Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 22 от 09.04.2021 г.

П Р О Т О К О Л

№ 22

09.04.2021 година

         Днес 09 .04 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград,   и началник отдели.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добър ден на всички присъстващи. Господин Заместник Кмет, колеги общински съветници, присъстващи в залата, в присъствената книга са се регистрирали 15 общински съветника. Отсъства един общински съветник по уважителни причини – Борис Борисов който е подал заявление и един общински съветник Красимир Иванов по неизвестни за сега причини. С оглед на което са на лице законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Само за протокола да съобщя, че следва тъй като имаме наложено противоепидемиологични мерки ще помоля в залата съответно да се спазва отстоянието един от друг както и маски. Имам няколко предложения по отношение на дневния ред. Първото ми предложение е следното. Предлагам ДЗ с вх.№ 575/ 30.03.2021год. относно: Предложение за промяна в Плана на дълготрайни материални активи /ДМА/ в поименния списък за капиталови разходи – целеви средства за 2021г. /Приложение №7/ , да стане Т.30. Предлагам ДЗ с вх.№ 579/02.04.2021г. относно: Кандидатстване по Проект „Величието на Древния Сакар – от мегалитната култура до елинистическите владетелски домове“ да влезе като Т.31. Само за протокола в момента влиза общинският съветник Красимир Иванов който следва да се регистрира. Така. Следващото ми предложение. Предлагам ДЗ с вх.580/06.04.2021г. да влезе в дневния ред като Т.32. И другото предложение предлагам доклад относно: Състоянието на престъпността, обществения ред и безопасността на движението на територията на община Тополовград през месец март 2021г. с вх.№583/08.04.2021г. да влезе в дневния ред като Т.33. Други предложения по отношение на формиране на дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване предложените предложения за решения, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№ 575/ 30.03.2021год. относно: Предложение за промяна в Плана на дълготрайни материални активи /ДМА/ в поименния списък за капиталови разходи – целеви средства за 2021г. /Приложение №7/ , да стане Т.30 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам следващото предложение, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№ 579/02.04.2021г. относно: Кандидатстване по Проект „Величието на Древния Сакар – от мегалитната култура до елинистическите владетелски домове“ да влезе като Т.31. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам на гласуване следващото предложение, а именно. Предлагам ДЗ с вх.580/06.04.2021г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ да влезе в дневния ред като Т.32. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Предлагам следващото предложение. Предлагам доклад относно: Състоянието на престъпността, обществения ред и безопасността на движението на територията на община Тополовград през месец март 2021г. с вх.№583/08.04.2021г. да влезе в дневния ред като Т.33. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. И в предвид на направените процедурни предложения подлагам на гласуване цялостния предложен дневен ред от тридесет и три точки и който е съгласен с така направеното процедурно предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16 „за“, „против“ и „въздържал се“ няма. Това което ме попита общинският съветник Митко Батчев то е дадено към самата точка, то е материал писмен материал.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Преди да дам думата на общинските съветници следва да направя едно съобщение. На председателския съвет ние сме го разгледали това което беше входирано и при нас. Има до Кмета на Община Тополовград с копие до Председателя на Общински съвет подписка от гражданите живеещи на ул.“Дунав“ които искат да се ремонтира тяхната улица „Дунав“. Това съм го уведомил съветниците, при мен е подписката всеки може да се запознае. Имат думата общинските съветници. Господин Сяров имате думата.

В.Сяров: Във връзка със тази подписка, аз я разгледах на Председателския съвет вътре има хора които не се водят на тази улица, а са разписани. Кой ги е разписал и също така има и хора които не живеят на тази улица и те са разписани. Улицата след като минахме през нея група общински съветници само в частта пред църквата „Свети Илия“ има един канал направен който някой е копал, прекарал е нещо и не си е възстановил настилката. Общо взето улицата е в добро състояние и при една тука може да се пренаредят паветата и може с по-малко средства да се направи тази улица. Искам да знам само, тези където не са в България как са се разписали в списъка. Розалина Димитрова и още едно име имаше Соня……

Н.Караманлиев-живущ на ул.“Дунав“: Не е вярно, че има само едно разкопаване до църквата. На горе също има. То не е само за живеещите там. Всички минават през там…./говор от място не се чува/.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Батчев и после Красимир Иванов. Митко Батчев има думата.

М.Батчев: В тази връзка аз имам един въпрос. Във връзка с извършването на тези ремонти по улиците……….., при извършване на тези ремонти в срок до седем дни лицето което е извършило изкопните дейности или фирмата в седем дневен срок да си възстанови настилката. Това беше взето като решение на Общински съвет и аз не знам защо не се спазва. Въпроса ми е кой следва да извършва ремонта на пътната настилка дали този който я е извършил или Общината, има ли някакви глоби за това и как се изпълнява това. Това е първия ми въпрос. Във връзка със бюджета който гласувахме ние гласувахме определени средства за спортните клубове за дейност. Докладната беше оттеглена и повече не беше внесена. Няма ли да се внася? Трябва ли да има спорт в общината или не и защо не се внася докладната за спортните клубове? И трети въпрос. Докладни под номер 17,19,27,28,29- издава разрешение за прокарване. За какво прокарване става въпрос? Разрешение за прокарване на какво, не е уточнено за какво прокарване става въпрос.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Не ми е ясно господин Батчев, какво общо има това с въпроса за улицата. Значи някой общински съветници…., но тука всички малък град сме и всички сме минавали по тази улица и сме видели, че е безобразна и трябваше да се направи. Вие сега тука искате по не знам какви си причини решихте на по миналата сесия, че тази улица не е необходимо да се оправи. Явно някакви лични интереси прозират тука. И предлагам на господин Сяров това изказване да го публикува в „Сакарско ехо“ или да го качи и да се подпишат тези които са решили, че тази улица е в добро състояние и хората ще решат дали са прави те или ние които искаме улицата да бъде направена, защото е натоварена цялото Свети Илия минава от там и е необходимо да се направи. Друг е въпроса вече дали в момента има някаква възможност. Благодаря!

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Други? Наско Стоянов.

Н.Стоянов: Аз мисля, че нямаше никой против улица „Дунав“ да се направи, но просто това бяха средства с които разполагахме и се взе решение да се направи други неща, но никой не е казал, че е против да се направи тази улица „Дунав“.

Кр.Иванов: Защо не се направи?

Н.Стоянов: Наш колега гласува „за“ изграждането на улица „Дунав“ и беше сезиран за конфликт на интереси. Мисля, че няма смисъл да я дъвчим повече тази улица. Дай боже догодина ако има пак средства ще се направи.

Кр.Иванов: Защо не я гласувахте тогава?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Нека да се изкаже Наско Стоянов ще дам думата на всички.

Н.Стоянов: Никой не е имал против да бъде ремонтирана улица „Дунав“.

Кр.Иванов: Ама вие гласувахте ли за?

Н.Стоянов: Гласувах.

Кр.Иванов: За улицата?

Ат.Анастасов: Аз мисля, че по-добрия вариант на тази улица да се пренаредят паветата от колкото да се прави асфалт.

Х.Мочев-зам Кмет на община ТополовградПо-скъпо излиза и няма майстори. Не могат да се намерят майстори.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Коста Стойчев.

К.Стойчев: Благодаря за дадената дума. Уважаеми колеги, нека да не се впускаме, ние сме Общински съвет, нека да се впускаме в технически мероприятия които тука много хора си нямат понятие. Казвам го в такъв смисъл кой бил по-добрия вариант дали павета, дали асфалт. Точно за това се прави техническо обследване, точно за това тези технически обследвания след това се остойностяват чрез капиталовите разходи и това се прави в предходната година. Разбира се, че никой не е против тази или онази втора, трета пета улица. Въпроса е, че тази улица беше по абсолютно несъстоятелен начин подменена като капиталов разход за който беше положен труд от специалисти техници след това тя беше остойностена и не се прави по този начин да се подменят капиталови разходи по този начин. За това става въпрос. Разбира се, че никой не е против това една или друга улица било в някое село в община Тополовград или улица в самия Тополовград да бъде отремонтирана. Много улици има за ремонтиране, но не се прави по този начин. Тази улица трябваше да си остане, защото тука се изказа едно мнение и аз съм на същото мнение, че това е една от магистралните улици нагоре към квартал „Свети Илия“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Митко Батчев.

М.Батчев: В тази връзка аз съм си направил труда да направя една справка един квадратен метър за отремонтиране на павета 127.00 лева. Ремонта за цялата улица……/говор без микрофон не се разбира/. Въпроса е дали има фирма която да го извърши ремонта.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Кера Спирова.

К.Спирова: Уважаеми колеги, говорим за улица „Дунав“ и това е така когато работим на парче и когато цялостно никога не ни е предложен някакъв проект какъвто е проекта за бюджет на Община Тополовград. Приемайки бюджета на Община Тополовград ние не сме гласували ще теглим ли заеми няма ли да теглим заеми и какво ще обезпечаваме по проектите който ще кандидатстваме. Нямаме взето решение дългосрочни, краткосрочни заеми по бюджета ще се тегли. Говорим за местните приходи как да разпределим. С тези местни приходи ние гарантираме тегленето на заеми и изпълнението на европейските проекти и програми. Беше ни дадено преди с документите за сесията за теглене на кредит от фонд „Флаг“ за не знам какъв размер. Вчера ни се сервират два милиона. От къде? Колко улици ще ремонтираме изобщо? При положение, че не сме взели никакви решения по отношение на тегленето за обезпечаването на тези заеми. И ние говорим тука как ще ремонтираме таз улица, онази улица, третата улица…./шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Нека се изслушваме, запазете тишина! Думата има Кера Спирова.

К.Спирова: И питам изобщо ще стигнем ли до ремонт на улици? Казано ни беше, че имаме наказание по всички проекти 10% и това било нормално. Дадоха ни отговор, че не са наказани всички проекти, а два. Върнати ли са парите от дадени в заем на Историческия музей? Тези новите тридесет хиляди които ни ги сервират по проекта за чия сметка са долу в Радовец? Платени ли са или не са платени? Защо не попитаме какво е събрано преди да почнем да ремонтираме? Когато мислиш на парче разбира се, че няма нищо общо.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Аз се връщам на улицата защото тука Спирова се възползва и къде отиде и тя не знае. Значи имаме горчив опит с тази улица тука покрай читалището паветата, ако си спомняте два пъти е пренареждана и то от специализирана фирма. И ако ви харесва значи нямате и не разбирате нищо от улици. Същата улица от пощата нагоре пак специализирана фирма я нареждаше, но за съжаление вижте какво и е състоянието. Значи това показва, че трябва да се асфалтират улиците с едно трайно покритие с хубава основа и да забравим поне едно десет години за тези улици. Аз сега тука разбирам, че всички сме били съгласни пък не беше приета. Каква е тази работа не мога да я разбера.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Други желаещи да вземат отношение? Да имате думата.

В.Сяров: Аз искам да попитам преди няколко сесии поставих питане какво е , как е преминало заседанието на „Златно зърно“, общото събрание. Две решения са взети. Беше предоставен отговор от Кмета на Общината. Искам сега да направя още едно питане за да може да се уточни. Със Решение №70 по т.11 от дневния ред от 30.04.2020 година с Решение 1 точка 4 даване на съгласие представителя на Община Тополовград да гласува в Общото събрание за избиране на ликвидатор. В Протокола от Общото събрание е видно, че има избрани двама ликвидатори – Бойка Георгиева Дойчева и Петко Владимиров Симитчиев. От същия Протокол е видно, че господин Божинов е представител на общината и е гласувал за двама ликвидатори. Това не е ли превишаване на правата? Ние сме му делегирали права да гласува за един ликвидатор в „Златно зърно“, а от Протокола е видно, че са двама ликвидатори. Защо така е гласувано, защо не се е съобразил със Решението на ОбС – Тополовград?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Друг да вземе отношение? Ще отговорите ли?

Х.Мочев-зам Кмет на община ТополовградЩе ви отговорим писмено на следващата сесия.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре. Да приемам, че точка едно е изчерпана. Има ли желаещи да вземат отношение по точка едно? Няма, поради което приемам, че точка едно е изчерпана и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Контрол по изпълнение на взети решения“

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Тука желаещи да вземат отношение по тази точка има ли? Нямаме внесен отчет от страна на Кмета на Общината. Ако някой има да попита нещо по тази точка? Ако няма да продължаваме напред по дневния ред. Няма, поради което приемам, че тази точка е приключена и преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Започваме вече с комисиите .Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Н.Стоянов: Трета комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Друга гледала ли е? Не я е гледала. Желаещи да вземат отношение по точка три от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по точка три от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.42,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.3,ал.1 и ал.2,чл.21 и чл.25 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №3. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №3. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С това решение се изчерпва Т.3 и преминаваме към,

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Допуска.

К.Спирова: Нашата комисия нямаше кворум и нямаме взети решения.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Плана за интегрирано развитие на община Тополовград е изготвен от фирма която е спечелила търга на стойност 178 432 – 13.05.2016 година. Бих искала да зная какви са дейностите при изготвянето на плана и да ни бъде предоставен Протокол от общественото обсъждане на въпросния план за интегрирано развитие на общината. Защото в мотивите на докладната е написано, че Плана за интегрирано развитие на Община Тополовград съгласуван със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Поканата за периода на публичното обсъждане с всички заинтересовани страни, в едно с Проекта бе поместена на интернет страницата на Община Тополовград. Ако това е било общественото обсъждане как е приключило с какви предложения? Това е.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Ще има ли отговор?

Х.Мочев-зам Кмет на община ТополовградОтговора ще бъде даден писмено.

К.Спирова: Това вече не е сериозно.

В.Сяров: Аз предлагам десет минути почивка и да ни дадете протокола от общественото обсъждане.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами пет минути почивка не десет, пет защото имаме доста точки за гледане.

5 минути почивка.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Моля, общинските съветници да заемат местата си в заседателната зала! Продължаваме заседанието на ОбС – Тополовград кворума е 15 общински съветника. Имаме основание да заседаваме. На Т.4 сме. Заместник Кмета.

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Сега искам да кажа следното нещо. Ние сме в условие на пандемия и това нещо е направено допитването, обсъждането е направено онлайн. Цялата процедура е направена под ръководството на госпожа Атанасова. Поканих я да ви обясни подробно, но тези комисии са за това въпросите да се задават там, а не сега да си даваме почивка да намерим това и онова, нали. Редно е задайте ги тогава да са готови за да не изпадаме в такава ситуация. Благодаря!

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, Красимира Атанасова.

К.Спирова: Редно е цялата докладна да бъде окомплектована както следва. След като е имало обществено обсъждане най-малкото което е трябва да има протокол.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: В тази връзка аз също подкрепям колежката защото Общински съвет се произнася на база документи, писмени материали които са приложени към докладната записка. И за това ще помоля също общинска администрация своевременно също да представя всички надлежни документи за да не изпадаме пак като тази ситуация. Така, Коста Стойчев искаше думата, но да изслушаме Красимира Атанасова или вие въпрос имате.

К.Стойчев: Не аз искам само да попитам. Тази докладна се гледа в първа комисия и аз останах малко озадачен госпожа Спирова когато каза, че нямало кворум.

К.Спирова: Казах на втора комисия, че няма кворум.

К.Стойчев: Не стана ясно за втора комисия.

К.Спирова: Казах за втора.

К.Стойчев: Но тя беше разглеждана и в първа комисия, защо там не предявихте тези изисквания да не губим време тука.

К.Спирова: Вие ще ми държите сметка кога ще питам ли?

К.Стойчев: Не бе госпожо Спирова питам просто….

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, Красимира Атанасова.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Уважаеми съветници разработването на Плана за интегрирано развитие на Община Тополовград за периода 2021-2027 година е разработен съобразно Закона за регионалното развитие, както е за Правилника който регламентира Закона за регионалното развитие. Спазили сме всички изискуеми срокове, изисквания. Той беше публикуван онлайн мисля, че повече от месец. Като под публикувания ПИРО документ бяхме прикачили формуляр за обратна връзка чрез който дадохме възможност на всеки заинтересован да сподели мнения, препоръки. В целия период ежемесечния, понеже бях посочила имейла на Общината за изпращане на формуляри за обратна връзка ако не се лъжа дойдоха три или четири формуляра за обратна връзка и мисля, че две мнения, препоръки на жители на общината. Ако желаете мога да ги копирам да ви ги дам за сведение, но те не представляват по никакъв начин нещо което не окомплектована преписка и т.н. Всичко онова което е необходимо за гласуването на ПИРО вие го имате. Пак казвам, ако някой не се е възползвал от възможността да сподели, да даде препоръки, да предложи да коментираме то имаше повече от месец да го направим в крайното обществено обсъждане. Преди това дадохме възможност на вас като група индивидуална, понеже Плана за развитие го провеждахме чрез няколко групи бизнес, НПО-та, образователна система, ОбС които бяха изпратени покани за срещи на място предвид сериозната епидемиологичната обстановка и ако тогава не сте дошли, не сме коментирали ние нямаме вина за това нещо. Пак казвам, ако желаете тези формулярчета за обратна връзка които пристигнаха в законовия срок мога да ви ги копирам и ако ви представляват проблем имаме формуляри за обратна връзка от всеки Кмет на населено място, от всеки Директор на детска градина, училище. Разбира се който е пожелал, от читалище от НПО-та, но от повечето институции имаме такива формуляри за обратна връзка в предходното запитване и сме се съобразили с мнението на всеки. Именно заради това ние сме длъжни да качим окончателния проект на ПИРО, един месец да стои качен и отново всеки който е дал препоръки да види дали те са съобразени с неговите направени. Всичко е в законоустановения срок. Пак казвам не виждам липса на документи в преписката. Ако желаете още нещо конкретно. Протокол от онлайн обсъждане няма как да съставим. Това е което мога да кажа.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре, благодаря! Други въпроси или желаещи да се изкажат?

К.Спирова: Аз имах и други въпроси. 178 432лв. струва проекта. Ние не сме били 2016 година и не сме наясно какво включва като дейност въпросния проект за изработването на ПИРО.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: 2016 година стартирахме процедура за Общ устройствен План той се прави и до днес. Подписали сме допълнителни споразумения с МРРБ, не само ние може би около 70 общини до края на календарната 2021 година трябва да приключи. От институциите най-вече от околна среда и от МОСВ дойдоха много несъответствия по отношение на оценката за съвместимост. От там имахме поне шест месеца забавяне не мога да ви кажа поради какви причини и МРРБ се обърна към общините да предложим нов срок за изготвянето му края на 2021година. Ние сме в сроковете, но това няма общо със ПИРО. Така, че имаме анекси към договорите съгласувани с МРРБ цяла преписка е, ако ви представлява интерес и нея мога да дам в подходящо време. ПИРО продължава да се изготвя в момента сме на етапа оценка за съвместимост на ОУП. Общественото обсъждане ОУП премина. Някой от вас присъстваха тогава, господин Минчев със сигурност си спомням, че беше. Беше 2018година общественото обсъждане и ще има ново такова, но на окончателния проект на ОУП. Но той вече ще се приема първо от главния архитект след което ще го предложим на вас за приемане и пак казвам срока му е до края на календарната 2021понеже там финансирането е на 35% от МРРБ и 65% от нас съгласно подписано споразумение между нас и Министерството. Това е за всички общини в България.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре, благодаря! Сега, други желаещи да вземат отношение? Казахме само общинска администрация, Кмет и съветници. Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка или да приемам, че е изчерпано.

К.Спирова: Ако има граждани да вземат отношение може да гласуваме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: По тази точка? Ми добре ще го подложа на гласуване. Подлагам на гласуване по тази точка Климент иска да вземе отношение по тази точка и ОбС следва да даде съгласие. Който е съгласен гражданина който присъства на сесията Климент да вземе отношение по тази точка моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

Давам думата, съвсем кратко във връзка по тази точка и ако имате някакви предложения или каквото е трябвало е да го направите както ви се обясни на сайта на общината. Само конкретно изказване.

Климент Киров-гражданин: Здравейте. Първо ще си позволя да не се съглася с наименованието на самия план до толкова, че за мен план е някакъв списък от стъпки, срокове и ресурси които се използват за постигането на определени цели. В конкретния случай аз тъй като повечето от вас знаят, че това което е важно съм го изразявал пред вас е темата за боклука……..Една много добра база с данни от които се опитах за себе си да направя някакъв анализ. Тоест на страница 28 има справка за населението на Тополовград за 2015г.,2016г.,2017г.,2018г.,2019г., последните пет години като населението намаля с 880 души или 8%. В същото време за същия период до 2019г.боклука се е увеличавал 1600 тона,1850 тона, отново 1900 тона, 1930 тона за да достигне през 2019г. 2021 тона. Тоест имаме намаляване на населението с 8%, а в същия момент имаме увеличаване на количеството боклук с 25%. И въпроса ми е, питането ми е. Каква е логиката на това при положение, че имаме по-малко хора, по-малко потребление. За мен Плана който трябва да се направи за боклука изисква малко по-задълбочен анализ. На първо време ние трябва да сме наясно какви точно уреди да използваме каква е тяхната цена. Отделно трябва да видим как ще включим отделните групи от населението. Тоест за обсъждане по интернет нали извинете ме, но не е начин по който можем да го постигнем, защото това което можем да изговорим за един ден не можем да го напишем всичкото и за това не съм съгласен с този План. Благодаря ви!

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Благодаря ви! Така отговор или нещо изказвания? Господин Батчев.

М.Батчев: При липса на работещи предприятия, намаляване броя на населението как се увеличава количеството на боклука при намаляващо население.

Х.Мочев-зам Кмет на община ТополовградТова въпрос ли е? Дами и господа общински съветници не можем да забраним на хората да изхвърлят отпадъците. Дали съответства или не съответства това е реалността. Това мога да ви кажа. Това е реалността. Сега мога да изпадна в подробности няма смисъл да разводняваме всичко това.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре. Така, други желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и на основание чл.23,т.1,чл.24,т.1 от Закона за регионалното развитие и чл.21,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.4 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: На точка пет сме комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по тази точка има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз искам да попитам какво е правила общинска администрация от 2018г. до 2020г.след като констатациите от 2018г. са преповторени в абсолютно същия порядък разместен е всъщност порядъка, но са абсолютно същите като в 2018 година? И конкретния ми въпрос е следния. След като в 2018година е дадено така в заключителната част насоки за да изпълним общинския план за развитие създаден ли е база данни да събира ежегодно информация от НПО, училища, читалища, бизнеса и земеделските производители за техните инвестиции за да може на етапа на последваща оценка за изпълнението на Плана да се включат и тези инициативи? Защото тук в 2018година е дадено като препоръка в първа точка, а пък в сегашния доклад е дадено като препоръка в т.3 след което има едно разместване на всичките точки от 2018г.в 2020г., подобряване на техническата инфраструктура и т.н. Изобщо тези годишни отчетни доклади имали смисъл като сме ги приели 2018г. и не са изпълнени препоръките да продължаваме същите препоръки да ги приемаме в 2020година.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Приключихте ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Ще има ли отговор?

Х.Мочев-зам Кмет на община ТополовградЩе ви отговорим писмено.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Красимира Атанасова вдигна ръка. Заповядайте на микрофона.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Годишните доклади за изпълнение на Общинския план за развитие са задължителни съгласно нов Закона за регионалното развитие. Ежегодно всяка година ние сме длъжни за предходната година да изготвим такъв доклад. Самите таблички са еднотипни няма с какво да ги разнообразим там е ясно. Трябва да отчетем постигнатото през предходната година. Инфраструктура колко сме обновили, улици, пътища, образователна инфраструктура какво сме постигнали и така съобразно заложените в общинския план за развитие за периода. Да….е една защото информацията е ежегодна и няма друго какво да напишем. Опитвали сме се отдела на госпожа Бакалова се опитва поне еднократно да събира тази информация за която вие казвате, но въпросните юридически лица както и земеделските производители и животновъдите не са длъжни да ни дават тази информация по никакъв начин. Опитваме се чрез телефони, чрез обаждания, чрез писма, но повярвайте ми много трудно се отзовават на това да дават информация защото не са длъжни. И в крайна сметка ние отново стигаме до това да си поискаме изисканата информация от съответните министерства в случая Министерството на земеделието и храните ни дават детайлна информация за проекти реализирани, семейни къщи за гости, брой места за настаняване. За нас също ще е по-лесно да опитали сме се, но в крайна сметка няма утвърден. Има частичен регистър Антоанета Христова се опитва, има, но той не е пълен и ние не можем да стъпим на него за такъв важен документ и да приложим него. За това се изписва като препоръки, че не е изпълнено. Има такъв частичен, но ние не стъпваме на него и не го използваме за да го отчетем в годишния доклад за отчет. Това е причината. Надявам се, че ме разбрахте.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Добре, благодаря!

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: И в тази логика какъв е смисъла от правенето на комисии след като тези всичките въпроси там не се задават, а тука си правим пиар. Благодаря!

К.Спирова: Нека да ви чуят колко много работите господин Заместник Кмет.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.5 има ли за изказване? Не виждам поради което приемам, че разискванията по т.5 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.24,т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.33а от Закона за администрацията, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: На точка шест сме комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други комисии не е отразено, че е гледана. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.6 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.6 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б,ал.1 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други комисии не е отразено, че е гледана. Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.7 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.7 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №7. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №7. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други комисии не е отразено, че е гледана. Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.8 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.8 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №8. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №8. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други комисии не е отразено, че е гледана. Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред има ли? Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Относно състава на съвета по социалните услуги който се състои от Заместник Кмет – председател и 13 члена и аз предлагам да се включи и един общински съветник и състава да стане 15 човека. Един общински съветник предложен от Председателя на ОбС да бъде член в тази комисия.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Правите допълнение към вносителя?

М.Батчев: Да, да включим и един общински съветник и да станат 15 човека.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Имаме ли съгласие и да преминаваме към гласуване.

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: По чл.26, т.3-7 от Закона за социалните услуги е упоменато представителите на кои органи и лицата които могат да бъдат включени. Ако няма противоречие с там изброените аз нямам нищо против.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Т.1 органите на местното самоуправление на другите общини в областта. Органите на местното самоуправление, Общински съвет е орган на местното самоуправление. Аз така го чета. Приемам, че сме орган на местното самоуправление, ако не е можете да опонирате… Добре, това което го предложи общинският съветник да бъде включен и представител на ОбС посочен от Председателя.

В.Сяров: Като Т.14 – общински съветник предложен от Председателя на ОбС – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Представител или общински съветник от ОбС – Тополовград предложен от Председател. Имаме допълнение от страна на вносителя. Става т.14 – представител на ОбС – Тополовград посочен от Председателя на ОбС. Зачитам го съгласно Правилника. Други желаещи да вземат отношение? Няма да го гласуваме отделно тъй като е от вносителя и преминаваме към процедура на гласуване. Има ли желаещи за изказване? Няма, поради което приема, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.9 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.20 във връзка с чл.17,ал.1,т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземат следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.10 от дневния ред има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Понеже господин Сяров дойде към края и имаше предложение от комисията…..

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Господин Батчев.

М.Батчев: Дава съгласие да се промени начинът на трайно ползване и т.н. За земеделска земя ли става въпрос или за пасища? Ако е пасище те могат да си го очертаят като пасище…/ не се разбира/ Не съм наясно и за това питам.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Променя се начинът на трайно ползване. В един от проектите за решение променя се начинът на трайно ползване и съгласно закона за подземните богатства….. Променя се начинът на трайно ползване. И следващите стъпки най вероятно вече след като влезе Решението в сила ще последва стъпките които вървя. Нали така, ако не бъркам. Госпожо Спирова

Т.Бакалова-нач.отдел „СДИР: Ние даваме съгласие и в момента имота е пасище. След като влезе Решението в сила…./говор от място не се чува/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: В момента описанието в т.1 е какво представлява по действащия кадастър и по това което е отразено в акта за общинска собственост. Ние даваме съгласие да не бъде вече мера, а да отговаря на кариерата, да бъде променен този код. Защото действително той не е пасище и мера.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Заместник Кмета искаше думата да чуем него и да преминаваме към гласуване.

Х.Мочев-зам Кмет на община ТополовградУважаеми дами и господа общински съветници след като вие имате претенции към общинска администрация нека да изразим и нашите претенции. Питайте когато му е времето и мястото, а не сега да губим време за неща които на някой не му са ясни.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Сега, само аз да отговоря на заместник Кмета. Право на общинския съветник да гласува както прецени и така когато има право да пита. Така, че сега е попитал и няма нищо лошо. Това е негово право. Да, господин Иванов.

Кр.Иванов: Значи във връзка тука с тези питания и с отговорите предоставени писмено, малко ехидно вече особено госпожа Спирова се отнася към отговора. Значи хубаво е това нещо предварително ако трябва в писмен вид да се предостави на администрацията и да са готови те в момента с отговора и да им бъде връчен веднага на тази сесия, а не на следващата сесия.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Това е хубаво, но пак казвам, че е хубаво да бъде направено предварително, но самия общински съветник има право на това което го коментирахме.

Ат.Анастасов: Само искам да кажа, че администрацията трябва да бъде подготвена. Знае какви са докладните и за това трябва да бъде подготвена да отговаря.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Митко Батчев искаше думата.

М.Батчев: Просто не ми беше ясно и за това попитах.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Господин Стойчев имате думата.

К.Стойчев: Аз искам да спомена това, че действително ние се събираме на комисии. Хабим си от времето уважаеми колеги общински съветници. На някой може да им е смешно, но някой хора си отделят от скъпоценното време за да дойдат на комисии. Някой си пушат цигари, други си дъвчат езика и когато си съберем да вършим същинската работа сесията започва едно разтакаване на локуми на дълго и на широко и пак си хабим времето. Срамота е 14,15 човека на сесия и да не можем да стигнем до общо решение. Питаме за глупости на поразия. И още нещо искам да добавя. Разберете, че не всеки може да е подготвен за всякакъв вид отговор. Има една приказка, не съм я измислил аз – и най-глупавия може да пита много повече от колкото и най-умния може да му отговори.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Значи във връзка с общинския съветник след като всеки си е дал съгласието и е избран за общински съветник би следвало да намери време. Нали и да дойде. Да, хубаво е това което се предлага да стане в момента, но пак казвам, че едно законно право което е дадено аз не мога да го огранича и който и да е. Да, хубав е варианта, но винаги когато се получи дебат има и питания. Така, че това нещо няма как да го ограничим или как да стане. При наличие, че има питания просто това са фактите. Мисля, че малко излязохме извън обсъждане на точката. Конкретно по докладната има ли някой да вземе отношение по т.10? Няма поради което приемам, че разискванията по т.10 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.10 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.1 и чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.78а,ал.1 от ППЗСПЗЗ предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №10. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №10. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №10. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №10. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия по проект №2 – Определя допълнително месечно възнаграждение на кмет на Община и Кмет на кметство в размер на 1% за всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит за действително отработено време. Т.4 да отпадне, проекта за решение по т.4 да отпадне и тъй като докладната беше оттеглена на предното заседание от Кмета на Общината на предната комисия имаше едно предложение на госпожа Спирова по първия проект за решение – Определя размера на основните месечни заплати за длъжността Кмет на Община и кмет на кметство, считано от влизане на Решението в сила. Това предложение остава ли?

К.Спирова: След като разговаряхме и казаха, че това са средства предвидени за заплати от началото на годината да отпадне предложението и да остане считано от 01.01.2021година, защото няма как да пренасочим спестените средства….

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Те са целеви средства за възнаграждения.

В.Сяров: Значи остава само предложението по проекта за решение №2 да се допълни за действително отработено време.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да и аз така го записах.

В.Сяров: И четвъртия проект да отпадне.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Но това си остава 01.01.2021година.

В.Сяров: Първия проект си остава така както е предложен от вносителя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: От страна на Заместник Кмета това предложение което направи, защото имаме два варианта. Единия е това което е да се добави – за действително отработено време и нали това да отпадне т.4. Тоест няма решението днеска се взема и да се прилага, но ще си остане от 01.01.да се запази размера на средствата които са предвидени. Ако има съгласие, ако няма съгласие първо се подлага съгласно Правилника предложението на вносителя и след това се подлага другите предложения. Така, че ако има фактически това е за действително отработено време и тука въпрос на време след14 дена и ще се приложи, но ще се приложи пак от 01.01. Вече не знам за технологично време проблем ли ще бъде ако примерно се приложи след 14 дена след като влезе в сила.

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Няма проблем.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Точка 4 да не я гласуваме в такъв случай. Така ли? А за т.2 – за действително отработено време остава ли това нещо?

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Ами вие предлагате.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не от страна на вносителя нека да уточним. Точка 4 изразявате съгласие да отпадне и да не я…. Оттегляте я от проектите за решения?

Х.Мочев-зам Кмет на община ТополовградДа, да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   По отношение на т.2 – трудов стаж и професионален опит за действително отработено време, това беше допълнено. Приемате ли го това нещо това допълнение да излезе от вас или да го подлагам отделно на гласуване? Добре, добре значи само това т.4, това ще го подложа както си му е реда. Други предложения, становища, изказвания по т.11 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.11 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.11 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

По отношение на т.1 нямаме никакви предложения, изменения няма да го изчитам. Така както е предложено от вносителя така го подлагам.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Сега ще ви го изчета какво ще гласуваме първо това което е на вносителя.

2. Определя допълнително месечно възнаграждение на Кмет на Община и Кмет на кметство в размер на 1% за всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит. Това е първия проект. Следващия, ако евентуално този не мине ще бъде – за действително отработено време. Така, че подлагам проекта който е предложен от страна на като вносител Кмета на Общината без действително отработено време. Който е съгласен с така направеното предложение от Кмета на Общината, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 6 “за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Сега подлагам на гласуване предложението на първа комисия.

2. Определя допълнително месечно възнаграждение на Кмет на Община и Кмет на кметство в размер на 1% за всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит за действително отработено време.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

/По т.11 по проекторешение №3 и т.13 от дневния ред няма аудио-запис поради технически проблем със записващото устройство/

 

Предложеното проекторешение под №4 е оттеглено от вносителя. С оглед изчерпване на т.11 преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.12 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.12 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.12 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

/5 минути почивка за отстраняване на техническия проблем./

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Продължава заседанието на ОбС – Тополовград, на Т.13 сме. Имаме кворум 11 общински съветника. Надявам се и другите да влязат в залата. Уточнихме това което трябваше да уточним. Други въпроси по т.13 имаме ли или желаещи да вземат отношение? Няма поради което приемам, че разискванията по т.13 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.13 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

Кворума стана 13. За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №13. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №13. Кворума е 15. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №13.   Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.13 преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.14 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.14 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.1,ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.18 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №14. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №14. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването. Кворума вече е 16 съветника.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №14. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други комисии не е отразено, че е гледана. Желаещи да вземат отношение по т.15 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.15 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.15 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №15. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №15. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №15. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.15 преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.16 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.16 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.16 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС, във връзка с чл.193,ал.4 от ЗУТ, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

Само да посоча, че тук два пъти са посочени 2,2 те са три проекта за решения. Техническа грешка.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №16. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №16. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №16. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.16 преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.17 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.17 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.17 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.4 и ал.6 от ЗОС, във връзка с чл.193,ал.4 от ЗУТ, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №17. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №17. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №17. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №17. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.17 преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.18 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.18 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.18 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №18. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №18. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №18. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.18 преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.19 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.19 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.19 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС, във връзка с чл.193,ал.4 от ЗУТ, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №19. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №19. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №19. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.19 преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други комисии не е отразено, че са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.20 от дневния ред има ли? Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: / говор без микрофон не се разбира/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други желаещи по тази точка да вземат отношение. Аз също в тази връзка значи какво констатирах, ще изкажа едно мнение като юрист. Нали видно от акта за общинска собственост общинско празно място, отзаде има забележка – в имота има сгради за които няма данни за отстъпено право на строеж или друг ред за законно построяване. В един момент тука виждаме на самата скица има отразени сгради….

К.Спирова: И пише чия собственост са – Иван Илиев Иванов.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, аз също тука имам едни съображения и ако не бъде изчистено в момента няма да подкрепя докладната, защото ако тази сграда съответно имаме наличие на съсобственост тоест сградата най-вероятно си има там законен собственик не следва ние да отдаваме като празно дворно място. То си е застроено дворно място и ако сме в съсобственост или ако кандидатства би следвало директно на това лице или на тези лица собственици да се промени имота. Защото ако приемем хипотезата, че някой друг се яви на търга последствие ще влезем в някакви такива безконечни спорове. Това е мое мнение и го изразявам. Да, имате думата.

Кр.Иванов: Сега. От докладната е видно, че тези сгради са незаконно построени. Значи не могат да имат собственик щом са незаконно построени.

К.Спирова: Като са незаконни Кмета да издаде заповед да ги събори.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами юриста на общината ако иска да вземе отношение трябва да го подложа на гласуване. Значи аз ако зависи от мен ще ви дам думата.

Кр.Иванов: Какво се заядохте с юриста на общината?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не, аз не се заяждам. Добре имате думата.

Я.Хлебарова-юрист на Община ТополовградЗа този случай от много години се търси начина по който да бъде узаконено. Става въпрос за дворно място което се намира в края на града в частта там където има автогара. Там проверих и направих справка, че 1972,1974 година са предоставили на определени семейства места, но към онзи момент те не са били…..След това обаче установих, че те са построили там сгради става въпрос за нови къщи. Те са построили сгради и когато се събират документите на база на….. се оказва, че са построени на чуждо място, защото тогава не са можели да предоставят….. Това е някъде 1974, 1973 година. Хората си построяват масивни къщи, декларират ги, плащат си данъците и сега когато искат да се сдобият с право на собственост те нямат право на строеж. И се получава един омагьосан кръг. Няма как да ги снабдят с документ за собственост защото местата там са общински. Те нямат отстъпено право на строеж. Аз почерпих опит от община Ямбол с госпожа…., която е началник отдел общинска собственост в Ямбол и така ми казаха те…./ говор от място без микрофон не се чува/ След това общината предоставя…., те го купуват и съответно си узаконяват сградите. Няма друг начин по който да го направим. Мисля, че не е незаконно да обявим търга и да им продадем местата. После вече ще си узаконят и сградите.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами ако на този търг се явят и други лица? Господин Батчев искаше думата

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Просто няма друг начин. Това се върти около две или три години. Става въпрос за около 10 или 12 места които тогава не са били включени и за това са им дадени строени са с чужди документи.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: / не се разбира/

Х.Мочев-зам Кмет на община ТополовградТова е заварено положение 1973 година.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Значи това при заварено положение аз считам, че изказвам мнение като юрист считам, че те даже и да го закупят да изключим възможността, че друг може да се яви на търга и да го купи това не може да узакони тези сгради. Колежката мисля, че е наясно. За мене, имаме и друг колега тука мисля, че има вписана друга процедура. И считам, че не е начина по който искаме да го отдадем на търг да се продаде това място не знам колко можем да помогнем на тези хора.

Я.Хлебарова-юрист на Община ТополовградКажете тогава какъв е начина как да го направим?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Има друга процедура. Сега тука да обсъждаме как да се оправи една процедура на една собственост която е не е момента. Ние имаме в момента една докладна която дали да се даде съгласие да се тоест на търг да се даде имота или не. Ние не говорим за узаконяване на сгради това са процедури които няма смисъл да ги коментираме. Всеки ще си изрази вота чрез гласуване. Други желаещи да вземат отношение по т.20 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.20 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.20 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

К.Спирова: На какво основание в акта за общинска собственост е записана сградата на Иван Илиев Иванов? /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   В акта не е отбелязан Иван Илиев Иванов, а в скицата е отбелязано да то е видно. Аз за това казах, че има два варианта прилежаща и прекратяване на собственост. Това е варианта.

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Той няма акт за собственост.

В.Сяров: Как тогава си плаща данъците?

Кр.Иванов: Той я е декларирал с декларация

К.Спирова: Като има проблем в целия квартал защо правим само единичен случай.

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Защото той е поискал.

К.Спирова: Ама то не е искайте ще ви се даде. След като целия този квартал е по този начин да уредим нещата за всички..

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Или се урежда нещата за всички, единичен случай… Тука имаме решение дали да го изнесем на търг или не. Другите варианти вече са обсъждане на друго място.

Д.Трифонов-зам.Кмет на Община Тополовград: Това което госпожа Спирова казва е разумно, но ако не направите практика как другите да ги накараме да си узаконят постройките и къщите.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само, че има едни определени действия които трябва да ги извършим. Да, разбирам, но трябва да ги извърши общинска администрация да ги подаде и ние можем да го направи. Пак питам има ли желаещи за изказване? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.20 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.20 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №20. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 6 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Кворума е т.8 това означава минимум 9 общински съветника. При това положение считам, че следващите два проекта не следва да се подлагат на гласуване, защото след като не е допълнена Програмата за управление не следва да го гласуваме, но ако вносителя е на друго мнение ще го подложа на гласуване. Добре, изчерпва се Т.20 и преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЕДНО ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  На т.21 сме от дневния ред. Желаещи да вземат отношение по т.21 има ли? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.21 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.21 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.16, ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.56 от ЗУТ и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №21. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №21. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №21. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.21 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДВЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.22 има ли? Да, имате думата.

К.Спирова: Становище на Кмета на населеното място по отношение на продажбата има ли?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Значи към докладната мога да кажа, че това което е приложено като материал сме ви го изпратили. А в деловодството аз до колкото съм запознат няма постъпило нали така. Говоря за деловодството, а вече в общинска администрация не мога да отговоря. Становище има ли?

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Не, няма.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Добре няма. Значи в деловодството на ОбС няма и няма и в общинска администрация. Други желаещи да вземат отношение по т.22 от дневния ред има ли? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.22 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.22 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №22. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №22. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №22. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.22 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Само тази комисия е гледала докладната. На втора беше разпределена, но тя не е заседавала. Желаещи да вземат отношение по т.23 от дневния ред има ли? Относно: Дофинансиране на ОУ „Христо Ботев“ – с.Синапово.

К.Спирова: Само да обясня, че не става въпрос за дофинансиране, а даване средства които са получени от собственост. Да се разбере, че не става въпрос за дофинансиране, а се връщат средства.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Значи направено е под формата на дофинансиране, а не предоставяне на средства които са дължими така ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Ще вземете ли отношение?

Х.Мочев-зам Кмет на община ТополовградТова е формулировката която е намерена.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Това е, че не се касае за дофинансиране, а се касае за предоставяне на средства. Аз така го разбирам.

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Съгласен съм.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.23 има ли желаещи? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.23 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.23 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.96 от ЗПФ, чл.52,ал.1,чл.21,ал.1,т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №23. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №23. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №23. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.23 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.24 има ли желаещи? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.24 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.24 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.34,ал.4,чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №24. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №24. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №24. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №24. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от ДЗ №24. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №6 от ДЗ №24. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

5 МИНУТИ ПОЧИВКА.

 

С оглед изчерпване на т.24 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Продължава заседанието на ОбС – Тополовград. Кворума е 14 общински съветника. На т.25 сме от дневния ред. Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 2 „за“ и 3 „въздържали се“

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: „Въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.25 от дневния ред има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Тези които бяха на постоянната комисия и не останаха до края след справка по приемането на бюджета се видя, че няма точка в бюджета приета тука ще теглим заем ще обезпечаваме ли такива и при положение, че няма взета точка от при приемането на бюджета, а това е задължително при разработването на бюджета да бъде взето такова решение аз мисля, че нямаме основание да гледаме докладната която е сага в момента под №25. На второ място в ОбС е постъпило Заповед на Кмета №126/17.03.2021год.с която определя когато го няма него го замества Антоанета Палазова или Хараламби Севов Мочев. А когато и тях ги няма тогава тази дейност Кмет се изпълнява от Данчо Димитров Трифонов. Посочено е основание някаква Заповед той да подписва докладни за бюджет, касаещ бюджета на община Тополовград, Заповед № 126 която я няма в Общински съвет. Считам, че независимо дали го има или го няма Кмета Закона е категоричен, че всяко искане касаещо бюджет се разписва от Кмета на Община и се внася от Кмета на Община. Тъй като при приемането на бюджета изрично се изисква да бъдат дадени обяснения по отношение на проектите които ще се изпълняват по Европейски програми да бъде даден подробен анализ на средствата и обезпечаванията които ще бъдат давани никъде в бюджета не бяха предвидени средства за лихви или такси по обслужване на заеми. Не виждам при положение, че в момента засягаме с тази докладна местни приходи къде ще бъдат отнесени към бюджета на общината от местни приходи. Ще намаляваме някоя от дейностите средствата които сме дали ще отпадат още повече, че виждам, че следва една където два милиона. А там въобще какво обезпечение ще даваме. Това е второ обезпечение което даваме. Първото обезпечение беше запис на заповед в същите приходи на общината които и в момента при теглене евентуално на заем от ФЛАГ ще обезпечават заема от ФЛАГ. Аз нямам повече какво да кажа.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре. Красимир Иванов и Коста Стойчев.

Кр.Иванов: Сега не е вярно, че след като в бюджета не е упоменато изрично, че общината няма право да тегли кредити това не отговаря на истината, то в Закона си го пише, че общината може да тегли кредит след разрешение на Общинския съвет. Това е едно. Ако може да ми цитираш нещо от Закона цитирай ми го! Евро проекти от къде да знае общината по какви Европроекти ще кандидатства за да може да ги заложи конкретно в бюджета. Другото. Говорим за местни дейности и такси, начина на обезпечаване на кредита той е посочен. За какви средства говорим и взимания от други пера и т.н. Другото. Защо Данчо Трифонов, човек от вашата партия го е вкарал, това беше за мен лично заяждане. Това го казвам най-отговорно. Може да ви е малко тъжно, но вие госпожа Спирова като лидер на „БСП“ – Тополовград участвате с вашия представител който е във вашето бюро там в управлението на Общината. Това са фактите в момента черно на бяло няма какво да ми се правите. Има участие в управлението не е ГЕРБ.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Ще отговаряте ли госпожо Спирова?

К.Спирова: На кое да отговарям?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре. Коста Стойчев.

К.Стойчев: Тези неща които бяха споменати тука изобщо не отговарят на истината и ние си имаме решение на ОбС с което ясно и точно е регламентирано как трябва да упълномощи ме Кмета при кандидатстване по проекти и не мисля да се задълбочавам в глупости. Какви Кметове и кой кого замествал такива завоалирани небивалици чувам тука. Ще подкрепим ли този проект или няма да го подкрепим. Като че ли Община Тополовград за първи път кандидатства по този начин и в този вид по такива проекти. И какъв беше проблема госпожа Спирова, че си тръгнахме? Защото не можахте да си намерите Решенията с които твърдяхте, че ние сме били взели Решение, нека да стане ясно на всичките останали общински съветници, били сме взели решение да не кандидатстваме за краткосрочни… Точно това казахте вчера. Че сме били взели Решение на ОбС да не кандидатстваме с краткосрочни заеми.

К.Спирова: Господин Киров имаме ли Решение по отношение на тегленето на заеми и кредити?

К.Стойчев: Кога сме взимали такова решение Общински съвет?

К.Спирова: Чл.84 от Закона взехме ли Решение?

К.Киров-гл.счетоводител на Община ТополовградЕдинственото което взехме е Решение за приемането на бюджета. Една от точките ви казах, погледнете я! При даване на документи от Кмета при взимане на заем към ФЛАГ и т.н. Общинския съвет дава съгласие.

К.Стойчев: Да, с Решение на Общински съвет. /шум в залата/

К.Спирова: Аз указания не давам, Закона дава указания.

К.Стойчев: Само искам да допълня, че аз си направих труда да погледна бюджета толкова много неща има вземете ги прочетете. От точка 16, 17, 18 и във всички останали случаи при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми Кмета на Общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

К.Спирова: Ние не даваме заем, а теглим кредит. Ако не правите разлика между заем и кредит…., да си дойдем на думата и за заемите. Без решение на ОбС е даден заем на музея. Върнат ли е? Какво се случва там?

К.Стойчев: И за това трябваше да го закрием миналата година така ли по ваше предложение?

К.Спирова: Продължавам да настоявам и да питам къде са парите дадени по заема, за някой може ли сам на себе си да даде?

Кр.Иванов: Пет пъти ви отговарят, пет пъти.

К.Спирова: парите върнати ли са?

Ат.Анастасов: Къде са парите?

Кр. Иванов: В ГЕРБ горе са. Не са възстановени какво се правиш на ощипан./шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Има Правилник който казва всеки който иска думата ще му я дам. Един по един на всеки ще дам думата на никой не съм отказал. Сега да се наговаряме, нека да се изслушваме. Дебата всеки ще си изкаже своето мнение, становище и после с гласуването ще си изрази вота. Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Значи не може на всяко изказване господин Иванов да взима думата, да спори с хората и да го превръщаме в говорилня.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Има Правилник, аз казах, че има Правилник. На никой не съм отказал да вземе отношение. За това нека да спазваме Правилника да се изслушваме и всеки да си задава въпроси или съответно становище. То това е смисъла на дебата, а не да се надвикваме. Други желаещи да вземат отношение по тази точка? Значи аз само едно ще кажа ние вчера на комисиите го коментирахме и гледахме Закона за публичните финанси. Значи 84 казва – Кмета на общината разработва проекта за общинския бюджет по показатели и т.н. като т.6 казва – задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година. Така, че то си е писано в Закона за публичните финанси. А за мене също това не е направено със разработката на бюджета. Това което ние сме го приели по т.16, 17 които се цитираха да, то е ясно вписано и е казано кога, как и при какви условия. Но аз питам съответно дали това е съобразено с този чл.84, ал.1,т.6, дали е съобразено с бюджета и в момента в бюджета никъде не беше посочено, че се поема такъв дълг и в един момент на по следваща сесия имаме такава докладна. Не знам дали е в съответствие. Бюджетарите, тука трябва да взимат отношение и да кажат, защото аз чета Закона нали. Да, имате думата.

Кр.Иванов: Господин Минчев, бяхте Председател на ОбС предните мандати. Тогава не видяхте ли, че тогава не отговаря на тези неща чл.84. Сега ще взема стари бюджети да ги оставя пред вас има ли такава точка. Сега да не губя времето на следващата сесия ще ви ги дам. Сега изведнъж…. Защо така бе?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Сега аз изказах едно мнение. Вие, всеки може да не е съгласен. Всеки има мнение. Вие имате мнение по въпроса, добре. Нека да чуем и заместник Кмета. Има думата заместник Кмета на общината.

Х.Мочев-зам Кмет на община ТополовградГоспода и дами това е част от начина за решаване на проблема с боклуците. Как ще гласувате е ваша работа. От вас зависи дали ще се случи този проект или няма да се случи, но той е част от решението на въпроса с отпадъците. Хубаво помислете има и хора тука виждам които са от общината, граждани които са ангажирани с този проблем. Така, че.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Малко да внеса яснота. Ние нямаме против, ние говорим за процедурата, че не е спазена процедурата. Никой няма против общината по какъвто и да е начин да събира боклуци и по някакъв начин ние да пречим. Тука ще подкрепя колежката Спирова, защото тя наистина казва, че това което е било, бюджет се внася задължително. То е казано…./шум в залата/ Кмета на общината може да е отсъствал, но той в действителност….. Господин Иванов моля изслушайте ме….

Кр.Иванов: Слушам. Пет пъти обясняваш едно и също.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, че нещата са…. Добре преминаваме в процедура на гласуване, ако няма други желаещи. Да, господин Киров.

К.Киров-гл.счетоводител на Община Тополовград: Значи процедурата на бюджета е спазена и вие я гласувахте. Вътре в решението което приехте сте приели решение точно за поемане на общински дълг. Февруари месец сте гласували бюджета внасяме докладна месец април, ако се налага и септември месец ще внесем докладна. Какво правим тогава няма да го гласувате ли, не знам това си е ваше решение, но действието на общината относно проекти и т.н. то си е целогодишно. На госпожа Спирова вчера и казах. В месец февруари вие гласувате параметрите на бюджета в чл.84 където вие ги четете. Ние залагаме всичките….., в приложенията на бюджета са посочени и Европейските програми по които ще кандидатстваме. Вижте го и този проект там той съществува. После при бенификация на средствата ще бъдат възстановени. /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Приключихте ли? Други желаещи да вземат отношение по т.25 има ли? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.25 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.25 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 и във връзка с предложение на Кмета на Община Тополовград относно поемане на общински дълг, направено по реда на общинския дълг, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

Много интересно тука пише Кмета, а е от заместник Кмета. Още в началото правното основание е в противоречие. Така.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №25. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 5 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Това е единия проект за решение. От там нататък имаме възлага и делегира права на Кмета на общината да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ „ ЕАД и да подпише договора и т.н. За мен това не следва да се подлага на гласуване защото не е приет първия проект, но вносителя, ще се съобразя с мнението на вносителя.

Х.Мочев-зам Кмет на община ТополовградДа се гласува да се види.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре, вносителя държи да се гласува ще го гласуваме.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №25. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 5 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.25 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Други комисии не са я гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.26 от дневния ред има ли? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.26 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.26 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.193,ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.34,ал.6 от ЗОС предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №26. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №26. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №26. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.26 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Други комисии не са я гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.27 от дневния ред има ли? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.27 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.27 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.193,ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.34,ал.6 от ЗОС предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №27. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №27. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №27. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

М.Батчев: Отрицателен вот.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да имате право на отрицателен вот.

М.Батчев: По тази т.1 Учредяване право на ползване, право на прокарване и др. вещни права.. Не знаем за какви други вещни права става въпрос. И после за какво право на прокарване. Прокарваме какво? /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Нека да чуем правото на отрицателен вот и после преминаваме. Приключи ли?

М.Батчев: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре. С оглед изчерпване на т.27 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.28 от дневния ред има ли? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.28 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.28 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.193,ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.34,ал.6 от ЗОС предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №28. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №28. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №28. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.28 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Пл.Минчев – Председател ОбС: Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.29 от дневния ред има ли? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.29 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.29 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.193,ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.34,ал.6 от ЗОС предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №29. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №29. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №29. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.29 преминаваме към,

 

ТОЧКА ТРИДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

В.Сяров: Допуска

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.30 от дневния ред има ли?

В.Сяров: Може ли да извикате главния счетоводител имам въпрос към него.

Х.Мочев-зам Кмет на община ТополовградДобре.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   По тази докладна, това е за следващата нали?

В.Сяров: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   По т.30 има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.30 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.30 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №30. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 10 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №30. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 10 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №30. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 10 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.30 преминаваме към,

 

ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЕДНО ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

В.Сяров: Допуска. Аз имам един въпрос. Възлага и делегира права на Кмета на Община Тополовград да поеме задължение в размер до 2082 000,00лв., представляващо финансиране чрез финансов инструмент, съгласно изискванията на Оперативна програма…. и т.н. Това значи, че общината ще изтегли два милиона да направи този проект? Така ли е господин Мочев?

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Да така е за двадесет години.

В.Сяров: За двадесет години? Сега ние ще теглим два милиона които евентуално с приходите от проекта ще се върнат за двадесет години. Аз исках главния счетоводител да дойде тука, защото той беше на общественото обсъждане, той ще дойде ли въобще. Там ги смятаха по седем, осем хиляди на месец беше и каза, че изразява големи съмнения от това нещо. Дефакто ние сега общината ще теглим едни два милиона които после не се знае кой ще ги връща.

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Със сигурност го има този риск, но ако нищо не правим нищо няма да се случи. Вярно трябва да е премерен риска, но вие преценете ако мислите, че наистина има такава опасност ваше право е да гласувате „против“. Разговаряйки с госпожа Агре разбрах, че тя се надява това нещо да бъде одобрено, но не знам на какво основание.

В.Сяров: Сега да обричаме за 20 години общината да връща два милиона.

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Вие преценете господа.

К.Спирова: Редно беше да внесете коректно докладната. Никъде не пише в докладната, че ще се тегли дългосрочен заем.

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Моля, никъде не пише?

К.Спирова: Къде го пише? Къде пише, че ще теглим два милиона дългосрочен заем?

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Възлага и делегира права на Кмета на Общината да поеме задължения в размер на 2082 000,00лв.

К.Спирова: И какво представляват тези два милиона?

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград50% от стойността на проекта.

К.Спирова: Дългосрочен заем за който ние нямаме взето решение. Пак се връщаме…

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Пак се връщаме….

К.Спирова: Тебе ако те питат ще го вземеш разбира се.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Красимир Иванов искаше думата да чуем и него.

Кр.Иванов: Сега ще започна от малко по-далече преди да стигнем до тези прословути два милиона. Госпожа Спирова, разбирам, че се вживявате тука на управител на две парламентарни групи….

К.Спирова: И на управител и на Кмета.

Кр.Иванов: Сега, единствено община Тополовград нямаме нито природа кой знае каква, нито някакви забележителности. Който дойде или го караме на Манастира или го караме да гледа тези доолмени.

В.Сяров: Сега ще го караме на „Калинкин камък“

Кр.Иванов: Те идват между другото господин Сяров. Аз се гордея, че съм направил нещо за разлика от някои други нищо не правят. Хубаво, че скоро ще приключат тези неща. Сега тези два милиона ги разглеждате единствено като кредити и утежняване бюджета на общината в следващите 20 години. Няма да го гледате така! Ще го гледате като инвестиция. Защо? Малко или много между другото вие също бяхте за този проект там. Ще се открият работни места, ще има по-голяма посещаемост на чужди граждани отвън общината. Общината ще има нещо с което ще се гордее. Ако ние не намерим някакъв начин, хайде изключвам тези два милиона задължения, ако не намерим някакъв начин този труд където е вкаран там в тези разкопки ще отиде на кино. Там са антични сгради, сега направиха там някакви найлони отгоре, дъски след време ще отиде на кино госпожа Спирова. Абе вас какво ви тормози като се прави нещо за общината? Абе имам чувството, че има някаква лична неприязън тука към тази община. Значи когато се теглеше кредита за болницата вашата управителка тегли тогава нямахте нищо против. Вземахме решение да не теглим, тя бегом отиде и подписа договора. Една велика управителка БСП я бяха докарали. Както и да е. Искам да разглеждате това като инвестиция дългосрочна. Това е трудно да го разберете разбирам щом сте си навили нещо на пръста и заблуждавате тука и хората.

К.Спирова: Тъй като е лично към мен. Веднага за да не става размиване. С идеята това е хубаво финансираме по сто и пет хиляди всяка година проект спортна зала от собствени приходи. От това е хубаво финансираме работно място на една пречиствателна станция която никога няма да заработи. С идеята това е хубаво ще набутаме с два милиона общината, защото е хубаво. По отношение на заема господин Иванов за болницата когато си тръгваше госпожа Петрова работеха четири отделения. Имаше многопрофилна болница за активно лечение която благодарение на вашата лична активна намеса е сведена до нула. Аз се гордея, че болницата работеше докато ние бяхме в управлението с четири отделения. От момента в който вие взехте да разбирате от всичко ние нямаме болнично заведение.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Нека да дадем право на отговор. Красимир Иванов има думата.

Кр.Иванов: Госпожа Спирова значи аз не разбирам от медицина вие докарахте тези двама пияни……, имам претенции, че разбирам. Не като вас от право, от икономика, от медицина. Не е вярно, че е имала четири отделения. Докарахте двама пияници, гонени от всякъде. Управителката и съпруга и двама пияници. Същата история беше и управител в Ивайловград, същата госпожа и там същата история. Аз ли съм закрил отделенията и в Ивайловград? Аз съм закривал отделения, тези приказки съм ги слушал. /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС: Васил Сяров.

В.Сяров: Сега главния счетоводител ще дойде ли? /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС: Сега, нека да се изслушваме малко остана и да приключваме.

В.Сяров: Сега искам да взема отношение, значи подкрепихме тогава нали идеята за проекта. Също съм на мнение, че хубаво е да имаме такава инвестицията, но нямаме ясен бизнес план. Сега се казва дайте да изтеглим заема и после ще го връщаме от приходите. Дайте да видим какви приходи, какво ще се предлага долу горе, какви постъпления се очакват, колко хора ще дойдат нали. Да има един ясен бизнес план на базата на този бизнес план вече да се види как ще се върнат тези пари. Защото ако не дойде никой кой ще ги връща тези пари. Ще стоим и ще клепаме.

Ат.Анастасов: Само да кажа нещо. Както другия проект с музея 40 000лв. там бяхме назад.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Нека да чуем заместник Кмета.

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: В тази докладна господин Сяров са ви дадени КСС-тата. Никой надявам се от нас тука не претендира, че има някаква пророческа дарба да каже какво ще стане ако това ако онова. Но не правейки нищо, нищо няма да се случи. Ваше право е да подкрепите решението, но ако бъде задвижен проекта тогава ще бъдат разработени подробните сметки които ще ви бъдат дадени. В самото начало няма как да бъдат направени тези неща и другото нещо към господин Анастасов. Разбирам репликата му, но ако се окаже, че не е така.

Ат.Анастасов: Как да не е така?

Х.Мочев-зам Кмет на община ТополовградКазвам примерно, ако се окаже, че не е така.

Ат.Анастасов: Как да не е така? Върнати ли са 40 000лв. от проекта?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Васил Сяров. /шум в залата/

В.Сяров: Аз не съм казал, че не се ползва. Въпроса е, че не се управлява проекта. След като има финансова корекция 30,40 хиляди лева това са едни пари които не са… Но аз няма да подкрепя тези два милиона поради никаква яснота и след като тука главния счетоводител не идва да даде някакви разяснения и след като има по-важна работа в банката няма да подкрепя докладната.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Само аз искам да попитам тъй като гледам правното основание чл.21,ал.1,т.23 какво означава точка приемане на други решения. Тука говорим за бюджет, говорим нали за поемане съответно за заем и т.н. Какво правим тука правното основание, т.23 с вдигане на ръка. Аз така както ми е дадено така ще го дам да се гласува. Но тука пак питам т.23 ли би следвало да остане? Приема и други решения. Говорим тука за средства, говорим за участия в проекти и програми.

Кр.Иванов: Нали имаше Председателски съвет не ги ли видя тези работи там.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Кое да видя. Нали сега го казвам да не да сме го гласували.

Кр.Иванов: Сега го казваш тук демек вижте колко съм начетен. Има си Председателска комисия…./шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС: Така, аз попитах вносителите какво да правим така ли да остане правното основание или не. Какво общо има кой е начетен и кой не е начетен. /шум в залата/ Ще го подложа разбира се така. Добре. Има ли други желаещи по т.31? Добре обикновено мнозинство това е. Има ли желаещи по т.31 от дневния ред? Няма. Поради което прекратявам разискванията по т.31 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Гласуването така както е записано е с вдигане на ръка.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от ДЗ №31 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 4“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 6 съветника обикновено мнозинство.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от ДЗ №31 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 4“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 6 съветника обикновено мнозинство.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от ДЗ №31 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 4“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 6 съветника обикновено мнозинство.

С оглед изчерпване на т.31 преминаваме към,

 

ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ДВЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска искам само да направя едно уточнение. В основанието е записано чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, трябва да е чл.21,ал.1,т.6.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Аз точно това имах предвид. Щях да попитам, но. Добре приемаме го т.6. Има ли желаещи по т.32 от дневния ред? Няма. Поради което прекратявам разискванията по т.32 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №32. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №32. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.32 преминаваме към,

 

ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Преди да преминем към т.33 само ще направя едно съобщение, съжалявам, че не го направих в началото, но предполагах, че ще останем в по-пълния състав. Значи във връзка с тези карти които ги подготвяме да се издадат съветниците които искат да им бъде издадена карта една снимка. Или на имейла на ОбС или снимка.

Ат.Анастасов: Какво е това?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Карта на общинските съветници или съответно имейлите които да бъдат предоставени в деловодството на ОбС да разполагаме с имейли. Преминаваме към т.33 от дневния ред. Просто ще кажа и на съветниците които влязоха става въпрос за картите които са. Който желае да му бъде издадена карта, защото до сега мисля, че има само трима за това сега се забавиха да издадем картите. Така, че който желае ще ви помоля в рамките на няколко дни да предоставите, а за имейлите съгласно измененията в Правилника да предоставите имейл на който ние евентуално ако се наложи да прилагаме процедурата. На т.33 сме от дневния ред.

В.Сяров: Първа комисия приема за сведение и трета комисия също приема.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Това е доклада от полицията. Има ли въпроси относно доклада?

Ат.Анастасов: Аз предлагам другия път Красимир Иванов да не го пускате на сесия.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Не мога да не допусна на сесията. Това за общинските съветници не можах да го разбера…..

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Господин Минчев да говорим по същество./шум в залата/ Да приключваме сесията.

Ат.Анастасов: Чакай, чакай то така много лесно да избягаш.

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Няма да избягам. Да говорите когато човека е тука не зад гърба му. Той излезе приключете разговора!

Пл.Минчев – Председател ОбС: Чакайте господин Мочев за кого говорим зад гърба? Има записи има присъстващи в залата. Значи вие започнахте със…. Ние не сме говорили. Аз не можах да чуя и за това попитах. Казах на общинския съветник, че не може да не бъде допуснат. Така ли беше? Да върнем записа. Казах, че не може да се правят…/шум в залата/ Какво сме направили в момента? Направих забележка на съветника да не говори такива неща. Какво да приключвам, ние сме приключили т.33. Ще ви дам думата ама вие търсите някакъв… Всичко вървеше добре до сега, ама вие прекалявате с търпението. Ще ви дам думата, но не търсете изкуствено създаден конфликт. Мисля, че всеки беше изслушан, всеки се изказа и на никой зад гърба не сме говорили. Това е много ясно. Да записа е тука. Да, давам ви думата.

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Аз приключих.

К.Стойчев: Искам да попитам сесията официално приключила ли е или не е приключила?

Пл.Минчев – Председател ОбС: на т.33 сме казах. Какво търсите на края? Търсите явно някакъв конфликт.

Х.Мочев-зам Кмет на община Тополовград: Човека вдига ръка дайте му думата.

М.Батчев: Искам просто да обърна внимание на това което каза заместник Кмета два ти пъти на сесията…./не се разбира/

Пл.Минчев – Председател ОбС: Точка 33е изчерпана, приемам го. С оглед изчерпване на т.33 от дневния ред се изчерпва дневния ред на днешното Заседание, поради което закривам Заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС