзна ми да слушам слухове и интриги по име на вашия Кмет. До колкото го познавам е добро момче не е направил лошо на никой. Бил се оперирал защото се страхувал да не го задържат. От тази тройка която го разпространява това нещо искам да им кажа, че познават Закона както подобава. Няма никакво значение дали си болен или опериран затова има МВР болница.И не виждам кой нормален човек и уважаващ себе си човек ще се оперира заради такива глупости и простотии.С какво ще ви запомнят господа?Ще ви запомнят с доносите, с фалшивите подписки, с фалшиви подписи най-вече с това, че сте използвали малки деца. Говоря за подписката за господин Парнаров.Ако греша нещо ме подсетете.Същите тези хора които в момента пречат на общината и слагат прът в развитието на община Тополовград искам да им кажа, че те не пречат на мен.Защото до колкото познавам Кмета ви не се страхува и не се притеснява от нищо.Притеснява се само и се страхува от Господ,до колкото го познавам това момче.Същите тези хора след всяко едно събрание на тяхната партия влизаха в неговия дом където той и ги черпеше и водиха разговори, същите тези хора му донасяха какво се случва в тяхната партия.И същите тези хора в момента се опитват да му пречат на това момче.Но те не пречат на него, пречат на хората на тази община, защото хората имат нужда общината им да стане по-красива и да бъдат по-щастливи.Имат нужда от работни места. Кажете ми колко работни места сте създали?Те може би ще се познаят.Така, че предлагам да приключим вече с тези интриги и доноси и да се разнасят интриги и да се ходи от дом на дом от човек на човек и да вменява, че Кмета бил страхливец. Пак ви казвам Кмета не е страхлив. На някои хора им е весело защото знаят какво са говорили. И между другото миналата седмица в София чух, че има виц за община Тополовград. „Звънят на господина на специалния телефон за доноси. Ало специалния телефон за доноси ли е? Да, кажете.Абе искаме да пуснем един донос за Кмета на община Тополовград. Краско,Красе, пак ли сте вие бе моите момчета стигате бе ние не можем да спим от вас.“Благодаря! Има много неща които мога да ви кажа ама ще питам Кмета дали ще ми разреши.Благодаря ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: И като почнахме в този ред на мисли аз искам да взема едно отношение да попитам поне няколко работи.По отношение изказването на Кмета на общината видяхте го жив и здрав е, не се страхува и тези слухове би следвало да бъдат прекратени.Така, но аз имам конкретно тука да поставя едни въпроси които касаят всички хора от общината. Защо така нашата община един вид е репресирана от централното ръководство и от правителството. Значи за миналата година по медиите така широко се рекламираше как правителството отпусна едни средства милиони за отделните общини.Така цитирам по памет не твърдя за изчерпателност, но по памет така бяха дадени шест милиона и половина за инфраструктурни дейности.За община Тополовград поне по моя информация, ако греша винаги можете да ме опровергаете, но тези средства които бяха дадени не бяха дадени нито един лев.Аз мисля,че в тази община живеят хора както в другите общини бяха раздадени с изключение на още една община няма да я споменавам не бяха дадени такива средства.Значи съседна община милион и колко, съседна община еди колколко си във връзка с инфраструктура улици, други дейности и т.н.За община Тополовград нито един лев. Аз не мога да си го обясня защо по този начин ние сме репресирани явно във връзка с тези доноси които каза Кмета. Това е едното.Имаме и представители тука на управляващата партия.Те какъв отговор ще дадат.Изобщо те позаинтересували ли са се защо, как защо на нашата община не са дали такива средства.Но то продължава, как да го кажа меко казано не знам дали е тенденция или отношение към община Тополовград.Значи вижте, за бюджета ние го приехме днеска обаче те са обнародвани бюджетите съответно за 2018,2019, аз ги имам данните. Значи в изравнителната субсидия двете години само ви казвам за Тополовград 934 800лв.За 2019 година 935 500лв., значи 700.00лв. е дадено само за община Тополовград. За сравнение давам община Стамболово. Разликата за двете години изравнителната субсидия 134 200лв.Любимец 148 900лв.,тука община Свиленград 210 000лв., община Симеоновград 196 000лв., за Маджарово 176 000лв.Така, а за нашата община едвам 700.00лв. при този бюджет който ние го приехме и видяхте каква е разликата.Аз мисля, че тази тенденция от миналата година продължава спрямо община Тополовград.И мисля, че следва тука да се загърбят някакви политически пристрастия каквито и да са, защото аз си мисля, че не би следвало да има такива. Би следвало в тази община пак казвах живеят хора и би следвало тези хора, тези средства те са дадени, значи тази инфраструктура и тези дейности които ще се създадат те са за тези хора не са за определен Кмет или за определена политическа сила управляваща или не.И аз пак тука ще ги запитам нашите управляващи които са представители какво са направили те. Направило ли им е впечатление, направили ли са си труда да видят тези цифри и някой от тях задал ли си е този въпроса защо вече продължава и предполагам ще продължава тази тенденция.Защо така Тополовград е така неглижирана с увеличение на тези средства. Ние сме бедна община и мисля, че всеки един лев който се даде извън бюджет или се даде в бюджета и тази изравнителна субсидия, а пък и да се дадат конкретно… Тука скоро гледах община Любимец правителството отпуснало средства за ремонт на едно училище. Откриват го там държавни мъже представители на управляващата партия на държавните структури.Тополовград не знам или по селата дали има направени такива средства отпуснати за ремонт, ние също имаме училища имаме също такива институции и сгради за които също биха дадени такива средства.Но защо не са дадени?И аз мисля, че по този начин се ощетява и хората на общината не се ощетява дадена сила дадени личности или Кмета на общината.Той Кмета каза с тези доноси явно до там се е стигнало, че абсолютно ние никъде не сме поставени.Така, че мисля, че така въпроса който го поставих така всеки трябва да се замисли относно представителите на управляващата партия защо и как и ако имат някакъв отговор да го дадат.Приключих.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други някакви въпроси?Господин Парнаров

Д.Парнаров:В този ред на мисли, мисля да успокоя Кмета на мен ми бяха казали, че имам фалшив инфаркт така, че не сте единствен.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Парнаров извинявам се,че ви прекъсвам.Един от същите тези господа 2016 година зимата дойде с проект при Кмета остави папката и му каза, че тази фирма трябва да спечели еди кой си проект.След което този проект беше …/говор от място не се чува/ Той се познава много добре кой е.И е казал, че улиците няма да станат защото той бил казал, че тази улица няма да се асфалтира, няма такова нещо.това не зависи от него.

Ат.Анастасов: Кмете, говори с имена бе.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Вие си знаете кои сте бе.

Ат.Анастасов: Кажи този дойде при мен.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Пред избори имена няма да споменавам.   

Ат.Анастасов: Кажи, кажи.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: това ще го кажа по време на избори.

Ат.Анастасов: Кажи дойде еди кой си еди кой си.Дойде еди кой си име накара да направя това и това.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Сяров.

В.Сяров – Председател на ОбС: Какво господин Сяров?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Дойде при мен с проект за осветление.Така ли беше господин Председател?

В.Сяров – Председател на ОбС: Дойдох с предложение.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: А, с предложение.Така ли му казват вече?Господин Иванов вие какво ще кажете?

В.Сяров – Председател на ОбС: Вие казахте, че ще го правите без обследване и това беше до там.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Моля?

В.Сяров – Председател на ОбС: Вие казахте, че ще правите същото нещо без обследване и това беше до там.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Може би аз греша.

Ат.Анастасов: Ама предложение или натиск?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Най-малко вие имате право да говорите.

Ат.Анастасов: Ти имаш най-малко право да говориш.

В.Сяров – Председател на ОбС: Колеги моля ви се.Господин Парнаров имате думата.

Д.Парнаров: В тази връзка и в продължение на това което каза господин Минчев е редно наистина в малкото останало време и управляващата партия в лицето на общинските съветници и общинското ръководство да седнете и да се направят неща наистина за община Тополовград.Виждате, че нямаме вече Прокуратура, нямаме офис на НОИ, не ни удовлетворяват желанието на бърза помощ, на спешна помощ. Вървим към закриване на социални грижи или бюрата по труда ще станат изнесени работни места. И вместо тука да се драпаме и да говорим и да си ги мерим, пардон за грубия израз по-хубаво да се обединим и да видим какво можем да направим в останалите месеци от мандата, ако това е целта.После, в този бюджет ние не можем да искаме повече защото и евала на финансистите те като магьосници. Как не са предвидили нито съкращения на нищо.Могат да поемат всички разходи и аз като учител и като директор на училището искам да кажа, че последните три години благодарение на общинския бюджет в нашето училище се извършиха доста ремонти които не бяха извършени преди това никога.И така училището долу горе придоби приветлив вид за децата на Тополовград.И понеже предния път нямаше отговор на питането на Красимир Иванов, той може да се обиди, че аз ще го подема на ново. Имаше зададена на по предната сесия за маркировката ако се сещаш на пътя и за опесачаването. Ние знаем, че това е републиканска пътна мрежа. Така, хайде помолете господин Велик Зафиров ли беше да дойде да обясни кога ще опресни тази маркировка, защото при мъгла ще се отрепат хората.Завърших.

Ел.Николова-гл.специалист „ТСУС“:Поддръжката на републиканската пътна мрежа в общината към момента не е наше задължение.

Д.Парнаров: Говоря за Българска поляна, Звездата горе.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров, господин Иванов аз съм водил разговор с господин Дечев който пое ангажимент като се оправи времето март, април да направят маркировката. В момента маркировка не може да се направи поради климатичните условия.

Д.Парнаров: Това е отговор.

Кр.Иванов: Сега да си говори тука, че тепърва представителите на управляващата партия ще се вземат в ръце и ще хукнат. Как си го обяснявам това нещо? Обяснявам си го, че вие не сте разпознати там.Там горе не ви познават изглежда бе./шум в залата не се чува/ Мене повече ме познават в Народното събрание от колкото Васко и тебе.

Ат.Анастасов: В Народното събрание ли?

Кр.Иванов: Да.

Ат.Анастасов: Теб те познават в Народното събрание?

Кр.Иванов: Да.Има стари лъвове там, казвам ти го честно.Тъй не сте разпознати.Не ви тежи думата явно на място.Вие не сте работили четири години сега тепърва да тръгнем да работим няма да стане тази работа.Един път имаме да направим бе. Мръднахте ли си пръста за този път?При кой сте ходили?

Ат.Анастасов: За пътя ли?

Кр.Иванов: Ние 15 години се борим за този път. Имаме ей толкоз документации.

Ат.Анастасов: Вие сте ходили от 15 години ама пътя ще стане много скоро.

Кр.Иванов: Кога? /шум в залата/

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: И то не благодарение на вас.

Ат.Анастасов: На кой? Нe благодарение на тебе.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Благодарение на общинска администрация, благодарения на хората които стачкуваха които бяха на улицата.…/шум в залата/

Кр.Иванов:Друго нещо елементарно на пост в полицията „ее недейте, че вашите ще скочат и ще ме изгонят от работа.

Ат.Анастасов: Кой ще скочи?

Кр.Иванов: Да си вършат работата ще скочат и ще го изгонят от работа.Колко човека сте назначили от Тополовград,млади момчета сте назначили на работа тука?Тъй ли нашите всички са…..

Ат.Анастасов: Чакай малко в Тополовград питате колко човека сме назначили ?

Кр.Иванов: От нашите хора.Защо не назначават от нашите хора?

Ат.Анастасов: Кой ти каза, че ние сме назначили хора и кой ти каза, че ние назначаваме ?

Кр.Иванов: Лобирате.

Ат.Анастасов: Ние назначаваме хора които са от община Тополовград четири или пет човека.

Кр.Иванов: А, двадесет и пет.Всички от Свиленград и Любимец. А пък ние защото сме много добри общината ние пък им взимаме жените и ги назначаваме тука на работа.Да е пълно затворен кръга да не умрат от глад.Така ли е Пете?

П.Костов: Така е.Не отпускат бройки за Тополовград.Аз мога да кажа със ръка на сърцето си, че бях кандидат за полицията не ме одобриха скъсаха ме от Хасково. В момента имаме едно момче от Тополовград което издържа всичко школа и в момента той ще остане в Харманли, до последно.Остава в Харманли той няма да дойде тука, а тука има три момчета от Хасково, Любимец и Харманли, а…../шум в залата/Няма отпуснати бройки за Тополовград.

Кр.Иванов: Ние се борим за всяко работно място.Вие да сте отишли?Ходихте ли за Прокуратурата да кажете дайте да оставим Прокуратурата.Пет шест работни места.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Спирова.

К.Спирова:Аз от място мога да предложа. Тъй като господин Минчев изнесе едни стряскащи факти за общината като дискриминирана община смея да кажа…

Пл.Минчев: Това са факти.

К.Спирова: Аз моля общинските съветници да довършат изказванията си и облика в декларации. Смятам, че тука деленето на различни политически сили в момента е излишно.Едни 700.00лв.в сравнение с хилядите левове които са раздадени на останалите общини и говоренето само тук в Общинския съвет няма да доведе до резултата който целим абсолютно всички.Да бъдат отпуснати средства на община Тополовград.Моето предложение е вие да приемете декларация с която да изразите недоволството си от начина на разпределяне на субсидията и също може ли да бъде преразгледано в полза на община Тополовград.Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз не знам до колко мога да….. то вече е публикувано, приети са съответните бюджети, но може държавата в лицето на правителството да отпусне средства за различни дейности за община Тополовград и по този начин да облекчи бюджета и съответно да се извършат необходими и полезни неща на самата територия на община Тополовград което е пак казвам ще ползват жителите.Тука във връзка с това което каза Красимир Иванов за този път, така наречения прословут път разклона за с.Устрем 355 казвате сега ще се прави.Значи какво означава това ще се прави сега щял да се прави.Който е пътувал по този път надолу вече пътя който се направи една част, тогава не бяха усвоени тези средства аз мога да кажа, че с Кмета Божинов предходния мандат отидохме и осигурихме тези средства. За жалост тогава за изпълнителя който трябваше за проекта просто малко така извън възможностите така малко се пресили и не можа да усвои и да извърши тази дейност която трябваше да стане, сроковете и за това бяха отнети средствата и ги пренасочиха другаде, но то това беше преди пет шест години.Въпроса е, че през тези пет шест години никъде не го виждам поне като се ровя да видя дали този път е даден поне за финансиране в някой от годините. Говоря да е даден поне проекта да е даден за финансиране не да е извършено реално финансиране.Мисля, че този път е много важен за община Тополовград. Както казах в тази част където е ремонтиран макар и не изцяло вече пътя взе да се отваря, който е пътувал. А в другата част където говорим за с.Светлина там пък вече пътя е то не може да се каже, че има път.И това всяка година да слушаме от управляващи или от който и да е, че този път ще се направи. Аз за мене наистина вече ако трябва да стачкуваме, да направим пак подписки декларации, ако трябва ще преминем към ефективни действия за да могат да ни чуят и поне да бъдем дадени за финансиране.Не знам сега до колко ще бъде осъществено, но мисля, че този път вече няма за кога да се отлага в годините.За мен е много важен тъй като той е главен път, а сега се налага хората които работят по тецовете да заобикалят и т.н. и считам, че не е правилно и просто затрудняваме по този начин хората и пак казвам трябва да се помисли за тези хора в общината.Живеят, работят хора в тази община. Колкото и да сме останали по население следва правителството да се замисли в такива общини, които сме отдалечени крайгранични. Мисля, че трябва да има не 700.00лв финансиране субсидии, други средства трябва да бъдат пренасочени повече средства защото тези общини вървят към обезлюдяване и от тук нататък това зависи за мене следва, просто да се осигуряват такива средства който това което е останало тука да запази общината и самите хора.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Попов заповядайте на микрофона.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Уважаеми господа общински съветници, натоварен съм от гражданско сдружение „Родолюбие“ с.Устрем да ви честитя новата 2019 година като ви желая здраве и здраве на вашите семейства.А на общинските съветници пожелавам ви да имат ползотворна дейност за успеха на община Тополовград. Искам обаче да изразя нашето недоволство и възмущение към ръководството на областта за отношението му към община Тополовград.Господин Минчев каза думи които действително засягат достойнството на община Тополовград във връзка с отпуснатите средства. Аз ще бъда точен като цитирам данните изнесени от вестник „Сакар“. Кабинетът дава 145 000000лв.на общините за инфраструктури.От които за област Хасково дава 6 500 000лв.Разпределени тези пари – за Маджарово – 450 000лв.,за Минерални бани – 700 000лв., за Стамболово – 480 000лв., за Ивайловград – 1 075 821лв.,за Любимец -430 000лв., за Харманли – 850 000лв., за Симеоновград – 820 000лв., за Свиленград – 1 701 185лв.Тополовград никъде го няма даже да се спомене името му и е престъпление.Питам аз кой дава право на област Хасково да има такова отношение към община Тополовград.Питам също така жителите на община Тополовград нима не са достойни синове на Република България.Ние добросъвестно си плащаме задълженията към държавата, но държавата има и задължения към нас.Защо ги няма тези задължения?Осен това като се има предвид, че ние сме под гранична община и със своя начин на живот и действия ние подпомагаме мероприятията свързани с опазването на границата, на българската граница.А достойно можем да кажем и на цялата европейска граница.Ние заслужаваме внимание, разберете го това нещо.Искам също да ви кажа, че през месец юли или август точно не мога да се сетя Общинския съвет на Свиленград изработва документ искане пред Министерството на регионалното развитие да се отпуснат средства за подобряване на инфраструктурата на общината.Като посочва даже пътя за техните села, кои пътища по точно.В това действие на Общинския съвет аз специално виждам, че има единодействие и единомислие на Общински съвет Свиленград с общинското ръководство, с общината.Това казано с други думи, че Общински съвет активно подпомага Кмета на тази община която икономически е по-силна от нашата.Ето защо аз и ние предлагаме да помогнем всички заедно на господин Божинов защото той е един достоен и смел Кмет. Не жали сили за благоденствието на общината. Ето защо предлагам Председателя на Общинския съвет господин Васил Сяров и Кмета на Общината Божинов да си подадат ръце, да се захванат здраво за развитието на общината поне през тази последна година.Защото това е необходимо. И ако ние запитаме избранниците, избирателите които сме ви поставили тук било то на коалиция „Възраждане“, било то на „ГЕРБ“, било то на „БСП“ и на „АБВ“ всички тези избиратели, ако ги запитаме какво желаете за общината те ще си кажат едно искаме развитието на нашата община.Искаме тя да се развива за да живеем спокойно и мирно тук в нашият дом.А това единомислие защо го няма представете си.Преди малко бяхме свидетели всички ние на приперни, на глупости, това не трябва да се допуска.Вие трябва да живеете с една мисъл, с една задача и цел да се развива община Тополовград.Какви са тези приперни?Кой ще дойде на власт днеска или утре на изборите народа ще посочи кой трябва да ни управлява.Но който стъпи тук в тази зала и седне на този стол трябва да бъде въоръжен с една единствена задача и цел за доброто на общината.За развитието на община Тополовград, защото имайки предвид сегашната обстановка, икономическа обстановка за мен това е война в момента. Трябва да знаете, че тези общини които спят и не се развиват те ще си отидат, ще загинат, а вие не трябва да го допускате.Защото колкото и права имате толкова имате и голямата отговорност за жителите на общината.Преди няколко дни отидох на технически преглед на колата. Минавайки през завода за медицински инструменти вярвайте ми господа щях да припадна.Стъклата са изпочупени. Осем етажната сграда прозорците също изпочупени и питат „вижте ни, вижте ни какво състояние сме“. Какво трябва се направи?Отговора няма да ви го дам аз.Всеки от вас може да го даде, но за състоянието на тази сграда виновни сме всички ние, защото нищо не сме направили.Ще кажете, че го е закупил някакво предприятие Хасково, аз не знам точно кое е вие го знаете, но ако се запитате и проследим това предприятие което е изкупило нашето малко предприятие работи ли в Хасково.Ще се уверим, че действително то работи. Тогава се явява въпроса защо нашия завод не работи?Тука има неща празни, има неща кухи, има неща задкулисни и именно задачата на Общински съвет е тази да разкрие тези слабости, да се бори с тях и да постигне своята цел.Радостно е, че в нашата гимназия има специализирани паралелки. В момента предполагам и до колкото имам информация учат 80 деца. Всяка година излизат по 20,30 готови подготвени младежи. Кой в стругарство или в друга специалност, но той е готов човек, младеж който трябва да работи в нашата община.Но като няма разкрити работни места къде да се интегрира този младеж?Естествено той ще отиде и ще работи в другите общини.И какво става на лице в действителност ние сме донори, малката община донор на силната голяма община.Това нещо уважаеми общински съветници не трябва да го допуснете. Трябва сериозно да се замислите по този въпрос.И в тази връзка ние от сдружението предлагаме да се изработи един план за тази година, който план да се изработи взаимно от общинска администрация и от Общински съвет да се гласува и да се работи по него.Да няма тези приперни, да няма тези кавги кой какво и защо е.Всички вие сте силни, силата тука на общината, но сте слаби пред областта, слаби сте пред Министерството.Представители и силата е ваша и на общината е в лицето на господин Сяров и в лицето на господин Божинов.Затова вие активно трябва да им помагате и да нямате различие във вашите действия, защото ние пак повтарям в момента разполагаме с добър Кмет който не жали сили за развитието на общината, но той е сам няма я политическата подкрепа и подкрепата на Общинския съвет.Искам да насочите вашите действия да се създадат работни места в нашата община, да се привлекат инвестиции, защото ако това не се направи ние загиваме и ще си заминем и бъдещето поколение няма да ни прости.Греха който трябва да носи някой това сме ние.Благодаря за вниманието!

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви господин Попов.Има ли някой друг да добави нещо?Ако няма дневния ред се изчерпва. Закривам заседанието на Общински съвет-Тополовград

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС