Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 4 от 20.12.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 4

20.12.2019 година

         Днес 20 .12 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 17.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Силвия Георгиева – Председател на Общински съвет – Тополовград.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добър ден на всички присъстващи! Уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги общински съветници, дами и господа присъстващи в залата, уважаеми съграждани, откривам четвъртото по ред заседание на Общински съвет – Тополовград. Присъстват 17 общински съветника. Имаме необходимия кворум за провеждане на заседание. В деловодството са постъпили допълнително материали. Проекто дневния ред ви е раздаден. Аз ще ви изчета допълнителните докладни. Докладна записка с вх.№41 от 13.12.2019 година относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Докладна записка с вх.№42 от 13.12.2019 година относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Докладна записка с вх.№43 от 13.12.2019 година относно: Избор на представител на Общински съвет – Тополовград в състава на Областния съвет за развитие на област Хасково. Докладна записка с вх.№44 от 13.12.2019 година относно: Одобряване на нова структура на Общинска администрация Тополовград. Отчет за изпълнение на решения на Общински съвет – Тополовград от месец май 2019г. до месец октомври 2019 година с вх.№45 от 13.12.2019 година. Аз ще предложа тези докладни да бъдат включени в дневния ред, като ДЗ с вх.№41/13.12.2019г. да влезе в дневния ред като т.14. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. Участвали в гласуването 17 общински съветника, 17 „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“ РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Докладна записка с вх.№42 от 13.12.2019 година, да влезе в дневния ред като т.15. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. Участвали в гласуването 17 общински съветника, 17 „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“ РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Докладна записка с вх.№43 от 13.12.2019 година, да влезе в дневния ред като т.16. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. Участвали в гласуването 17 общински съветника, 17 „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“ РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Докладна записка с вх.№44 от 13.12.2019 година, да влезе в дневния ред като т.17. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. Участвали в гласуването 17 общински съветника, 12 „за“, 4 „против“, 1 „въздържал се“ РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Който е съгласен отчета на Кмета да бъде включен в дневния ред като т.18, моля да гласува с вдигане на ръка „за“, „против“ „въздържал се“. Участвали в гласуването 17 общински съветника, 17 „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“ РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Предлагам като т.17 да влезе в дневния ред „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ . Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. Участвали в гласуването 17 общински съветника, 17 „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“ РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Някой има ли други предложения по дневния ред? Да.

К.Спирова: Аз имам предложение т.10 и т.11 от дневния ред да отпаднат. Т.10 Промяна в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Тополовград и Т.11 относно: Определяне на размера на „такса битови отпадъци“ и одобряване на план сметка на разходите по дейността. И двете докладни касаят промяна в Наредба с която се определят местните данъци и такси. Изискванията на Закона е Наредбата да бъде обявена предварително за обсъждане един месец. Позоваването на чл.26, ал.4 в обявлението предполага изключителност на ситуацията. Регулярната дейност на общинска администрация не е изключителна дейност на администрацията. В Закона е предвидено, че промените в местните данъци и такси се извършват най-късно до 31 декември на предходната година. Това не е новина за администрацията. В самата докладна нито в едната докладна, нито в другата докладна е посочен чл.26,ал.4 като обосновка за съкратените срокове. Няма обоснованост на тази изключителност която налага съкращаване на сроковете тоест лишаване от право на граждани и юридически лица в обсъждането на промените в данък сгради и такса смет, поради което предлагам двете докладни да отпаднат от дневния ред.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да.

Пл.Минчев: Така. Аз като допълнение искам да кажа във връзка с тези двете докладни записки, че в случая колежката правилно каза, че се касае промяна на подзаконов нормативен акт който следва да бъде изменен или приет съгласно изискванията на Закона за нормативните актове. Действително в обявлението което е качено на сайта на община Тополовград е посочено, че се позовава на краткия 14 дневен срок, но аз считам, че в случая не е спазена разпоредбата на чл.26,ал.4, защото в случая нямаме изключителен случай. Значи това, че там е позовано, че по време на годината не се променя данъци и такси каквато е константната съдебна практика не е на лице такова важно обстоятелство и изключително обстоятелство което ако ние ги приемем в този вид така както са предложени с този кратък срок 14 дневния срок значи пак искам, аз съм го казвал нееднократно през изминалия мандат и по-предходния, че в този кратък срок трябва да се обосновават единствено на изключителен случай. И макар да се позове на разпоредбата на.24 тя за мен не е мотивирана и не е обоснована. И ние ако тръгнем да приемаме такива промени считам, че ще нарушим Закона. Другия аргумент който ми е да бъдат отпаднат също така, по целесъобразност. Значи сега говорим за законосъобразност, но по целесъобразност когато касае за такъв акт който трябва да приеме Общински съвет, промяна на местните данъци и такси считам, че общественото обсъждане трябва да бъде в пълния обем, тоест 30 дневния срок да не кажа в по-голям срок. Законодателя е предвидил минимум 30 дневен срок, но считам, че с оглед целесъобразността, приемането на обществеността на този размер който следва да бъде променен за мен следва обсъждането да бъде в един по-дълъг срок макар и да се вместим в този 30 дневен който не сме. Така, че считам, че предложението, аз ще го подкрепя да отпаднат тези две точки поради тези аргументи.

Кр.Иванов: Ние дебатираме дневния ред, а не докладните. Има предложение, дай да го гласуваме и толкоз. Един час дебатираме това, а не дневния ред.

Пл.Минчев: Така. Съгласно Правилника всеки общински съветник има право да се изказва и аз и колежката се мотивирахме по отношение защо трябва да отпаднат и ако приемем тези докладни. Така, че сега е момента да бъдат включени или не. Така, че всеки мисля от общинските съветници има право да се изказва и да се мотивира.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Подлагам на гласуване предложението на госпожа Спирова. Който е съгласен Т.10 да отпадне от дневния ред да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински съветника 8 „за“, 7 „против“ и 2 „въздържал се“ Предложението се приема Т.10 отпада от дневния ред. Сега за Т.11. който е съгласен Т.11 да отпадне от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. И Т.11 отпада.

Пл.Минчев: Може ли по процедура. Значи ние тръгнахме отзад напред. Първо се дава предложение по отношение формиране на дневния ред, предложенията, защото ние сега гласувахме едни доклани които да влезнат като определени точки, сега трябва пак обратно да ги пренареждаме защото Т.10 и Т.11 отпадат. Така, че първо при формиране на дневния ред се дава думата ако имат съответно общинските съветници и на база на предложенията се формира и тогава всички предложения се подлагат на гласуване.

К.Стойчев: Господин Иванов точно това имаше предвид.

К.Спирова: Процедурно предложение. На мястото на отпадналите Т.10 и Т.11 , Т.12 да стане Т.10… да се изместят с два номера напред.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Предлагам докладните записки да бъдат изместени с две точки напред на мястото на отпадналите. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. Предложението се приема. Предлагам на гласуване така предложения цялостен дневен ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. 17 „за“ „против“ и „въздържал се“ няма. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладна записка относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Общинските съветници ако някой има предложения или допълнения? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА, предлагам на гласуване проекто решение №1 по точка 1 от дневния ред. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Който е съгласен с проекто решение №2 от същата точка, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладна записка с вх.№29 от 06.12.2019година относно: Определяне представител на Общински съвет – Тополовград в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Моля, общинските съветници да направят предложение за заместник делегат. Да.

В.Сяров: Аз предлагам по т.2 да влезе Борис Борисов като заместник делегат.

Пл.Минчев: Аз предлагам за делегат на общото събрание Петър Златев. Не за заместник, а за титуляр. И ще се аргументирам. Петър Златев е общински съветник мандат трети мандат и до сега добре се е справял със работата като общински съветник и считам, че той ще бъде един така достоен кандидат в общото събрание на Националното сдружение на общините. Това е моето предложение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други предложения? Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12,ал.2 и чл.27,ал.1 от Устава на НСОРБ, подлагам на гласуване проекто решение №1. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“.

Пл.Минчев: Кое се гласува точно?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Гласува се както е внесено. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Предложението на господин Минчев отпада. Преминаваме към проекто решение №2 предложението на господин Сяров. Който е съгласен при невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседанието на Общото събрание, той ще бъде заместван от Борис Борисов. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладна записка с вх.№30 от 06.12.2019година относно: Даване на съгласие за членство на Председателя на Общински съвет – Тополовград в НАПОС-РБ. Общинските съветници имате ли нещо да добавите? Няма. Преминаваме в процедура на гласуване. На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекто решение №1 по т.3 от дневния ред. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“? „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладна записка с вх.№31 от 06.12.2019година относно: Определяне на делегат и заместник делегат на Общински съвет – Тополовград в Общото събрание на Регионална асоциация на общините /РАО“/ „Тракия“. Общинските съветници, моля да направите предложения за заместник делегат.

В.Сяров: Аз предлагам Наско Ангелов Стоянов.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:  Други предложения има ли? Да.

Пл.Минчев: Аз имам предложение за делегат, а не за заместник делегат. Наско Ангелов Стоянов защото ще се аргументирам той е бил три мандата делегат в общото събрание на РАО „Тракия“ и с оглед на приемствеността считам, че следва ние да го определим за титуляр делегат за общото събрание на РАО „Тракия“.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Други предложения за заместник делегат?

В.Сяров: Тогава аз оттеглям моето предложение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Аз предлагам Добромира Николова за заместник делегат. Ако няма други разисквания да преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА подлагам на гласуване проекто решение №1 от т.4. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. Това е на вносителя предложението. Да както е внесено – Силвия Георгиева за делегат на Общото събрание на РАО „Тракия“. Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Има избран делегат съответно предложението на господин Минчев отпада. Продължаваме към проекто решение №2. Предложението е мое госпожица Добромира Николова да бъде заместник делегат. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ ? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладна записка с вх.№24 от 05.12.2019година относно: Определяне на представител на Община Тополовград в Организацията за управление на туристически район „Тракия“. Общинските съветници…, да.

К.Спирова: Да сегашния представител госпожа Маргарита Панайотова Георгиева е член на управителния съвет. За това предлагам първа точка да бъде – освобождава госпожа Маргарита Панайотова Георгиева. Точка първа от предложената докладна да стане т.2. Упълномощава госпожа Антоанета Славова Палазова…. Защото този документ ще отиде в туристически район „Тракия“ и трябва да бъде изцяло изписано името на този който ще представлява общината.

Пл.Минчев: И аз имам предложение. Значи аз предлагам проекта за решение: Упълномощава господин Хараламби Севов Мочев – Зам.Кмет на Община Тополовград да представлява Община Тополовград в Организацията за управление на туристически район „Тракия“. Това е моето предложение. Като точка две, да.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други предложения?

К.Спирова: Аз мисля, че е редно в случая, не за да противореча на колегата, но все пак ако беше тук другия заместник Кмет да има възможност да се изкаже с оглед функциите които изпълнява ние не сме запознати. Най вероятно вносителя предлага госпожа Палазова с оглед функциите които изпълнява. Ако тя отговаря по дейност хуманитарни и останалите в които влиза представителството и тя да е запозната с това което се случва в туристическия регион защото сумите които се разпределят там, искам да ви кажа, че никак не са малко. И да си правим експерименти не е необходимо.

Пл.Минчев: В смисъл какво имате предвид? Имам предложение за решение.

К.Спирова: Имам предвид, че ако…., аз казвам защо обосновах се.

Пл.Минчев: Нямам нужда да ми се прави ретроспекция на моето предложение.

К.Спирова: Обосновах се защо бих искала да подкрепим предложението за госпожа Палазова. Първо, че го няма Хараламби Мочев и второ ние не сме наясно от двамата заместник Кметове кой всъщност за какво отговаря.

Пл.Минчев: Да, но никъде тука не е посочено нито в обстоятелствената част на докладната кой за какво отговаря и ние нямаме тази информация. И аз на база по вашите аргументи, аргумент на противното аз ви казвам, че ние нямаме такава информация. Значи можеше да ни бъде обяснено съответно и….

К.Спирова: Съгласна съм.

Пл.Минчев: И така. Така, че по тази логика както вие разсъждавате аз разсъждавам, след като ние нямаме тази информация значи всеки един от заместниците може да изпълнява тази функция. Както виждате аз не предлагам друго лице което е в смисъл на общинска администрация или някое друго лице. Също предлагам един от заместник Кметовете. Така, че не виждам нищо нередно или незаконосъобразно в моето решение даже и по целесъобразност. Пък да ми се ретроспекция на предложение за решение не е редно.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други предложения има ли? Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Първо гласуваме освобождаването на госпожа Маргарита Георгиева както предложи госпожа Спирова. За това който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Който е съгласен с предложението госпожа Антоанета Славова Палазова да представлява Община Тополовград в Организацията за управление на туристически район „Тракия“моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладна записка с вх.№39 от 09.12.2019година относно: Промяна в поименния състав на временната комисия за провеждане на процедурата и проверка на документите за избор на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и за Окръжен Съд – Ямбол, мандат 2020г.-2024 година. Имате думата, да.

Пл.Минчев: Аз искам да направя едно предложение, тъй като съгласно решението имаме трима членове които вече не са общински съветници и би следвало да бъде проект за решение №1. Освобождава като членове на временната комисия за провеждане на процедурата и проверка на документи за избор на кандидатите за съдебни заседатели за Районен Съд – Тополовград мандат 2019г.-2023г.и за Окръжен съд – Ямбол, мандат 2020г.-2024 година общинските съветници, а именно: Добрин Георгиев Парнаров, Хараламби Севов Мочев и Николай Иванов Колев. Това е за мене следва да бъде първото предложение и след това вече да избираме нови. И съответно в многоточието където е посочено при направените предложения да се посочат тримата да ги гласуваме амблок.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Има ли предложения?

К.Стойчев: Напълно правилно е това което каза господин Минчев. В същия ред на мисли да спестя по нататък разисквания, искам да си направя отвод от тази комисия. С решение от миналата сесия бях избран като Председател на тази комисия КОНПИ и това предполага също доста работа и заангажираност и дори ще си позволя да направя тук едно предложение според мен тук трябва да има точно в тази комисия юрист и предлагам това да бъде господин Пламен Минчев с оглед на неговото юридическо образование. И смятам, че по този начин……

Пл.Минчев: Така, аз искам да си направя отвод тъй като съм адвокат действащ и съм по наказателни дела и считам, че не е редно да подбирам съответните съдебни заседатели което в последствие би могло да има за бъдеще на мои дела евентуално някакви основания за безпристрастност. Така, че аз си правя отвод да не бъда член в тази комисия.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Значи остава един член от предишната комисия. Трябва да имаме общо четири предложения. Моля, за вашите предложения.

Ат.Анастасов: Аз предлагам Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Благодаря, но и аз си правя отвод. Далеч съм от тези неща и си правя отвод. Нека да влезе някой друг.

Пл.Минчев: Значи аз предлагам, тъй като са още четири човека, поне по един представител от всяка партия. Още четири човека от всяка партия да се предложи. Помислете за предложения.

Ат.Анастасов: За всяка комисия по двама човека от вашата група. За избор на Председател….. Най-голяма група двама човека нормално по двама човека да бъдат от вас. Значи за едното може, а за другото не може.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожо Спирова имате ли предложения?

К.Спирова: Не. Както каза господин Минчев …../ не се чува/

Пл.Минчев: Точно. Иначе няма пречка да встъпя в комисията, но с колежката имаме …. После ще бъде едно основание една оправдателна присъда с двама съдебни заседатели ще бъде основание за атакуване и то основателни. Това имах и аз предвид като аргумент. Не виждам колко да е страшна тази комисия. Само искам да кажа, че от предходния мандат тъй като многократно опити, удължаване на срока, но нямаше желаещи. Мога да кажа, че абсолютно всички заявления са приети, декларации. Само в правомощията на комисията е съответно да събере тези заявления с комплекта документи с всичката документация която е . Предполагам, че стои в деловодството, аз съм я подготвил лично. Така, че самата комисия трябва само в случая да даде техните предложения. Аз не виждам нещо да бъде толкова сложно юридическо или как …. Така, че всичко е направено говоря от юридическа гледна точка.

К.Стойчев: Напълно вярно. Само така малко да допълня информацията. През изминалия мандат един единствен човек се позаинтересува какви са условията, какво предполага нали присъствието като съдебен заседател, но и този човек не подаде документи.

Пл.Минчев: Имаше още един който беше навършил възрастта 68 години. Ами трябва да ви кажа, че не е само в нашия общински съвет и в други е така. Там поне са се формирали няколко човека. В Елхово са пак две общини и са формирали няколко човека. Значи там има изисквания със педагогическо образование има определен процент трябва да бъде и със психологическо с такава специалност където е изискването. Правилата и критериите са приети. Аз пак това казвам. Правилата и критериите абсолютно… Виждам, че следващата докладна е удължаване на срока.. Това е само комисията съответно която трябва да приеме и да разгледа документите, да ги предложи на общинския съвет и пак казвам аз съм подготвил изцяло документацията. Надявам се да стои в деловодството. Въпроса е дали ще има желаещи.

В.Сяров: Аз искам да направя тогава едно предложение. За председател на комисията Силвия Георгиева. За членове Добромира Николова, Васил Сяров, Янко Илиев и Тодор Годжаманов.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Някой има ли други предложения? Няма предложения. Преминаваме в процедура на гласуване. Първо гласуваме освобождаването на стария състав на комисията, тоест Добрин Парнаров, Хараламби Севов Мочев, Николай Иванов Колев и Коста Стойчев който си направи отвод. Първо гласуваме освобождаване на състава на комисията. Който е съгласен с направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ „За“ 17 решението се приема.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 по предложението на господин Сяров. Който е съгласен със предложения състав на комисията моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ 17 „за“ решението се приема.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладна записка с вх.№32 от 06.12.2019година относно: Удължаване на срока за подаване на документи за участие в процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Тополовград мандат 2019-2023г. и за Окръжен съд-Ямбол мандат 2020-2024 година. Да.

Пл.Минчев: Значи аз като продължение от предходната точка искам да кажа, че сега в деловодството на Общински съвет трябва да се е получило писмо от Председателя на Окръжния съд в който алармира неговото тревожно поведение. В смисъл във връзка с липсата на заседатели. Мандата изтича на съдебните заседатели и с оглед на това , ако няма желаещи съответно Районен съд-Тополовград няма да може да формира състав за тежки престъпления или с непълнолетни. Така, че в този период в който ние сме го обявили коментирахме какви предложения сме имали …. Така, че аз имам един апел към колегите общински съветници които са в залата, техни близки и познати които съответно отговарят на тези изисквания които са посочени просто да ги приканят тези хора ако имат желание да подадат заявления за да можем ние да се включим евентуално в този срок, който е посочен тука и който има удължаване. Считам, че нещата ако по никакъв начин няма такива предложения работата на Районен съд по отношение на тези дела които са над 5 години за непълнолетни просто ще отидат в други съдилища. Което считам, че не е много редно. Това е моето изказване.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ако няма други разисквания преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.68,ал.3 от Закона за съдебната власт, предлагам на гласуване проекто решение №1 по Т.7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 . Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладна записка с вх.№33 от 06.12.2019година относно: Приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на Декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Тополовград. Вносител е господин Коста Стойчев. Имате думата.

К.Стойчев: Благодаря! Уважаема госпожо Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници. Комисията по КОНПИ беше създадена с Решение от 29.11.2019 година от нашия Общински съвет на предходната сесия. Една съвсем нова материя за нас. Ако сте прочели докладната редно е било още по-рано да се създаде такава комисия, но така или иначе комисията вече е създадена с решение и се налагаше да наваксаме тези срокове и да не изтървем сроковете. Комисията се събра във възможно най-бързия, кратък срок . Запознахме се със Закона за КОНПИ, Наредбата за организацията и извършване на проверка на декларациите и най-отговорно трябва да ви кажа, че ….. се занимаваме с документациите и декларациите на кметовете на кметства и хората които попадат по §1, т.5 от Закона за публичните финанси. В нашата община това са такива лица които са ръководители на бюджетни предприятия, но са на подчинение на общината. За какво иде реч. Това са дома в с.Радовец, музея, директори на детски градини. Общо взето с това се изчерпва обектите които ще попаднат под Закона за КОНПИ и Наредбата с които нашата комисия ще се занимава в настоящия период. Разгледахме също така и доста вътрешни правила на доста общини които вече са създали свои комисии и работят. Нищо ново под слънцето. Общо законовата наредба е една . Ние успяхме да извлечем на такива вътрешни правила те са пред вас. Ако има някакви основателни ваши предложения, решения ще ги вземем предвид, но мисля, че това е начало на това което можем да приемем за да можем да тръгнем да работим комисията. Благодаря ви имате думата за някакви предложения и да вземаме решения.

Пл.Минчев: Така. Значи аз щях да попитам какви са условията, реда или начина по който сте формирали, ама то до някъде стана ясно, че сте възприели така доста от правилата които са приети преди година. Но искам само да попитам самата комисия заседавала ли е и имали някакъв протокол от който вие сте ги утвърдили тези правила? Защото виждам, така направих си труда порових се малко в интернет и видях, че докладната записка на община Пирдоп е едно към едно това което е внесена докладната записка . Правилата са едно към едно и съответно декларациите са също едно към едно. Така, че до някъде може би получих отговор, че са разгледани на други общински съвети и предполагам, че вие сте преценили, че на общински съвет Пирдоп съответно което го приел така, поне виждам регистрационни индекси и дати от 22.02.2019 година. Докладната записка от общински съвет Пирдоп съответно и правилата и съответно декларациите са едно към едно. Значи предполагам, че вие сте правили някакво обсъждане и има ли такъв протокол. В смисъл правили ли сте…..

К.Стойчев: Да, комисията се събра на 06.12. с оглед на това казах вече да наваксваме срокове, време срокове да не изтървем и т.н. Събра се в четиричленен състав. Един от членовете отсъстваше по уважителни причини. Разглеждахме Закона, Наредбата и вътрешните правила на няколко общини – Плевен, Перник, Пирдоп, Столична община. Така, че не е едно към едно на община Пирдоп. Просто самите вътрешни правила , то няма другаде какво да се избере, няма какво да се избяга. Това са пак казвам есенцията от всички правила най-вече по Наредбата . Закона е по-обширен , Наредбата предполага точно тези правила и за това ние се спряхме точно на тях. Разбира се с изменения, малки изменения. За това казвам, че не е едно към едно, които да бъдат приложени към нашата Община и към нашата комисия.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ако няма други питания да преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси , подлагам на гласуване проекто решение №1 . Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладна записка с вх.№37 от 09.12.2019година относно: Предложение за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места, считано от 11.11.2019 година. Вносителя има ли какво да добави?

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Общинските съветници имате думата.

Ат.Анастасов: Искам да направя едно предложение. За Кмет на с. Устрем от 1000лв. да стане 1100лв. За Кмет на с. Радовец от 900лв. да стане 1000лв., за Кмет на с. Орешник от 850лв. да стане 950лв., за Кмет на с. Хлябово от 850лв. да стане 950лв., за Кмет на с. Синапово от 850лв. да стане 950лв. и за Кмет на с. Орлов дол от 800лв. да стане на 900лв. Все пак това са Кметове които работят с доста хора и мисля, че заслужават това увеличение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Това е вашето предложение?

Ат.Анастасов: Да.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ще го гласуваме след предложението на вносителя. Някой друг?

К.Спирова: Да. Имам въпроси към вносителя. Първо какъв е принципа на разделение на възнагражденията на трудовото Виолета Георгиева Георгиева с. Орлов дол и на Надка Динева Динчева с. Хлябово?

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Госпожа Семерджиева ще ви отговори.

К.Спирова: Второ „и професионален опит“ Какво означава? Само въз основа на професионален опит работещ Кмет да се зачита едната година или за общия трудов стаж?

В.Сяров: Само за професионален опит.

К.Спирова: Тогава за придобит трудов стаж има хора с 30 години трудов стаж, нали се сещате какво ще се случи. Ако е за професионален опит , дайте да уточним. За всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит. Значи тука освен господин Божинов, Христо Илчев и Тодорка Арнаудова няма хора с професионален опит, защото професия Кмет няма.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“Може ли да отговоря. Това са заплатите на бившите Кметове, които бяха до 11. С бюджет 2019 година бяха определени тези заплати. Тези заплати ще действат до 31.12.2019 година. С новия бюджет ще бъдат нови определени заплати за Кметове и кметски наместници. По втория въпрос професионален опит, да Кмета и Христо Илчев имат най-голям стаж и Тодорка Арнаудова като Кметове. Но това са заплати които са определи от бившия Общински съвет със приемането на бюджет 2019.

Кр.Иванов: Защо е необходимо да ги приемаме сега тогава?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“: Защото има нови хора които трябва да си получат заплатите.

Кр.Иванов: Благодаря!

К.Спирова: В такъв случай допълнение към решението, че е до 31.12.2019 година . Размерът на трудовото възнаграждение до 31.12. включително. После казаха, че ще има ново. Разчетени са средствата за заплата по този начин до края на 2019, нали така?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“: Да. С приемането на новия бюджет , когато го приемете ще бъдат определени новите заплати.

Ат.Анастасов: Тогава в такъв случай аз трябва да оттегля своето предложение, така ли да го разбирам? Не, няма. Може да приемем да ги увеличим./шум в залата/

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“: От 2020 година кметските наместници отпадат. Остават само Кметовете. Кметските наместници минават към заплатите на администрацията.

Ат.Анастасов: Добре, хубаво.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ако нямате други разисквания преминаваме към гласуване.

К.Спирова: Не разбрах оттеглихте ли си предложението?

Ат.Анастасов: Не, не съм го оттеглил.

К.Спирова: В такъв случай допълнение към предложението за решение. Виолета Георгиева Георгиева Кмет на с. Орлов дол, защото така или иначе не ми беше отговорено какъв е принципа на разделение…

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“: Брой население.

К.Спирова: 479 са в Орлов дол избирателите, а 430 са в Хлябово. 495 са в Орлов дол Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“: Специално за Орлов дол Красимир беше пенсионер.

К.Спирова: Значи предлагам да бъде 950лв. да е и на Виолета Георгиева да бъде изравнено с останалите.

Ат.Анастасов: Съгласен съм с предложението Виолета Георгиева Кмет на с. Орлов дол да стане 950лв.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Първо ще гласуваме на вносителя предложението.

   На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА предлагам на гласуване проекто решение №1. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17общински съветници, от които 8“за”,

2”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: Само процедурно. Защо гласуваме поименно? Кое налага? Чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, кое налага да бъде поименно гласуване? Добре.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Сега предложението на Атанас Анастасов. Може ли пак да го изчетете.

Ат.Анастасов: Да. Кмет на с. Устрем от 1000лв. да стане 1100лв. Кмет на с. Радовец от 900лв. да стане 1000лв., Кмет на с. Орешник от 850лв. да стане 950лв., за Кмет на с. Хлябово от 850лв. да стане 950лв., за Кмет на с. Синапово от 850лв. да стане 950лв. и за Кмет на с. Орлов дол от 800лв. да стане на 950лв.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“Може ли….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: В процедура на гласуване сме.

Ат.Анастасов: Четири години ви траехме тука.

К.Спирова: В процедура на гласуване сме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Гласуваме предложението на господин Анастасов. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата на гласуването.

/Участвали в гласуването: 17общински съветници, от които 9“за”,

3”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Имате думата.

К. Стойчев: Колеги общински съветници искам да кажа само две приказки. Тука прехвърчат искри по не най-правилния начин не заради друго, а имаше съвсем обосновано изказване от финансиста на общината. Всички искаме нашите Кметове да взимат пари повече от колкото трябва, но от къде ще се вземат парите. Тук става въпрос и отговорите са много интересни „да ги взимат от където намерят“. Това не е разумен отговор. Бюджета в общината е точно разчетен. Аз мисля, че тези отговори които бяха дадени по никакъв начин…….. /шум в залата/

Пл.Минчев: Нека председателстващия заседанието да си влезе във функцията и да въведе ред. Нека да чуем колегата. Да, аз също искам нали отрицателен вот. Исках да го чуя колегата, аз не мога да го чуя евентуално да не се припокриват нашите мотиви.

К.Стойчев: Още едно изречение и приключвам. Пак казвам всички искаме нашите Кметове и кметски наместници да взимат добри заплати. Тука обаче имаше обоснован отговор, че просто пари са залегнали в бюджета до края на годината са такива. И не беше никак трудно да определим до края на годината тези заплати. След 31.12., 01.01 живи и здрави да встъпим в другата година да бъдат променени. Сега от къде ще бъдат взети тези пари? И аз въобще не ги приемам тези отговори „да ги намерят от където си искат“. Това не е отговор. Тука сме отговорни хора. Благодаря ви!

Пл.Минчев: Така, аз също право на отрицателен вот. Гласувах „въздържал се“ което се преравнява. Аз искам да кажа, че споделям….

К.Спирова: Не се преравняваш, само ако си гласувал „против“

Пл.Минчев: Как да не се преравнява? „Въздържането“ „за“ ли е?

Кр.Иванов: Ами „против“ ли е?

Пл.Минчев: Не съм съгласен с това. Отрицателния вот не е „за“. “Въздържал“ е също. Въздържал не е „за“ вота. Така, че три изречения. Мисля, че никой от общинските съветници не е против да се вдигнат заплатите. Но фонда който е предвидено с бюджет 2019 година е толкова и в момента ще се създаде един хаус във връзка с осигуряване на тази сума. И приканвам, тъй като аз подкрепих първия проект за решение с този мотив и приканвам в следващата година, тоест да се формира съответно бюджета и там да се коригират тези възнаграждения, макар, че ние сега ги приехме в по-голям размер.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Е дойде и моят ред бе. Само аз гласувах „против“. Това, ама аз „въздържал се“, ама така ама иначе…

Пл.Минчев: Ама Красимире, не ми казвай аз какво ще говоря бе.

Кр.Иванов: Ама няма да говориш бе. Нямаш думата бе.

Пл.Минчев: Пети път ми обясняваш какво аз трябва да говоря ….

Кр.Иванов: Няма да се правиш тука на…. /шум в залата/. Ти гласува „въздържал се“ Това не е отрицателен вот. Това е.

Пл.Минчев: Не ме репликирай всеки път какво съм казал.

Кр.Иванов: Значи ще те помоля ако още веднъж, ще помоля Председателя. Сега гласува се предложението на „ГЕРБ“ за увеличаване на заплатите това е популистко предложение, вие не мислите от къде ще дойдат тези пари. Не мислите, ако мислихте щяхте да кажете от този параграф да се прехвърли пари там и така, така щяхте да го обосновете. Значи това изобщо, чист популизъм за мене. Не знам какво ще си докарате с това нещо. Вие не мислите изобщо за бъдещето на общината и даже дали ще съществува тази община. Така ли е господине? Никаква обосновка…..

Ат.Анастасов: Увеличаването с трети заместник Кмет, това ли мислите вие за хората?

Кр.Иванов: Трети заместник Кмет – не съм стигнал до там още. Ще дойде и този ред да говорим за трети заместник. Сега говорим за вашето предложение, което не почива на абсолютно никаква икономическа обосновка. Обосновете се от къде да дойдат тези пари. Толкоз ли е трудно един месец да получават тези същите заплати.

Ат.Анастасов: Така сме преценили, така сме го направили.

Кр.Иванов: Обосновете се икономически.

Ат.Анастасов: От други места ще вземем….

Кр.Иванов: От кои други места? Перо по перо, намаляваме увеличаваме. Аз чисто и просто цитирам. Да се правим на велики тука мислители, разбиратели. Ние не правим дебати, аз обяснявам просто отрицателния си вот. Ако искате да върнем дебатите и после пак да прегласуваме и така цял ден.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Борис Борисов.

Б.Борисов: Колеги, сега като разглеждах списъка по 100 лева става една сума от 500 лева на месец. Общината няма ли 500 лева на месец да ги разпредели и да ги даде на тези хора. Няма ли тази сума 500 лева тази община?

Кр.Иванов: Няма разбира се.

Б.Борисов: Няма 500 лева? Не мисля, че е голяма тази сума.

Кр.Иванов: Няма.

Б.Борисов: Няма какво да говоря повече.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към следващата точка 2. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17общински съветници, от които 15“за”,

1”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към проект за решение №3. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17общински съветници, от които 13“за”,

2”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към проект за решение №4. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17общински съветници, от които 12“за”,

3”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

К.Спирова: Право на отрицателен вот. Член 60 казва когато е изключителен. Нищо изключително няма в това да се определя заплатите. Когато се защитават интересите на група хора регулярната дейност на общинска администрация формиране на заплатите, плащане на заплати не е изключителен случай. Няма обосновано на чл.60 в самата докладна. Кое налага предварителното изпълнение? Плащането на заплати на пет човека не е изключителен случай. То така или иначе подлежи на изпълнение. С оглед изчерпване на т.9 преминаваме към,

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Точка десет казахме, че става ДЗ с вх.№22 от 03.12.2019 година относно: Обезпечаване за авансово плащане – Запис на заповед по Проект на Община Тополовград: „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на „Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград“ в УПИ VI,кв.74, град Тополовград, област Хасково“ Вносителя има ли какво да добави? Няма. Общинския съвет ? Ако нямате предложения преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10,т.24 и по чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.14 от Наредба №12 от 25.07.2016 година, за прилагане на под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., предлагам на гласуване проекто решение №1. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на проекто решение №2. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на проекто решение №3. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

С оглед изчерпване на т.10 преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Кворума е 16 общински съветника. На Т.11 сме с вх.№23 от 03.12.2019г. относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тополовград за периода 2019 – 2020 година. Вносителя има ли нещо да добави? Няма. Общинския свет? Няма. Преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници, предлагам на гласуване проекто решение №1. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Който е съгласен с проекто решение №2 моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: ДЗ с вх.№41 от 13.12.2019г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Вносителя има ли да добави нещо? Няма. Общинския съвет? Ако няма да преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекто решение №1. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към проекто решение №2. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на Т.12 преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: ДЗ с вх.№42 от 13.12.2019г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Вносителя има ли да добави нещо? Няма. Общинския съвет? Ако няма разисквания да преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекто решение №1. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към проекто решение №2. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 16“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към проекто решение №3. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 15“за”,

2”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на Т.13 преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: ДЗ с вх.№43 от 13.12.2019г. относноИзбор на представител на Общински съвет – Тополовград в състава на Областния съвет за развитие на област Хасково. Тъй като аз съм вносител искам да питам общинските съветници имат ли някакви други предложения ? Ако нямате предложения да преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.22,ал.2 от Закона за регионалното развитие, предлагам Общински съвет – Тополовград да гласува с вдигане на ръка „за“. Който е съгласен моля да гласува. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на Т.14 преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: ДЗ с вх.№44 от 13.12.2019г. относноОдобряване на нова структура на Общинска администрация Тополовград. Вносителя има ли нещо да добави? Няма. Общинския съвет? Да.

В.Сяров: Аз искам да попитам господин Кмета какво налага това увеличаване на Заместник Кметовете от два на три?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ще ви отговоря в писмен вид.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да.

К.Гешева: Ами аз виждам, че всъщност тук бройката е увеличена не само за сметка на трети заместник Кмет има и други размествания в отделите и дирекциите. Ако може да ми се предостави щатно не поименно. Просто щатно за да можем да се ориентираме какво изменяме.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Аз мисля, че нищо не променяме никъде другаде.

К.Гешева: Ами структурата старата която изтеглих от сайта днес….., тази в сайта актуална ли е извинете? Общата администрация 13, става 11. Специализирана администрация 24 била…., това го изтеглих тази сутрин от сайта става 28. Може би това ме подвежда, може би не е актуална.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ние не сме правили промяна в структурата. Аз така мисля. Нека да отговори госпожа Дешлиева.

Р.Дешлиева-директо дирекция „УЧРАО“: С Решение №114, последното решение с което приемаме структурата. Общата администрация е 11 броя, а специализираната 28.Промяна в числеността на администрацията няма. Стара численост 59.5, а така предложената промяна става 60.5.

К.Гешева: Вероятно не е актуализирана структурата в сайта на общината.

К.Спирова: То пише от 2011 година е. Това което е качено на сайта на общината е от 2011 година.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да.

Пл.Минчев: Аз имам един въпрос. Значи отменяме решението което е било 59.5 и става 60.5.Тоест с едно цяло променяме една бройка. Коя е тази бройка? Това е така наречената процесна бройка още един брой заместник Кмет ли се увеличава?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Да.

Пл.Минчев: Така. Значи аз в тази насока искам да кажа, че действително закона с общ брой население, закона за местното самоуправление и местна администрация допуска до трима заместник Кметове с оглед на нашата численост, тоест с жителите на общината, но законосъобразно там нямаме проблем. Въпроса тука е целесъобразен дали следва община Тополовград да бъде с трима заместник Кмета. Мисля, че макар, че Закона да ни дава такава възможност да бъдат до трима заместник Кмета считам, че не е целесъобразно с оглед брой на жители и големина на общината отдел съответно на ресори и т.н. Има си директори на дирекции и т.н. така, че аз не виждам поне от докладната записка не е обяснено кое налага точно да бъде увеличена тази бройка с още един заместник Кмет. Считам, че не е целесъобразно да се увеличи тази бройка. И в тази връзка правя в структурата където пише заместник Кметове да остане две бройки съответно общата численост да бъде 59.5.Това е моето предложение.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Съгласен съм с вас и с вашето виждане, но моето виждане е, че трябва да има трети заместник Кмет.

Пл.Минчев: Въпрос на мнение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да.

Б.Борисов: Какъв ще е ресора на третия заместник Кмет?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ресора ще бъде култура, спорт, сигурност…

Б.Борисов: До сега кой отговаряше?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Бяха разпределени.

Пл.Минчев: А не може ли да продължи по този начин?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Не, не може.

Ат.Анастасов: Постоянно ревем, че общината няма пари….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ами да се върнем, ако искате на Т.10 и Т.11. Аз не знам как взимате такова решение да отменяме точки които са жизнено важни за общината тъй като тон смет е увеличена от 57 лева на 95. Искам да ви питам тогава в месец юли и август когато няма средства за депониране и плащане на депото на тон в какво ще заприлича общината. Това го налага тъй като това решение влезе в началото на месеца и нямаше кога и за това сме взели решение за 14 дневен срок. А решението за увеличение на такса смет се взима до края на коя година. После кого ще обвинят когато общината няма средства с които да депонира отпадъка, къде ще отиде този отпадък? Отговорете ми на този въпрос. Когато хората бъдат недоволни.

Ат.Анастасов: Не мислиш ли, че това увеличение е малко множко?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Кое увеличение?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“Тя държавата го увеличава не общината.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Това не го увеличаваме ние господин Атанасов.

Ат.Анастасов: Анастасов.

К.Спирова: На 17.11. е промяната. Имахме сесия след 17. Нямаше никаква пречка да бъде внесена докладната ноември месец. Туй, че администрацията е бездействала…..

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Това, че вие обричате общината /шум в залата/

К.Спирова: Ноември месец имахме сесия

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Декември месец е било съвещанието в Харманли. От това повече какво да ви кажем.

Ат.Анастасов: В момента сме на друга точка.

Пл.Минчев: А отделно остава въпроса с какво ще се повиши тази услуга, качеството на услугата. То е ясно определено нормативно макар, че казаха, че това нещо в смисъл с увеличението на …./шум в залата/

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:    Популистки термини с които да се изразяваме това е съвсем друго. /шум не се чува/

Ат.Анастасов: Това не са популистки термини.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: От вашата уста точно така излиза.

Ат.Анастасов: То от вашата уста излиза същото. Трети заместник Кмет пак ли е популистко? Трети заместник Кмет.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Защо да е популистко?

Ат.Анастасов: Защото е така. Сега не искам да го коментирам тука.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Коментирай!

Ат.Анастасов: Казах ти, за мен това мислиш, че не е популистко трети заместник Кмет. Постоянно ревем, че общината няма средства, а ще сложим трети заместник Кмет. Имаме сумати директори на дирекции …

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Първо се научи какво означава думата „популизъм“ и тогава ще си говорим.

Ат.Анастасов: Знам много добре какво означава. Много добре я знам ти май не я знаеш.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Нищо не знаеш.

Ат.Анастасов: Ти май не я знаеш.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Аз предлагам да върнем Т.10 и Т.11.за разглеждане на ново.

В.Сяров: Дневния ред е гласуван.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Може някой от общинските съветници да ги предложи да се върнат.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към гласуване на Т.15.

   На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА подлагам на гласуване проекто решение №1. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към проекто решение №2. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

1”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към проекто решение №3. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на Т.15 преминаваме към,

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Това е отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет Тополовград от месец май 2019г. до месец октомври 2019 година, който е само за информация. Съветниците имат ли да добавят нещо? С оглед изчерпване на Т.16 преминаваме към,

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Общинските съветници имате думата. Да.

К.Стойчев: Понеже тука се чуха много сериозни обвинения по отношение на отпадналите Т.10 и Т.11, аз предлагам Т.10 и Т.11 да влезнат в дневния ред като Т.17 и Т.18. Ще помоля вносителя подробно да разясни въпреки това което написано в докладните, да разясни кое налага, кои са причините които налагат увеличението на такси и данъци смет.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Госпожа Семерджиева.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“Това се дължи на следното. Промяната в отчисленията на такса битови отпадъци, въвеждането на ТОЛ такси от януари месец налага тази година недостига на средства така определени да е около 100 000лв. Ако не се промени така предложените догодина недостига ще бъде….. Въпреки, че тази година имаше събрани 90 000лв. недобори от предни години които реално догодина вече няма да ги има. Основната причина е повишаването на отчисленията които прави държавата. А що се отнася до данък сгради Наредбата не ни е променяна от 2009 година….. Това налага промяната. Не можем да издържаме местните дейности. Знаете от първи януари минималната работна скача като се платят осигуровките заедно става 80 лева. Другия вариант е…/говор от място не се чува/

К.Киров-гл.счетоводител „ФСДБМДТ“: За съжаление нашата снегопочистваща техника извършва транспортни услуги. Разстоянието от Радовец до Тополовград и от там до депото до Харманли 90км. Можете да си представите колко отива само за гориво. Просто нямаме депо наблизо. От там нататък транспортните много скочихаВие виждате в обосновката…./говор от място не се чува/ Половината от тези пари от таксата за отпадъците половината от тези пари отиват на сметопочистващата фирма.111 000лв. отиват в депото, станаха 411 000 при нас не остава нищо. Ние за туй залагаме един недостиг който трябва да се покрие от местните приходи. Един път чистота в месеца да чистим примерно в селата което населението……

К.Спирова: Има ли договор сключен с фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване?

К.Киров-гл.счетоводител „ФСДБМДТ“: Да.

К.Спирова: Има ли сключен договор с фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“Всяка година се сключва договор.

К.Спирова: Всяка година или има обществена поръчка?

В.Сяров: А може ли да ни предоставите последния договор?

Адвокат Я.Хлебарова : Обществената поръчка беше преди две години, сега сключихме нова, защото изтече.

К.Спирова: Условията по договора вие ни накарате да гласуваме на сляпо.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Условията на договора госпожа Спирова никога не са се променяли.

Адвокат Я.Хлебарова: Условията на договора са безсмислени. Тука става дума за такса…

К.Спирова: Фирмата искала увеличение. Има ли договор или няма договор? Аз много добре слушам какво казвате „поиска увеличение на услугата“. По процедура ще променяме ли дневния ред, имаше предложение или няма да променяме?

К.Стойчев: Да имах предложение, вие решавате.

К.Гешева: Искам да попитам кое налага увеличението на данъка вече чухме доста за такса битови отпадъци, а 40% увеличение на данък недвижими имоти. Мисля, че това не е чак толкова наложащо като слушам от вас, че 10 години не е променян. Да разбирам има ли сте време да реагиарате тоест не виждам тука причина да имате претенции за 14 дневен срок. Защото аз по тази докладна също имам много въпроси не мисля, че е много издържано така, че…

Пл.Минчев: Значи аз имам въпрос. Имаме ли в момента действащ сключен договор със сметопочистващата фирма?

Кр.Атанасова-началник отдел „ППУТ“: Има да.

Пл.Минчев: До кога е сключен договора?

Кр.Атанасова-началник отдел „ППУТ“:Ами информацията е публично достъпна, влезте в профила на ….има договор, има техническо… има всичко.

К.Спирова: Кой даде думата на администрацията?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Господин Минчев попита и за това отговарят.

Пл.Минчев: Да се интересувам на сайта? Добре. Благодаря за отговора. Тъй като аз се колебаех дали да гласувам за влизане на докладната или не, но ще гласувам спрямо отговора и ще вляза впоследствие след гласуване на сайта. Благодаря.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Остава ли вашето предложение?

К.Стойчев: Да. То си върви като свободна дискусия вече.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Който е съгласен с предложението на господин Стойчев моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против? „Въздържал се?“

В.Сяров: Ние сме на последна точка изказвания и питания. Аз имам два въпроси към господин Божинов. Единия въпрос е, ако може да ми представите писмено количествено стойностните сметки на проекта за корията. За колко пари е общо целия договор, колко пари са платени на фирмата изпълнител и колко пари са приведени от фонда към общината. Искам списък със служителите взели участие в проекта, както и възнагражденията които са получили. Също така имам данни, че по този проект Николай Караманлиев правеше някакъв списък с неплатени задължения от фирмата към лица които са работили. Има ли такива задължения от самата фирма и защо след като идват европейски пари тази фирма не си разплаща примерно с фирмите доставчици. Още един въпрос имам. На 16.12.2019 година в понеделник багера на общината е копал в Българска поляна канал в съседен двор и в двора на госпожа Станка Стратиева. Услугата заплатена ли е и колко пари са влезли в общината от тази услуга?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Мога де ви кажа само, че вие бяхте Председател на Общински съвет когато е спечелен проекта. Вие знаете много добре какви средства са влезнали. Що се касае до разплащането на фирмата на този въпрос не мога да отговоря на този въпрос трябва да се зададе към собственика на фирмата, управителя. Вие като управител на фирма и собственик на обект знаете най-добре.

Ат.Анастасов: Общината не контролира ли този проекта?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Как да контролира, че той не си плаща примерно на господин Сяров? Общината си превежда парите….

Ат.Анастасов: Ти разбираш ли в момента какво казваш? Общината не може да привежда пари на тази фирма и не може да контролира тази фирма, че не се е разплатила с работниците.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Как да го контролираш това нещо?

Ат.Анастасов: Аз няма как да го обясня това нещо. Ще звъниш на собственика на фирмата и ще му кажеш, че има тука хора които не им е разплатено. Поне така си мисля аз. Ти му превеждаш парите.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Аз това не мога да разбера….

Ат.Анастасов: Добре, общината превеждали пари на тази фирма?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Превежда разбира се.

Ат.Анастасов: Ами като превежда не може ли да контролира?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Как да контролираш

К.Стойчев: Ние като общински съветници колкото и да искаме не можем да се бъркаме. /шум в залата/

Ат.Анастасов: Но Кмета може.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Не може бе човек. Ти ако не му платиш тебе ще те контролира фонда, ти няма как да не му платиш. Това, че той не се е разплатил примерно с магазин ли с някой от работниците трябва да си провери дали има договор с тези хора. Той ако няма договор с тези хора какво ще търсиш.

Ат.Анастасов: Това вече е другия въпрос.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ето това исках да ти обясня. Ние не можем да осъществяваме контрол.

В.Сяров: Аз искам количествено стойностната на обекта, искам сметките, искам парите които са дошли от фонда към общината и общината които е платила към фирмата.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“: Общината е платила към фирмата. Държавата не е платила.

В.Сяров: Защо? Има ли финансови корекции по този проект?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“: Не за сега нямаме.

В.Сяров: Добре.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБ“: Имаме да получаваме 10 000лв. от държавата.

В.Сяров: Каква е причината да не си получите парите?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: То не е само при нас, то е на много места. Няма причина. Ама господин Сяров вие бяхте в управлението защо сега задавате тези въпроси.

В.Сяров: Сега питам.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Как сега питате вие нима не ги знаете тези неща. Те са публични. /шум в залата/

В.Сяров: Как публични от 2011 година не са актуализирани данните в структурата в сайта на общината.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ние не сме променяли структура.

К.Стойчев: Колеги аз искам да доведа до вашето знание един проблем който всички ни вълнува. Виждате какво е времето навънка. Есенно зимния период е винаги едно изпитание за всички нас когато пътуваме. Пътно управление, агенции по не знам си какво безопасност на движението и т.н. и нито един участък от държавните пътища Е-76 Харманли, Тополовград, Елхово било другия 3-559 както са номерирани разклона за с. Устрем, Тополовград към Стара Загора хайде към Стара Загора ще го оставим защото този път е изоставен никъде няма маркировка. Последното писмо което е изпратено аз го съгласувах там с госпожа Атанасова, тя може да каже кога е изпратено септември месец и никой не е направил пътна маркировка никъде. Това е някакъв ужас с кола да се пътува. Да си вземат пътните агенции някаква забележка . Все едно пишем писма на умрял. Колкото можете да напишете писмо на гробищата на някой и да получите отговор от там същата работа. Аз не знам тези държавни организации в нелегалност ли са изпаднали, но да се пишат по десет писма за един и същи проблем и да дойдат да си свършат работата. А тук става въпрос за човешки животи. Няма да ви обяснявам как се пътува в мъгла. Всички сме шофьори и пътуват и знаят. Тук излезем на участък към пирамидата няма маркировка няма път. Автобуси който пътуват със смените към Марица изток няма маркировка, няма път. Спира и не знае на къде да тръгне. Това е някакъв ужас. Ако трябва предстои ни нека да вземем решение по-нататък за своя Правилник комисии ще имаме транспортна комисия. Ако трябва да се грабнем тука една кола на Общинския съвет да отидем в окръжно пътно, ако трябва да посетим тези агенции по пътна безопастност , агенция АПИ които само са агенции да видим какво ще правят тези хора. Смятат ли да направят нещо в общините където има национални пътища, защото това трасирани пътища в националната пътна мрежа или не смятат да правят нищо.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ако трябва общината да направи нещо ще и вземат душата.

К.Стойчев: Вкарват ТОЛ системи, нови автомобили, сумати работници и полицаи по ТОЛ полиции, само пръскане на пари, а хората тука умират от катастрофи.

Кр.Атанасова-началник отдел „ППУТ“: Господин Стойчев в крайна сметка те отговориха обаче, че няма да ги подновят поради липса на финанси.

К.Стойчев: Това е ясно.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Васко, този проблем спомняш ли си го дебатирахме когато беше ти Председател? Този проблем за маркировката?

В.Сяров: Те направиха горе на пирамидата, звездата. До Хлябово го направиха. Сега я направиха.

Кр.Иванов: Кога сега бе човек? Вчера онзи ден се връщах от Пловдив три часа пътувах.

В.Сяров: Преди няколко месеца я направиха.

Кр.Иванов: Нищо не ти пречи като се събирате там шушу мушу да ги натиснеш. Нямало пари. Какво значи нямало пари бе? Ако мене ме спре полицая, че не съм си платил винетката? Пита ли ме, ами нямам пари. Той знаеш ли какво ще ми каже? Какво значи нямаме пари. Цяла Хасковска област май нещо общините които не са спечелили ГЕРБ. Ако не е така главата си режа.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Ама тя партията не е лоша ГЕРБ, тя е много хубава партия ама изпълнението на местно ниво не бива господин Иванов.

Ат.Анастасов: Кмета на Тополовград.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Кмета, Кмета е добре.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Ако няма други, закривам Заседанието на Общински съвет Тополовград.

 

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС