Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 23 от 29.04.2021 г.

П Р О Т О К О Л

№ 23

29.04.2021 година

          Днес 29 .04 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 11.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград,   и началник отдели.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи. Господин Заместник Кмет, колеги общински съветници, присъстващи в залата. Имаме искане за насрочване на Заседание на Общински съвет – Тополовград по искане на 8 общински съветника. Заседанието е свикано с формиране на дневния ред. В присъствената книга са се регистрирали 11 общински съветника. Отсъства шест общински  съветника  по уважителни причини, своевременно са подали заявления в деловодството на ОбС. Налице са законовите основания да заседаваме, поради което откривам Заседанието на ОбС – Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има ли предложения по отношение дневния ред? Да, господин Сяров.

В.Сяров: Аз имам едно предложение. ДЗ с вх.№600/27.04.2021год. да влезе като Т.3 от дневния ред. Докладната записка е относно: Отмяна на чл.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград /НРПУРОбИ/ на ОбС – Тополовград. Да я разгледаме и да я гласуваме защото има жалба от Фондация „Върховенство на закона“, има насрочено дело и трябва своевременно да реагираме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Като Т.3 от един от вносителите. Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Като един от вносителите за свикване на днешната сесия предлагам да включим Т.4 „Питания и отговори на питания“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добре, „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ така както е посочено в Правилника. Добре. Други предложения по отношение на дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Ще подложа на гласуване предложените предложения за решения от страна на общинските съветници вносители или едни от вносителите на днешното Заседание на ОбС, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№600/27.04.2021год, относно: Отмяна на чл.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград /НРПУРОбИ/ на ОбС – Тополовград, съответно да стане Т.3 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 общински съветника, от който 11„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам на гласуване следващото предложение, а именно като Т.4 да стане съответно „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“. Който е съгласен от общинските съветници да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 общински съветника, от който 11„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. В предвид на направените предложения по отношение на дневния ред и приети предложения за решения, предлагам на гласуване цялостния предложен дневен ред от четири точки и който е съгласен от общинските съветници с така направения и предложен дневен ред от четири точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 общински съветника, от който 11 „за“, „против“  и  „въздържал се“ няма.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Преди да дам думата на  общинските съветници с оглед, че докладната не е гледана в постоянните комисии на ОбС ще направя едно процедурно предложение за решение така както е дефинирано в  нашия Правилник. На основание чл.80,ал.4 от  Правилника за организацията и дейността на  ОбС – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, предлагам ДЗ с вх.№589/22.04.2021год. включена като Т.1 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към ОбС – Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 общински съветника, от който 11 „за“, „против“  и  „въздържал се“ няма.

 

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Давам думата на общинските съветници, ако желаят да вземат отношение или от страна на вносителя. Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз имам няколко въпроса. Първия ми въпрос е искането за свикване на  извънредно общо събрание постъпило в общината на 02.04. кое налагаше да правим извънредна сесия и защо не беше внесена докладната  на редовната сесия? Второто ми питане е във връзка с приемането на активи и пасиви и отново задавам въпроса какво става с пречиствателната станция в с. Синапово. Приета ли е или не е приета за стопанисване и управление от ВиК оператора и ако не е приета какви са причините да имаме отказ, атакуван ли е отказа в съда? Във връзка с мое питане за възстановяване на нарушения асфалтови настилки  във връзка със ремонти ми беше отговорено колко много работа е свършено. От този отговор виждам, че всичките въпроси които поставят Кметовете са 2021 година. Какъв период от време касае не е ясно. Не виждам нито един Протокол приложен както е по Наредбата. Двустранно разписан и след като имаме нарушаване колко актове са  издадени на въпросната Наредба колко актове има издадени на ВиК, колко дела има заведени за нанасяне на имуществени вреди на Община Тополовград на публична общинска собственост. Тука виждам всеки един от Кметовете и кметските наместници е посочил…… Няма нито един констатиран протокол към това което в  като отговор даден към мен. Има ли съставени констативни протоколи, има ли заведени дела?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Това ли са въпросите? Други има ли желаещи за изказвания или въпроси или да дам думата на Заместник Кмета? Ще отговорите ли?

Д.Трифонов-зам.Кмет на община Тополовград: Сега, аз малко съм изненадан, защото тук го няма в дневния ред и не съм подготвен да ви даваме отговори и трябва да говоря по памет. Ако бяхте казали, че искате предварително щяхме да ви ги предоставим тези неща. Аз от вас разбирам, че…..

К.Спирова: Това е във връзка с вашето внасяне в последния момент на докладната.

Д.Трифонов-зам.Кмет на община Тополовград: Говорим по дневния ред за ВиК или за въпросите които задавате за пречиствателната станция…../шум не се чува/

К.Спирова: Казвам във връзка с ВиК. Сега да гласуваме една Програма която предвижда 40 000лв. за община Тополовград в която изобщо не се вижда да има, мисля, че интереса е общ и на общинска администрация и  на общинските съветници. За Тополовград се предвиждат 40 000лв. от които 40 000лв. аз не виждам никъде да има предвидени средства за възстановяване на асфалтова настилка. Как биха искали от нас, защото пише, че за да гласуваме да дадем на нашия представител  правото да откаже  да подкрепи Програмата или да гласува „въздържал се“ трябва да има писмени мотиви. Това са част от писмените мотиви. И за това  питам кое наложи забавянето на внасянето на  докладната? Внесена е на  02.04., при нас постъпва на 22.04. Ако беше  на една нормална сесия при разискванията  предварителните щяхме тези неща да ги зададем като въпрос. Знам, че ви поставям в положение в което не можете да ми отговорите, но вие бихте ли казали как ние да мотивираме нашето  решение.

Д.Трифонов-зам.Кмет на община Тополовград: Аз до колкото разбирам от разговорите които след това проведохме точно по тази преписка която е възникнала,  се е получило нали забавяне по технически причини по простата причина, че  има писмо до колкото си спомням и до Председателя на ОбС с което е трябвало сме поискали ние като администрация да ни се даде предложения ако ние евентуално вие като общински съветници  имате към ВиК-холдинга или към този отчет. И понеже сме изчаквали срока в  които е трябвало да бъдат дадени  някакви становища или някакви предложения, но такива не са постъпили ето това е било срока който се е получило техническото разминаване. С цялата тази преписка, аз мисля, че по дати хайде да не и  по часове има как се е движела така, че ако желаете нямам нищо против ще я повикаме и с документи ще ви кажем как се е стигнало до тука  с това забавяне. Аз мисля, че по чисто техническа причина на базата на това, че сме изискали информация ако има предложения от ваша страна да може ние също да ги формулираме и да ги включим. Понеже сме изчакали такива  е нямало, сесията редовната е минала и за това в момента за сегашната сесия. Нищо умишлено няма. Ще помоля госпожа Хлебарова  като юрист тя е участвала……..

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само да кажа при мен дойде едно писмо в  което това беше много преди сесията значи не говорим преди срок 02.04., това говорим за срок преди 02.04. Това което дойде едно писмо в което аз лично да изразя евентуално по тази така наречена инвестиционна програма. Аз съм го предложил на Председателския съвет, те са запознати с това, но ние говорим за друго. Писмото е след това от 02.04., а ние правихме редовна сесия може би това имаше предвид госпожа Спирова. Така, че вие преди това ако от 02.04. сте искали някакво становище, но нали то изобщо не е относимо към  това. И може би ако се беше внесло веднага след 02.04., да  действително на 12.04. има получено при вас за допълнителна точка, но тя беше допълнителна точка, това е  по решение там  на Областния Управител по искане на ВиК Асоциацията и т.н., но ние говорим за 02.04. Така, че какво становище в смисъл да се даде. Значи Председателя не може да даде еднолично становище, може да го внесе на заседание на ОбС да изрази едно колективно решение. От тази гледна точка пък защо от 02.04.ако има някакъв отговор да се даде. Госпожо Хлебарова?

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Сега, наистина пристигна на 02.03 едно писмо което ни беше изпратено за приемане на Плана и беше даден срок ако не се лъжа някъде до 19.03 или 21.03.в който да отговорим дали сме съгласни с приемането на тези инвестиции. Определено ги изпратихме до вас за да вземете становище и да решите дали ги приемате или не. Този срок изтече и ние върнахме всичко което е без да имаме никакви претенции по инвестициите. След това трябваше да внесем в редовна сесия докладната, но получихме обаждане от председателката на ВиК Асоциацията която каза, че ще има допълнителна точка която иска да включим заедно с тази първата по приемането на инвестициите за да може да се включи в едно решение на ОбС за май месец за заседанието. И за това изчакахме и втората точка. Това беше.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Това ли е? Добре. Друго?

Д.Трифонов-зам.Кмет на община Тополовград: За актовете вие знаете, че трябва ако трябва да изчакаме като бройка сега на дали ще мога да ви отговоря, но аз мисля, че има създали сме имаме връчени такива, но сега като бройка да цитирам като цифра ще е подвеждащо. Знаете също, че има, госпожа Спирова има различия в действията да Кметовете това е по тяхна информация, но ние изрично преди това сме, до колкото си спомням сме пращали на нашето ВиК дружество указание, че винаги когато извършват макар, че те казват, че са пост мажорни обстоятелства да, отиват да къртят, но винаги да има наш представител което не се получава. И това го има. И тогава вече нещата се разделят на две. Едно е когато те ни уведомят и ние отидем за това което говорите и направим комисия за да си минем по реда на връчване на актове нали за неизпълнение и последствия на  възстановяване на работата и друго е те да изкъртят без да уведомят Кмета на населеното място и след това да кажат. Така, че нещата там са разделени и за това ще ви кажем колко имаме такива случаи които, ето тази информация от Кметовете за това сме я поискали. Дават ни информация, търсят ни я за да можем ние да реагираме да си пратим хората или не. И след като разделим нещата вече там нещата стоят. Да, имаме задействана процедура и дори в момента на някой от вас може да му прави впечатление ВиК се съгласиха с нашите претенции на този списък където им го предоставихме за възстановяване. Започнаха някакво възстановяване и в момента дори тече имаме и актове и молбата ще ми е ако…., там вече на по късен етап ще ви бъде предоставена за информация. За случая с пречиствателната станция имаше също въпрос. За пречиствателната станция ние имаме искане от страна на ВиК Холдинга да предоставим информация ние сме им я  предоставили всичко което са ни поискали. Отделно от това паралелно имаме проблем със самата пречиствателна станция в смисъл, че на последното пущане където е имаме един изгорял двигател който в момента ние го възстановяваме иначе би трябвало след възстановяването да си функционира. Сега въпроса е какво те ще ни отговорят и от там нататък е ясно процедурата отива на съд да си търсим правата понеже смятаме, че от наша страна сме си изпълнили задълженията си, а сега вече как и защо се отказват да се приемат като актив въпроса е, че аз имам информация ние по същия начин същия казус има и община Маджарово мисля, че ако не се лъжа по същия начин и на тях са отказали да се приемат. Но пак ви казвам молбата ми е за ако искате някаква по…прецизирайте въпроса ще ви бъде отговорено.

В.Сяров: На предната сесия имахме пак въпрос за пречиствателната станция в Синапово тогава ни беше казано, че работи перфектно.

Д.Трифонов-зам.Кмет на община Тополовград: Да, и за това казвам, че преждевременно изгоря двигателя. Техника случва се. Изгоря двигателя който задвижва перката за пречистване.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други въпроси или желаещи да вземат отношение по т.1 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  11 общински съветници, от които 9 “за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  11 общински съветници, от които 9 “за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  11 общински съветници, от които 11 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  11 общински съветници, от които 9 “за”,

1 ”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С това решение се изчерпва Т.1 и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Преди да дам думата на  общинските съветници с оглед, че докладната не е гледана в постоянните комисии на ОбС ще направя едно процедурно предложение за решение така както е дефинирано в  нашия Правилник. На основание чл.80,ал.4 от  Правилника за организацията и дейността на  ОбС – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, предлагам ДЗ с вх.№590/22.04.2021год. включена като Т.2 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към ОбС – Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 общински съветника, от който 11 „за“, „против“  и  „въздържал се“ няма.

 

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Давам думата на общинските съветници ако желаят да вземат отношение по тази точка от дневния ред. Има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.2 са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.68,ал.3 от Закона за съдебната власт, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  11 общински съветници, от които 11 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  11 общински съветници, от които 11 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С изчерпване на Т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Тъй като също не е гледана докладната в постоянните комисии следва да направя съгласно Правилника процедурно предложение, а именно: На основание чл.80,ал.4 от  Правилника за организацията и дейността на  ОбС – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, предлагам ДЗ с вх.№600/27.04.2021год. включена като Т.3 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към ОбС – Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 общински съветника, от който 11 „за“, „против“  и  „въздържал се“ няма.

 

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   СЕ ПРИЕМА.

 

И давам думата, ако някой иска да пита или съответно да направи изказване по т.3 от дневния ред. Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Няма Общински съвет който при приемането на тази Наредба да не възпроизвел изцяло текста на чл.8,ал.8 от Закона за общинската собственост. Защо имате ли представа какъв е критерия за избор за  атакуване на нашата Наредба?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Малко ме озадачи въпроса, но също не мога да си го обясня защо нашия Общински съвет е избран тъй като това беше още по време на мисля, че вие бяхте съветник тогава,2008 година когато е приета Наредбата и е приет този текст. Тогава си спомням госпожа Пепа Колева тогава беше в общинска собственост имаше обучение в мисля, че беше в село Гергини област Габрово и там бяха им раздадени еднотипни тези Наредби за разпореждане с общинска собственост където разпореждане с общинско имущество. И така направих си труда когато дойде жалбата, така направих си труда и към момента има доста Общински съвети които този текст седи в самата Наредба, но защо и как е избран Общински съвет нямам представа. Просто и за мен е учудващо и както се вика може би искат да започнат от нас, но за да внеса тази жалба когато е постъпило преценил съм като юрист, че има формално основание съда да ни го отмени и с оглед на това съм изготвил докладната съответно с изискванията които са по Закона за нормативните актове, справката е изготвена, посочил съм краткия срок. Вече имаме константна практика срока който следва да бъде на публичното обсъждане не по-малък от 14 дена и не повече от 30 дена. Съобразил съм го така, че предоставям на вас по отношение на да се гласува. За мен като юрист считам, че трябва да го отменим този текст пък вече дали ще атакуват на други предполагам, че ще атакуват, може би такава е била целта и мотивите. Както виждате от самата жалба Решението беше до Административен съд Хасково и за мен е учудващо. Значи така уважавана кантора която би следвало да се ангажира би трябвало да знае съдебните райони и втория момент който е имаше спор за правен интерес те го доказаха, че жалбата е допустима и  насрочи открито съдебно заседание и съответно да се внесе докладна да се гледа, че следващия месец на 27 ще се гледа делото, а пък ако бъде прието решението съответно има процедура в  която аз да изпратя съответно делото да бъде прекратено ако бъде прието решението. Това са основанията и мотивите на тази извънредна сесия нали да бъде внесена. Най вероятно ако нямаше извънредна сесия щеше да бъде внесена на редовната. Така, че това е, ако имате някакви други питания. Има ли други желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  10 общински съветници, от които 10 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на  Т.3 и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Да, госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз желая да ми бъде отговорено писмено на въпросите които ще задам.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добре ще се отрази в Протокола и ще бъде изпратен на Кмета на Общината.

К.Спирова: Тъй като съвсем на скоро приключиха изборите на мен като Председател на политическа сила която участва в изборите и предлага членове на секционни избирателни комисии ни беше зададен един и същи въпрос поне 15 пъти което налага задаването в днешното заседание на ОбС да задам този въпрос. Колко пари са приведени за организиране на изборите в Община Тополовград от държавата? По какъв начин бяха изчислени възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии? Имам предвид въпроса който ми беше зададен е следния и държа да получа подробен отговор на него. Защо членове на комисиите които участваха при подреждането в събота  на изборните материали не получиха предвиденото в Решение №1991 на НС от 05.02.2021 година на ЦИК в частта 2.2 – За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал. Защо на членовете на  комисиите  които не са получавали изборните книжа, но са присъствали в събота и са участвали в подреждането не им е изплатено предвиденото в Решението възнаграждение? Ако има някакви писмени допълнителни указания извън това решение  моля да бъдат посочени. Ако няма коя е причината  поради която не е изплатено допълнителното възнаграждение въз основа на  това решение? Защото на нас ни предстоят поне още едно провеждане на  избори тази година за Президент и няма да можем да накараме членовете на комисиите да присъстват така както е по Закон петдесет плюс един при провеждането на изборните помещения.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Това ли е?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добре да се запише в Протокола ще го изпратим. Така. Други желаещи да вземат по тази точка има ли ? Само преди да закрия заседанието значи свикал съм постоянната комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване. След закриването на заседанието ще ги помоля да останат. Открито е също заседанието така, че ако някой от общинските съветници също ако желае може да остане на самото заседание. Значи свързано е във връзка с постъпило едно заявление от Д-р Ермов за  освобождаването му като Управител на болницата. Така, че ако нямате други въпроси по тази точка да закрием заседанието и да преминем вече към заседанието на  постоянната комисия. Съветници други служители могат да присъстват така, че да го обсъдим в по-широк кръг и да чуем и мнението на общинска администрация. Има ли други желаещи по т.4 от дневния ред? Ако няма да закрия заседанието. Няма. С оглед изчерпване на точките от дневния ред  закривам заседанието на  Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 

 

 

 Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС