Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 26 от 30.07.2021 г.

П Р О Т О К О Л

№ 26

30.07.2021 година

         Днес 30 .07 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 17.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград,   и началник отдели.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добър ден на всички присъстващи. В присъствената книга са се регистрирали 17 общински съветника. На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко предложения по отношение на дневния ред, а те са. Предлагам като т.27 от дневния ред да стане – Определяне на състав Председател и Секретар на постоянни комисии към ОбС – Тополовград предвид на докладната включена като т.23 от проекто дневния ред. Второто предложение , предлагам ДЗ с вх.№737/22.07.2021год. относно: Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, да влезе в дневния ред като т.28. Следващото предложение предлагам ДЗ с вх.№ 740/23.07.2021год. относно: Кандидатстване на Община Тополовград с проект по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. да влезе в дневния ред като т.29. Следващото предложение. Предлагам – Информация относно изпълнение бюджета на Община Тополовград към 30.06.2021год., да влезе в дневния ред като т.30. И в предвид на направените четири предложения предлагам т.27 и т.28 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.31 и т.32 от дневния ред. Така, това са предложенията. Други предложения по отношение на дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение на обсъждане на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Предлагам предложените проекти по отношение на дневния ред, а именно: Предлагам т.27 от дневния ред да стане – Определяне на състав Председател и Секретар на постоянни комисии към ОбС – Тополовград, като т.27. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 17 общински съветника, 17 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№737/22.07.2021год. относно: Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, да влезе в дневния ред като т.28. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 17 общински съветника, 17 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№ 740/23.07.2021год. относно: Кандидатстване на Община Тополовград с проект по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. да влезе в дневния ред като т.29. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 17 общински съветника, 17 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Предлагам Информация относно изпълнение бюджета на Община Тополовград към 30.06.2021год., да влезе в дневния ред като т.30. . Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 17 общински съветника, 17 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам на гласуване следващото предложение, а именно. Предлагам т.27 и т.28 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.31 и т.32 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 17 общински съветника, 17 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. И в предвид на направените и приети предложения за решения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред от тридесет и две точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от тридесет и две точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински съветника, от който 17 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Само за момент. Тъй като високо уважаемия Председател на Общински съвет за пореден път не ми дава думата искам само да ви кажа за да не кажете после не съм взел отношение оттеглям Т.2 и Т.3 – „Величието на Древния Сакар“ и „Инвестиционния проект за изграждане на фотоволтаичен парк с.Владимирово“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Аз попитах има ли предложения по дневния ред.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Попитали сте колегите си не и мен. Така, че няма значение, продължавайте.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: За съжаление дневния ред е приет. Аз попитах..

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не попитахте Кмета дали има някакво предложение което в последно време това го няма.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Има запис аз попитах има ли предложения по отношение на дневния ред. Попитах, не съм попитал конкретно дадено лице. Да, госпожо Спирова.

К.Спирова: Предложение да възобновим разискванията по дневния ред за да се приемат направените предложения. В тази връзка докладните които издиктувахте да станат съответно….., т.28 да стане т.2 и т.3 да бъде да бъде т.29

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре. Предлагам на гласуване предложеното процедурно предложение на госпожа Кера Спирова. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка с така направеното процедурно предложение да се възобновят разискванията по отношение формиране на дневния ред. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували 17 общински съветника , 17 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Процедурното предложение се приема. Възобновяваме разискванията и в тази връзка ще попитам абсолютно всички присъстващи в залата в това число Кмет на Община, общински съветници, присъстващи в залата, желаещи да взимат отношение по отношение на дневния ред, по отношение изказване по дневния ред има ли? Госпожо Спирова.

К.Спирова: Във връзка с изявлението на Кмета което направи, че оттегля двете докладни под №2 и под №3 в дневния ред потвърждавате ли Кмете това което предложих?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Да, разбира се.

К.Спирова: Правя следното предложение на мястото на оттеглените да влезнат допълнителните.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, разбрах ще ги пренаредя. Предлагам ДЗ с вх.№737/22.07.2021год. относно: Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, да влезе в дневния ред като т.2 и ДЗ с вх.№740/23.07.2021год. относно: Кандидатстване на Община Тополовград с проект по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. да влезе в дневния ред като т.3. От там нататък другите предложения си остават за т.27 така както е предложено. И съответно другото предложение информацията съответно да стане т.28. И съответно „Питания“ и „Контрол по изпълнения на взети решения“ да станат съответно т.29 и т.30. Това са предложенията за решения. Пак питам други предложения по отношение на дневния ред, пак някой който не е разбрал. Господин Кмет имате ли други предложения преди да преминем в процедура на гласуване. Имате или нямате? Дано да ги кажете своевременно.

С.Георгиева: А по т.27 защо няма докладна? Така ли……

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Няма докладна формирана е точка от дневния ред. Ако т.23 от дневния ред се приеме ще се гледа точката. Ако не се приеме т.23 от Наредбата ще преминем по нататък. Други предложения по отношение формиране на дневния ред да попитам, който не е разбрал. Няма, не виждам поради което прекратявам разискванията по отношение на дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване. Предлагам ДЗ с вх.№737/22.07.2021год. относно: Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, да влезе в дневния ред като т.2 Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ ?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 17 общински съветника, 17 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Предлагам ДЗ с вх.№740/23.07.2021год. относно: Кандидатстване на Община Тополовград с проект по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. да влезе в дневния ред като т.3. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ ?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 17 общински съветника, 17 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Предлагам т.27 да стане – определяне на състав Председател и Секретар на постоянни комисии към Общински съвет Тополовград. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ ?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 17 общински съветника, 17 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам следващото предложение за решение. Информация относно изпълнение бюджета на Община Тополовград към 30.06.2021год., да влезе в дневния ред като т.28. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 17 общински съветника, 17 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам т.27 и т.28 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани „ съответно да станат т.29 и т.30 от дневния ред. . Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 17 общински съветника, 17 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред от тридесет точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от тридесет точки моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински съветника, от който 17 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Доклад за състоянието на престъпността и обществения ред. Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия приема доклада за сведение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Други комисии?

К.Спирова: Приемаме доклада за информация.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Господин Иванов?

Кр.Иванов: Последните месеци се утвърди една порочна практика началника на Районно управление да хвърли една справка. Например тука не виждам да е направено едно наказателно постановление за преминаване на тежкотоварни автомобили по общинска пътна мрежа село Хлябово разклона за Орлов дол. Има знак забранено за товарни коли, последните месеци кампании минават 30,40 тона коли и пътя започна да се разбива. Няма и не съм видял, понеже там живея не съм видял една полицейска кола да застане и да спре някой кола и да състави съответния акт. Още и други въпроси имам да ходят по кметствата срещи с кметовете…… Имам и други въпроси към началника на РУ, но той го няма. Спомням си времето през предните мандати началника РУ най-редовно посещаваше нашите заседания и отговаряше на зададените му въпроси. Тука хвърлят сега една справка, а до колкото съм запознат ако не бъркам началника на областното управление на МВР , че той е длъжен или негово представител да присъства на заседанията. Тъй, че за следващото моля Председателя официално до го покани да му зададем няколко въпроса.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Приключихте ли?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз всяка седмица , всеки понеделник водя разговори с началника на РУ – Тополовград, виждаме се. Така, че не знам защо трябва да го викаме след като …….

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Като внесат доклад ще изпратим покана ще го поканим след като е такова желанието на общинските съветници. Други желаещи по т.1 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че точката е приключена и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: ДЗ относно: Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост. Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия подкрепяме.

К.Спирова: Подкрепяме проектите за решения.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Господин Кмет?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре. Приемам, че разискванията по т.2 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

К.СпироваНашата комисия също.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта не го е гледала. Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Господи Кмет?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Няма. Приемам, че разискванията по т.3 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Втора?

К.Спирова: Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Не виждам. Господин Кмет?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Няма. Приемам, че разискванията по т.4 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и ал.5 и 6 от Закона за народните читалища, предлагам на Общинския съвет да приеме следното решение.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед на това преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? Не виждам. Господин Кмет?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, също няма. Поради което приемам, че разискванията по т.5 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2,ал.7,ал.8 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ и Тарифата за базисни /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение 1 от същата наредба на Общински съвет – Тополовград, предлагам ОбС да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? Не виждам. Кмета на общината?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, също няма. Поради което приемам, че разискванията по т.6 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска докладната и госпожа Спирова има въпрос. Да се направи справка колко обекта са категоризирани ….

К.Спирова: Те са ми отговорили.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Така. Втора комисия?

К.Спирова: Втора комисия не подкрепя проекта за решения . Мотивите са, че наредбата така или иначе следва да бъде актуализирана в частта такса смет да бъде приет във връзка с промяната на Закона за местните данъци и такси нов метод за определяне на такса смет различна от промили на данъчна оценка и това трябва да стане до края на тази година. Така обоснована докладната единствено с промяната на услугите и въвеждането на такса смет вътре в Наредбата, която такса смет е приета с отделно решение и я няма в Наредбата дава основание според нас за атакуване на същата. Поради което с 3 „въздържали се“ и 1 „за“ не подкрепяме предложението за решение да бъде приета тази Наредба.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.7 има ли? Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Предлагам на колегите да приемат така предложеното изменение в Наредбата. Спирова има право, че трябва до края на годината да измислим нов метод за облагане на гражданите за битовите отпадъци. До колкото разбрах и другите общини още умуват няма прецедент да си сверим часовниците с тях. За това предлагам като дойде времето да се вземе решение как ще бъдат облагани гражданите с такса смет.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Други желаещи по т.7 има ли за изказване?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Вижте ако искате ако наистина нещо нарушаваме , ако искате да я оттеглим докладната   ако мислите, че нещо нарушаваме да я оттеглим, да я разискваме…

К.Спирова: Изразихме становището… Такса смет не е била вътре в наредбата. Има забрана за промяна или каквото и да е било по време на годината за такса смет, било е взето със самостоятелно решение в момента глава от наредбата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Митко Батчев?

М.Батчев: Чета тука в докладната „Поради наличие на някои противоречия и неточности в Наредбата това са ми всъщност мотивите. Много по-лесно е да кажат кои са неточностите и противоречията. Това е.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Други желаещи за изказване по т.7 от дневния ред има ли? Коста Стойчев.

К.Стойчев: Само искам да вметна това, че във връзка от казаното от Митко Батчев, че тук противоречия винаги ще има. Единна система за определяне на местни данъци и такси няма. И общините и Кмета преди малко го каза, се лутат кой точно механизъм ще е най-правилния за определяне на местните данъци и такси. Знаете какви варианти се обсъждат на домакинство на контейнер, на бройка и т.н. Така, че неточности винаги ще има и ние тези неточности няма да можем да ги очистим поне до края на годината. Така, че наистина трябва да решим дали да гласуваме или да чакаме не знам……или да чакаме как ще се реши централно въпроса. Защото проблема си е проблем. Ние няма да го решим.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Митко Батчев.

М.Батчев: Аз не съм казал, че няма да има неточности, но тука е записано, че „поради наличие на противоречия и неточности“…… Аз не знам какви са те.

Кр.Иванов: Тя е променена бе! Тези неточности са променени бе!

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз предлагам за да нямаме друг път такива дебати общинските съветници са избрани за това да съветват, трябва да изказват своето мнение. Трябва с общинска администрация да седнат и да направят както трябва. Не само да казваме „не“ тука има проблем, там има проблем. Общинският съвет е избран за да съветва за доброто и благото на общината и хората. Така, че нека да го изчистим този момент и повече да не влизаме в такива дебати да има напрежение , изнервяме се излишно. Общински съвет, Общинска администрация сядаме изчистваме нещата за каквото и да било, не само за Наредбата. И за докладни и за инвестиции защото както каза господин Наско Стоянов известен като „тежкия фрак“ срамува се да живее в Община Тополовград. Аз не се срамувам бе господин Стоянов. Вие казахте, че се срамувате защото нямало инвестиции.

Н.Стоянов: Господин Божинов, нямам такава фраза.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: То го има на камерите когато казахте на господин Атанасов….

Н.Стоянов: Аз казах за други неща. Въпреки всичко съм тук не съм избягал. Нали виждате.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Къде да си? Къде да отидеш? На 50 години къде да отидеш?

Н.Стоянов: Въпреки усилията така в годините да ме прогонят тук съм господин Божинов. Тук съм вие не сте тук. Вие не сте тук господин Божинов.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: В кой години сме искали да ви прогоним? Или искате да кажете защо е състоянието на транспорта в това положение. Докато я изправим на крака….

Н.Стоянов: Майко мила!

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Няма майко мила.

Н.Стоянов: Колко линии се изпълняват?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Всички линии се изпълняват.

Н.Стоянов: Господин Божинов имате сключени договори. Отправени ви бяха питания дали се изпълняват. Всичко е за сметка на хората. 80% от линиите не се изпълняват.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Тоня Бакалова тука ли е? /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: В момента не сме на докладна транспортна схема. Значи Васил Сяров, Красимир Иванов и Анастас Анастасов. Ще дам думата по реда на поискване.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Той съди по себе си защото на времето той не е изпълнявал и сега и другите не изпълнявали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Сега, ще влезем в „Питания и отговори на питания“ ще се питаме. Сега на тази точка конкретно. Васил Сяров искаше думата давам му думата.

В.Сяров: Аз искам да обърна внимание, господин Божинов казва, че трябва да се събираме и да обсъждаме с общински администрация докладни, Наредби и така. Значи Катя Гешева многократно беше казвала и на общинска администрация тези промили да се разбият за всяко село по отделно. Да се направи или по точно по-прецизно да стане за плащането в отделните места. След като ни беше казано, че ще бъде направено ето все още си стои така по стария начин който е. Моето предложение е, аз поне няма да гласувам тази Наредба, да се изчистят нещата на една среща и тогава вече да се приеме тази Наредба. /шум в залата не се чува/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Красимир Иванов искаше думата и след това Атанас Анастасов.

Кр.Иванов: Така, пак ви казвам дайте да гласуваме тази Наредба и до края на годината има време ще се съберем и ще ги изчистим тези неща. Едното няма нищо общо с другото. До края на годината има време още повече пак ви казвам можем да стъпим на някои други общини да видим и да видим какво са приели как са ги изчислили. Сега да си приемем Наредбата с промяната не само в местни данъци и такси, битови отпадъци да си действа тази Наредба и след това ще се съберем и ще решим проблема с промилите. Колкото до господин Стоянов, вие бяхте Заместник Кмет, кой е искал да ви гони тука от общината? Били сме в добри отношения . /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Моля за тишина! Сега сме на точка седем за Наредбата. Атанас Анастасов за изказване. Не сме на точка „питане и отговори на питания“. Като минем на всеки ще дам думата. На точка седем сме за Наредбата. Има ли други желаещи да се изкажат? Госпожо Гешева.

К.Гешева: Искам да кажа, че според мен няма никаква пречка да се приеме Наредбата в предвид, че няма промяна в промилите. По принцип забраната е да няма промени в промилите. Те в момента нищо не изменят само по някакъв начин структурират Наредбата. Аз не виждам да има пречка точно заради таксата да не бъде приета.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: В Закона за местните данъци и такси е казано…

К.Гешева: Не виждам да има пречка таксата….. За мен няма никакъв проблем направено е било става не знам ако има нещо което е не както трябва кажете. Това беше нашата забележка направена е. До колкото разбирам проблема на администрацията е, че трябва да се въведат промени в структурата…/не се разбера говор без микрофон/ Не знам мисля, че е важно да работи общината.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Други желаещи за изказвания по точка седем има ли? Кмет на Община? Няма и Кмета на общината. Приемам, че разискванията по т.7 прекратявам разискванията по т.7 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9 във вр. с чл.6,ал.1 и ал.2 от Закона за местните данъци и такси, както и чл.76,ал.3 и чл.79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по точка осем от дневния ред има ли? Кмет на Община? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.8 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37п, ал.1,ал.2,ал.5,т.2,ал.7 и ал.12 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.34,ал.6 от ЗОС, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по точка девет от дневния ред има ли? Кмет на Община? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска. 1 „против“ и 2 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Четвърта?

Я.Илиев: „Въздържали се“

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по точка десет има ли? Кмета на общината? Госпожо Спирова.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Искам да попитам какво общо събрание, какъв бизнес план за развитие на ВиК – Хасково, за какъв проект на бюджет на Асоциацията да говорим след като толкова години от както сме към ВиК – Хасково община Тополовград не е получила една стотинка инвестиция. За поредна година инвестиция за Община Тополовград нула. Не виждам аз не виждам смисъл въобще да ходим, защото най вероятно пак в бюджета ще бъде Община Тополовград нула. Вдигаме цените на базата на какво? Направихме обследване на цялата община от цялата вода която влиза в питейната вода която влиза в системата на общината се използва 18,19%, другите 81% се изтичат безразборно в земята. Не веднъж, всяка година когато асфалтираме улици искаме да ни отпуснат тръби, ние ще си ги сложим ние не искаме нищо друго и това не може. Миналата година ни дадоха след което разкопаха новата улицата. Това исках да кажа, защото пак ще увеличат водата. Чувам, че водата ще стане 5,60лв. на базата на какво? Да плащаме загубите който не си е свършила ВиК Асоциацията? Ще плащаме само. Колкото е наборната вода толкова е и на самотек. И тази вода която е на самотек ще стане 5.60лв.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Кера Спирова.

К.Спирова: Аз не разбирам Кмета на общината защото предложенията за решения са изготвени от общинска администрация. Изразявам освен личното си мнение и мнението на Общински съвет на БСП като правя предложение в т.1.1 по дневния ред, Кмета на Общината да не гласува „за“. Не съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“. Разглеждайки подробно бизнес плана на ВиК – Хасково както ни каза и Кмета ние не виждаме предвидени инвестиции за община Тополовград. Нещо повече два поредни периода Тополовград, цялата община е с изтекли разрешителни за водовземане и заустване….. Това което е констатирано по отношение на показателите, нестандартни показатели наличие на фосфати във водата в Княжево и в Светлина. Наличие на нитрати в Доганово, Присадец, Светлина и Срем. Мерки набелязани по отношение на тези нестандартни пропуски от страна на тези показатели няма. Канализацията забелязвам в доклада канализация обходни води в лошо общо състояние 20,30% е изграденост в града, а на територията на общината по селата няма. Включително там където общината е кандидатствала по проект и е изградила пречиствателна станция и същата не се приема. Отново казвам, че ще се назначава комисии, но няма предвиден краен срок за приемане на пречиствателната станция. Това което се предвижда недълготрайни инвестиции за община Тополовград е основен ремонт на помпените станции в Хлябово и на Ханчето. Това се предвиждаше в предходния план.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: И за Синапово трябва да има защото там….

К.Спирова: Изрично е записано само основен ремонт на помпените станции в Хлябово и на Ханчето. Синапово не присъства. Пак казвам, че това нещо беше в предходния бизнес план. Единствено това което е сигурно е увеличението на цената на водата. Спомням си, че обяснението на колегите общински съветници да гласуват прехвърлянето на ВиК – Тополовград към ВиК – Хасково беше единствено с цел привличане на инвестиции и кандидатстване по проекти. В бизнес плана изрично е подчертано, че не се предвижда за периода кандидатстване по проекти. Тоест идеята да плащаме по-висока вода срещу обещаното да бъде изграждана някаква инфраструктура се отлага в бъдеще. В момента това което ни успокоява, че максимално не посилната цена социалната услуга до 26 година е 5.47лв.обаче дали това е с ДДС или без ДДС не се уточнява. Сигурно е, че ще стигнем до 3.15лв.без ДДС, тоест с ДДС става около 3.70лв. Без да има конкретни мерки по повишаване качеството на услугата предоставяне на чиста питейна вода при отделяне на обходни води единствено с обещанието, че ще ни увеличат стойността на услугата аз не мисля, че следва да гласуваме така предложеното решение при докладната да бъде съгласуван бизнес плана. Мисля, че на представителя на община Тополовград, дали ще бъде Кмета или Заместник Кмета на общината изрично трябва да изразим несъгласието си с оглед липсата на инвестиции на територията на…. за дълготрайни материални активи на община Тополовград. Тъй като много ми е интересно срещам едно задължение, че ако се гласува „против“ трябва да имаме изградени обособени мотиви по отношение на не съгласуването на бизнес плана.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ние мотивите ги имаме.

К.Спирова: Изразявам недоумение по отношение на това предложение да бъде съгласуван бизнес плана. Моето предложение за решение е обратното да не се съгласува бизнес плана.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз ви подкрепям в това което казвате.

К.Спирова: Аз приемам, че вие оттегляте вашето предложение за решение?

Б.Божинов-Кмет на Община ТополовградРазбира се.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Така, Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Значи във връзка с тези асоциации които бяха създадени са грешка и ние пострадахме много като малка под гранична община. Какви бяха последствията като станахме членове на тази асоциация. Първото нещо беше да намалят заплатите на служителите и ги назначиха с минимална работна заплата. Това доведе до отлив на служители и останаха 5,6 човека и без нужната техника и който и да направят тука началник на сектора трудно ще се оправи с нещата в сектора. Наложи се да ходят да се молят на хората да се връщат да им се обещават някакви привилегии тука като увеличаване на заплати и т.н. Обслужването на абонатите е никакво. През ден през два аварии, недостиг на вода. Ей сега имам обаждане от, преди да почнем сесията от Синапово през ден имали вода през ден нямали вода. Не знам каква е причината мисля да се обадя на шефката да я попитам. Ние като община аз мисля, че сме участваме като съдружници във ВиК с някакъв процент. Така ли беше господин Председател?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Да.

Кр.Иванов: Трябва да направим всичко възможно тази Асоциация по някакъв начин да се разпадне. Това ми прилича на времето на…, събраха всичките ТКЗС-та и се видя до къде стигнахме. Тази Асоциация по някакъв начин трябва да се разпадне и да се върне старото положение. Да искаме да се увеличат заплатите на хората които работят в сектора, да искаме техника, действително да имаме инвестиции. Няма кой да ни обърне внимание след като ние нас не ни бръснат за…. След като не са предвидили един лев инвестиции. Имаме авария и чакаме по една седмица да дойдат тука с едни слушалки и да видят къде е аварията и тя водата си тече. Тука града долу горе се справят, в селата е пълна скръб. Ако се присъства на това заседание ли какво е там значи тези неща трябва да се изговорят там и по един или друг начин трябва да излезем от това състояние. По един или по друг начин трябва да се решат тези неща защото това е проблем и по един или по друг начин трябва да вземем отношение и да го решаваме малко по малко. Лошото е, че няма никаква стратегия за развитие и даже сега трябва да се взимат правилните решения защото последствията ще са след години. Докладната е във връзка с писмото на Областния Управител и трябва общинска администрация да вземе някакво отношение и трябва да се реагира. Благодаря!

Пл.Минчев – Председател ОбС: Кера Спирова.

К.Спирова: Тук се наместват две юридически лица. Съгласува се бизнес плана и със съгласуване на бизнес плана на ЕООД гр. Хасково ВиК където ние сме съдружници. Асоциацията по ВиК на обособена територия е нещо различно. Искам да кажа, че от предвидените увеличения и разходи за периода 43,74% е за увеличение на заплатите, а не за инвестиции. Всичко останало е за увеличение на заплати 43,74 и без да поискаме ние те си го правят.

Пл.Минчев – Председател ОбС: То е посочено в Закона.

К.Спирова: То е посочено освен ако има предложение да станат 54% от страна на … За мен е логично да се увеличат разходите 43% да отидат единствено за увеличение на заплатите да няма инвестиции.

Кр.Иванов: Значи заплатите трябва да се увеличат защото имам информация, че само тука нашите заплати са намалени до минималната. Само тука в нашата община и в община Симеонов град са намалени заплатите, служителите, работниците които се грижат за водоснабдяването. Нормално е да се увеличат заплатите едното няма нищо общо с другото. Това няма нищо общо с инвестициите. Инвестиции липсват в този план и този план не е едногодишен този план тука е дългогодишен. И какво ще правим за четири години…

К.Спирова: Ще увеличаваме заплати.

Кр.Иванов: Заплатите трябва да се увеличат! Трябва да се увеличат заплатите ако искаме да имаме качествено обслужване. Ние нямаме работници които да подържат ВиК състоянието. Нямаме, липсват. Една от причината е ниското заплащане. Едното няма нищо общо с другото. Аз съм за увеличение на заплатите за да искаме нещо после на среща от нашите служители на ВиК. Съгласен съм, че липсват инвестиции и това направо ще загроби нашата община с това рехаво ВиК.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Коста Стойчев искаше думата.

К.Стойчев: Уважаеми колеги, аз след всичко казано до тука искам само да добавя, че действително проблемите на ВиК – Хасково в частност община Тополовград няма да се решат толкова лесно и тази техническа група която е на територията на община Тополовград ще има много проблеми, изключително много проблеми. Но така или иначе във връзка с това което ние предоставено като информация в докладната ние трябва да вземем някакво решение тъй като колективен орган ние и друг път сме делегирали права на нашия представител във ВиК – Хасково. Така, че аз не виждам причина да и този път да не делегираме такива права. Нека нашия представител там да участва защото после ще има много оправдание, че ето виждате ли нямате представител, нямате участник и т.н. за това става въпрос.

К.Спирова: Аз не доумявам, тук не разглеждаме въпроса дали да участва или да не участва, а какво становище да вземе с нашето участие.

К.Стойчев: Точно. Да остане точката да гласува по собствено убеждение, ръководейки се от защита интересите на Община Тополовград.

К.Спирова: По тази точка няма спор. Говорим за едно и също нещо.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Така, Митко Батчев искаше думата.

М.Батчев: Просто в тази връзка аз….

К.Стойчев: При всички положения ние трябва да имаме представителство там. Това имах предвид.

М.Батчев: Просто в тази връзка аз подкрепям предложението на Кера Спирова – нашия представител да не съгласува бизнес плана. Това исках да кажа.

Ат.Анастасов: Аз искам да питам можели да попитаме нашия представител който е бил до сега какво е направил на това събрание….

Б.Божинов-Кмет на Община ТополовградГосподин Мочев го няма. Аз мога до ви кажа основното от разговорите с господин Марков. Когато правим улици, тука една улица сме направили и общината си е плащала. Както ви казах единствено за тази улица…. Ние го казваме непрестанно. И като го казваме какво?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Сега. Значи до колкото разбрахме Кмета на Общината си оттегля това което е внесъл да се съгласува, да не се съгласува така ли?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: По т.1.1.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Да не се съгласува, като тука аз ще обобщя мотивите тъй като нали пак трябва да ги отразим като мотиви. Мотивите това което се каза нали да ги обобщим, че не са предвидени никакви инвестиции за ВиК мрежата на община Тополовград. Не са предвидени в този бизнес план никакво, абсолютно никакво участие и кандидатстване по проекти и програми както и Общински съвет изразява становище, че не е съгласен с цената на водата защото единствено цената на водата което е сигурното което ще се случи тя ще се вдига плюс това…. Аз обобщих това което го казахте за да може това да се запише в Протокола като мотив, че не съгласуваме. Все пак трябва да имаме макар и в няколко изречения да бъде юридически издържано. Значи последно имаме един проект за решение в който не съгласува. Аз ще го изчета то е един проект за решение само по т.1.1. Така други желаещи да вземат отношение по т.10 има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.10 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.198в,ал.4,т.5 от Закона за водите, чл.20,ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация , предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

А именно в т.1.1 – Не съгласува Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026 година с изразените мотиви които бяха обобщени и които са неразделна част от Протокола. Това е изчетох го защото там имаше промяна и с оглед на което подлагам на гласуване предложеното проекто решение по т.10 от дневния ред.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Само да попитам господин Стоянов общински съветник ли е или слушател?

Н.Стоянов: Няма условия в залата господин Божинов.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Условията ги създавате вие не аз.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Подлагам на гласуване предложеното проекто решение по докладна записка №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Друга комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.11 от дневния ред има ли?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ако искате да излезем в коридора, другите да стоят тука за да можем да вземем някакви решения.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Ами аз искам просто да обърна внимание на…../ не се разбира говор без микрофон/ Тоест – прокарване на ел.кабел…… Значи моето предложение е следното – учредяване право на прокарване на ел.кабел, тоест ел.кабел да бъде точно след „право на прокарване“……/ не се разбира/

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Какъв е проблема, че е така?

М.Батчев: Ами така не е ясно.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Той за вас господин Батчев никога не е ясно.

М.Батчев: Това е моето предложение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Всеки има право да си даде мнение и становище.

Б.Божинов-Кмет на Община ТополовградЕстествено, избирателно да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Кое е избирателно в случая?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Карай както си караш нещата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Пак казвам всеки има право на мнение.

Б.Божинов-Кмет на Община ТополовградНяма да променяме нищо, ако иска Общинския съвет да гласува.

М.Батчев: Аз имах предложение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.11 от дневния ред има ли? Няма. Кмет на община?

Б.Божинов-Кмет на Община ТополовградНе.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: С оглед на това, че няма желаещи за изказвания по т.11, прекратявам разискванията по т.11 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.193,ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.34,ал.6 от ЗОС, чл.67,ал.2 от ЗЕ и чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 12“за”,

2”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

2”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

2”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

1”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, право на отрицателен вот.

М.Батчев: Аз направих предложение……

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Вие не направихте предложение господин Батчев вие казахте, че….

М.Батчев: Направих предложение което не се гласува.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Само да обясня. Значи вие направихте предложение това да се включи в наименованието. Кмета на общината каза, че аз не го приемам и е така както е предложено за гласуване. Съгласно Правилника за организация и дейността на Общински съвет първо се гласува предложението така както е постъпило. Значи първо на Кмета на общината е постъпило предложението, подлагам го то е минало за гласуване. Значи то е минало в този вариант в който той го е предложил със съответно отчетения глас. Така, че от там нататък това което вие го предложихте няма как да го гласуваме защото вече имаме прието решение в тази част.

М.Батчев: Ама аз имах предложение за решение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Ама той не се съгласи вносителя. Значи така е съгласно действащия Правилник. Аз мисля, че добре чух.

Б.Божинов-Кмет на Община ТополовградТози път да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   С оглед изчерпване на т.11 преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.12 има ли?

М.Батчев: Моето предложение ще е същото.

К.Стойчев: Аз искам да кажа нещо. Понеже няколко пъти стана въпрос за …. Колеги, уважаеми господин Батчев това е технически проект и така се изписва. Не го ли разбрахте това нещо. Надолу техническите параметри са пояснени. Какво не можете да разберете в тази работа. Благодаря!

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Така, други желаещи по т.12 има ли за изказване? Кмет на Община?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Няма Кмета. С оглед на това, че няма желаещи по т.12 да се изкажат прекратявам разискванията по т.12 и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.193,ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.34,ал.6 от ЗОС, чл.67,ал.2 от ЗЕ и чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

2”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

2”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

2”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.12 преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Двама „за“ и двама „въздържали се“

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.13 ?Да, господин Сяров имате думата.

В.Сяров: Само да попитам какво ще представлява този високопроходим автомобил?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Това е за групата за пожари която е. Искаме да сложим една цистерна с помпа като горското стопанство в Тополовград за да можем да влизаме вътре в пожарите.

В.Сяров: Тази цистерна с помпа колко струва? Включена ли е в цената на…

Б.Божинов-Кмет на Община ТополовградЦистерна имаме само помпа нямаме. Ние цистерна имаме. Не не помпата не е включена.

В.Сяров: Не може ли направо да се закупи специализиран автомобил?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Много са скъпи.

В.Сяров: Защото виждам тука, че в бюджета има 38 000лв.остатък в тази функция.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Нали трябва да се вземат дрехи и обувки. През две години им вземаме. Защо трябва да харчим като имаме цистерна която ще върши работа. Както прецените ако прецените, дайте да ги изхарчим всичките.

В.Сяров: Да се вземе нещо което ще върши работа.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Съгласен съм, ако трябва малко по-скъп просто предложете…..

В.Сяров: Вие трябва да …. Някакъв по-професионален помпа всичко да си има монтирано.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Много са скъпи. Знаете ли колко струва един….

В.Сяров: Дайте предложения… Да е нещо по-специализиран. Това от 15 до 20 000лв.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Една пожарна от малките струва 500 000лв., голямата струва…..

В.Сяров: Дайте да ги проучим…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Знаете ли колко струва специализирания автомобил?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Значи горските които ползват техните джипове са ги оборудвали и са доста успешни. Можем да вземем и от тях идеи. Ако бяха евтини те щяха да си ги закупят. Има цистерни които се слагат лятно време със специални помпи./говор без микрофон не се чува/

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Инженер Тенев или напуснете или се преместете! Или се преместете или излезте!

Кр.Иванов: Мисля, че ще има нужния ефект с по-малко пари. Ако копираме едно към едно горското…

В.Сяров: Горското тя едната кола си е постоянно там.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Купува се автомобила, закача се цистерната и си стои постоянно.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Цистерна имаме помпа ще вземем..

Кр.Иванов: Но има голяма ефективност, голяма. С малко вода много нещо се постига.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Вярно, че е по-хубаво да е по-модерна, но….

В.Сяров: Не по-модерна, просто да е готова. Всичко да е включено…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ние ще си го включим това не е проблем.

В.Сяров: Само автомобила струва 15,20 000лв.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Защото ние имаме цистерна. Имаме долу помпи, ако става някоя помпа ще вземем, ако не ще купим нови. Една помпа е не повече от петстотин лева хиляда ли.

Ат.Анастасов: Не е ли по-добре да вземем офертите на няколко автомобила и тогава да вземем решение…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Защо да даваме повече пари като…

Ат.Анастасов: Аз не казвам да даваме повече пари. Да имаме оферти да знаем какво…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Добре ние ще ви дадем оферти вие изберете.

М.Батчев: Точно в тази връзка искам да кажа не е проблем една помпа да се купи цистерна имаме и това е. Само между другото да ви кажа това нещо съм го направил и с нея си ходя на всякъде.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: За това говорим.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Силвия Георгиева.

С.Георгиева: Ами аз предлагам да гласуваме тази докладна защото другия месец…, те сега са пожарите. Преди два или три месеца гласувахме за котел тогава нямаше оферти за котел за училището. Така, че да гласуваме. За училището нямаше оферта тогава. За НУ „Кирил и Методий“ нямаше оферта, а сега проблем ли е, че няма оферти. Аз мисля, че не е проблем.

Н.Стоянов: А сега се гордеем с това нещо.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Лично аз не съм казал такова нещо господин Стоянов.

Ат.Анастасов: Кой го е казал тогава?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Нямам идея. Лично аз даже не съм го чел. /шум в залата/ Как да се гордея за нещо където двеста човека лишихме при положение, че училището има преходен остатък и допълнително са им отпуснати сто и деветдесет хиляди лева. Двеста човека живеят там. Господин Сяров каза, че улицата била идеална.

В.Сяров: По-малко са.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: На вашата улица колко човека живеят като асфалтирахме? Трябваше ли да я асфалтираме?

В.Сяров: През нас минава целия трафик.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Там не минават сигурно. Застанете един ден да видите /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: В момента имаме един проект да се закупи само високопроходим автомобил. Значи това което го предложи оферта, трябва после да одобрим цена и т.н. Така, че аз предлагам да го гласуваме от там нататък цената с оферта както си е по Наредба както е изискването на Закона и трябва да се спази нали. Щом е над десет хиляди лева трябва да има поне три ценови оферти нали там има процедура. Пише от 15 до 20 000лв.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Казах ви вие ще ги огледате, вие ще ги гласувате.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, че няма пречка в комисията да бъде включен и общински съветник. Аз имам така един апел към Кмета на общината когато се разглеждат да включи в комисията и общински съветници и офертата да има поне три оферти. И за това моето предложение е когато се пуска заповедта да присъстват общински съветници. Други желаещи по т.13 има ли за изказвания? Кмет на община?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Поради това, че няма желаещи за изказвания пот.13 прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.31 от Наредбата за доброволните формирование предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За Протокола гласуването е с вдигане на ръка. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.13 преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: От втора комисия нека само някой да докладва защото колежката се обади, че и се налага да излезе. Така на т.14 сме. Първа и втора комисия са я гледали.

В.Сяров: Първа комисия от т.14 до т.18 всичко се допуска.

М.Батчев: Втора също.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре, само за Протокола ще посоча, че с оглед икономия на време, добре. Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред има ли? Няма. Кмет на община? Няма. С оглед на което приемам, че разискванията по т.14 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №14 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №14 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите докладваха по т.15. Желаещи да вземат отношение по т.15 от дневния ред има ли? Няма. Кмет на община? Няма. С оглед на което приемам, че разискванията по т.15 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №15 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №15 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.15 преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите докладваха по т.16 с подкрепа за докладната. Желаещи да вземат отношение по т.16 от дневния ред има ли? Няма. Кмет на община? Няма. С оглед на което приемам, че разискванията по т.16 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №16 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №16 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.16 преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите докладваха по т.17 с подкрепа за докладната. Желаещи да вземат отношение по т.17 от дневния ред има ли? Няма. Кмет на община? Няма. С оглед на което приемам, че разискванията по т.17 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №17 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №17 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.17 преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите докладваха по т.18 с подкрепа за докладната. Желаещи да вземат отношение по т.18 от дневния ред има ли? Няма. Кмет на община? Няма. С оглед на което приемам, че разискванията по т.18 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №18 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №18 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.18 преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.СяровДесет минути почивка.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Хайде пет минути и продължаваме.

 

5 минути почивка.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Продължава заседанието на Общински съвет – Тополовград. Кворума е 16 общински съветника имаме законово основание да заседаваме. На т.19 сме от дневния ред. Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.19 от дневния ред има ли? Кмет на община? Няма. С оглед на това, че няма желаещи да вземат отношение по т.19 считам, че разискванията по т.19 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №19 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №19 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.19 преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище. Първа?

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ , 1 „против“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Втора?

М.Батчев: 1 „против“ и 3 ще предложат решение, това което ще изчета след малко.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Добре, това от комисията. Да, слушаме.

М.Батчев: Ами това което е още от февруари месец…./ не се разбира/ Имаше точка спортните клубове да представят актуална регистрация, актуално състояние за 2020 година. След това представиха само три клуба това са джудо, тенис на маса и ФК „Тунджа „ с.Срем и на базата на това разпределението на средствата което направихме е следното:

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Говорим за регистрациите на клубовете, само да уточня.

М.Батчев: Да, тези които имат регистрация и имат дейност, които работят и средствата ги разпределихме така. СК „Тенис на маса“ – 7 000лв., СК „Джудо“ – 8 800лв.,…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Това не е от 18 решението.

М.Батчев: Не, това е след това.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: А, добре.

М.Батчев: ФК „Тунджа“ с.Срем – 6 200лв. и подпомагане дейността на Георги Киряков – 2 000лв. Това е предложението на комисията. Сумата е пак толкова 24 000лв. Да това е предложението на комисията.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: ФК „Сакарски спортист – 04“

М.Батчев: Нямат регистрация.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Как да нямат регистрация? Добре, господин Батчев искам да ви питам Решение на МС за юридическите лица с нестопанска цел който е вписан в регистъра на юридическите лица …

М.Батчев: От коя година?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: От 2020 година – удължава срока за пререгистрация до 31.12.2022 година. /шум в залата/

М.Батчев: Добре, но няма представена регистрация.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Госпожа Хлебарова тука ли е? Дайте да му дадем на господин Батчев регистрацията на клуба. Той…

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Мисля, че след като днес вземате решения за преразпределяне на средства, би следвало днес да проверите към актуална дата кои са регистрираните. След това трябва да сте погледнали и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Преходните разпоредби там регистрациите се удължават до 31.12.2022 година. Което означава, че към настоящия момент хора, юридически лица които не са регистрирани имат право да се регистрират. Срока е извършен… Ами проверете, вие си вземете решение, аз съм го проверила и съм сигурна.

М.Батчев: Регистрация няма.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Регистрацията е извадена и е дадена. /шум в залата/ Дайте ми пет минути ще ви я извадя от търговския регистър. /шум в залата не се чува/

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Моля за тишина в залата!

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Само за момент. В този ред на мисли господин Батчев…../шум в залата/ Господин Минчев е правил тази регистрация 2006 година. Господин Караманлиев само за момент. Само за момент.

Г.Караманлиев – гражданин: Господа общински представители, тука и Борис е тука голям спортист и аз съм бил някога спортист. Тука говорим нещо за пари. Главния въпрос е как да закараме децата в залата. Каква ти е организацията тука?

М.Батчев: Ти искаш да кажеш, но аз не искам да те слушам.

Г.Караманлиев – гражданин: Аз десет минути те слушах тука…

М.Батчев: Абе чакай бе това е Общински съвет тука…./шум в залата/

Г.Караманлиев – гражданин: Ще кажа каквото искам да кажа. Малко погледнете солидарно на нещата. Работете на солидарна основа дайте на всички еднакви суми после има си начин. Общината може да направи бонове по петдесет лева. 2 500лв. имаш за борбата. Като ги разделиш на петдесет лева колко са петдесет човека. Тези бонове се дават поименно на деца в училището. Аз получавам за моето дете за спорт. Не пише какъв спорт и аз като родител решавам за какъв спорт ще ги дам за борба или за футбол. Не мога да ги взема аз. Дават се поименно на децата в училището и тогава ще се види кой треньор работи. Ще дойде джудото с 50 човека, ще дойде борбата с 40 човека и общината ще ги осребри тези бонове. Осем хиляди за този , две хиляди за другия малко солидарност проявете. /шум в залата/

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Как ще сте солидарни като не искате да гласувате за футбола и за борбата. /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Така, запазете спокойствие ще дам думата на всеки да се изкаже.

Г.Караманлиев – гражданин: За да разберете всеки треньор как работи давате си бона поименно бащата като види а спорт например джудо и отива при Марияна Йорданова, бона идва в общината и дава парите на джудото. Тя не може да отиде в магазина да го даде този бон 50 лева да си вземе. Аз също няма как да го взема. И всеки родител си задава въпроса оо получих пари за спорт.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Така.

Ант.Димитрова-секретар на община Тополовград: Това е от Търговския регистър към 30.07.2020тодина регистрацията на борбата. Какво това е. Ама ние го вадим от Търговския регистър то е публично всеки може да влезе и да го види.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Добре Кмета на общината иска думата.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: В този ред на мисли господин Батчев от Протокол №2426.05.2021 година цитирам господин Батчев: На базата на това направихме разпределение. СК „Тенис на маса“ – 7 000лв., СК „Джудо“ – 8 800лв., СК „Борба“ – 0 лв. те не представиха документация, ФК „Сакарски спортист-04“ – 0 лв. те също не представиха документация, ФК „Тунджа“-с. Срем – 6 200лв. и Подпомагане дейността на Георги Киряков – 2 000лв. Общата сума е пак 24 000лв. Средствата са на база предоставената документация за актуално състояние, за регистрация и за спортния календар. В едно изречение вие господин Батчев изговаряте няколко неверни твърдения. Първо комисията не е направила никакво разпределение по простата причина, че не е имала кворум. И не е имала право да вземе легитимно решение. Така ли е? мога да ви цитирам господин Минчев, многоуважаемия господин Минчев Председател на Общински съвет: Аз също ще направя едно предложение към вносителя. Само искам да кажа и да внеса малко яснота. Този Протокол е внесен който се цитира от Красимир Иванов е внесен и е заседавала комисията. След това имаше едно заседание на комисията по спорта която един път заседава и след това поради липса на кворум не е заседавала и тогава там се правиха едни преразпределения. Едни… това е цитирам господин Минчев. След като е нямало кворум какво решение сте взели. Ето господин Минчев ви го каза. Вземете си Протокола от 26.05. или това разпределение е направено от ваша лична гледна точка.

М.Батчев: Не на комисията е

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Е как като нямате кворум. Каква комисия имате?

М.Батчев: Как де не сме имали комисия?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ето това е официален Протокол от сесията 26.05.2021година.

М.Батчев: Защо не взехте от февруари?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Февруари какъв Протокол който сте го писали на коляно като на 18.01. взимате решение и вие сте подписани под този Протокол, че сте съгласен. Така ли е господин Иванов?

Кр.Иванов: Аз ще го кажа точно как е.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Говорим за принципно преразпределение.

М.Батчев: И какво е принципното разпределение?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: На всички да се дава. Вие колко пари сте дали за спорта, лично вие господин Батчев?

М.Батчев: Много съм дал.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Назовете сума! И на кой сте ги дали?

М.Батчев: Всяка година правя дарение на училището, всяка година.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Какво дарение?

Ат.Анастасов: Почвате да влизате в един спор който е излишен.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Защо да е спор бе? Какво означава по собствени усмотрения ще….

Ат.Анастасов: Има ли дейност клуба дават се пари….

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Красимир Иванов и след това други за изказвания ако има.

Кр.Иванов: Няма какво да спорим факт е, че господин Батчев размахваше един Протокол написан с молив. На коляно размахваше един Протокол и се оказа, че нямало е кворум комисията и този лист който си го писал на коляно евентуално вкъщи след като си се събудил няма никаква стойност, абсолютно никаква стойност. Друго…., никаква стойност размахваше един лист с молив написан. Така ли беше? Признай си бе! Както и да е да го оставим това. Другото. Господин Батчев понеже има някакъв бизнес в Срем и контактува с представителите на ФК „Тунджа“, аз нямам нищо против тях и им обеща, също са нямали по това време легитимна регистрация и им обещал, че ще ги прекара без регистрация? Така ли беше? Така ли беше Батчев? Няма другаде къде да говорим, тука ще си кажем нещата пред всички.

М.Батчев: Нямам никакъв бизнес.

Кр.Иванов: Не ме интересува камини, малини не ме интересува какво имаш там. Не стават така тези неща Батчев! Значи ФК „Сакарски спортист“04 това са деца, деца Батчев които спортуват. И като нямаме отбор ти лишаваш децата. Защо изявяваш като корифей в спорта не знам.

М.Батчев: Защото това съм учил.

Кр.Иванов: Какво, какво си учил? Какво си учил бе?

М.Батчев: На теб няма какво да обяснявам.

Кр.Иванов: Не можеш да лишаваш ти децата от спорт. Ясно ли ти е! Всяка година сме им осигурявали средства ще дойде Батчев който го вземахме на ръчичките и го направихме общински съветник…и ще ми говориш за спорт и елементарно 4 000лв. да не дадем на децата. Така ли е бе Батчев?

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Към Красимир Иванов….

Кр.Иванов: Кажи бе господин Председател?

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Значи кой какво учил си е негова работа.

Кр.Иванов: Това си е моя работа, ти си води там заседанието! Така, че Батчев нямаш абсолютно никакво право да се намесваш тука…

М.Батчев: Толкова си назад…..

Кр.Иванов: Аз не претендирам, че разбирам от спорт.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Продължавам да водя тъй като казаха, че трябва да водя. Така, желаещи други да се изкажат по тази точка.

С.Георгиева: Има представител на футбола нека и той да се изкаже.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Пак казвам ще дам думата и на представителя, но и аз само да кажа, че кой какво учил, кой какво правил, кой как са го избирали някъде другаде да се обсъжда. Сета в момента сме на т.20 разпределяне на средства…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: С една дума да не си казваме истината. Разбрахте ли господин Минчев какво иска да каже.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Сега трябва да дебатираме по точката и да разпределим средствата.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Може би и той е съпричастен към господин Батчев.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    И как съм съпричастен с господин Батчев? За това призовавам общинските съветници…… Моля за тишина! Призовавам общинските съветници съобразете се, че сме на Заседание и на всеки ще дам думата и нека да продължим както до сега бяхме. На всеки ще дам думата да се изказва без лични нападки кой какво си бил. Има си контролни институции които проверяват кой какво е правил, кой какво не е правил. Така, че думата има президента на клуба да се изкаже и след това на Наско Стоянов.

Д.Сеизов- Президент на ФК „Сакарски спортист“-04: Сега Митко където казва 2020 трябва да се направи пререгистрация, да това много добре го знаем, но тъй като заради пандемията отпадна срока и значи до 31.12.2022 можем да направим пререгистрацията в Търговския регистър. През това време съм легитимен и не знам какво искате децата да не играят футбол ли?

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Наско Стоянов:

Н.Стоянов: Не става въпрос дали децата да играят или не. Става въпрос за това имат ли регистрация или нямат.

Д.Сеизов- Президент на ФК „Сакарски спортист“-04: Имат бе Насе.

Н.Стоянов: Ето това трябваше да се чуе. Ако няма регистрация значи ние нарушаваме Закона.

Я.Хлебарова-юрист на община ТополовградМога ли да обясня. Всички спортни клубове са регистрирани като сдружения с нестопанска цел към съответния окръжен съд. Тука в момента става въпрос за Окръжен съд Ямбол. 2018 година към Преходни и заключителни разпоредби на Закона за юридически лица с нестопанска цел излезе един параграф в който се даде срок до края на 2020 година всички юридически лица с нестопанска цел да се пререгистрират в Търговския регистър. Този срок обаче и Държавен вестник бр.102 този параграф който ви го зачете Кмета срока е удължен до 31.12.2022 година. Става въпрос само за Закона за юридически лица с нестопанска цел. Спомняте си как всички фирми преди няколко години бяха задължени да се регистрират в Търговския регистър и имаше срок в който след като изтече и се заличават. По същия начин започна и с юридическите лица с нестопанска цел, за това срока им е удължен до 2022 година. До този момент те са абсолютно легитимни и могат да си извършват дейност и в този срок могат да се пререгистрират. Вече не го ли направят след него от там нататък ще имат санкции и ще бъдат заличени. Това е което исках да ви обясня, а пък вече вие какво ще правите си е ваша работа. Няма друг Закон, това е Закона за юридическите лица с нестопанска цел тоест определя сдруженията с нестопанска цел.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Нека да дадем думата на Катя Гешева.

К.Гешева: Много хубаво обяснява госпожа Хлебарова обаче да попитам къде бяхте госпожо Хлебарова на предната сесия да обясните това нещо. Значи проблема е никой няма против децата да играят. Аз мисля, че на последната сесия казах, че е удължен срока, но не се знаеше и ако беше изложена никой нямаше да има против.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Аз не съм била на тази точка и не знаех.

К.Гешева: Ами има хора които отговарят в техния ресор. Вижте какво искам да изгладим едно недоразумение защото в момента всички съветници стоят и изпаднаха в неловка ситуация. Обяснявате го назидателно все едно, че това ни се говори на нас от три месеца и ние сме малоумни и не можем да го разбирам. На предната сесия това ни беше поставено…. Добре аз за това не исках да коментирам исках преди малко да помоля някой компетентен, но вие нали сте тука някой да стане и да обясни защото всички имат право да са наясно. Това на предната сесия не беше ясно миналия ден на комисиите на беше посочено. Аз мисля, че от тук присъстващите никой няма против да се раздават пари на клубовете.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Има колеги в Общинския съвет имате знанието на Закона….

К.Гешева: Незнанието на общинска администрация по много теми да работят също не ви оправдава, обаче ние по много теми сме солидарни за това този назидателен тон не ми харесва. Всички искат да им се обясни. Ще подкрепя докладната обаче някой колеги се чувстват неловко за това, че на тях не им е казано. Всички не сядат и не четат Законите, много ви се моля.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз съм съгласен с госпожа Гешева, но все пак Общински съвет имате…..

К.Гешева: Само искам да припомня, че предния път беше върната докладната като дадохме един срок на нерегистрираните да се регистрират. Тишина и мълчание, никой не реагира и не каза чакайте бе как така ще се пререгистрираме ние имаме още време до края на 2022 година. Значи тогава нямаше никакви реакции нещата ги оставихме в този аспект и им дадохме срок да се пререгистрират. До вчерашна дата никой не е обяснил, че това не е задължително изискване вече и общинските съветници продължават да са с убеждението че след като не са пререгистрирани не трябва да им се отпуснат средства. Това недоразумение в момента и не, мисля, че някой ще има против след като Закона им дава срок, а ние да изнудваме хората да правят пререгистрация… /шум в залата не се чува/

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Сега, вижте какво. Бъдете коректни един към друг. Аз съм доста коректен към вас. Дадох достатъчно свободен диалог, а вие един към друг не сте коректни. Искахте думата ще ви дам думата не говорете един през друг. Вие вече прекалихте. Дайте да се изслушваме! Аз мисля, че говорим за едно и също ама на различни езици. Нека да се изкаже госпожа Гешева дадох и думата. Преди две сесии госпожа Гешева е права, преди две сесии тогавашния заместник Кмет Палазова тогава когато се оттегли аз моето предложение беше да се оттегли това което се предложи от комисията, значи да дам разяснение. Постоянната комисия е заседавала. Обсъдило се е тогава това което комисията е взела като решение по спорта, обаче тъй като не можа да се осъществи дебатите и тогава не можа да докладва комисията. От там нататък беше внесена преди две сесии докладната в която призовахме госпожа Палазова и тя я оттегли защото тъй като пак се появиха едни спорове защо на едните даваме на другите не пак беше вземато решение така това което е като недоразумение да се види кой каква дейност извършва, тогава беше и Данчо Трифонов има Протокол ще го видим тогава това което аз съм го казал казах, че от там нататък комисията не се е събирала и не е обсъждала този въпрос, но тя има това което вие го твърдите. Тогава беше февруари месец ли или януари не си спомням точно за да бъда максимално точен. Преди две сесии пак призовахме да оттегли докладната с цел точно да изчистим момента и да не стигнем пак до този дебат кой на кого как трябва да делим деца спорт. Това беше моето предложение към нея и тя оттегли докладната. Значи от там нататък не знам дали се е събирала комисията по спорта поне към настоящия момент при мен в деловодството не е постъпвало документ. И там беше казах тогава има една инструкция за финансиране на … казвам го като юрист господин Божин Божинов, ето като юрист и тогава го казах има една инструкция за финансиране на спортните клубове. Значи там всичко е заложено по тази инструкция има основание Общинския съвет да гласува тези средства. И тогава даже възникна спора то не е точно спор как ще процедираме. Ние казахме, че след като извършват дейност спортните клубове за деца и за каквото да е и за възрастни и за юноши те си дават съответните документи, ние сме приели рамката 20 или 24 000лв. в който Кмета евентуално може да одобри по инструкцията тези разходи. И до колкото виждам в отчета който е малко по-нататък има 10 000лв. които са дадени на спортните клубове точно в тази връзка. Имаме един нормативен документ инструкция който ние като Общински съвет трябва да го спазваме. Тука господин Караманлиев каза много добра практика в Швейцария, аз я приемам тази практика. Може би ние трябва тука да въведем такъв вид финансиране което вие предложихте което в Швейцария нали така? Аз така го разбрах. Това е много добре и да се види кой клуб как работи и с какви деца. Така, че въпроса е тука да спорим дали трябва да дадем, дали не трябва да дадем, да лишим някои от децата аз мисля, че тука няма общински съветник в този Общински съвет който е „против“ финансирането на това. За това аз ви призовавам дайте да видим, тука е президента на клуба, видя се, че има регистрация дайте да вземем едно решение което да бъде в интерес на децата на спорта. За това призовавам и за това пуснах свободна дискусия всеки се изказа и пак ще дам думата по тази точка. За мен трябва да направим едно читаво решение да се съобразим с инструкцията за финансиране да се съобразим ….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Дайте валидол на господин Минчев, че се ядоса много.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Точно това което казахте сега ще го прочета. инструкцията за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на Община Тополовград –  УСЛОВИЯ  И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

да са вписани в централния регистър на Министерство на Правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и в Националния регистър на спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта, което доказват със съответните удостоверения; да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени в държавния спортен календар на съответната спортна федерация; и т.н. Тоест всички клубове които са представили регистрация на база на тази инструкция са трите клуба. Аз не съм против това да се дават средства на децата. Аз съм за и повече средства да се дават, но този който работи и регистрира лица има отбор и тренират парите да отидат там. А ходих в залата знам кои тренират и колко тренират и футбола виждам там са 15,16 деца редовно. И после всеки клуб трябва да има лицензиран треньор или инструктор с диплома отговаряща на…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: По тази логика на колко на колко треньори трябва да им даваме тогава средства? На колко клуба трябва да дадем средства? Защото говорим за лицензиран треньор…..

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Борис Борисов

Б.Борисов: Това което каза господин Батчев е точно така само, че той чете инструкциите на Министерството на младежта и спорта. Това е заложено в програмите на министерството на младежта и спорта. Там се изисква да имат лиценз, да имат лицензиран треньор и още много куп изисквания които за да се лицензира една спортна организация било то клуб, било то някакъв друг вид дейност който развива спорт са им необходими тези изисквания. И ако ние вземем решение Общински съвет да ги финансираме аз не мисля, че има някаква пречка ние да ги финансираме. Друг е въпроса после тези клубове как ще отчетат средствата. така, че ние можем да вземем спокойно решение да си им отпуснем пари децата както казвате да си играят на стадиона да си тренират, да ходят на състезания.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Само искам да обясня на господин Батчев, че тъй като нямахме средства да даваме за заплата на треньора по борба и той се отказа един втори ние ползвахме деца от други клубове които ходиха и представяха община Тополовград. Което не е забранено от Закона. Така ли е господин Борисов? Ако сте видели долу във витрината колко медали купи имаме

М.Батчев: А колко болни деца имаме ако знаете с колко проблеми?

С.Георгиева: Можем ли да преминаваме към гласуване.

Ат.Анастасов: Смятам, че тука има някаква грешка. Ние говорим за деца които спортуват от нашата общината, а не да наемаме деца от вънка.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: А как да представим общината?

Ат.Анастасов: Вие не се чувате какво говорите.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Абсолютно се чувам какво говоря.

Ат.Анастасов: Да наемаме деца от други клубове….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Да, да се борят за община Тополовград и да носят точки.

Ат.Анастасов: Ама ние даваме пари за деца които спортуват в нашата община.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Вие мислите, че с 2 500лв. стигат ли? Или, че 2 500лв. струва международния турнир който се прави на Света Тройца?

Ат.Анастасов: Ще дадем много повече ако трябва ама….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз не съм чул вие да дадете пари за спорта. Лично аз не съм чул. На община Тополовград не съм чул.

Ат.Анастасов: Как да не съм…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Кога?

Ат.Анастасов: Ами миналата седмица.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: На борбата дали ли сте?

Ат.Анастасов: За борбата не съм давал. Ама то няма борба

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: На кой дадохте пари, че мие много интересно и колко пъти.

Ат.Анастасов: Много пъти. Само да кажа нещо. Има тука някакво разминаване. Ние говорим за спорт в нашата община, а не да наемаме… Да наемаме хора от други общини да се състезават за Тополовград?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не е ли възможно?

Ат.Анастасов: То е възможно, но е морално бе.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: След като децата не искат да влизат в залата

Ат.Анастасов: Не искат да влезнат в залата? Господин Кмете, тогава господин Батчев е прав.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: За кое е прав? Да нямаме представителен отбор по борба? Така ли? Един град с традиции в борбата да няма представители в състезания.

Ат.Анастасов: До там сме я докарали един Кмет сме избрали, че да нямаме борба. Унищожено е всичко.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Направи ти един клуб бе!

Ат.Анастасов: Аз имам клуб бе.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Къде?

Г.Караманлиев – гражданин: Ще ви кажа две думи спокойно. Тука чувам само за едно разпределяне на пари, обаче аз не чувам абе как да закарам тези деца в залата. Някаква система да се измисли. Как да ги закараме в залата, деца има не може да няма деца. Сега ако дойдете в Мартини и отидете в залата ще кажете голяма зала няма никой. Пандемия е. Обаче децата си плащат всяка година отиват си тренират си намират си. Значи ние трябва да намерим начин как да закараме децата в залата. И аз ви казвам как е. Пак ви казвам, хубаво ми следете мисълта. В Мартини общината дава , въпреки, че борбата е водещ спорт, дава на всички едно и също. После останалите пари започва да ги праща по училищата. Едно училища колко деца са 100 по 50лв. бонус за спорт. И аз като го получа този бон бащата с името на детето. Питам детето какъв спорт иска да тренира? То иска борба ама и футбол иска. Този бон сто франка отиваш в клуба и го даваш на треньора записваш се и футбола аз го плащам. И тогава треньора дава бона на президента на клуба и казва ето има десет деца които в общинския отбор и общината с тези пари. Това е въпроса как да закараме децата в залата.

Н.Стоянов: Прекрасна система но тука примерно взима бона и няма на кой да го даде.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Искам да попитам в момента тренират ли при вас деца?

Д.Сеизов- Президент на ФК „Сакарски спортист“-04: Да с картотеки с всичко. Тенчо е треньор. Миналата година спряхме заради пандемията сега пак почнахме. Два мача изиграхме.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Сега имате програма в която сте включени …към Хасково?

Д.Сеизов- Президент на ФК „Сакарски спортист“-04Да, даже сутринта имам покана ..

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Тоест сега с подновяване на сезона вие ще играете с детския отбор. А колко деца тренират?

Д.Сеизов- Президент на ФК „Сакарски спортист“-04: Двадесет деца с картотеки с всичко.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Само искам един въпрос към господин Батчев, защото неговия отговор ще отговори на господин Сяров и на господин Анастасов. На времето картотекирали ли са се състезатели от други клубове от други градове да се борят за община Тополовград?

М.Батчев: От мъжкия отбор да? /шум в залата/

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Физкултурното възпитание господин Анастасов тръгва от училище.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Сега аз какво предлагам. Предния път предложих точно да избегнем този дебат, ние този дебат пак го водихме. Имаше предложение, да имаме деца аз колкото и да се да вървим към нормите аз мисля, че този отбор трябва да го подкрепим говоря за футболния клуб. Защото има деца които трябва да подкрепим. Така. Другото което искам да кажа по тази инструкция която се финансира там се казва, че да се финансира там трябва да има дейност. Тези пари трябва да бъдат отчетени и трябва да бъдат контролирани… тоест те си искат парите, но трябва да бъдат съответно има и контрол. За това предлагам, това е моето мнение нали ще си го изразя с гласуване, но считам, че на детския отбор по футбол не следва да го оставим без средства. А от там нататък контрола който го осъществява финансовия следва там следва съответно да се осъществи този контрол и да се види…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: За борбата няма да има пари?

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Говоря по принцип за контрола.

Б.Борисов: Нека да отпуснем пари на клубовете след което да видим как ще им приемем отчетите. Тези пари дали ще ги изхарчат, дали … / не се разбира/

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Като няма дейност те не си харчат парите.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  В инструкцията е посочено и за какво се харчат.

М.Батчев: Тогава да приемем това което е като предложение от Кмета както го е дал така и да гласуваме.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Добре господин Батчев, септември месец както се чува, че влизаме в нова епидемиологична обстановка, четвърта вълна ако няма дейност естествено, че тези пари няма да бъдат изразходвани.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  И няма как да бъдат изразходвани.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Значи ако няма дейност пак няма да ги дадете.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисията по спорта ще се събере ще изиска тези документи разходите и тогава ще се види какво ще се прави. Батчев си оттегля предложението, добре. Питам последно има ли други желаещи? Мисля, че много обсъждахме по тази точка. Господин Кмет вие имате ли нещо по тази точка? Нямате, добре. С оглед на това, че няма повече желаещи за изказване по т.20 прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения. Така както е предложено от Кмета на Общината.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №20 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №20 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.20 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЕДНО ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище? Първа?

В.Сяров: Допуска.

М.Батчев: Втора също.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.21 има ли? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.21 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.21 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12,ал.3 от ЗОС и чл.15,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №21 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №21 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.21 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДВЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище? Първа?

В.Сяров: Допуска. Като имаше въпроси вчера на комисиите, но господин Георгиев го нямаше. Как са направени цените на дървесината и също имаше предложение да се завишат цените на дървесината, но това ще го предложа после.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Двама „за“ и двама „Въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по тази докладна записка? Катя Гешева.

К.Гешева: Аз имам няколко въпроса. Освен лесовъд в щатното има ли други горски работници като лесничей например?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Имаме горски…

К.Гешева: Имаме лесовъд в лицето на инженер Тенев и още един, двама. Вторият ми въпрос е по повод маркирането това което миналата година си говорихме, че просто е безсмислено да се дават пари за маркиране в случай, че разполага общината със специалисти на щат които могат да извършат тази дейност. Това първо и второ същото което коментирахме и миналата година тази година отново се пропуска като пропуск липсва методика как са определени цените. Значи когато един общински съветник трябва да вземе решение за определена цена на нещо той трябва да е убеден в това нещо, че е правомерно. За да е убеден най-малкото трябва да се приложи една методика. По какъв начин е определил тази цена?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Инженер Тенев.

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград: Конкретно да ви разясня.

К.Гешева: Едия въпрос беше по повод маркирането. Защо със ваши средства и сили не си маркирате дървесината и междувременно да попитам това количество от 3624 кубически метра как е определено като не е маркирана дървесината?

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград: В момента това е на база на план извлечение за…., това е стояща маса. Последствие след като се приеме това нещо на базата на таблица №20 мисля, че е горско стопанския план се прави преизчисление на асортиментите като количества. Това ще участва в процедура когато дойде.

К.Гешева: Да разбирам, че количеството в този търг или конкурс който провеждате няма да бъде 3624 кубически метра…

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград: Да, ще бъде по-малко със сигурност……

К.Гешева: Това ви е одобреното план извлечение

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград: Те се правят във вид стоящо състояние. Когато се прави преизчисление втори път по инструкции свързани със преизчисляването на асортименти и отдели ще има ново състояние и трето състояние може би ще има когато се маркират това ще е най-точното.

К.Гешева: Добре остава тогава само въпроса за методиката по какъв начин са определени самите цени.

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград:  Аз съм направил сравнителни цени от съседни общини. Имам извадени, но не са много в момента община Тунджа и община Харманли. Това са сравнителни цени на сравнителна база. В момента състоянието на дървесината е съхнене, болна дървесина. Това са оценките на дървесината която е здрава те са приблизителни плюс това тази цена търпи промяна възходяща, тоест когато са на търг очаква се тази цена да върви нагоре при конкурса. Може да се предложи на комисия, може и на търг, то е балансирано, тези цени са балансирани имат асортименти и са осреднени. Съобразени с общинските такси…..…

К.Гешева: Да ние си направихме труда и се поровихме цените наистина са прилични. Въпроса беше друг, че всеки не може да се запознае по единично с начина по който се определят. Не всеки може да влезе в интернет и да рови и да търси.

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград:  Който има интерес няма начин да не влезе и да не се порови.

К.Гешева: Знам, но то е хубаво да има методика по която се определят.

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград:  Методика, сравнителния метод в момента.

К.Гешева: След като изчистихме всичко остава най-обезпокоителното защо отново трябва да заплащаме за маркиране? Миналата година си спомням, че лесничея беше болен. Надявам се да е в добро здраве.

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград:  Сега не знам дали имате представа как се маркира. И аз съм бил там, в момента….. Първо поради физическа невъзможност понеже ние освен това тази дейност имаме и друга дейност. Всички видове справки, отчети които правим с горското го правя само аз. Дейността която ми помага горския пак е от значение защото в момента има нужда от помощ. Няма това физическо време да се маркира от един човек или двама. Другото което при отдаването на конкурса се получава конфликт на интереси. Ние маркираме, ние определяме, после мерим и се получава един омагьосан кръг в момента…..

К.Гешева: Има практика маркирана е дървесината обявявате си търг таен или явен и си продавате дървесината. Въпроса е, че ние го правим с единствената цел да се спестят средства. След като има хора на щат биха могли да си маркират….

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград:  По този начин ние можем да осъществим контрол на фирмата която маркира като си направим протоколи….. и по този начин нещата се контролират. Става бързо, става и качествено. Ако направим статистика примерно колко маркират горското да направим сравнение, ако искате да го направим. Там са примерно двадесет хиляди кубика на година колко души маркират.

К.Гешева: Миналата година трима човека.

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград:  Не, не е вярно това нещо.

К.Гешева: Говорим за маркировачи, тази година нямаме….

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград:  Имате горски и т.н.

К.Гешева: Не съм се изказала, а вие скачате./шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Моля за тишина. Нека да изслушаме има зададени въпроси.

К.Гешева: Единственото за което го правим да се спестят средства защото аз съм преценила, че реално това с маркирането е мое мнение който иска да го приема.

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград:  По този начин ние търсим качество…. Качеството в момента е под всякаква критика /шум в залата не се разбира/

В.Сяров: Защо не ни ги предложихте тези цени на комисиите или по-рано като част от докладната нали ние да ги видим да се запознаем, не да гадаем.

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград:  Значи аз нямам против тези цени….

В.Сяров: Вие сега ги давате и сега трябва да гласуваме.

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград:  Ами взимайте решение, ако искате ги увеличете взимайте решение .В момента обсъдете ги нещата ако не сте съгласни…./шум в залата/

В.Сяров: Един път имаме комисии в месеца, един път имаме сесия, сега…Идваме на комисии няма кой да питаме.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: До 15.30

В.Сяров: Защо не сте уведомили официално Председателя на ОбС, че до 15.30?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Сигурни ли сте, че не е уведомен?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Официално не.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ама знаете нали? Защо не сте уведомили господата…

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Казах, че до 15.30 работим

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Добре, ако гласувате да гласувате. Благодаря ви инженер Тенев.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Коста Стойчев искаше думата.

К.Стойчев: Първия ми въпрос се изясни вече тука, но аз искам да вметна нещо тука. Уважаеми колеги предлагам разбира се ако всички вземем единодушно решение изобщо да не се ангажираме ние с определяне на цени. Ние сме колективен орган разбира се Общински съвет това си е в нормативите на съвсем други хора. Така, че какво е записано там, правилно беше подчертано, че тези цени са плаващи могат да вървят и на гори, но ние да не се ангажираме с определянето на цените има си органи.

Ат.Анастасов: Кой? Кмета.

К.Стойчев: Не, Кмета също не определя.

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград:  Тази дървесина следващата година няма да става нищо от нея ако не се ползва в период…. сега.

К.Стойчев: Нали минава през търгове.

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на Община Тополовград:  Минава но след два три пет месеца тази дървесина вече се обезценява. Не става нищо от нея и няма да вземем нито една стотинка.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Благодаря ви господин Тенев.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Други желаещи. Коста Стойчев имаше предложение да не определят цени.

К.Стойчев: Аз имах предвид само това ставаше въпрос тука за някакви точно фиксирани цени където господин Сяров предложи имаше предложение ние го чухме на комисиите, но това беше моето предложение и мнение да не ангажираме с някакви фиксирани цени. Има си търгове да си решават там. Има си базови стойности ще преминат през търгове и процедури. Но ние да определяме някакви строго фиксирани цени тука аз няма да подкрепя такова предложение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Сега, говорихме тука, че по принцип….., но за мен тъй като се касае за цени би следвало да има експерт който би следвало да даде тази прогнозна цена, както и да речем както одобряваме оценките за продажба на имоти и другите които са. Това е мое мнение предполагам, че и други колеги ще ми подкрепят нали за да не гадаем тука. Нали един казал една цена, другия друга. Да, инженер Тенев каза вземал там някаква определена цена, но тук когато имаме една експертна оценка която седи значи аз с пълна съвест мога да гласувам. Когато ме извикат където и да е било да кажа да аз съм се доверил на оценката на този експерт който си е дал съответно становището каква да бъде цената съответно за тази стояща дървесина. Тук е посочено т.4 и т.5 точно за стойността и в тази връзка Коста Стойчев почна да ми говори ние не сме хората които можем да определим и би следвало да се съобразим с такава експертна оценка.

Кр.Иванов: Аз до колкото знам експерта е той. Излязъл с това предложение ще се доверим на него.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, желаещи да вземат отношение по т.22 от дневния ред има ли? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.22 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.22 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.112,ал.1,т.1 от Закона за горите, чл.5,ал.1,т.1 и ал.3,чл.7ал.1 и ал.5,чл.9,ал.3,чл.49,ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №22 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 8 “за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Другите решения няма как да ги гласуваме защото те са свързани с първото решение. Ако има друго мнение да ги подлагам на гласуване? Няма. С оглед изчерпване на т.22 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище. Първа?

В.Сяров: 1 „за“ и 2 „против“.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Втора комисия?

К.Спирова: 2 „за“ и 2 „против“.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Четвърта?

Я.Илиев: 2 „против“, 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Желаещи да вземат отношение? Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Господин вносител искам да попитам какво налага, тука чета мотивите, но не виждам вие цитирате комисии, комисии какво налага да правим пета комисия? Предполагам, че визирате комисията който председател е госпожа Спирова, явно е много натоварена и не може да се справили не знам като години и мандати наред сме работили с тези комисии и това не се ли прави с цел да угодим на някакви болни амбиции на някои наши колеги?

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Обяснявам по докладната записка защо и как е внесена. Значи на сесията на 26.05. в питане и отговори на питания съответно имаше направено предложение от общински съветник във връзка с тази комисия, говоря конкретно за втора комисия. След това беше направено такова предложение беше посочено, че мандата 2015 е имало такава комисия, 2011-2015г.такава комисия. В последствие на председателския съвет на 15.06.също се обсъждаше и тогава председателския съвет който остана, тогава си спомням, че вие си тръгнахте не останахте до края, там също се обсъди това нещо и се предложи и се прие становище Председателя да изготви една докладна със съответните мотиви. Казвам ви каква е историята на докладната и съответно там което е посочено във връзка с мотивите за изготвянето на тази докладна. Така, че мога да кажа, че това не е мое самоцелно решение. Аз съм се съобразил с ….

С.Георгива: С желанието на общинския съветник….

Пл.Минчев – Председател ОбС: Моля? С кой съветник?

В.Сяров: Предложението беше направено от мен на сесията, после на председателския съвет…./шум в залата/

С.Георгиева: Защото 2019г. казахте, че не е ефективно да са пет комисии

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ще отделим спорта да го дадем на господин Батчев заради който 2019 година се отказахме от всички комисии защото не можа да вземе и да стане Председател на спорта. Да отделим от госпожа Спирова за да дадем на господин Батчев. Същия който е непостоянен в изказвания, отношения и ред други неща да си направим още една комисия

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Сега, тука не визирам имена, тука визирам промени в Правилника.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: То си личи.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Какво си личи? Да, госпожо Спирова ще ви дам думата. Само тъй като съм вносител на докладната. Значи виждате има една промяна в Правилника като обясних каква е историята на докладната какво е направено предложението. От тук нататък съответно дали ще се приемат или не мотивите всеки ще си го изрази с гласуването. Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Както казах вчера при обсъжданията държа и днеска да го кажа за да не спрягаме имена на Батчев и на който и да е друг. Аз мисля, че при писането на Правилника на ОбС когато сме създавали комисиите сме следвали логиката на общинска администрация на отделите. И всъщност тези комисии които сме създали са в тясна взаимовръзка с делението на структурата на общинска администрация. И не виждам никаква причина поради която тази комисия да бъде разделена. Но ако толкова много се налага….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Явно се налага.

Кр.Иванов: Няма мотиви тука посочени. Изброявате тука комисии тафтология някаква, мотиви не виждам. Ако има някаква сериозни мотиви тази комисия да се задъхва, че е натоварена много, да, но такива мотиви….

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Коста Стойчев.

К.Стойчев: Благодаря! Колеги не става въпрос за имена. Госпожа Спирова правилно каза не става въпрос за господин Батчев, не става въпрос за госпожа Спирова или за който и да е било. Доста натоварени комисии има и други. И първа комисия доста трудна и тежка комисия и други комисии. Комплексно работата на комисиите не се заключава само в това да ги делим да ги цепим в качествения състав и кой как работи и аз винаги съм казвал, че действително ние трябва да…. защото от работата на комисиите зависят много неща и работата на общинска администрация включително. Но тук нещата на мен също не ми се връзват и имам резерви по отношение на тази докладна защото в мандат 2011-2015 година тука има общински съветници които са били тогава, живи и здрави ние пробвахме този вариант с пет комисии. И всеобщото мнение беше тогава, че не става. А защо не става защото сме 17 броя общински съветници. Знаете по какъв Закон работим, по какъв ред работим, че 17 броя общински съветници съвместявайки и други служебни задължения с други работодатели. Вярно в една комисия не по-малко по Правилник и не повече от три обаче не се получава. При положение, че пак ще визирам съответния мандат 2011-2015 година работихме в два отделни дни. Вторник, сряда , четвъртък празен ден и сесия петък. Хайде сега да ми обясните чисто организационно как ще набутаме тази комисия и къде или ще направим поредната бездействаща комисия защото няма как да се съберем. Просто няма как да се съберем. За мен това ще е някаква фикция на нищо. Няма проблем има други пътища и начени няма да ги обсъждаме сега защото не са предмет на тази докладна. Обаче тука имаме и справка за чл.57 ще разбухваме пак чл.57 ще правим 5 комисии. Ами защо не се вгледате в чл.61,чл.62 също дават възможност и вратички за подобряване работата на комисиите. Тогава в този мандат 2011-2015 година казахме хайде ще го устискаме с пет комисии пък по нататък който е жив и здрав следващия мандат да му мислят, но задължително с 4 комисии. Това са възможностите на общината, на общинска администрация, на ОбС със 17 общински съветника. Това е.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Значи аз ще ви отговоря. Вие бяхте на председателския съвет, останахте до края на председателския съвет на 15.06. Тогава като го обсъждахме това нещо което се направи предложението и вие не изразихте никакво отрицателно становище. Нямаше никакво по-скоро имаше едно мнение и от тази гледна точка аз я внесох докладната. Значи ако имаше такова мнение тогава може би щях ме да го обсъдим с всякакви аргументи. Другия момент. Вие казахте, че има примерно възможност чл.61 и 62. Тя за това е качена, тя беше качена на сайта за обсъждане и т.н. Съответно вие като общински съветник можехте да направите в тази насока някакви други предложения. То за това е смисъла на това обществено обсъждане. И това е ваше право не задължение, пак казвам нали.

К.Стойчев: Добре ще го кажа господин Минчев. Чл.61 позволява подкомисии. Какъв е проблема? Няма да разбутваме Правилник, няма да разбутваме чл.51 и т.н.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не може господин Батчев трябва да е председател на комисия и ще потекат милионите за спорта в община Тополовград. Защо трябва да сте председател на комисия за да привлечете инвестиции и финанси към спортните клубове? Защо трябва да сте Председател?

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.23 от дневния ред има ли? Кмета на общината? Няма. Приемам, че разискванията по т.23 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.3 от ЗМСМА и чл.57,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по   ДЗ №23 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 8 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

КВОРУМА Е ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО В СЛУЧАЯ 9 СЪВЕТНИКА.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Продължаваме нататък

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становища?

В.Сяров: Допуска Първа комисия.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Следващите комисии?

К.Спирова: Приемаме предложенията за решения заедно с допълнително внесените Мотиви. Тези Мотиви, които допълнително се внесоха да се приемат като мотиви към следващата докладната записка по т.25.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, другите комисии? Трета, четвърта?

Я.Иилиев: Двама „за“, Двама „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.24? Няма. Значи аз в тази връзка, това което каза колежката Спирова, аз я подкрепям. Мотивите бяха, тъй като знаете, че имахме върнато решение – оспорено от Областния управител със съответните мотиви, следва и държа да кажа за протокола, че мотивите, които допълнително са внесени в деловодството на Общински съвет-Тополовград, са неотменима и неразделна част към протокола. Ние ще ги приложим. Както и да се считат мотиви в които ние сме обсъдили варианта да бъде учредено право на ползване. И сме приели варианта съответно да прехвърлим правото на собственост чрез продажба. Така, че мисля, че с указанията, които са ни дали от Областна администрация, сме го изпълнили. Така, че тяхна е последната дума. Така. Другото, което е – приложили сме актуална скица, която сме изискали, тъй като не беше актуална скицата. Както и данъчна оценка, тъй като съгласно изискванията на Закона, трябва да бъде на по-голямата стойност, от пазарната. Изискана е и е приложена данъчна оценка, която ще бъде приложена към материалите. Това е хубаво да бъде записано в протокола. Затова го казвам. Защото в последствие да няма основание за оспорване. Така. Мисля, че бяхме ясни, точни и изчерпателни. Кметът има ли да добави нещо? Няма. От страна на общинските съветници? Няма. Не виждам. Поради, което приемам, че разискванията по т.24 са приключили. Прекратявам разискванията по т.24 и преминаваме в процедура на гласуване

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4 т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, вр.чл.44, ал.2, т.1 и чл.49, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС-Тополовград, чл.75, ал.1 от Закона за подземните богатства, вр.§14 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, предлагам Общински съвет-Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от Докладна записка под №24 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от Докладна записка под №24 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от Докладна записка под №24 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.4 от Докладна записка под №24 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.24 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАЕДСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становища?

В.Сяров: Двама „за“, двама „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Втора?

К.Спирова: Подкрепяме предложенията. По същия начин ад ес приложат мотивите.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Иилиев: Двама „за“, двама „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре. Така. Тука пак за протокола, Мотивите, които са приложени от Общинска администрация, разписани от Кмета на Общината, защо не се приема право на ползване, а се приема собственост ние да прехвърлим с продажба, следва да се приобщят като мотиви към докладната записка. От Кмета на Общината има ли нещо по докладната?

Б.Божинов – Кмет на общ.ТополовградНяма какво да добавя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Няма. От страна на общинските съветници? Няма. Не виждам. Поради, което приемам, че разискванията по т.25 са приключили. Прекратявам разискванията по т.25 и преминаваме в процедура на гласуване

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4 т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, вр.чл.44, ал.2, т.1 и чл.49, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС-Тополовград, чл.75, ал.1 от Закона за подземните богатства, вр.§14 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, предлагам Общински съвет-Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от Докладна записка под №25 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от Докладна записка под №25 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от Докладна записка под №25 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.25 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАЕДСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становища?

В.Сяров: Допускаме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, други комисии? Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Иилиев: Допускаме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи ад вземат отношение по т.26 от Дневния ерд има ли? Кметът има ли да добави нещо? Няма. От страна на общинските съветници? Няма. Не виждам. Поради, което приемам, че разискванията по т.26 са приключили. Прекратявам разискванията по т.26 и преминаваме в процедура на гласуване.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46, ал.1 от НПУРОбИ, предлагам Общински съвет-Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от Докладна записка под №26 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от Докладна записка под №26 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от Докладна записка под №26 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.4 от Докладна записка под №26 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.26 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАЕДСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С оглед на това, че не се прие т.23 – Промяна в Правилника, т.27 няма какво да се приема и разглежда. Преминаваме към

 

ДВАЕДСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Информация относно изпълнението на Бюджета на община Тополовград до 30.06.2021г., която е за сведение. Ако имате въпроси по отношение по информацията по изпълнението на Бюджета? Да считам, че тази точка е изчерпана. Няма желаещи за изказвания. Кметът на общината нещо да допълни към отчета?

Б.Божинов – Кмет на общ.ТополовградНяма какво да добавя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Няма. Приемам, че т.28 е изчерпана и преминаваме към

 

 

ДВАЕДСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

„Контрол по изпълнение на взети решения“

 

По тази точка нямаме докладване и приемаме, че тази точка е изчерпана и преминаваме към

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Имат думата общинските съветници. Първо Кера Спирова вдигна ръка, Митко Батчев и Анастас Анастасов. Така както вдигнахте ръце. Както е по Правилник.

К.Спирова: Първо искам да кажа, че не съм доволна от отговора, който ми е даден по отношение на Проекта „Повишаване привлекателността, атрактивността на общините Тополовград и Инедже като туристически дестинации за екотуризъм. Моят въпрос не е бил към Директора на музея, а към Кмета на Община Тополовград. Затова считам, че в случая не е отговорено. Господин Кмет, Общината е предоставила безлихвен заем, в случая ще се произнесат други институции, в размер 162130,00 лева. Към настоящият момент са върнати 120082,32 лева. Разбирам че делата са приключили и наказанието е в размер на 42047,68 лева. Тази сума така или иначе е разплатена от община Тополовград и това не е окончателния размер на щетата от местните дейности. Върху това нещо е 15% от възнагражденията на участващите в проекта лица.. Питам: Кой ще възстанови разходите на Общината в размер 42047,68 лева плюс 15 процента платени от общината? По същият начин задавам въпроса кой ще поеме отговорността за тези липси по отношение на Проекта за предоставяне на здравни грижи, въпреки, че така ми отговарят, че вече са ми отговорили един път, аз пак искам да ми отговорят.

Б.Божинов – Кмет на общ.ТополовградЕ, за едно и също нещо могат ли три пъти да ви отговарят.

К.Спирова: Може. „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности“ – размера на нанесената щета е в размер на 44 000 лева плюс 15 % от възнагражденията, които са платени, трябва за бъдат възстановени. Кой ще връща парите?

Б.Божинов – Кмет на общ.Тополовград: Аз предлагам..

К.Спирова: Какво предлагате?

Б.Божинов – Кмет на общ.ТополовградПредлагам да проверим в Регистъра колко общини не са санкционирани по проекта. Аз мисля, че Вие знаете много добре. Защото го говорим неведнъж. Практика през последните години …

К.Спирова: Нанесената щета няма нищо общо със санкцията. Това е разплатено от местни дейности на Общината. Решението се плаща от местни дейности – няма. Нито за единия проект, нито за другия проект

Б.Божинов – Кмет на общ.ТополовградНе знам дали си спомняте, но май имаше решение някакво.

К.Спирова: Абсолютно съм убедена, че не е имало решение.

Б.Божинов – Кмет на общ.ТополовградГоспожо Хлебарова:

Я.Хлебарова – юрист на общ.Тополовград: Уважаеми общински съветници, присъствам на повечето сесии вече година и половина.

К.Спирова: Служител ли е г-жа Хлебарова на Общинска администрация?

Я.Хлебарова – юрист на общ.Тополовград: Ами гласувайте, няма проблем, решете.

К.Спирова: Моят въпрос е към Кмета на Общината. Питам г-жа Хлебарова служител ли е на Общинска администрация.

Б.Божинов – Кмет на общ.ТополовградЕстествено.

К.Спирова: Естествено?

Б.Божинов – Кмет на общ.Тополовград: Да. Каквото като не е служител, тя е гражданинОбщината има сключен договор с г-жа Хлебарова за юридически услуги.

Я.Хлебарова – юрист на общ.Тополовград: Къде пише в Правилника, че само служител може да говори. Кмета посочва служител – това искам да ми кажете, в кой член от Правилника?

К.Спирова: Правилникът не е документа, който да …. /шум в залата/

К.Иванов: Хайде Спирова, искаш да знаеш – тя ти казва. Тя е юрист консул на Общината.                      

/шум в залата/

 

Б.Божинов – Кмет на общ.Тополовград.: Довиждане! Отговорите по надлежния ред. Въпросите чрез Председателя на Общинския съвет. И аз ще Ви отговоря. Довиждане! Всичко добро!

А.Анастасов: Писмено г-н Кмет?

Б.Божинов – Кмет на общ.Тополовград: Да, писмено.

 

/шум в залата/

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така. Красимир Иванов има думата.

Кр.Иванов: Така. Няма вече Кмет тука, има Председател на Общинския съвет. Искам да попитам.

/шум в залата/

 

Кр.Иванов: Тука се очертава един проблем с наемателите на пасища и мери. Васко ти знаеш ли какво е мери? И ти имаш май чрез втори и трети лица? Очертава се един проблем с наемателите на пасища. Г-н Минчев Вие жалете някаква присъда на … присъда ли е решение ли е сега и тука се разминаваме в датите. Значи те до 10 октомври мисля че, трябваше да сключат някакъв договор с държавен фонд Земеделие за преференциите, а това дело доколкото знам щяло да бъде на 17-ти. Тука има разминаване на датите и тука ще пострадат ползвателите на пасищата. Значи те ги ползват за изхранване на животните, за получаване на съответните субсидии. Какво трябва ад се направи, че хората да могат да си подпишат договорите. Тези договори след като няма ако се подпишат по-рано от тая дата какво ще стане?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Това ли беше? Нека да си кажа защо жаля и в качеството си на какъв. Разбира се, че аз. То няма кой друг. Така. Значи да започна. На сесията мисля, че април месец, вие не присъствахте на тази сесия доколкото си спомням, април месец мисля че беше ако не бъркам защото тогава се взе едно решение във връзка с комисията, която следва да разпределя мери и пасища. Тогава Общинския съвет, гласуваха 9 съветника, които се взе решение там как да участват съветници и т.н. това решение в последствие се обжалва от Кмета на общината пред Административен съд-Ямбол, като Административен съд-Ямбол отмени нашето решение. След това, това решение аз съм го обжалвал като представляващ Общинския съвет пред Върховен административен съд и на 19-ти е делото. Считам, че във връзка с тази норма за която ние спорихме тогава, си спомням че вие отсъствахте тогава, за което сте подали заявление, тогава говорихме точно по приложение и юриста си даде мнението по приложението по разпоредба от Закона за собствеността и ползването, кой може и кой не може. С оглед на това, че ще има и другата година и по-другата единствено съда е институцията, която следва да каже това е правилно, законосъобразно и така. Има решение на Общинския съвет в което девет съветника го приеха. Аз представлявам Общинския съвет. Подал съм жалба. Делото е на 19-ти. По отношение на тези договори се споменава, значи договорите трябва да бъдат сключени, които ще бъдат евентуално, комисията която би трябвало да ги разпределя тези пасища и мери, трябва да бъдат сключени най-късно февруари месец. Тука има представител, който е компетентен да го каже и които договори ще бъдат за стопанската 21-ва, 22-ра година. Така, че..

Кр.Иванов: Не е така бе!

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, че аз не виждам там да има нещо като ощетяване и какво да има.

Кр.Иванов: Има и ще ви ги доведа тука вие да им отговорите.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Само да кажа, че има една комисия има и друга възможност която вече от страна на Кмета на общината на юристите които също могат да приложат. Има си варианти, аз няма да ги коментирам как може да се изпълни това решение. Има юрист на общината който присъства на всяка сесия и би следвало да консултира как може да стане това нещо. Така, че в крайна сметка нека Върховния административен съд го реши има или няма кой да участва в тази комисия и веднъж за винаги да се реши спора. Васил Сяров искаше думата.

В.Сяров: В този ред на мисли тъй като го засегна господин Иванов искам да ми се предостави списък на животновъдите които имат сключени договори с общината за пасища. И съответно какви животновъдни обекти има на територията на общината. Искам да ми се предостави от общината списък на…..

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Списък на сключените договори или на тези които са подали за пасища?

В.Сяров: На сключените договори.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: На тези които са подали за…

Кр.Иванов: Аз ти говоря за тези които са подали…

В.Сяров: Аз искам списък на сключените договори които има общината и на тези които са подали заявления за новите договори.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Сега не сме сключвали договори.

В.Сяров: Не, не на старите договори които са…..

Кр.Иванов: Аз не ме интересуват старите договори интересуваме новите договори.

В.Сяров: Нали ме разбрахте аз какъв списък искам? Ето това го искам чрез Председателя на ОбС.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре ще се запише в Протокола и ще го изискаме като информация.

В.Сяров: Сега съжалявам, че Кмета тръгна и в отговора на това питане което съм задал за Златно зърно. Първо ми беше отговорено на 05.06.2021 година получих един отговор пак си бяха тръгнали Заместник Кмета тогава и администрацията. Отговора е от Хараламби Мочев допусната е някаква техническа грешка – до Васил Сяров общински съветник относно питането от заседание еди кое си с отговор номер еди кой си до общински съветник г-жа Спирова. Чрез вас с вх.№ сме отговорили на запитването ви. И сега получих един отговор за Златно зърно пак. Предоставяме ви, че Кмета е гласувал за един ликвидатор. На по-предно заседание пак имах питане на което на сесията на 21.06.2021год. се показа тука някакъв договор някакъв протокол от заседанието на „Златно зърно“ в което пишеше, че се избира един ликвидатор. После този Протокол някъде изчезна и след 22.06 идва друг Протокол от 22.06.2020год, че са гласували за двама ликвидатори.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Аз на господин Минчев обясних сега и на вас ще обясня. Вие гласувахте за ликвидация за един ликвидатор. След което въз основа на имахме покана за общото събрание което да се събере. Съдружника Метком когато дойде първия път подписа протокола, но не се осъществи това общо събрание . Поради което трябваше да има кворум, да се съберат тримата, да седнат и да говорят. Ако си спомняте той дойде на едно тука заседание. Същия ден когато дойде и тогава се проведе и общото събрание. На това общо събрание той заедно със собственика на „Зора“ категорично изразиха съгласие и желание и казаха, че искат да бъде включен още един ликвидатор освен госпожа Дойчева иначе казаха, че няма да подпишат Протокола ./ не се чува говор без микрофон/ Но Кмета категорично той няма право да гласува за двама ликвидатори. Желанието беше на двамата собственици да бъде включен този ликвидатор.

В.Сяров: Защото на единия отговор пише „Общото събрание реши за двама ликвидатори да бъдат“

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Кмета е гласувал само за един ликвидатор. Той не може да гласува за двама.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Как е отразено това? Начина на гласуване, защото то в Протокола не пише, че представителя на Община Тополовград е гласувал….

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Той не може да гласува за повече

Пл.Минчев – Председател на ОбС: В Протокола е съвсем друго има пълно единодушие…., аз поне така разбрах въпроса

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Казах ви кака е, обясних ви положението. Кмета не може да гласува за повече от един ликвидатор.

В.Сяров: От Протокола излиза, че е гласувал.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: С изчерпване на дневния ред закривам Заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ: /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС